นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2750
ความเห็น: 1

ผลการคัดเลือก Best Practices ประจำปี 2553 ออกมาแล้วค่ะ

จากทีน้องยาได้มีการเขียนบันทึก Best Practice 2553  ให้คณะ/หน่วยงานส่งแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) มายังสำนักงานประกันคุณภาพ เพื่อนำมาคัดลือกเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2553 และจะมีการมีการมอบรางวัลและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ“เวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2553” นั้น

อีกทั้งปีนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินโดยมีเกณฑ์เพิ่มขึ้นมาอีกด้วย โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ค่ะ

 • ผลการดำเนินงานที่เป็นกระบวนการปฏิบัติงานในวงจร PDCA โดยคัดเลือกหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานสูงสุด และ/หรือสามารถรักษาระดับคุณภาพได้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง
 • พิจารณาผลการดำเนินงานตามวงจรPDCA ที่ปรากฏอยู่ในองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เท่านั้น
 • พิจารณาตัวบ่งชี้ที่เป็นภารกิจและ/หรือที่เป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย ด้านคุณภาพบัณฑิต งานวิจัย บริการวิชาการ การเรียนการสอน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  บริหารจัดการ  การพัฒนานักศึกษา
หมายเหตุ : ในการพิจารณาเชิงเปรียบเทียบจริงๆ คณะกรรมการจะพิจารณาผลการดำเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี และ/หรือ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับคณะ/หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย


ซึ่งก็มีคณะ/หน่วยงานส่งมา 32 เรื่องด้วยกันค่ะ จาก 5 ด้าน คือ

 1. ด้านการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต    9 เรื่อง
 2. ด้านงานวิจัย 1 เรื่อง
 3. ด้านบริการวิชาการ 6 เรื่อง
 4. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3 เรื่อง
 5. ด้านบริหารจัดการ 13 เรื่อง

เมื่อนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 และที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 20 กรกฎาคม 2553 มีมติคัดเลือกหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ประจำปี 2553 ดังนี้ค่ะ

 • ด้านการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต
 • คณะพยาบาลศาสตร์  เตรียมความพร้อม-ฝึกซ้อมสอบ (ประมวลความรอบรู้/สภาการพยาบาล)
 • งานกิจการนักศึกษา กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  โครงการพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการบ่มเพาะนักศึกษาแบบองค์รวม ประจำปีการศึกษา 2552
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง  โครงการส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาโดยการส่งผลงานนักศึกษาเข้าแข่งขัน / ประกวดส่งผลให้มีผลงานของนักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติ
 • ด้านบริการวิชาการ
 • คณะวิทยาศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพงานหน่วยเครื่องมือกลาง
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การบริการวิชาการของศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล
 • ด้านบริหารจัดการ
 • คณะแพทยศาสตร์  LEAN Management
 • กองกลาง  กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คู่กองกลาง
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือวิทยาศาสตร์
 • สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร  ระบบงานพิมพ์อัตโนมัติ HAPPY PRINT
 • กองอาคารสถานที่ วิทยาเขตปัตตานี  ประดิษฐ์เครื่องมือถอดมูเล่เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย

ขอแสดงความยินดีกับคณะ/หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกด้วยนะคะ สำหรับคณะ/หน่วยงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือกก็อย่าเพิ่งเสียใจไปนะคะ เรายังคงต้องพัฒนาต่อไป สู้ๆ นะคะ ^^v

ตอนนี้ทางสำนักงานประกันคุณภาพ กำลังร่างประกาศอยู่ ยังไงทุกท่านก็จะได้เห็นประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะ

สำหรับงานเวทีคุณภาพในปีนี้ ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ  ขอเชิญร่วมงาน โครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553

สร้าง: 20 กรกฎาคม 2553 14:54 แก้ไข: 10 สิงหาคม 2553 19:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ึขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.61.235
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ