นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3094
ความเห็น: 1

งานก่อสร้างอาคารสหเวชศาสตร์

สรุปความคืบหน้าของการจัดจ้าง งานก่อสร้างอาคารสหเวชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

           

            ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ได้รับงบประมาณก่อสร้างกลุ่มอาคารสหเวช-ศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติประจำปี 2553 ผูกพันถึงปีงบประมาณ 2556 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 530 ล้านบาท  เพื่อรองรับงานการเรียนการสอน การวิจัยของคณะการแพทย์แผนไทย คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช  และภาควิชาวาริชศาสตร์)  โดยบริษัทกำจรก่อสร้างชนะการประกวดราคาในวงเงิน 477,500,000.- บาท  และต่ำกว่าราคาประมาณกลาง 79,000,000.-บาท  หรือต่ำกว่าราคาประมาณกลาง 14.19%  และได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 1 งวด  หลังจากนั้นผู้รับจ้างก็ไม่สามารถทำงานต่อไปได้  มหาวิทยาลัยฯจึงได้บอกเลิกสัญญา  และได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่

             ครั้งที่ 1  
            ในการดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่  มหาวิทยาลัยฯได้ใช้รูปแบบรายการเดิมทุกประการ และประกาศราคาประมาณกลางงานส่วนที่เหลือ ในวงเงิน 466,000,000 บาท (ราคางานทั้งหมดตามสัญญาจ้างครั้งแรก ลบด้วยราคางานงวดที่ 1) ปรากฏว่าไม่มีผู้สนใจซื้อเอกสาร

             ครั้งที่ 2

            มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่  โดยใช้รูปแบบรายการเดิม และปรับปรุงราคาประมาณกลาง ให้เป็นไปตามราคาของกรมบัญชีกลาง ในวงเงิน 547,996,000 บาท ปรากฎว่ามีผู้สนใจซื้อรูปแบบรายการ 2 ราย แต่ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอด้านเทคนิค  

             จากการดำเนินการจัดจ้างครั้งที่ 2 และไม่มีผู้สนใจยื่นซองเสนอด้านเทคนิค นั้น  คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมหารือแล้ว มีมติสรุปสาเหตุและแนวทางแก้ไข ดังนี้
              สาเหตุ
                        -  อาจเป็นเพราะราคากลางต่ำเกินไป
                        -  คุณสมบัติของผู้รับจ้างที่กำหนดใน TOR สูงเกินไป
                        -  ต้องเสี่ยงในการแบกรับภาระค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาล
              นอกจากนี้ได้มีการพิจารณาหาแนวทางที่จะให้ผู้สนใจเข้าซื้อรูปแบบรายการและยื่นซองเพื่อจะให้ได้ผู้รับจ้างโดยเร็ว ดังนี้

            แนวทางการแก้ไข 
                        - ปรับปรุงราคาประมาณกลาง  ให้เป็นราคาปัจจุบัน ตามราคาที่กำหนดของ
                           กรมบัญชีกลาง
                        - บริษัทผู้รับจ้างควบคุมงานตามสัญญาจ้าง (ของเดิม) ต้องให้การรับรองงานก่อสร้างที่ได้
                           ทำไปแล้วทั้งหมด โดยมีวิศวกรลงนามรับรอง
                        - ควรมีการทดสอบเสาเข็มที่ตอกไปแล้ว เพื่อดูว่ามีเสาเข็มหักหรือไม่ หากทดสอบแล้วไม่ผ่าน
                           ค่าใช้จ่ายในการแก้ไข มหาวิทยาลัยฯต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
                        - ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ ควรใส่รวมไว้ในราคากลางปัจจุบัน
                        - ระยะเวลาก่อสร้าง ควรใช้ตามสัญญาก่อสร้างเดิม คือ 750 วัน เพราะการทำงานต่อจากงาน
                           เดิม ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบก่อนที่จะดำเนินการ
                        - ปรับระยะเวลาในการขายรูปแบบรายการให้มากกว่าเดิม
                        - เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้รับจ้าง โดยกำหนดคุณสมบัติใหม่ ให้ผู้รับจ้างที่จดทะเบียน
                           ร่วมค้า สามารถเข้ามาซื้อแบบและยื่นซองได้
                        - ลดวงเงินผลงานลงเหลือ 200 ล้าน และไม่กำหนดระยะเวลาของผลงาน


            ครั้งที่ 3
            จากสาเหตุและแนวทางแก้ไขดังกล่าว  มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการปรับราคาประมาณกลางงาน ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด  โดยประกาศราคาประมาณกลางในวงเงิน 564,042,000 บาท ปรากฏว่ามีผู้สนใจเพียงสองราย (รายเดิม)ที่ซื้อแบบครั้งที่ 2 แต่ไม่มีผู้ยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค

             ครั้งที่ 4
            มหาวิทยาลัยฯได้ปรับราคาประมาณกลางใหม่ให้เป็นปัจจุบัน ตามราคาที่กำหนดของกรมบัญชีกลางล่าสุด พร้อมทั้งได้ทำการปรับราคาประมาณกลางในภาพรวมให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้กำหนด  ซึ่งราคาประมาณกลางในวงเงิน 587,455,000 บาท กำหนดแล้วเสร็จภายใน 750 วัน  และได้ประชุม ชี้สถานที่ในวันที่ 10 ก.ค.56  ที่ห้องประชุมกองคลัง  สำนักงานอธิการบดี  วิทยาเขตหาดใหญ่  มีผู้สนใจเข้าซื้อรูปแบบรายการรวม จำนวน 4 ราย คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่สรรพกิจ ก่อสร้าง บริษัทไทยโพลีคอนส์จำกัด (มหาชน) บริษัทแอร์พลัสแอ๊พพลาย จำกัด  และกิจการร่วมค้า เอ.เอ็น.ดี เอ็นจิเนียริ่ง เมื่อถึงกำหนดยื่นซองเทคนิค ในวันที่ 30 ก.ค.56 ปรากฏว่าไม่มีผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดเข้ายื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค
            จากลักษณะงานจ้างก่อสร้างดังกล่าว ไม่เข้าข่ายลักษณะงานที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะที่สามารถดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีการอื่นได้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาด้วยวิธีการทางอีเล็คทรอนิกส์ต่อไป จนกว่าจะได้ผู้รับจ้าง แต่เนื่องจากการจัดหาผู้รับจ้างงานดังกล่าว ได้ดำเนินการมาแล้ว 3 ครั้ง รวมครั้งนี้เป็น 4 ครั้ง ในทางปฏิบัติมีเพื่อเตรียมแนวทางแก้ปัญหา หากจัดหาผู้รับจ้างครั้งที่ 4 ไม่เป็นผลอีก จึงได้ทำหนังสือขอยกเว้นดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังกรมบัญชีกลาง  และขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา

           

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 สิงหาคม 2556 11:24 แก้ไข: 30 สิงหาคม 2556 21:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ปัญหาที่ยังแก้ไขไม่โดนใจ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.107.166
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ