นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 29 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
งานก่อสร้างที่อยู่ในบังคับต้องคำนวณราคากลาง 1585 0
เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ...การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ 2237 0
เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ...กรรมการเปิดซองสอบราคา 3264 1
เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ 2055 0
สิทธิการใช้งานในระบบ e-GP 1925 0
ระบบ e-GP คืออะไร 13879 5
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 6857 0
เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(11)...การอนุมัติวัสดุ 3019 0
เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (10)...การตรวจการจ้าง 2281 0
เมื่อเป็นกรรมการตรวจการจ้างควรทำอย่างไร 3378 0
การตรวจการจ้าง 2476 0
รวมปัญหา108 เกี่ยวกับคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ 5081 0
การอนุมัติยกเว้นวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในปี2554 2450 0
เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (9)...กรณีมีผู้ยื่นซองรายเดียว 16233 6
เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(8)...ไม่พิจารณาราคาต่ำสุด 6144 5
เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (7)...ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ 5871 13
เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(6) 3348 0
การกำหนดอัตราค่าปรับในสัญญา 13412 8
งานพัสดุกับความเสี่ยง 5264 3
เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(5) 2527 0
เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(4) 2366 1
เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (3) 3229 0
เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (2) 3155 1
เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(1) 3729 4
คณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ 3760 0
การแจ้งการปรับ-การสงวนสิทธิการปรับ 32185 7
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Auction 3198 0
การคืนหลักประกันซอง 4086 1
การกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้าง 2703 1