นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1079
ความเห็น: 0

กำเนิด "ปขมท." [C]

 

 

 

 

           ที่ ประชุมสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ( ปขมท.) โดยย่อ ก่อกำเนิดขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นของผู้แทนข้าราชการ สาย ข-ค และลูกจ้างประจำ ในมหาวิทยาลัย  โดยมีเป้าหมายสั้น ๆ ชัดเจน ตรงไปตรงมาในขณะนั้น ว่า “คิดและทำเพื่อเพื่อนข้าราชการและลูกจ้างฯ”


           ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยของรัฐจึงมีองค์กรอิสระรวมเป็น  3  องค์กร  คือ

 

             ทปอ.        – ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  ก่อตั้ง ปี พ.ศ.2515

 

             ปอมท.   - ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ก่อตั้ง ปี พ.ศ.2523

 

            ปขมท.    - ที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  ก่อตั้งปี พ.ศ. 2536

 

             "ได้มีการเปลี่ยนชื่อองค์กร ปขมท. เป็น ที่ประชุมสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  เมื่อ ปี พ.ศ. 2545"

 

 

วัตถุประสงค์

           1. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการระหว่างส่วนราชการ อันจะเป็นผลดีต่อการติดต่อการประสานงาน

           2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น อันจะเป็นแนวทางนำไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกัน และบังเกิด ประสิทธิภาพในการทำงาน

           3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ แนวคิด และวิทยาการแผนใหม่ อันเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัย และการพัฒนาตนเอง

           4. เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติแก่บุคลากรสายสนับสนุน ด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม 

 

 

มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ปขมท. จำนวน 34 มหาวิทยาลัย/สถาบัน 

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. มหาวิทยาลัยทักษิณ

5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6. มหาวิทยาลัยนเรศวร

7. มหาวิทยาลัยมหิดล

8. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9.  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

11. มหาวิทยาลัยบูรพา

12. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

13. มหาวิทยาลัยศิลปกร วิทยาเขตพระราชวัง สนามจันทร์

14. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

15. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตปัตตานี

16. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

17. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

18. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

19. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

22. มหาวิทยาลัยสุรนารี

23. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

24. มหาวิทยาลัยนครพนม

25. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

26. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

27. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

28. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

29. มหาวิทยาลัยพะเยา

30. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

31. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

32. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

33. มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

34. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

 

 

ที่มา : http://council-uast.com/about.php

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 09 March 2016 16:12 Modified: 09 March 2016 16:18 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น