นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 29 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
งานก่อสร้างที่อยู่ในบังคับต้องคำนวณราคากลาง 1477 0
เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ...การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ 2121 0
เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ...กรรมการเปิดซองสอบราคา 3133 1
เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ 1939 0
สิทธิการใช้งานในระบบ e-GP 1812 0
ระบบ e-GP คืออะไร 13705 5
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 6762 0
เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(11)...การอนุมัติวัสดุ 2909 0
เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (10)...การตรวจการจ้าง 2161 0
เมื่อเป็นกรรมการตรวจการจ้างควรทำอย่างไร 3262 0
การตรวจการจ้าง 2379 0
รวมปัญหา108 เกี่ยวกับคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ 4954 0
การอนุมัติยกเว้นวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในปี2554 2355 0
เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (9)...กรณีมีผู้ยื่นซองรายเดียว 16148 6
เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(8)...ไม่พิจารณาราคาต่ำสุด 6042 5
เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (7)...ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ 5722 13
เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(6) 3245 0
การกำหนดอัตราค่าปรับในสัญญา 13279 8
งานพัสดุกับความเสี่ยง 5155 3
เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(5) 2423 0
เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(4) 2266 1
เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (3) 3097 0
เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (2) 3030 1
เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(1) 3622 4
คณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ 3663 0
การแจ้งการปรับ-การสงวนสิทธิการปรับ 31839 7
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Auction 3104 0
การคืนหลักประกันซอง 3966 1
การกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้าง 2612 1