นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 2080
ความเห็น: 0

ความภูมิใจของ ม.อ. กับ 7 รางวัล ในงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2556

ความภูมิใจของ ม.อ. กับ 7 รางวัล ในงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2556

จากซ้าย รศ.ดร.ดวงมณี จงรักษ์ คณะศึกษาศาสตร์  รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  รศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์  นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ  ประจำปี 2555   รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา  คณะวิทยาศาสตร์  ดร.เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.เพ็ญประภา ปริญญาพล  คณะศึกษาศาสตร์

ม.อ.คว้า 7 รางวัล จากสภาวิจัยแห่งชาติ ในวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2556 ประกอบด้วย รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ  ได้แก่ รศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์  รางวัลผลงานวิจัย 4 ผลงาน  ของ รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์  และคณะ   ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี  (2 ผลงาน)  และดร.ดวงมณี จงรักษ์ และผศ.เพ็ญประภา ปริญญาพล  รวมทั้งรางวัลวิทยานิพนธ์ ของ ดร.เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย  และ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น  ของ รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และคณะ  โดยรับรางวัลจาก ดร.สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี   อธิการบดี ม.อ. เผยมหาวิทยาลัยกำลังพิจารณาออกระเบียบเพื่อกำกับดูแล และส่งเสริมนักวิจัยทุกระดับอย่างเต็มที่

         

  ผลงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันนักประดิษฐ์ ประกอบด้วย รศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจำปี  2555

            ผลงานวิจัย 4 ผลงาน ได้แก่   รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ จากผลงานวิจัยเรื่อง  “อิทธิพลของชนิดและปริมาณน้ำมันสารตัวเติม พอลิโพรไพลีนยางธรรมชาติและระบบการวัลคาไนเซชันต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีน”  

            

ผศ.ดร.ศรีสมภพ  จิตร์ภิรมย์ศรี  คณะรัฐศาสตร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง  “การศึกษาวิจัยประเมินผลกระทบของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต่อการจัดการและการแก้ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี พ.ศ. 2552” และผลงานวิจัยเรื่อง  “โครงการวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า/ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้และกองกำลังตำรวจ (ศปก.ตร.สน./ศชต.และ กกล.ตำรวจ) ปี พ.ศ. 2553(รอบ 12 เดือน)”

             ซึ่ง ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี กล่าวว่า งานวิจัยเรื่อง พ.ร.ก.ฉุกฉิน สะท้อนว่า ควรจะต่อ พระราชกำหนดในพื้นที่ภาคใต้หรือว่าควรจะหยุด  ผลที่ได้รับมีความคิดที่ก้ำกึ่งกันระหว่างหลายฝ่าย เจ้าหน้าที่ เราจึงมีข้อเสนอเชิงนโยบาย หากจะยกเลิก ควรทำเป็นขั้นเป็นตอน  ถ้ายกเลิก ควรมีกฎหมายทดแทน  เช่น กฎหมายความมั่นคงภายใน  ถ้าหากไม่ยกเลิกควรมีมาตรการเสริม ในแง่ของการลดผลกระทบ ในเรื่องการละเมิดสิทธิของชาวบ้าน ควรต้องระมัดระวัง เป็นมาตรการฝ่ายรัฐมาเสริม  หลังจากนั้นควรมีการประเมิน และยกเลิกในบางเขต   เราวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง 3,000 กว่าคน และมีการทำโฟกัสกรุ๊ปกับกลุ่มอาชีพต่างๆ  

         รศ.ดร.ดวงมณี  จงรักษ์  และผศ.เพ็ญประภา ปริญญาพล คณะศึกษาศาสตร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง  “ประสิทธิผลการ   ให้การปรึกษากลุ่มผสมผสานในการลดการพัฒนาอาการที่มีผลเสียต่อสุขภาพจิตของตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่    ในจังหวัดยะลาระหว่างเหตุการณ์ความไม่สงบ”

            “เราทำวิจัยสุขภาพจิตของตำรวจ  ศึกษาจากตำรวจยะลา 3,000 คน  สุ่มตัวอย่าง 400  กว่า คน  ตำรวจ 200  กว่าคน ที่ได้รับบาดเจ็บ จะมาเข้ากระบวนการด้านสุขภาพจิต เราใช้ทฤษฎี และศาสนาทั้งพุทธ อิสลาม กระบวนนี้สามารถลดความเครียดได้  ให้เขาได้ระบายออกมา เขาต้องการความเห็นอกเห็นใจจากผู้บังคับบัญชา ต้องการคนฟัง” รศ.ดร.ดวงมณี  จงรักษ์  กล่าว ระยะต่อไปจะศึกษาในกลุ่มทหาร

            นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ 1 เรื่อง ได้แก่ ดร.เพ็ชรัตน์  สุริยะไชย เรื่อง  “การสื่อสารยามวิกฤติในระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย”

            และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จำนวน 1 ผลงาน ได้แก่   รศ.ดร.เพริศพิชญ์  คณาธารณา  และคณะ จากผลงานเรื่อง “วัสดุคอมโพสิทของท่อนาโนคาร์บอนครัยโอเจล : ตัวดูดซับราคาประหยัดชนิดใหม่สำหรับการวิเคราะห์สารพิษ”

 

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่ารู้สึกยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติของประเทศ โดยเฉพาะนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ขอขอบคุณนักวิจัยทุกท่านที่อุทิศ กำลังกายกำลังใจ ในการพัฒนางานวิจัย

            การที่นักวิจัยของเราได้รับรางวัลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551  นั้นเราได้สนับสนุนนักวิจัยโดยต่อเนื่อง มีระบบดูแลนักวิจัยเป็นอย่างดีตั้งแต่เริ่มเข้ามาทำงานจนกระทั่งเป็นนักวิจัยอาวุโส  ขณะเดียวกันเราก็ให้โอกาสกับนักวิจัยของเราทุกคนที่จะได้ทำงานวิจัยที่เขาชื่นชอบ พร้อมทั้งสร้างระบบสนับสนุนนักวิจัยที่จะทำงานกลุ่ม เป็นเครือข่ายร่วมกัน เป็นพลังที่จะช่วยขับเคลื่อนให้นักวิจัยมีผลงานวิจัยที่ดี สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

             รวมทั้งการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ๆ ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะต้องพยายามขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยผลักดันนักวิจัยรุ่นใหม่    ด้วยการสร้างระบบส่งเสริมเกื้อหนุนนักวิจัย  ให้อาจารย์ของเรามีพี่เลี้ยง จากนั้นก็เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ  ขณะเดียวกัน เรามีระบบเข้าไปส่งเสริม และกำกับดูแล และมหาวิทยาลัยกำลังพิจารณาออกระเบียบเข้าไปกำกับดูแลมากขึ้น  

รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ม.อ.เรามีนักวิจัยที่เก่งๆอยู่เยอะ มีผลงานวิจัยที่ต่อเนื่อง กระบวนการที่เราคัดเลือกนักวิจัยเพื่อเสนอเข้ารับรางวัลนั้น  เรามีการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยอยู่แล้วทุกปี เรามีคณะกรรมการคัดเลือก ซึ่งรายชื่อก็ได้มาจากการคัดเลือกระดับคณะ  ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัย เราก็ส่งเข้ามาในระดับชาติ สำนักวิจัยและพัฒนาก็มีกระบวนการในการเสนอชื่อนักวิจัย ถึงแม้ไม่ได้รับรางวัลในมหาวิทยาลัยแต่ว่ามีศักยภาพ  ก็เสนอเข้ามา  พื้นฐานคือเรามีนักวิจัยเก่ง เพียงเสนอให้ตรงกับคุณสมบัติที่เขาประกาศ

            เรามีการสนับสนุนนักวิจัยทุกระดับเลย เริ่มตั้งแต่นักวิจัยรุ่นใหม่ๆ ที่เพิ่งจบการศึกษามาหรือเพิ่งมาทำงาน เรามีทุนให้อาจารย์ไปพัฒนาข้อเสนอโครงการ  เมื่อมีข้อเสนอโครงการ ก็ส่งเข้ามาขอทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ มีพี่เลี้ยง และมีงบประมาณสนับสนุนพี่เลี้ยง ส่วนใครที่มีศักยภาพสูงกว่านั้น เราก็ผลักดันในขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก เมื่อมีศักยภาพเพิ่มขึ้นเราก็สนับสนุนอีก  เป็นนักวิจัยรุ่นกลาง จนกระทั่งถึงนักวิจัยระดับสุดยอด  เราก็สนับสนุนเป็นระดับๆไป  ตั้งแต่ระดับภาควิชา  ระดับคณะ  เพิ่มพูนความสามารถและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มกัน เน้นในหัวข้อที่คล้ายๆกันในระหว่างนักวิจัย  ไม่ว่าจะอยู่ในภาควิชาเดียวกัน หรือคนละภาควิชา  ก็สามารถรวมกลุ่มกันทำวิจัย ได้  มหาวิทยาลัยก็ให้งบประมาณในการดำเนินการ  

            แม้อยู่ในภูมิภาค ก็ไม่เสียเปรียบกับนักวิจัยในส่วนกลาง ปัจจุบันข้อมูลออนไลน์หมดแล้ว  อาจเสียเปรียบบ้าง เรื่องของการเดินทาง  ซึ่งไม่เป็นปัญหา เราดูแลฟูมฟักนักวิจัย  ให้สามารถทำงานตามศักยภาพที่มีอยู่

            ศ.ดร. ภาวิณี ชินะโชติ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร   เปิดเผยถึงการที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. สร้างนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ถึง 2 คน คือ ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2551 และ รศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์  นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2555  เนื่องจาก คณะอุตสาหกรรมเกษตรให้โอกาสและให้ทรัพยากร ให้นักวิจัยทราบเส้นทางความก้าวหน้า กระบวนการที่ให้ได้มาซึ่งความเป็นเลิศ ในเรื่องงานวิจัย ช่วยดูแลเรื่องการทำงานเป็นทีม อาจารย์ใหม่เข้ามามีอาจารย์พี่เลี้ยงคอยแนะนำ ทำสำคัญคือสร้างวัฒนธรรมวิจัย เรามีศูนย์บริการวิชาการเพื่อนำคณาจารย์เข้าไปสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อเข้าใจโจทย์วิจัยที่ส่งผลต่อธุรกิจ ที่สำคัญที่สุดความเป็นนักวิจัยคือการตั้งคำถาม งานบัณฑิตศึกษาเป็นงานที่สำคัญมากของคณะ กระบวนการที่ทำให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านการวิจัยเป็นส่วนสำคัญ มีกระบวนการเข้มข้นด้านการวิจัย เรามีศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก(ADCET) ทำหน้าที่เชื่อมโยงนักวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.เป็นอันดับ 1 ด้านการวิจัย ของประเทศ ในขณะนี้

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 กุมภาพันธ์ 2556 16:48 แก้ไข: 08 กุมภาพันธ์ 2556 17:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 pompom, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.24.113.182
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ