นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 2046
ความเห็น: 1

ช่วงหนึ่งแห่งชีวิต...รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิตร สันติประชา (1)

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิตร  สันติประชา เป็นบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งที่ร่วมเดินทางกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตั้งแต่แรก ท่านคณบดีคนแรกของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจือ  สุทธิวนิช ได้เขียนไว้ใน ประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตอนที่ 6 แสวงหาเพื่อนร่วมงานและพบรุ่นน้องเกษตร 2 คน 

       “ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร  ทรัพยสาร แห่งภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนในสมัยนั้น ส่งข่าวมาบอกในเวลาต่อมาว่า มีลูกศิษย์ก้นกุฏิที่กำลังจะจบปริญญาโททางพืชผักคนหนึ่ง สนใจจะมาทำงานที่สงขลาด้วย  คืออาจารย์ขวัญจิตร ศศิปรียจันทร์  (นามสกุลเดิมของท่านก่อนสมรสกับรองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ สันติประชา ) “


รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิตร  สันติประชา  ท่านได้ร่วมเดินทางกับคณะทรัพยากรธรรมชาติเป็นเวลายาวนาน ซึ่งที่จริงท่านต้องหยุดการเดินทางร่วมกับคณะฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 แต่ท่านยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างงานให้กับคณะฯ จึงได้ยื่นขอต่อราชการออกไปอีก 5 ปี เพื่อสร้างองค์ความรู้ ผ่านงานวิจัย พร้อมหล่อหลอมนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่รุ่นแรก ( NR1) ถึงปัจจุบัน (NR 38)ให้ออกไปรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ

กิจกรรมการเรียนการสอน

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของคณะฯ

เป็นที่น่าเสียดายในวันที่ 30 กันยายน 2558 ท่านก็จะสิ้นสุดการเดินทางร่วมกับคณะฯ อย่างเป็นทางการ เนื่องด้วยท่านเกษียณอายุราชการ  จึงขอบันทึกช่วงหนึ่งแห่งชีวิต ... รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิตร สันติประชา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่า ประสบการณ์การทำงาน การสร้างงาน สร้างองค์ความรู้ อันมีค่ายิ่ง ที่คนรุ่นหลังควรนำไปเป็นแบบอย่าง หรือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรของเรา

เช้าวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 ทีมสัมภาษณ์ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ หัวหน้าทีมสัมภาษณ์  ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง เตชะโต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย หวังวโรดม ดร.สุรีรัตน์ เย็นช้อน และนางสาววราภรณ์ สุภเกษมวงศ์ (ผู้บันทึก) ได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ในหลายบทบาท ทั้งบทบาทที่เป็นศิษย์กับอาจารย์ เพราะทีมสัมภาษณ์ซึ่งล้วนแต่เป็นลูกศิษย์ของท่านทั้งนั้น ยกเว้นผู้เขียนที่ทำหน้าที่สัมภาษณ์ในบทบาทของผู้ร่วมงานกับอาจารย์ในภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิตร สันติประชา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาพืชสวน คณะเกษตร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ.2516  ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาพืชสวน เน้นด้านพืชผัก คณะเกษตร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ (Seed Technology) ที่ Seed Technology Laboratory, Mississippi State University ประเทศสหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2528 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ  รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิตร สันติประชา และ รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ สันติประชา อาจารย์ทั้ง 2 ท่านเป็นอาจารย์คู่แรกสุดของภาควิชาพืชศาสตร์  

อาจารย์ได้เล่าให้ทีมสัมภาษณ์ฟังว่า  เริ่มแรกคณะทรัพยากรธรรมชาติ ยังไม่มีสำนักงาน ต้องทำงานอยู่ที่ชั้น 4 ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ ต่อมามีรองศาสตราจารย์มงคล แซ่หลิม รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ชิตพงศ์ พี่พรทิพย์ สุววรณคีรี มาทำงานที่คณะฯช่วงกลางปี พ.ศ. 2519 ที่มาชุดเดียวกันหลังรองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิตร สันติประชา มีรองศาสตราจารย์ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล โดยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจือ สุทธิวนิช) ขึ้นไปสัมภาษณ์เองทั้ง 3 ท่าน และทั้ง 3 ท่านนี้ขึ้นไปรับพระราชทานปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีพร้อมกับอาจารย์ซึ่งไปรับพระราชทานปริญญาบัตรระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2519

อาจารย์ได้ร่วมเดินทางกับคณะทรัพยากรธรรมชาติอย่างยาวนาน จึงมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างมากมาย  ขอแบ่งบทสัมภาษณ์ถ่ายทอดตัดมาให้อ่านกันเป็นตอนๆ ดังนี้

ตอน    การทำงานรุ่นบุกเบิก
          สมัยก่อนเขาทำงานกันอย่างไรท่ามกลางความไม่พร้อม 

ตอน    งานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
          ท่านที่เคยชื่นชอบ ถั่วฝักยาวพันธุ์คัด-ม.อ. ผักบรอคโคลี ข้าวโพดหวาน
          ห้ามพลาดการอ่านนะค่ะ

ตอน ความประทับใจ ณ ที่แห่งนี้ 

 

 


created: 11 August 2015 14:21 Modified: 11 August 2015 16:18 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ยอดเยี่ยมเลยนะคะที่เรื่องราวดีๆมีคุณค่าแบบนี้ได้รับการเก็บและถ่ายทอดสู่คนรุ่นต่อๆไป 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.186.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ