นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 7832
ความเห็น: 1

คำถามที่ถามบ่อย...เกี่ยวกับการขอวีซ่าออสเตรเลีย [C]

อ้างอิงจาก http://www.vfs-au.net/thai/faq.html
1.  ระยะเวลาเท่าไหร่ที่สามารถมารับหนังสือเดินทางได้

a. วีซ่าท่องเที่ยวและธุรกิจสำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทยใช้เวลา 3-5 วันทำการ

b. วีซ่าท่องเที่ยวและธุรกิจสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติใช้เวลา 10 วันทำการ

c. วีซ่านักเรียนและวีซ่าดูแลนักเรียนสำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทยใช้เวลา 11 วันทำการ

d. วีซ่าน ักเรียนและวีซ่าดูแลนักเรียนสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 11 วัน

e. วีซ่าเพื่อเดินทางผ่านเข้า/ออกประเทศ (Transit) ใช้เวลา 5 วันทำการ

f. วีซ่าอื่นๆที่ได้รับการอน ุมัติวีซ่าแล้วใช้เวลา (Evidence) ใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการ


2. จะทราบได้อย่างไรว่าหนังสือเดินทางสามารถมารับได้ท ี่สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย

a. สามารถตรวจสอบได้ทาง www.vfs.au.net  และตรวจสอบได้ที่ “Track your passport “

b. สามารถโทรเพื่อสอบถามได้ที่ศูนย์ยื่นขอวีซ่า 02-6723476-9

c. สามารถส่งจดหมายอิเล็กทรอนิคได้ที่ info.diacth@vfshelpline.com


3. สามารถรับหนังสือเดินทางได้ที่สถานทูตออสเตรเลียได้หรือไม

ไม่สามารถรับได้ , ท่านจะต้องติดต่อขอรับหนังสือเดินทางคืนได้จากสำนักงาน ฯ ในเวลา 1500 – 1630 น.


4. ใบสมัครและหนังสือเดินทางได้ถูกยื่นที่ศูนย์ยื่นขอวีซ่าจะสามารถติดตามสอบถามถึงสถานะของ ใบสมัคร ได้อย่างไร
สามารถโทรสอบถามได้ที่ศูนย์ยื่นขอวีซ่าได้ที่ 02-6723476-9 หรือสามารถส่งจดหมายอิเล็คทรอนิค ได้ที่ info.diacth@vfshelpline.com

5. สามารถให้บุคคลอื่นมารับหนังสือเดินทางที่สำนักงานฯได้หรือไม่ได

ได้ แต่ต้องนำหนังสือมอบอำนาจของเจ้าของหนังสือเดินทางมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่และต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้ มาแสดงด้วย

a. ใบเสร็จรับเงินตัวจริงที่เป็นหลักฐานในการสมัคร

b. จดหมายรับมอบอำนาจ

c. สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แนบพร้อมใบเสร็จตั้งแต่วันที่ยื่นขอวีซ่า

d. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจการมารับหนังสือเด ินทาง


6. สามารถส่งหนังสือเดินทางไปตามที่อยู่ที่บ้านหรือที่ทำงานได้หรือไม
ได้ แต่ท่านต้องใช้บริการส่งเอกสารไปตามสถานที่ที่จะให้จัดส่งตั้งแต่วันที่ยื่นขอวีซ่า

7. จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าประเทศออสเตรเลียที่ศสำนักงานฯ เท่านั้นใช่หรือไม่
สามารถยื่นขอวีซ่าได้ที่สำนักงานฯหรือท่านสามารถยื่นขอวีซ่าได้ที่สถานทูตออสเตรเลียต่อเมื่อมีการนัดล่วงหน้า เท่านั้น

8. สามารถส่งเอกสารการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลียและหนังสือเดินทางไปที่สถานทูตออสเตรเลียได้หรือไม่

ท่านสามารถส่งใบสมัครมาทางไปรษณีย์หรือบริการส่งเอกสารมาที่

สถานฑูตออสเตรเลีย

เลขที่ 37 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120

ในใบสมัครจำเป็นต้องส่งเช็คเงินสดหรือตั๋วแลกเงินสั่งจ่าย “สถานทูตออสเตรเลียกรุงเทพ ฯ” เป็นเงินสกุลบาท เท่านั้น ไม่รับเช็คส่วนตัวและบัตรเครดิตท่านจะต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต ้องและใช้แบบฟอร์มที่ถูกต้อง รวมทั้งค่าวีซ่าและเอกสาร อื่นๆที่จำเป็น ดูได้จากข้อมูลวีซ่า (linked to Visa Information)


9. สามารถเปลี่ยนการใช้บริการส่งเอกสารหลังจากที่ยื่นขอวีซ่าไปแล้วที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าได้หรือไม่

ได้ แต่ท่านจะต้องติดต่อทสำนักงานฯ และท่านต้องดำเนินการเสียค่าบริการส่งเอกสารอีกด้วย


10. ผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยสามารถยื่นขอวีซ่าผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้หรือไม่

ไมได้ ท่านต้องมายื่นขอวีซ่าที่สำนักงานยื่นขอวีซ่าออสเตรเลียเท่านั้น


11. สามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าผ่านทางบริษัทบริการส่งเอกสารในเขตกรุงเทพได้หรือไม่
ได้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่าได้ที่สำนักงาน ฯ
 
12. สามารถจ่ายค่าวีซ่าได้ด้วยวิธีใดบ้าง
การจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าจะต้องสั่งจ่ายโดยใช้เช็คเงินสดหรือนำเงินสดมาซื้อเช็คเงินสดได้ที่ สำนักงานฯหรือท่าน สามารถซื้อเช็คเงินสดสั่งจ่าย “สถานทูตออสเตรเลียกรุงเทพฯ” ก็ได้
13. สามารถสมัครวีซ่าทำงานและท่องเที่ยว (working and holiday) ที่สำนักงาน ฯ ได้หรือไม

ไม่ได้ ท ่านสามารถสมัครโดยตรงที่ประเทศออสเตรเลียหลังจากที่ได้รับจดหมายอนุมัติวีซ่า ท่านสามารถมาติดหน้า วีซ่าในหนังสือเดินทางของท่านได้ท  ี่สำนักงาน ฯ

ติดตามข่าวสารต่าง ๆได้ที่ http://www.general.psu.ac.th/CoOrdinate/index.htm
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 14 October 2009 10:30 Modified: 14 October 2009 10:44 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

อยากแชร์ประสบการณ์ตรงตอนไปขอวีซ่าหน่อยค่ะ คือ ตอนที่ไปขอวีซ่านักเรียนนี่ ถ้าหากหลักฐานทุกอย่างครบถ้วนและไม่มีปัญหาใดๆ ทางสถานทูตเขาสามารถออกวีซ่าให้ได้ประมาณ 1-2 วันหลังยื่นเรื่องเลยล่ะค่ะ และตอนนี้สามารถยื่นขอด้วยตนเองและยื่นเอกสารออนไลน์ได้ด้วย

สิ่งสำคัญในการขอวีซ่าคือต้องเช็คเอกสารทุกอย่างให้ครบถ้วน ในกรณีของดิฉัน ไปยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองเพราะต้องไปรับหนังสือนำจากสำนักงาน ก.พ. ก่อน หลังจากยื่นแล้วใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 อาทิตย์ เนื่องจากเอกสารบางอย่างไม่ครบและไม่สมบูรณ์ คือไม่ได้แปลบัตรประชาชนไป เนื่องจากเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ มีข้อมูลภาษาอังกฤษเรียบร้อยเลยคิดว่าไม่ต้องแปล แต่ความจริงต้องแปลด้วย หลังจากจัดการเรื่องนี้เรียบร้อย วันรุ่งขึ้น ทางสถานทูตก็โทรศัพท์มาแจ้งว่าข้อมูลในใบสมัครไม่สมบูรณ์ ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในช่อง Residential Address เป็นที่อยู่ที่ มอ. (แจ้งที่อยู่ของคณะ) ทางสถานทูตต้องการให้ใช้เป็นที่อยู่ถาวร จึงส่งอีเมล์กลับไปให้และอีกประเด็นหนึ่งคือในเอกสารการตรวจสุขภาพ คุณหมอลืมเซ็นชื่อในเอกสารหน้าสุดท้าย ก็ต้องตามไปขอลายเซ็นที่โรงพยาบาลอีกที ซึ่งเรื่องนี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สถานทูตน่ารักมาก เพราะเจ้าหน้าที่สถานทูตโทรศัพท์มาแจ้งข้อมูลไว้กับทางโรงพยาบาลไว้ก่อน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็แจ้งอาจารย์หมอไว้เรียบร้อย พอดิฉันไปถึงโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ก็มอบเอกสารมาให้ดิฉันนำไปให้อาจารย์หมอเซ็น และเอาเอกสารกลับมามอบให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งแฟกซ์กลับไปที่สถานทูต วันถัดมา วีซ่าก็ออกได้เลยค่ะ

 

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น