นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2019
ความเห็น: 2

สัปดาห์วิชาการกับความร่วมมือของเครือข่ายสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศษฐกิจพอเพียง

โอกาสให้ได้รำลึกถึง15 สิงหาคม

โอกาสให้ได้รำลึกถึง

      15  สิงหาคม  2554  เป็นสัปดาห์วิชาการ  หากเปิดประวัติศาสตร์ของสงขลานครินทร์จะเห็นได้ว่า  เป็นวันครบรอบ  44  ปี  ที่คุณหญิงหลง  อรรถกวีสุนทร  และบุตร 3  คนเข้าเฝ้าละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายโฉนดที่ดินจำนวน  690 ไร่ 1  งาน  7  ตารางวาซึ่งตั้งอยู่ทีตำบลคอหงส์  ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว  เพื่อพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยภาคใต้ใช้สร้างเป็นวิทยาเขต  ที่2 คือวิทยาเขตหาดใหญ่  ซึ่งเป็นสถานที่เราได้ศึกษาเล่าเรียนและประกอบสัมมาชีพจนถึงทุกวันนี้  

      ในโอกาสนี้ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งการจัดการเรื่องการเรียนการสอนในชุมชนอำเภอคลองหอยโข่ง โดยมี อสม. เป็นผู้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งลาน        โรงพยาบาลอำเภอคลองหอยโข่ง    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกม่วง       สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง    ได้ร่วมจัดโครงการอบรม พัฒนาศักยภาพ อสม. เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน : สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมให้เกิดระบบสุขภาพแบบพอเพียง เน้นการพึ่งตนเอง ตามวิถีธรรม ในการเกิดการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม คือทั้งด้านกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังขึ้น ระหว่างวันที่  16-18  สิงหาคม  2554   ซึ่งคาดว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ  260  คน  เป็นการร่วมแรงร่วมทุนของภาคีเครือข่ายในลักษณะของจิตอาสา   ซึ่งนับว่าเป็นการให้ต่อเพื่อให้การให้ที่เกิดเมือ  54  ปีที่ผ่านมาได้รับการขยายผล  ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการประสานงานและขออนุมติ    นอกจากนี้เป็นการจัดเพื่อร่วมตอบสนองต่อโครงการ น้ำพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใย สุขภาพประชนชน ในวโรกาส 84 พรรษา ฉลองทั่วประเทศพร้อมกันในปี 2554

      การจัดครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้ได้รำลึกถึงวันสำคัญเมื่อ 54  ปีที่ผ่านมาและร่วมตอบสนอง  โครงการน้ำพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใย สุขภาพประชนชนด้วย  พร้อมกับการเห็นพัฒนาการของคณะพยาบาลศาสตร์สงขลานครินทร์  "การให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ต่อ"

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 มิถุนายน 2554 13:48 แก้ไข: 28 มิถุนายน 2554 08:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ผมไม่เคยรู้มาก่อนว่า วันที่ 15 สิงหาคม ก็เป็นวันสำคัญที่น่าจดจำของม.อ. เราวันหนึ่งครับ

ท่านเป็นแบบอย่างของการให้   เพื่อให้คนจำนวนมากได้แสดงบทบาทของผู้ให้ต่อ เป็นวันที่เราใช้เป็นโอกาสของการให้เพื่อแสดงกตัญญูกตเวที   เพื่อร่วมฟื้นคืนพลังคุณธรรมให้กับการอยู่ร่วมกัน 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.42.98
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ