นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1677
ความเห็น: 0

ขอเชิญร่วมงาน โครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการเวทีคุณภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่และขยายผลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่ได้รับการเสนอจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา / ปีงบประมาณ 2550 และ จากรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา / ปีงบประมาณ 2551 ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2552 ณ ห้อง คอนเฟอเรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กิจกรรมในงานประกอบด้วย

  1. การบรรยายเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21: การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
  2. การบรรยายเรื่อง “รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ” (Thailand Quality Class – TQC) โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  3. พิธีมอบ PSU Quality Award ประจำปี 2552
  4. การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานที่นำเสนอแนวปฎิบัติที่เป็นเลิศ

“เวทีคุณภาพ” จัดขึ้นสืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2550 / ปีงบประมาณ 2550 และปีการศึกษา 2551 / ปีงบประมาณ 2551 โดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในจะดำเนินการคัดเลือกและนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) จากกระบวนการและระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การเรียนการสอน คุณภาพบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และการพัฒนาสถาบันและบุคลากร โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพ คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และคณบดี ตามลำดับ

โครงการเวทีคุณภาพเป็นการนำแนวคิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) พัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เป็นการลดระยะเวลาที่ใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ที่ทำได้สำเร็จแล้ว ด้วยการประยุกต์และปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรของตนเอง เป็นการพัฒนาคุณภาพที่มีประสิทธิผลต่อการดำเนินงานมหาวิทยาลัย

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 22 กันยายน 2552 12:02 แก้ไข: 22 กันยายน 2552 13:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.185.54
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ