นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

(1) เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(4)

เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(4) ถาม การชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ ได้แต่งตั้งกรรมการชี้สถานที่ไว้ถ้าเราจะกำหนดให้ผู้ที่มารับเอกสารสอบราคาแล้วให้กรรมการชี้แจงรายละเอียดหรือชี้สถานที่ในวันที่ มารับเอกสารสอบราคาเลยได้ไหม โดยไม่ต้องกำหน... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 03 August 2011 11:35 Modified: 03 August 2011 12:00 [ Report Abuse ]

(0) เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (3)

เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (3)คำถาม การจัดหาในข้อ 133(1)-(6) กำหนดว่าจะทำข้อตกลงเป็น หนังสือไว้ต่อกันก็ได้หมายความว่าอย่างไรคำตอบ ปกติแล้วส่วนราชการถ้าจะทำสัญญาหรือก่อหนี้ผูกพัน จะทำ ข้อผูกพันต่อกัน ต้องทำสัญญา เมื่อทำสัญญาต้องทำตามแบบท้ายร... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 11 April 2011 13:09 Modified: 12 April 2011 15:42 [ Report Abuse ]

(1) เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (2)

เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (2)ถาม วัสดุและครุภัณฑ์ต่างกันอย่างไรตอบ หลักการพิจารณา ต้องศึกษาจากหลักการจำแนกประเภทราย จ่ายตามงบประมาณที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยพิจารณาจาก 1. ลักษณะสิ่งของและวงเงิน 2. สิ่งของคงทนถาวรที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาทเป็... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 08 Febuary 2011 17:41 Modified: 08 Febuary 2011 17:47 [ Report Abuse ]

(4) เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(1)

เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (1)ถาม การซื้อของมีราคาเล็กน้อย เช่น ซื้อวัสดุไม่เกิน 100 บาท ไม่ขออนุมัติจัดซื้อ ไม่ทำรายงานได้หรือไม่ตอบ ไม่ได้ การซื้อของทุกประเภทจะต้องมีการจัดทำรายงานขอซื้อตามระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าที่พัสดุเป็... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 13 December 2010 09:18 Modified: 13 December 2010 09:29 [ Report Abuse ]

(0) คณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ

สืบเนื่องจากการปรับลดอัตรากำลังลงตามนโยบายของรัฐ ที่ต้องการให้ลดอัตรากำลังข้าราชการ และลูกจ้างประจำ และกำหนดให้จ้างเป็นพนักงานราชการทดแทน ทำให้ส่วนราชการมีอัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้างประจำไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ตามระเบีย... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 13 December 2010 09:00 Modified: 13 December 2010 09:11 [ Report Abuse ]

(7) การแจ้งการปรับ-การสงวนสิทธิการปรับ

การแจ้งการปรับและการสงวนสิทธิการปรับสองคำนี้ ถูกกำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 134 วรรคท้าย ซึ่งมีข้อความสรุปไว้ว่า “ เมื่อครบกำหนดส่งมอบพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลงให้ส่วนราชการรีบแจ้งการเรีย... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 07 December 2010 10:07 Modified: 07 December 2010 10:26 [ Report Abuse ]

(0) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Auction

ตามที่กรมบัญชีกลางได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ หากส่วนราชการไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-Auction ให้กลับไปดำเนินการตามระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2535 อย่างเดิม แต่ต้อง Check List ตามหลักเกณฑ์ก่อน ซึ่งสาระสำคัญของวิธีปฏิบัติ คือ เป็นการจัดซื้อจัดจ้า... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 06 September 2010 16:35 Modified: 06 September 2010 16:51 [ Report Abuse ]

(1) การคืนหลักประกันซอง

ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 5 วรรคท้ายกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการคืนหลักประกันซองไว้ว่า “ หลักประกันซองตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้เสนอราคา หรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 03 September 2010 15:16 Modified: 06 September 2010 09:11 [ Report Abuse ]

(1) การกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้าง

ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบุเงื่อนไขไว้ใน ข้อ 4.2 ว่า “ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน”กรณีนี้หมายความว่า หน่วยงานผู้จัดหาพัสดุต้องกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีก... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 03 September 2010 14:50 Modified: 06 October 2010 09:50 [ Report Abuse ]