นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2110
ความเห็น: 0

SCImago Institutions Ranking 2010

SCImago Institutions Ranking (SIR) World Report 2010 : Global Ranking หรือ การจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ สู่ความเป็น World Class University ได้ดำเนินการจัดอันดับสถาบันหรือองค์กรที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติประจำปี 2010 จากสถาบันการศึกษาจำนวน 2,833 แห่งของ 87 ประเทศทั่วโลก ซึ่งมีมหาวิทยาลัย และสถาบันระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับจำนวนทั้งสิ้น 14 สถาบัน

การประเมินเพื่อจัดอันดับนั้น ใช้ข้อมูลจำนวนผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่และการถูกอ้างอิงในระหว่างปี 2004-2008 ในฐานข้อมูล Scopus โดยมีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้

 1. Output (O) : จำนวน paper ในวารสารวิชาการ peer-reviewe
 2. International Collaboration (IC) : สัดส่วนที่ตีพิมพ์ร่วมกับสถาบันต่างประเทศต่อ paper ทั้งหมด
 3. Normalized Impact (NI) : ค่าร้อยละของการ citation ของสถาบันเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของการ citation ทั้งหมดในโลก (world average)
 4. High Quality Publication (Q1) : ร้อยละของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำ ที่อยู่ใน 25% แรกของ Journal Rank SJR indicator

สถาบัน หรือองค์กรในประเทศไทยที่ติดอันดับในครั้งนี้ มีทั้งหมด 14 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, โรงพยาบาลศิริราช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยศิลปากร และและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการจัดอันดับที่ 1,298 ของโลก และได้รับการจัดอันดับ 3 กลุ่มสาขา ได้แก่ กลุ่มสาขา Life Sciences, กลุ่มสาขา Physical Sciences และ กลุ่มสาขา Health Sciences สำหรับกลุ่มสาขาที่ไม่ได้รับการจัดอันดับคือ กลุ่มสาขา Social Sciences & Humanities รายละเอียดดังนี้

 • Global Ranking
  • ได้รับการจัดอันดับที่ 1,298 ของโลก
  • ได้รับการจัดอันดับที่ 328 ของภูมิภาคเอเชีย
  • ได้รับการจัดอันดับที่ 4 ของประเทศไทย
 • กลุ่มสาขา Life Sciences
  • ได้รับการจัดอันดับที่ 837 ของโลก
  • ได้รับการจัดอันดับที่ 172 ของภูมิภาคเอเชีย
  • ได้รับการจัดอันดับที่ 5 ของประเทศไทย
 • กลุ่มสาขา Physical Sciences
  • ได้รับการจัดอันดับที่ 1,486 ของโลก
  • ได้รับการจัดอันดับที่ 427 ของภูมิภาคเอเชีย
  • ได้รับการจัดอันดับที่ 6 ของประเทศไทย
 • กลุ่มสาขา Health Sciences
  • ได้รับการจัดอันดับที่ 1,171 ของโลก
  • ได้รับการจัดอันดับที่ 213 ของภูมิภาคเอเชีย
  • ได้รับการจัดอันดับที่ 6 ของประเทศไทย
InstitutionWR 
RRCR
Chulalongkorn University 527 108 1
Mahidol University  539 110 2
Chiang Mai University 981 230 3
Prince of Songkla University 1,298 328 4
Siriraj Hospital 1,316 335 5
Kasetsart University 1,416 366 6
Khon Kaen University 1,462 374 7
King Mongkut's Institute of Technology Thonburi1,763 440 8
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 1,780 442 9
Asian Institute of Technology 1,917 470 10
Thammasat University 2,220 556 11
Suranaree University of Technology 2,562 652 12
Silpakorn University 2,806 720 13
Mahasarakham University  2,807 721 14

ที่มา http://www.scimagoir.com/

 

created: 10 November 2010 11:50 Modified: 10 November 2010 14:05 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.172.236.135
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ