นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2080
ความเห็น: 0

CHE QA Online 2551 ครั้งที่ 1

ช่วงนี้งานเข้ามากมาย ประชุมก็บ่อย อบรมก็ต้องไป SAR ก็ต้องทำ โฮะๆ *0* อื่นๆ อีกจิปาถะ แต่วันนี้จะมาเล่าส่วนของการไปอบรมมาค่ะ *-*...เหมือนจะเป็นข่าวร้ายเลย T^T

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2552 อุโยะ และอิมจัง ได้ไปอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ประจำปีการศึกษา 2551 ที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กทม. มาค่ะ  ก็เลยมาสรุปข้อมูลให้อ่านกัน ว่ามีอะไรบ้าง ^^"

ภาพรวมในส่วนของระบบฯ ที่เพิ่มเติม ประกอบด้วย

 1. การกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลข้อมูลในระดับคณะ (Admin คณะ) : เพื่อให้คณะสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้เอง รวมถึงรองรับการจัดทำ SAR ระดับคณะ
 2. การเลือกตัวบ่งชี้ที่ต้องการประเมินสำหรับคณะ : เพื่อให้คณะสามารถเลือกตัวบ่งชี้ได้เองว่าต้องการประเมินในตัวบ่งชี้ใด ตามภารกิจที่มี
 3. การปรับแก้ข้อมูลให้เป็นไปตามความเห็นของทั้งสองฝ่าย : เป็นการปรับแก้หน้าต่างสำหรับคณะกรรมการประเมิน ให้สามารถยืนยันผลการดำเนินงานที่ประเมินได้ หากไม่มีการยืนยันผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินในตัวบ่งชี้นั้นๆ จะเป็นศูนย์
 4. การยืนยันผลการตรวจประเมินโดยประธานฯ : เป็นการยืนยัน Code ของประธานฯ โดย Code นี้ทาง สกอ. เป็นผู้กำหนดให้ประธานฯ แต่ละท่านเอง และหากยังไม่ได้รับการยืนยัน Code ของประธานฯ ในระบบ มหาวิทยาลัยจะไม่สามารถส่ง SAR Online ไปยัง สกอ.ได้
 5. Report : เพิ่มในส่วนของกราฟแท่งแสดงการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของคณะ ภายในมหาวิทยาลัย จะแสดงได้ก็ต่อเมื่อมีข้อมูล Common Data Set ของคณะในระบบฯ แล้วเท่านั้น
 6. การเพิ่มตัวบ่งชี้ที่เป็นบริบทของมหาวิทยาลัย และ Common Data Set เข้าสู่ระบบฯ : เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถเพิ่มตัวบ่งชี้ พร้อมทั้ง Common Data Set ที่เกี่ยวข้อง ที่มหาวิทยาลัยต้องการเข้าสู่ระบบ และสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้เองภายในมหาวิทยาลัย

สำหรับการอบรมในครั้งที่ 1 จะเป็นการอบรมในข้อที่ 1-4 โดยกล่าวถึงวิธีการใช้งานในส่วนต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น  ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมให้แก่ผู้รับผิดชอบดูแลข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย เพื่อนำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดสู่ระดับคณะ ทั้งผู้รับผิดชอบดูแลข้อมูลระดับคณะ และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ เนื่องจากในปีการศึกษา 2551 สกอ. จะเริ่มเปิดให้ใช้งานระบบจริงในวันที่ 24 มิถุนายน 2552 และต้องการให้

 1. ทุกคณะกรอกข้อมูล Common data Set ทั้งหมดเข้าระบบฯ เพื่อให้ระบบประมวลผลออกมาเป็นภาพของมหาวิทยาลัย
 2. ทุกคณะจัดทำ SAR ในรูปแบบ Online ในระบบ CHE QA Online (เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วเมื่อปีการศึกษา 2550)
 3. ทุกคณะประเมินคุณภาพภายในผ่านระบบ CHE QA Online
  • กรณีที่บางคณะรับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ หรือจัดทำ SAR เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนระบบ CHE QA Online เปิดใช้งาน มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้โดย Import Common Data Set ของคณะเข้าระบบฯ โดยที่คณะไม่ต้องกรอกข้อมูล
  • หมายเหตุ ไม่แนะนำให้ใช้การ Import Common Data Set ควรใช้กรณีที่คณะรับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ หรือจัดทำ SAR เสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้น เนื่องจากระบบฯ จะมีเพียงข้อมูล Common Data Set ไม่มีรูปเล่มของ SAR Online

สำหรับข้อที่ 5 จะเป็นการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ประจำปีการศึกษา 2551 ครั้งที่ 2 ซึ่งทาง สกอ. จะแจ้งหนังสือให้ทราบวัน เวลา และสถานที่จัดอบรมในภายหลัง โดยการอบรมครั้งนี้จะเป็นการอบรมเชิงเทคนิค เพื่อที่มหาวิทยาลัยสามารถนำระบบฯ เข้ามาติดตั้งใน Server ของมหาวิทยาลัย สำหรับการบริหารจัดการระบบฯ ภายในมหาวิทยาลัยได้ด้วยตนเอง ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งที่ 2 นั้นประกอบด้วย

 1. Admin ระดับมหาวิทยาลัยที่ผ่านการอบรมการใช้งานระบบฯ มาแล้ว
 2. ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องมีความรู้สามารถดังนี้
  • ระบบฐานข้อมูลทั้งหมดในมหาวิทยาลัย : จำนวน ชื่อระบบ ภาษาที่ใช้พัฒนาระบบ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงระบบทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเข้ากับระบบ CHE QA Online ได้
  • ความรู้ด้าน Programming : เพื่อการเพิ่มตัวบ่งชี้ และ Common Data Set เข้าระบบ
  • ความรู้ด้านการเตรียม Server และการติดตั้ง Server : เพื่อให้สามารถนำระบบฯ มาติดตั้งใน Server ของมหาวิทยาลัย และบริหารจัดการเองได้

อุโยะได้ข่าวแว่วๆว่า จะให้ ม.อ.เป็นหน่วยงานนำร่อง (อีกแล้ว) โดยจะให้ขึ้นไปอบรมวันที่ 24 กรกฎาคม 2552...ผลเป็นยังไงต่อค่อยมาเล่าอีกทีค่ะ

ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.239.150.57
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ