นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1391
ความเห็น: 0

50 ปี ม.อ ต้นไม้ของพ่อ

พ.ศ.๒๕๖๑ ต้นไม้ที่พ่อปลูกและพระราชนามว่า"มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" ที่มีชื่อย่อเป็นที่รู้จักกันว่า ม.อ.จะมีอายุครบ ๕๐ ปี

   รำลึกค่าสงขลานครินทร์  

   ได้เปิดอ่าน  ครบรอบ  ๔๐ ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เห็นภาพของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  สถานที่เคยใช้เป็นที่ทำงานชั่วคราวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในช่วงเริ่มก่อตั้ง  ซึ่งถ่ายเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๐ โดยในปี  พ.ศ.๒๕๕๑  มหาวิทยาลัยมีอายุครบ  ๔๐  ปี  

   ดั้งนั้นในปี  พ.ศ.๒๕๖๑   ต้นไม้ที่พ่อปลูกต้นและพระราชทานนามด้วยพระองค์เองว่า"มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"  ที่มีชื่อย่อเป็นที่รู้จักกันว่า  ม.อ.จะมีอายุครบ ๕๐ ปี มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรกในปี  พ.ศ.๒๕๑๕ ณ.วิทยาเขตปัตตานี และเป็นครั้งแรกที่พระองค์มาเยี่ยม  แสดงความยินดีด้วยพระองค์เอง เป็นดอกผลที่ส่งต่อให้กับสังคมด้วยพระองค์  ด้วยข้อความในพระบรมราโชวาทดังนี้

"...การศึกษาก็คือหาความรู้  ความรู้นั้นก็มีความรู้ทางวิชาการ   ส่วนหนึ่งคือความรู้ที่จะนำไปเป็นอาชีพต่อไป  ปฏิบัติงานต่อไป ความรู้อีกอย่างหนึ่งคือความรู้ในชีวิต  หรือจิตใจของตัวและในจิตใจของผู้อื่น  ความรู้ทั้งสองอย่างนี้ต้องประกอบกัน  ฉะนั้นการที่เข้ามาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ก็มีหน้าที่ ๒ อย่าง  พยายามที่จะศึกษาในวิชาการให้ดีที่สุดเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง  แก่ส่วนรวม  และแก่มหาวิทยาลัย...ถ้าพูดถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จะต้องให้ประชาชนทั่วไป  ทั่วประเทศเขาทราบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยนี้เป็นอย่างไร  หมายความว่าจะต้องสร้าง  จะเรียกว่าสัญลักษณ์หรือความเป็นตัวของตัวเองของมหาวิทยาลัย จะได้ทราบว่าผู้ที่มาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีคุณสมบัติอย่างไร  ในข้อนี้ถึงจะต้องพยายามที่จะสร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้ดี...ฉะนั้นการสร้างชื่อเสียงของหมู่นักศึกษา  และการสร้างนี้ก็อยู่ในระยะนี้  เพราะว่าระยะเริ่มต้นซึ่งเป็นระยะสำคัญ...ขอให้ทุกคนที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้ด้วยความตั้งปณิธานที่จะหาความรู้ที่ดี  ขอให้ปณิธานนี้จงสัมฤทธิ์ผล  คือสามารถที่จะเรียนเป็นผู้มีความรูู้โดยแท้จริง  ทั้งขอให้สามารถสร้างชื่อเสียงที่ดีแก่ตนและแก่หมู่คณะของมหาวิทยาลัย  เพื่อประโยชน์ของตนคือ  ชื่อเสียงของตนและสามารถที่จะปฏิบัติงานต่อไปโดยที่มีคนนับถือ  ทั้งก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จ  ความเจริญ ทุกประการ. (พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วันที่ ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๑๕ ณ วิทยาเขตปัตตานี)

      ข้อความเหล่านี้นับว่าเป็นสื่อการสอนที่สำคัญให้นักศึกษาและตัวยาดมเองได้ทบทวนเป้าหมาย  ของการเป็นสมาชิกของสงขลานครินทร์  เป็นสิ่งที่ทันสมัยแห่งกาลเวลาเพราะเป็นระยะแรกของ

  - การเปลี่ยนแปลงการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับที่สมบูรณ์  

  -ประกาศความเป็นอัตตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 ต่อสังคม I-WiSe

    ท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษสมัยนั้นได้ร่วมแสดงความยินดีและส่งความปรารถนาดีผ่านหนังสือเล่มนี้  "...ตลอดระยะ ๔๐ ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้  ได้เจริญเติบโตมาเป็นลำดับด้วยความสง่างาม  สมพระนามสงขลานครินทร์  ด้วยการผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้ประเทศชาติ  ผมทราบด้วยความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยฯ  ได้ปลูกฝังให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยยึดในพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนก...ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เจริญวัฒนาสถาพรตลอดไป  และขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยฯทุกคนประสบแต่ความสุข  ความเจริญ  มีกำลังกาย  กำลังใจ  และกำลังสติปัญญาเพื่อพัฒนาการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าสืบไป"

    บันทึกนี้ขอนำพรอันประเสริฐ   เสริมพลังตนเองและแบ่งปันแก่สมาชิกในชานชาลาแห่งการเรียนรู้  สำหรับทำหน้าที่ร่วมขับเคลื่อนบันดาลสิ่งพระองค์ประสงค์ให้แล้วเสร็จ  

      เริ่มต้นที่ตัวเราเองได้รับประโยชน์และความสุขที่เกิดจากการทรงงานของพระองค์  พระทรงเป็นต้นแบบของบรมครูยุคที่ได้ประจักษ์ผ่านหลักฐานมากมายรอบตัวด้วยตัวเราเอง  ตลอดรัชกาล 

       หน้าที่เรามีอย่างเดียว คือ พยายามทำความดีถวายพระองค์โดยดูแลสุขภาวะตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน และเพิ่มศักยภาพนักศึกษาในความดูแลให้ดูแลตนเองและสุขภาพคนอื่นได้ต่อไป เต็มศักยภาพ  ความสามารถและเหตุปัจจัยแต่ละขณะ

        เกิดในรัชกาลที่  ๙ เติบโตใน ม.อ. ดำเนินวิถีชีวิตอย่างพอเพียงในบ้านเกิด  ได้เรียนรู้ความเป็นพหุวัฒนธรรมจากบรรยากาศของความเป็นสถาบันอุดมศึกษาของสงขลานครินทร์

                ขอบพระคุณพ่อบังเกิดเกล้าที่สื่อความรักจากพระเจ้าอยู่หัวมายังครอบครัวผ่านถุงพระราชทานมาตั้งแต่จำความได้

        ขอบพระคุณแม่ที่อดทนทำงานหนักเมื่อพ่อไปราชการ ชายแดนเพื่อให้ลูกได้มีโอกาสเรียน

         ขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสร้าง  สนับสนุน ดูแลรักษา แลกปลี่ยนเรียนรู้ จนเป็นที่นี่ ในวันนี้  และต่อๆไป

          เจริญธรรม  สำนึกดี

             ยาดมเองค่ะ

 

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 พฤศจิกายน 2559 18:04 แก้ไข: 25 พฤศจิกายน 2559 18:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 184.72.102.217
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ