นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1235
ความเห็น: 0

ชีวิตและเวลาเป็นครูที่ดีที่สุดในโลก

ชีวิตและเวลาเป็นครูที่ดีที่สุดในโลก สอนให้เรามีความรู้ ความเข้าใจ เข้าถึงคุณค่าคน

  ขอบคุณ   "คุณโอ๋"  ที่จุดประกายให้ได้มองมุมนี้แล้วเกิดความรู้สึก  "แบ่งปัน"  รวมทั้งภาพที่ชนะเลิศการประกวด  "การเอาใจใส่"  @PSU...Life  Style = Life  skill

   AAR :   29-30  มิ.ย  58  ได้เข้าร่วมสัมมนา  สมรรถนะอาจารย์พยาบาลกับการพัฒนาบัณฑิตในศตวรรษที่  21  : ผลการเรียนรู้และอัตลักษณ์ของบัณฑิตพยาบาล ม.อ. ดูเหมือนจะเป็น  สรุป  ทบทวน ค้นหา และพัฒนาจิตวิญญาณแห่งตน (ขอเป็นพุทธศตวรรษที่  25 )   ตามถ้อยแถลง  ของท่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   เมื่อ  28  เมษายน  2543  ในหนังสือพุทธศาสนากับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  ซึ่งได้รับความเมตตา จากพระอาจารย์  ดร. มหาจรรยา  สุทธิญาโณ  แห่งวัดอุโมงค์  เชียงใหม่  เรียบเรียง เพื่อจุดประกายให้เห็นแสงสว่างนำทางเดินไปสู่ปลายอุโมงค์ร่วมกัน   ความว่า คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีปณิธานในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  โดยตอบสนอง  ต่อวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ของคณะพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รวมทั้งตอบสนองต่อนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย  มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อนำไปสู่  

   "ความเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์  ด้านการศึกษาพยาบาล  การวิจัย  การบริการวิชาการทางการพยาบาล  โดยเน้นการพยาบาลแบบองค์รวมที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก  ในปีพุทธศักราช  2555  "

    หลังปี  2555  ทบทวนใหม่เป็น  "เป็นเลิศทางวิชาการพยาบาลที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก   มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ " โดยมีพันธกิจดังนี้

    1. บ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นคนดี  ใฝ่รู้  มีปัญญา  ทักษะวิชาชีพตามมาตราฐานสากล  บูรณาการภูมิปัญญาตะวันออก  บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์

    2. สร้างองค์ความรู้ทางการพยาบาลแบบองค์รวมที่มีวิจัยเป็นฐาน  โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน  การบริการวิชาการ  และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

    3. ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายระดับท้องถิ่น  ระดับชาติและนานาชาติเพื่อพัฒนาวิชาชีพและสังคมโลก

     ด้วยบทบาทหน้าที่ของสมาชิกคนหนึ่งขององค์กรที่สามารถทำได้  ตามความรู้  ความสามารถและศักยภาพแห่งตน  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  ตามหน้าที่คณะกรรมการบูรณาการภูมิปัญญาตะวันออกสู่การพยาบาลแบบองค์รวม ตั้งแต่  1  กค.2542 ถึงปัจจุบัน ตั้งมั่นที่ฐานความร่วมมือกับเครือข่ายท้องถิ่นในการนำพาวิสัยทัศน์ (จนพัฒนาจากเครือข่ายกลาย  เพื่อน  เกลอ  เพื่อนพี่น้อง  เป็นเครือญาติ  ) นำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จนเห็นคำว่า "พยาบาลคือกัลยาณมิตรของสังคม"  การมีส่วนร่วม   ความร่วมมือ  นำไปสู่  ความเป็นมิตร  เป็นเพื่อน  ในขณะเดียวกัน  ความเป็นมิตรเป็นเพื่อนก็นำไปสู่ความร่วมมือในการร่วมสร้างพยาบาลสงขลานครินทร์ร่วมกัน   ร่วมดูแลสารทุกข์สุขดิบ  อันเป็นหน้าที่  อาชีพหนึ่งที่สังคมมอบให้  ไม่ว่าจะเริ่มต้นจากจุดใด  หากมีความต่อเนื่อง  ความยั่งยืนจะกิดขึ้นนั้นคือความยั่งยืนของมิตรภาพ  "ที่ใดมีมิตรภาพ  ที่นั้นมีศิลธรรม"  ท่านอาจรย์พุทธทาส  ย้ำเตือนไว้เสมอ  "จงช่วยกันสร้างมิตรภาพ  เพื่อให้ศิลธรรมกลับมา"

   " ศิลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลก"

    ชีวิตและเวลาเป็นครูที่ดีที่สุดในโลก  ที่ช่วยให้เราเข้าใจ  เข้าถึง และพัฒนาคุณค่าของชีวิตตนเอง  ชีวิตของคนอื่นๆ  เพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน  ที่เป็นประโยชน์ตน  ประโยชน์ท่าน ชั่วกาลนาน  สิ่งเหล่านี้จะเกิดได้  เมื่อทรงธรรมะแห่งอาชีพให้บริสุทธิ์   สิ่งที่บริสุทธิ์คือจิตวิญญาณ  ปณิธาน  จุดเริ่มต้นและจุดประกายสำหรับการหาทางที่จะพ้นทุกข์ร่วมกัน  การก้าวเดินผ่านไปของแต่ละบุคคลอาจมีเส้นทางต่างกัน  เนื่องด้วยมีเป้าหมายที่ต่างกัน  อันเป็นเครื่องบำรุงชีวิต  เพื่อความสะดวกสบายส่วนตน  แต่เมื่อไหร่ที่เปิดตา  เปิดใจ  รับรู้สุข  ทุกข์  ของกันและกันในคนทุกระดับ  จนเห็น  "ความเป็นคน"  "ความเป็นมนุษย์"  แล้วเกิดการแบ่งปัน เกื่้ือกูล  ดูแลกัน  อย่าง" CARE@SHARE"  จะช่วยลดความเหลื่อมลำ้  ความขัดแย้ง  อันเป็นต้นเหตุของความไม่ปรองดอง  ไม่สุขสงบ  ลงได้    อย่าได้เชื่อ  ลงมือทำ  สังเกตุ  รับรู้ด้วยตนเองก่อน  แล้วเล่าสู่กันฟัง

     อัตลักษณ์ของครู  "มีวินัย  ใส่ใจ(ลูก-)ศิษย์  จิตอาสา  พัฒนาวิชาการที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก "  เพื่อสืบสาน  ส่งต่อไปยังศิษย์

     อัตลักษณ์ของบัณฑิต  "มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  ซึ้งคุณค่าภูมิปัญญาฯ(ตะวันออก) จิตอาสาพัฒนาสังคม  "

      ทางเดินไปสู้ฝันด้วยขวัญที่เสนอจะเป็นอย่างไร  อนาคต  เวลา  จะบอกความจริงที่เกิดขึ้น  ค่ะ

      เจริญธรรม  สำนึกดี

        ยาดมเอง

 

 

หมวดหมู่บันทึก: มุมละไม ของใครบางคน
คำสำคัญ (keywords): ภูมิปัญญา พยาบาล ม.อ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 กรกฎาคม 2558 12:15 แก้ไข: 02 กรกฎาคม 2558 12:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 ทดแทน.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.237.183.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ