นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1584
ความเห็น: 2

วันสถาปนา:คณะพยาบาลศาสตร์สงขลานครินทร์ (7 ต.ค)

ด้วยความขอบพระคุณ ขอบคุณ ขอบใจ ทุกท่านผู้ร่วมสร้างพยาบาลสงขลานครินทร์ ตลอดถึงเพื่อนร่วมทาง

จุดเริ่มต้น  

            ขอกราบขอบพระคุณ

ท่านอาจารย์ทองใบ   ปุญยานันต์   เสาเอกรวมทั้งเสาหลักของคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์  ผู้ซึ่งนำปณิธานสู่การปฏิบัติ  จากผลที่ท่านได้รับมาดังนี้" การศึกษาพยาบาลได้สร้างเจตนคติทีดีให้แก่ดิฉัน  นอกจากความรู้ในวิชาชีพแล้วทำให้มีความคิดริเริ่มเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ  ช่วยบุคคลอื่นๆที่ไกลออกไปได้เข้าเรียนวิชาชีพพยาบาล  ในสิ่งแวดล้อมหรือภูมิลำเนาของเขา  ทำให้เยาวสตรีเหล่านั้นได้ศึกษาเล่าเรียนใกล้บ้านหรือในท้องถิ่นของตน  ....และยังช่วยพัฒนาสุขภาพอนามัยและช่วยเหลือผู้ป่วยในจังหวัดใกล้เคียง..."    จากการเริ่มต้นเป็นภาควิชาการพยาบาล ในคณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เมื่อปี    2516  จนได้รับการสถาปนาเป็นคณะพยาบาลศาสตร์  เมื่อวันที่  7  ตุลาคม   2523   เกิดเป็นดอกปีบ  สงขลานครินทร์  ช่อที่  43  (รหัส 58)   ในปัจจุบัน  อันหมายถึง  ทศวรรษที่  5  ของความเติบโต    จากส่วนกลาง   ขยายสู่ท้องถิ่น   ก้าวไกลสู่ความเป็นนานาชาติ   อะไรคืออัตลักษณ์แห่งเรา พยาบาล ม.อ. ?   “พยาบาลไทย  หัวใจเพื่อเพื่อนมนุษย์” 

      การพัฒนาในช่วงการปฏิรูประบบราชการ

        คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประจำคณะ เรื่อง วิสัยทัศน์เเละพันธกิจ ของคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 - 24 เมษายน 2541 โดยได้วิเคราะห์กระเเสของการเปลี่ยนแปลงเเละความต้องการในอนาคต ความพร้อมเเละข้อจำกัดของคณะพยาบาลศาสตร์ ผลจากการประชุมได้กำหนดพันธกิจ เป้าประสงค์ MOTTO ของคณะฯ ดังนี้

          พันธกิจ 

          คณะพยาบาลศาสตร์ คือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นศูนย์กลางใน ภูมิภาคเอเชียทางวิชาการการพยาบาล โดยเน้นการพยาบาลเเบบองค์รวมที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก ด้วยระบบการจัดการเเบบพึ่งพาตนเอง

          เป้าประสงค์ (GOAL)

1. คณะฯ เป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียทางวิชาการ การพยาบาลเเบบองค์รวมที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก

 2. การมีระบบการบริการจัดการเเบบพึ่งพาตนเอง

 

          MOTTO ของคณะพยาบาลศาสตร์

          M = Moral

          A = Accountability

          H = Holistic

           I = International

          N = Networking

          E = Efficiency

          S = Self Sufficient

 

          ต่อมาคณะกรรมการประจำคณะ ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประจำคณะ เรื่อง การเเปลงพันธกิจไปสู่การปฏิบัติการ จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2541 เเละวันที่ 27 มิถุนายน 2541

          วันที่ 31 กรกฎาคม 2541 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เชิญบุคลากรทั้งหมดของคณะประชุมเพื่อรับฟังการชี้เเจงความคืบหน้าการจัดทำพันธกิจเเละเเผนกลยุทธ์ของคณะ เเละเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอเเนะข้อคิดเห็นพร้อมกับการได้เเต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย ผู้เเทนจากภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อทำหน้าที่เผยเเพร่ข้อมูลข่าวสารเเละรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพันธกิจของคณะฯ

          วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2541 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดสัมมนาผู้บริหารระดับคณบดี ที่จังหวัดตรัง โดยมีประเด็นสัมมนาเกี่ยวกับการกำหนดวิสัยทัศน์เเละพันธกิจขององค์กร ซึ่งในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์ มีข้อเสนอเเนะต่อการกำหนดวิสัยทัศน์เเละพันธกิจว่า กำหนดพันธกิจได้ชัดเจน ท้าทายมีความเเปลกใหม่ เเต่ขาดประเด็นในด้านการตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นเเละมีคำถามว่า ภูมิปัญญาตะวันออก กับการบริหารจัดการเชิงธุรกิจนั้น จะสามารถทำไปด้วยกันหรือไม่

          วันที่ 14 มีนาคม 2542 ทีมบริหารของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้นำข้อคิดเห็นที่ได้จากบุคลากรทุกหน่วยงานของคณะฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับปรุงวิสัยทัศน์เเละพันธกิจของคณะฯ เป็นดังนี้

 

วิสัยทัศน์

         คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นศูนย์กลางทางวิชาการการพยาบาลในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ภายในปี พ.ศ. 2555

 

พันธกิจ

          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ด้านการศึกษาพยาบาล การวิจัยเเละการบริการวิชาการทางการพยาบาล ตามมาตรฐานสากลเเละเน้นการพยาบาลเเบบองค์รวมที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ด้วยการเป็นองค์กรเรียนรู้ที่มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเเละมีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

          วันที่ 31 มีนาคม 2542 คณะฯ เชิญบุคลากรทั้งหมดของคณะฯ ร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเเละให้ข้อเสนอเเนะเกี่ยวกับวิสัยทัศน์เเละพันธกิจ เเละ MOTTO ของคณะฯ เเละได้เสนอวิสัยทัศน์เเละพันธกิจเเละ MOTTO ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2542 เมื่อวันที่ 20 เมษายน2542 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เเละ MOTTO ของคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้

 

วิสัยทัศน์

          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นศูนย์กลางทางวิชาการการพยาบาลในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ โดยเน้นการพยาบาลเเบบองค์รวมที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก ภายในปี พ.ศ. 2555

 

พันธกิจ

          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ด้านการศึกษาพยาบาล การวิจัยเเละการบริการวิชาการทางการพยาบาล โดยเน้นการพยาบาลเเบบองค์รวมที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ด้วยการเป็นองค์กรเรียนรู้ที่มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเเละมีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

 

          MOTTO คณะพยาบาลศาสตร์ ใช้คำว่า "CARE" ซึ่งย่อมาจากคำ ดังนี้

          C = Collaboration A = Autonomy R = Responsibility E = Excellence

           การทบทวนในกระแสการปฏิรูประบบสุขภาพ 

         วันที่ 6 ตุลาคม 2543 คณะฯ เชิญบุคลากรทั้งหมดของคณะฯ ร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น(ร่าง) เเผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2544 - 2549 โดยที่ประชุมได้เสนอข้อคิดเห็นต่อวิสัยทัศน์เเละพันธกิจ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์เเละพันธกิจอีกครั้งหนึ่ง  ตามรายละเอียดดังนี้

 

 วิสัยทัศน์

          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นศูนย์กลางทางวิชาการการพยาบาลในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ โดยเน้นการพยาบาลเเบบองค์รวมที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกภายในปี พ.ศ. 2555

     พันธกิจ  

          พันธกิจ 1 ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

          พันธกิจ 2 สร้างสมเเละประยุกต์องค์ความรู้ทางการพยาบาลเเบบองค์รวมที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกสู่การสอนเเละสังคม

          พันธกิจ 3 เป็นองค์กรเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม

 

           วิสัยทัศน์หลังคำประกาศ  2555  

วิสัยทัศน์  

         คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นเลิศทางวิชาการการพยาบาลที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ

        พันธกิจ

        1.บ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นคนดี  ใฝ่รู้  มีปัญญา  ทักษะวิชาชีพตามมาตราฐานสากล  บูรณาการภูมิปัญญาตะวันออกบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์  

        2.สร้างองค์ความรู้ทางการพยาบาลแบบองค์รวมที่มีวิจัยเป็นฐานโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน  การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

        3.ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายระดัยท้องถิ่น  ระดับชาติและนานาชาติเพื่อการพัฒนาวิชาชีพและสังคมโลก

        MOTTO  ยังใช้คำว่า  "CARE"  ซึ่งย่อมาจากคำดังนี้

   C   =Collabolation     A  = Accoutability   R  = Respect

    E  = Efficiency

         จากคำขวัญแต่ละยุคได้ถูกนำไปใช้เพื่อการปฏิบัติการให้เกิดผลจนเห็นเป็นคำย่อยมากมายที่เกิดขึ้น

   C  = Cooperration    Contineuty   Community  network

 และ  Community   dynamic

   A  = Apriciation      Awareness    Accountability

   R  = Respect     Resourse  sharing    Responcebility

   E  =  Equity       Equilibrium    Efficiency    Enlightment

      เมื่อดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะห็นความหมายของแต่ละคำที่เชื่อมโยงกัน    จากการลงมือทำความจริงให้เกิดจากหลักวิชาที่ได้เรียนมาจากห้องเรียน   ไปค้นพบความหมายของคำใหม่ๆ


          “ ด้วยมีสิ่งนี้  สิ่งนี้จึงเกิด”

          ขอขอบพระคุณ  ขอบคุณ   ขอบใจ  ทุกท่านผู้ร่วมสร้างพยาบาลสงขลานครินทร์  ตลอดถึงเพื่อนร่วมทาง

           เจริญธรรม   สำนึกดีค่ะ

              ยาดมเอง 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
คำสำคัญ (keywords): PSU. QWL  พยาบาล ม.อ.  CARE &SHARE
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 ตุลาคม 2558 17:30 แก้ไข: 25 กรกฎาคม 2559 13:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 เมตตา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ยาดม

ศิษย์เก่า ผู้เข้มแข็ง

น้อยคนที่จะตระหนักใน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ เท่า พี่ยาดม ของเรา

การจัดทำ วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร เป็นช่องทางหนึ่งของการได้แสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตย (กว่าจะเป็นวิสัยทัศน์) ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกและตัวเราเองได้เข้าไปมีส่วนร่วม ในการศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ ใคร่ครวญด้วยใจ ระดมความติดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ กว่าจะตกผลึกได้มามีการกลั่นกรองหลายขั้นตอน อาศัยความรอบรู้ รอบคอบ ก่อนจะประกาศต่อสังคม

ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ในการร่วมขับเคลื่อนตามกำลังความสามารถแห่งตนที่จะทำให้เกิดความจริง ด้วยสิ่งนี้คือเป้าหมาย สิ่งยึดเหนี่ยว หนทางและ วิธีการ ของการทำงานตามบทบาทหน้าที่แห่งตน แต่ก็พยายามไม่เผลอยึดมั่นถือมั่นค่ะ

ด้วยความขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ

ยาดมเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.236.245.255
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ