นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2257
ความเห็น: 8

พัฒนาระบบรวบรวมข้อมูล Online :::. ติดตามความคืบหน้า (1)...16 พ.ย. 50

การพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูล Online จะประชุมกันทุก ๆ 2 สัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ ฯ เพราะจะต้องมีการรายงานความคืบหน้าในที่ประชุมคณบดีทุกเดือน

   วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2550) ประชุมเรื่องการพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูล Online กับทางศูนย์คอมพิวเตอร์เมื่อเวลา 9.30 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนักศึกษามาค่ะ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการที่จะพัฒนาระบบ ฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 11 คนค่ะ  ประกอบด้วย

 • รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
 • สำนักงานประกันคุณภาพ 3 ท่าน
  • นางเจิดจรรย์ เปลี่ยนโพธิ์
  • นางสาวปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
  • นางสาวอรุณี สุขพัฒนศรีกุล
 • จากกองแผนงาน 2 ท่าน
  • นายชุติเทพ  มะเดื่อ
  • นางสาวชนกานต์ ทองจำนงค์
 • ทีมงานในการพัฒนาาระบบ ฯ จากศูนย์คอมพิวเตอร์ 4 ท่าน
  • นายปรีชา ศรีมนัสรัตน์
  • นายสมชาย วนะธนศิลป์
  • นางสาวสุปราณี เย้าดุสิต
  • นางสาววิไลลักษณ์ ผอมภักดี

   ซึ่งประเด็นในการประชุมวันนี้ จะเป็นการสอบถามในเรื่อง Form ในการกรอกข้อมูล และ แสดงผลทางหน้าจอของข้อมูล Common data set ที่ทางอุโยะได้ส่งรายละเอียดไปให้ก่อนหน้านี้ แต่ก็ด้วยเวลาที่กระชั้นชิด + ข้อมูลเยอะ ทำให้ทางทีมงานได้ศึกษาข้อมูลมาในบางส่วน แต่ก็ได้มีการออกแบบ Form ในการกรอกข้อมูล Online มาแบบคร่าว ๆ *-*

   โดยเริ่มแรก อุโยะได้ชี้แจงเรื่องข้อมูล และ ตัวอย่าง Form ของการแสดงผลข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางแบบย่อ ๆ ต่อจากนั้นก็ได้มีการสอบถาม พูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ หลายเประเด็น สรุปได้ดังนี้

 • การกรอกข้อมูล
  • แต่ละคณะ / หน่วยงานจะต้องระบุชื่อผู้รับผิดชอบในการกรอกข้อมูลอย่างชัดเจน
  • จะเก็บข้อมูล ณ วันสุดท้ายที่กรอกของเดือนนั้น
  • กรอกเป็นตัวเลขผลการดำเนินงานของแต่ละเดือน / ผลสำเร็จ (ขึ้นอยู่กับกลุ่มของข้อมูล)
  • ชี้แจงการกรอกข้อมูลให้ชัดเจนว่าคณะ / หน่วยงานต้องกรอกเฉพาะการดำเนินงานของตนเองเท่านั้น...(ข้อมูลจะได้ไม่ซ้ำซ้อน)
  • คณะ / หน่วยงานต้องเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลสม่ำเสมอ
  • บางข้อมูลอาจจะไม่ต้องกรอกตัวเลข กรอกเฉพาะรายละเอียดที่ใช้อ้างอิง แล้วระบบจะทำการนับข้อมูลให้เอง...(ตัวเลข กับ หลักฐานจะได้ตรงกัน)
 • Form การกรอกข้อมูล
  • มีการแยกส่วนออกจากกันเป็นส่วนของคณะ และหน่วยงานกลาง และในแต่ละส่วนก็จะมีการแยกย่อยอีก เป็น ส่วนที่ต้องกรอกทุกเดือน / กรอกเทอมละ1 ครั้ง / กรอกปีละ 1 ครั้ง อีกทั้ง อาจจะมีการแยก Form สำหรับการกรอกเฉพาะผู้รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ โดยตรง...(เพื่อลดความสับสนในการกรอกข้อมูลของ User)
  • ต้องเพิ่ม Form ในส่วนรายละเอียดของข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐาน Support ตัวเลขที่มี
 • การเรียกดูข้อมูล / การแสดงผล
  • มีเมนูหลัก และย่อยสำหรับเรียกดูข้อมูลแต่ละหัวข้อ
  • ในแต่ละหัวข้อจะแสดงผลของทุกคณะ รวมทั้งมีภาพรวมกลุ่มสาขาวิชา , ภาพรวมเขตการศึกษา/วิทยาเขต และภาพรวมของมหาวิทยาลัย
  • สามารถเรียกดูข้อมูลได้เป็นรายเดือน , ปีงบประมาณ  หรือปีการศึกษา
 • มาตรการเพื่อให้มีการกรอกข้อมูลทุกเดือน
  • มีการบอกสถานภาพของการกรอกข้อมูลของแต่ละคณะ / หน่วยงาน โดยที่เมื่อถึงกำหนดเวลาในการเรียกดูข้อมูล หากคณะ / หน่วยงานใดยังกรอกข้อมูลไม่ครบ จะมีเครื่องช่วยเตือนแสดงผล เช่น อาจจะมีแถบแดงที่ชื่อคณะนั้น ๆ
  • มี Best Practice สำหรับบุคคล หรือคณะ / หน่วยงาน ที่กรอกข้อมูลได้ทันตามเวลา และมีความถูกต้อง
 • จัดทำคู่มือในการใช้งานระบบ โดยที่ในคู่มือจะต้องมีรายละเอียด และเงื่อนไขในการกรอกข้อมูลด้วย เช่น
  • หากคณะ / หน่วยงานไม่มีผลการดำเนินงานอย่าว่างเปล่าไว้ ให้ใส่เลข 0 แทน มิฉะนั้นจะถือว่าไม่กรอกข้อมูล
  • กรอกข้อมูลหลังสิ้นเดือน  3 วัน เป็นอย่างช้า

   หลังจากที่พูดคุยปรึกษากัน ท่านรองฯ ได้เสนอให้มีการประชุมเรื่องนี้กันทุก ๆ 2 สัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ ฯ เพราะจะต้องมีการรายงานความคืบหน้าในที่ประชุมคณบดีทุกเดือน โดยการประชุมในครั้งถัดไปจะเป็นวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2550 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 211 ซึ่งก่อนจะมีการประชุมในครั้งถัดไปนั้น อุโยะและน้องกุ่ย (น้องที่เข้ามาช่วยงานในสนง.) จะต้องจัดทำเพิ่มเติม คือ

 • Form รายละเอียดของหลักฐานที่จะให้กรอกข้อมูล
 • แยก Form ที่เป็นของคณะ / หน่วยงานกลางออกจากกัน พร้อมทั้งแยกกลุ่มของการกรอกเป็น ทุกเดือน / เทอมละ 1 ครั้ง / ปีละ 1 ครั้ง
 • ใส่สูตรของการคำนวณใน Form ของตารางแต่ละตัวบ่งชี้

   ซึ่งใน 2 ข้อแรกต้องส่งให้ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมรายละเอียดการกรอก ภายในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2550 (เอ่อ...อันนี้น้องกุ่ยบอกว่าทันแน่นอน)

   เอ่อ วันนี้มีปัญหานิดหน่อยค่ะ...-*-...เรื่องจัดอาหารว่าง และอาหารกลางวัน เพราะว่าอุโยะสั่งไปแค่ 7 ชุดเอง แต่มีคนมาประชุมถึง 11 คน  *0* ...เป็นเพราะว่าอุโยะลืม Check เองแหละค่ะว่าทางทีมจากศูนย์คอม ฯ จะมากี่คน และจะมีมาจากหน่วยงานอื่นอีกกี่คน...แต่ยังโชคดีค่ะ ขอเพิ่มจากป้าแม่บ้านได้ แล้วค่อยส่งชื่อทีหลัง แหะ ^^" ...คราวหน้าคงต้องตรวจสอบให้ดีแล้วค่ะ จะได้ไม่พลาดอีก ^^"

ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ขอปรบมือให้ดังๆ สำหรับการเริ่มพัฒนาระบบการกรอกข้อมูล online ระดับคณะฯ/หน่วยงาน ขอขอบคุณ ท่านรองฯวางแผนและท่านผช.ประกันฯ ที่พยายามผลักดันให้เกิดระบบคุณภาพในมอ.แห่งนี้ เท่าที่เห็นแนวคิดแล้ว รู้สึกดีใจมากค่ะ และที่ระดับมหาวิทยาลัยเองก็ไม่ต้องเสียเวลามากด้วย และสามารถ monitor ข้อมูลแบบ real time ซึ่งนำไปวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการบริหารได้อย่างทันการอีกด้วย  ขอให้กำลังใจน้องอุโยะฯนะคะ  สู้ๆค่ะ เราทำได้ค่ะ   ช่วงแรกจะต้องทำงานหนักค่ะ แต่ถ้าสำเร็จแล้วสำนักประกันฯเองก็จะยิ้มออกเลยค่ะ  ที่สำคัญอย่าลืมประสานงานกับโปรแกรมเมอร์และ QA ของคณะต่างๆด้วย  ระบบของคณะฯที่มีการเริ่มทำ MIS เองแล้ว จะได้เชื่อมโยงกันได้นะคะ

เป็นเรื่องที่ชวนติดตาม...เรื่องหนึ่งที่น่าจะมาทำให้วิถีชีวิตของ อีชั้นดีขึ้น...ไม่ต้องหัวฟู...ช่วงเทศกาลการประเมิน..อย่าล่มกลางทางนะคะ.....เชียร์...
Ico48
หยกมณี (Recent Activities)
17 November 2007 14:32
#1635
 • กำลังคิดว่า "บลอก" เข้ามาสร้างสีสันวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่
 • การประชุมวันนี้ตัวเองต้องไปประเมินคณะอุตสาหกรรมเกษตร เลยไม่ได้เข้า
 • แต่เย็นกลับมาก็ได้อ่านรายงานการประชุมเลย
 • ก็...น่าประหลาดใจดีค่ะ  เพราะหากให้นั่งเขียนรายงานการประชุมอย่างเป็นทางการ อารมณ์นั้นกับอารมณ์แบบนี้ ก็ต่างกัน
 • การเขียนแบบนี้เสร็จเร็ว แถมมีรายงานที่ไม่เป็นทางการให้สอดแทรก เย้ายวนชวนติดตาม
 • อย่างเช่น อาหารไม่พอ อุโยะเลยดอดไปกินส้มตำให้แซ่บหัวใจใช่บ่ (อันนี้แถมให้)
 • เร็วดี...วันหลังเสนอท่านรองฯ ให้รับรองข้อเขียนในบลอกเป็น "รายงานการประชุม" เลยดีไหมเนี่ย
Ico48
อัมพร (Recent Activities)
17 November 2007 15:15
#1649
 • ตามมายกมือเชียร์ 2 มือจ้า น้องอุโยะ
 • เอ้า.....เชียร์!

เยี่ยมมากเลยค่ะ น้องอุโยะ 
ขอเสนอแนะเรื่องฟอร์มนิดนึงนะคะ  อยากให้อุโยะแขวนฟอร์มหรือส่งให้ QAC ทุกคณะช่วยกันดูด้วยค่ะ เพราะจำได้ว่า บางฟอร์มมันควรต้องปรับกันนิดนึงเพื่อให้ตอบคำถามได้ตรงประเด็น หรือนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดอย่างอื่นได้ด้วย ทั้งนี้ การทบทวนเรื่องนี้จะมีข้อดีคือ ไม่เกิดปัญหาว่าส่งให้ programmer ออกแบบฐานข้อมูลมาแล้ว ไม่ตรงกับความต้องการผู้ใช้  เพราะพี่เชื่อว่า มุมมองคนเก็บข้อมูลของคณะฯ น่าจะมีส่วนต่างกับมุมมองของคนเก็บข้อมูลส่วนกลางอยู่บ้างค่ะ

-/\- ขอขอบคุณ P P P P Pทุก ๆ ท่าน ที่ให้กำลังใจคร่า
***ขอบคุณมากคะที่ช่วยรายงานความคืบหน้าให้ทราบ  คาดว่าต่อไปน่าจะทำงานสบายขึ้นนะน้องๆๆๆ และสำนักงานประกันคุณภาพ
จะมารายงานความคืบหน้าเรื่อย ๆ คร่า *-*

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.4.24
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ