นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้ำขิง
Ico64
ทรงลักษณ์ -*- กลับคง
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

อ่าน: 1727
ความเห็น: 3

การจัดการความรู้ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ

ผลจากการบรรยาย...การจัดการความรู้ในคณะทรัพย์...

มาชมบรรยากาศการบรรยายพิเศษ...

การจัดการความรู้ในคณะทรัพย์ฯ...การจัดการความรู้ทำอย่างไร...

การบรรยายครั้งนี้จะมีผู้คนหนาแน่นเพียงใด.....เชิญชมค่ะ...

 

 

 

 

 

 

       จุดเริ่มต้นของการบรรยายพิเศษในครั้งนี้วิทยากรอธิบายว่าเนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นการประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งของคณะทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถทำให้บุคลากรในองค์กรได้ใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้ (share.psu) ได้อย่างคุ้มค่า  ในเบื้องต้นนั้นวิทยากรได้กล่าวถึงคำถามหลักของการจัดการความรู้  คือ  ทำไมต้องจัดการความรู้?”  คำตอบที่ได้คือ  เนื่องจากความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นมีอยู่มากมาย  กระจัดกระจาย  หากไม่มีการจัดการ  ไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์  ความรู้ก็ไม่มีมูลค่า  ใช้ประโยชน์ได้น้อย  ทั้งนี้คณะทรัพยากรธรรมชาติถูกก่อตั้งมาเป็นเวลานับ 34 ปี  หากจะถามว่ามีความรู้อะไรเกิดขึ้นบ้าง  หากได้จัดการและถ่ายทอดเผยแพร่ออกมามันคือองค์ความรู้ที่ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียว  ทั้งความรู้ที่เป็นวิชาการ  ความรู้ที่เป็นประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน  ความรู้จากการบอกต่อ  และความรู้จากการเรียนรู้  รวมถึงในแต่ละปีที่ทำงานที่ศึกษาอยู่ในคณะฯแต่ละคนได้สั่งสมความรู้อะไรไว้ให้องค์กรและคนรุ่นต่อไปสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้บ้าง 

  การจัดการความรู้คือ 

            การนำความรู้ไปใช้งาน  การเพิ่มพูนความรู้จากการทำงาน  การสร้างความชำนาญใช้ความรู้ที่แต่ละคนมาอยู่ในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างเป็นผลงาน  การหาคำตอบในการทำงาน  (เนื่องจากในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานย่อมมีคำถามข้อสงสัยหรืออุปสรรคเกิดขึ้นในการทำงาน  ดังนั้นคำตอบที่สามารถตอบโจทย์ของคำถามที่ถูกตั้งขึ้นมาได้นั้นจัดเป็นความรู้ที่ได้ถูกสร้างขึ้นมา)  รวมถึงวิธีการซึ่งทำให้ได้มาซึ่งการลดเวลาในการหาคำตอบในการทำงาน  และการเพิ่มค่าของความรู้ที่เกิดจากการทำงาน  ซึ่งจะเห็นได้ว่าในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนนั้นล้วนแล้วแต่มีความรู้เกิดขึ้นทั้งนั้น  ขึ้นอยู่กับคนทำงานว่าจะรู้ตัวหรือไม่  หากรู้แล้วจัดการกับความรู้นั้นอย่างไร  คนอื่นสามารถรับรู้กับความรู้ที่เราสร้างขึ้นมาได้มากน้อยแค่ไหน  คือคำตอบของการจัดการความรู้         

วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ประกอบด้วยอะไรบ้าง

Ø    สื่อสาร ทำความเข้าใจ กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติงานร่วมกัน

Ø    แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวิชาการ เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ การจัดทำสื่อ ฯลฯ

Ø    การรวบรวมความรู้จากผลงานวิจัย และอื่น ๆ เช่น การปฏิบัติงานร้านค้าในงานเกษตรภาคใต้

Ø    ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ ทั้งภายใน และภายนอก คณะ มหาวิทยาลัย

Ø    การพัฒนาเป็นผลงาน และพัฒนาบุคลากร

Ø    นำความรู้ใช้งาน หลักสูตรอบรม ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ การเป็นที่ปรึกษา วิทยากร

กระบวนการจัดการความรู้ในคณะทรัพยากรธรรมชาตินั้นประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ  ดังนี้

(1)  การจัดการความรู้ผ่านระบบ share.psu  โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการ  คือ  จัดความพร้อม ด้านเครื่องมือ คอมพิวเตอร์ ให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วย  แล้วทำการให้ความรู้ โดยจัดอบรมการใช้ share.psu และให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เริ่มจากจัดอบรมให้บุคลากรในคณะฯ 15 ม.ค. 51 โดย  ผศ.กลางเดือน  โพชนา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   ให้ความรู้แก่บุคลากรโดยฝึกปฏิบัติ และสมัครเข้าระบบ  นำไปสู่การปฏิบัติ จัดระบบในคณะจัดการติดตาม  ทั้งนี้ในส่วนของคณะฯให้ความสนับสนุน  พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีการจัดตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ และมีการประชุมปีละ 3 ครั้ง  ทำแผนการจัดการความรู้ในแต่ละปีการศึกษาและประเมินผลเพื่อปรับปรุงการจัดทำแผนในปีการศึกษาต่อไป  จักทำเว็บไซต์ KM ของคณะฯ และมีการประชาสัมพันธ์เป็นระยะ ๆ  จัดกิจกรรมเด่นๆ ในการจัดการความรู้ คือ    
* อบรมและให้ความรู้   
* บันทึกผ่าน
share.psu และมีการให้รางวัลเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ   
*บันทึกความรู้จากกิจกรรมขยายผลทั้งงานวิจัย วิเทศสัมพันธ์ อบรม/ดูงาน และบริการวิชาการ เป็นประจำทุกเดือน   
* บันทึกจากเวทีการนำเสนอผลงานพัฒนางาน

(2)  กิจกรรมขยายผลของหน่วยวิจัย วิเทศสัมพันธ์ อบรม/ดูงาน และบริการวิชาการ เป็นประจำทุกเดือน โดยจัดให้มีการนำงานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  การส่งนักศึกษา/บุคลากรไปศึกษาดูงานหรือการนำเสนอผลงานต่างๆนำมาขยายผลถ่ายทอดให้คนอื่นๆภายในคณะได้รับรู้โดยทั่วกัน  ว่าแต่ละคนที่มีโอกาสในจุดตรงนั้นได้ความรู้อะไรกลับมาบ้าง  จะได้ไม่รู้อยู่แค่คนที่มีโอกาสได้ไปแต่คนอื่นภายในคณะฯไม่รู้  ทั้งนี้ในแต่ละกิจกรรมที่จัดขยายผลขึ้น  จะมีผู้รับผิดชอบในการบันทึกและสรุปเก็บเป็นข้อมูลไว้เพื่อที่คนที่ไม่สามารถเข้าในกิจกรรมขยายผลวันดังกล่าวจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับคนอื่นด้วย

(3)  เวทีการนำเสนอผลงานการพัฒนางาน   ให้ทุกหน่วยงานในคณะฯได้มีการนำเสนอผลการพัฒนางานของตัวเอง   ว่าในปีนั้นๆหน่วยงานได้มีการพัฒนาอะไรบ้าง  มีผลของการพัฒนาอย่างไร  โดยทางคณะฯมีการจัดรางวัลเป็นสิ่งตอบแทนการพัฒนางาน  ทั้งนี้ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจให้คนทำงาน  และเป็นสิ่งกระตุ้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   

(4)  การประมวลความรู้จากผลงานวิจัย และอื่น ๆ  เพื่อ

Ø    นำไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง เช่น วิธีการกำจัดโรคพืช วิธีการทดสอบเมล็ดพันธุ์ วิธีการดูแลใส่ปุ๋ยพืช ฯลฯ

Ø    นำไปบริการวิชาการ จัดหลักสูตรฝึกอบรม การบริการให้คำปรึกษา

Ø    นำไปใช้ในการผลิต เช่น พันธุ์พืช (ถั่วฝักยาว พริก ปาล์มน้ำมัน ยางพารา) พันธุ์สัตว์(แพะ) จุลินทรีย์

Ø    การเผยแพร่ด้วยการจัดแปลงสาธิตในงานเกษตรภาคใต้ ทำให้มีผู้นำไปเพาะปลูกเป็นอาชีพ เช่น ข้าวโพดหวาน บร๊อคโคลี และสุดท้ายคณบดีได้ฝากให้ทุกคนในคณะฯได้ช่วยกันดำเนินการกันต่อไป คือ

- การนำการจัดนิทรรศการขึ้น share

- การนำผลการประกวด  เช่น  ปลาสวยงาม ฯลฯ ขึ้น share และทำข้อมูลการพัฒนาพันธุ์ปลาสวยงาม

-  การใช้กระบวนการวิจัย เพื่อวิเคราะห์งาน ให้เป็นผลงาน

-  ผลการเรียนของนักศึกษาที่รับด้วยวิธีการต่าง ๆ

-ประสิทธิภาพการจัดการพัสดุในระดับภาควิชา

-ประสิทธิภาพการใช้ edocument

-ปัญหาและการใช้ประโยชน์ของการกรอกภาระงาน

-ประสิทธิภาพการใช้คอมพิวเตอร์ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ

-ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่กล่าวมาคือความภาคภูมิใจของการร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน ทั้งคุณเอื้อ  คุณอำนวย  คุณกิจ  รวมทั้งคุณลิขิตทุกคนด้วย  


      ทั้งนี้อาจเป็นความโชคดีของคณะทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีคุณเอื้อที่ทำหน้าที่ในการเอื้อได้อย่างเต็มเปี่ยม  เป็นแรงบันดาลใจและแรงผลักดันให้พวกเราๆท่านๆที่ทำหน้าที่เป็นคุณกิจทุกคนได้ทำงานกันอย่างเต็มที่  ทั้งนี้ทุกคนก็ต้องพร้อมสำหรับการทำงานร่วมกันต่อไป  เพื่อการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งขององค์กรที่มีชื่อว่า คณะทรัพยากรธรรมชาติ  โดยคำๆหนึ่งที่ท่านคณบดีฝากไว้คือ  การพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลง  ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจะเกิดการพัฒนาได้อย่างไร  ดังนั้นทุกคนจึงต้องกล้าที่จะ Change เพื่อสร้างคำว่า development ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง  

สรุป : เยาวลักษณ์ ชัยพลเดช
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 09 ตุลาคม 2552 16:45 แก้ไข: 12 ตุลาคม 2552 08:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

มารับรู้การขับเคลื่อน KM ของคณะทรัพย์ครับ

ชื่นชมด้วยคนครับ

 

  • การจัดการความรู้ หากได้ ทำ แล้ว  แต่ขาดการใช้ ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร  ดังนั้นเมื่อเรามีการจัดการความรู้ ไม่ว่ารูปแบบใดก็ตาม จะต้องมีการจัดทำเป็นกระบวนการให้เห็นชัดเจน และลงมือปฏิบัติด้วยภายหลังจากที่เราจัดการความรู้กันแล้ว
  • อะไรบ้าง ๆ ที่เราควรจะนำมาจัดการความรู้ร่วมกัน  สิ่งที่เกิดกับตนเอง และกลุ่มคนในองค์กรบ่อย ๆ  เราจะต้องนำมาจัดการความรู้ร่วมกัน
  • เปิดใจตัวเอง ยอมรับฟังคิดเห็น และมองในแง่บวก  ย่อมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้
  • ส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันคือ "ทำแล้ว ทุกคนในองค์กรเป็นสุข  สนุกสร้างสรรค์ สร้างฝันให้เป็นจริง"   และ "งานเห็นผล คนเป็นสุข"

เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.245.48
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ