นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2801
ความเห็น: 3

พัฒนาการ การทำ KM ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ภาค 2)

ความเดิมตอนที่แล้ว

 

 ปีงบประมาณ 2548 มหาวิทยาลัยดำเนินการแผนปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร ปีงบประมาณ 2548 (ตัวชี้วัดที่ 24) โดยกำหนดให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานคณะกรรมการและทำหน้าที่ Chief Knowledge Organization (CKO) มีคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กรซึ่งคัดเลือกจากองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  โดยมีฐานการดำเนินการอยู่ที่กองการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่กำหนดกรอบนโยบาย วิธีการที่จะพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร โดยจัดระบบการทำงานเป็นลักษณะคาบเกี่ยวกันในหลายภารกิจงานเชื่อมโยงกันหลายฝ่ายแบบ Matrix มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กรที่เสนอต่อ ก.พ.ร. และคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร ได้กำหนดแนวทาง การดำเนินการ ผลักดันการจัดการความรู้ไปสู่กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ด้วยการวิเคราะห์ความรู้ที่จำเป็นต่อองค์กรที่สอดคล้องกับภารกิจหลัก 4 ด้านของมหาวิทยาลัยและเพิ่มเติมการบริหารจัดการองค์กร เป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อองค์กร 5 ด้าน คือ

            1.การผลิตบัณฑิต

            2.การวิจัย

            3.การบริการวิชาการ

            4.การทำนุบำรุงวัฒนธรรม

            5.การบริหารจัดการองค์กร

            โดยคณะกรรมการได้ร่างตัวอย่าง สมรรถนะหลัก (Core Competency) ขององค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ สมรรถนะหลักด้านการจัดการงานวิจัย ได้ใช้ผลจากการจัด ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตลาดนัดความรู้ด้านการจัดการงานวิจัย ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ให้ สำนักวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ตลาดนัดความรู้ด้านการจัดการงานวิจัย เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2548 ณ โรงแรม เจบี หาดใหญ่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ ผู้บริหารงานวิจัย นักวิจัย และ สายสนับสนุนงานวิจัย รวม 130 คน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ใช้กระบวนการจัดการความรู้ตามแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้ สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของการบริหารงานวิจัย และนับเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินการจัดการความรู้ภาคปฏิบัติจริงของมหาวิทยาลัย

            สำหรับการบริหารจัดการความรู้ในองค์กรที่เป็นภาพคณะ คณะแพทยศาสตร์เป็นคณะนำร่องในการใช้การจัดการความรู้บูรณาการเข้ากับเนื้องานปกติ โดยมีการประกาศยกย่องให้คณะแพทยศาสตร์เป็นหน่วยงานที่เป็น Best Practice ในด้านการจัดการความรู้

            การดำเนินการในปี 2548 ได้ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานไว้ 6 เป้าหมายหลัก

  1. การสร้างความตระหนักรู้ ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าใจ รับรู้ กระบวนการจัดการความรู้ แนววิธีที่มหาวิทยาลัยจะ Implement เข้าสู่ระบบ โดยการจัดเวทีให้มีการสื่อสารกับบุคลากรทุกเขตการศึกษา
  2. การสร้างแรงจูงใจ มีการออกแบบแรงจูงใจเพื่อเป็นแรงเสริมให้คณะ หน่วยงาน นำการจัดการความรู้ไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ สร้างเป็นแรงจูงใจ โดย

2.1     จัดรางวัลในรูปแบบรางวัลเกียรติยศ ยกย่องในเวทีระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นตัวอย่างในการทำงานโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้

2.2     อยู่ระหว่างกระบวนการในการจัดการให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการของบุคลากรสายสนับสนุน

3. ชื่อมโยงเป็นสมาชิกเครือข่าย โดยร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ในแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างร่วมกัน โดยกำหนดให้มีการประชุมกันทุก 3 เดือน

4. กำหนด Knowledge Vision มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเร่งรัดทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ

5.Knowledge Sharing กำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สม่ำเสมอ มีการสนับสนุนส่งเสริมให้สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มวิชาชีพทั่วทั้งองค์กร มีรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะชุมชนแนวปฏิบัติ มีการบูรณาการการจัดการความรู้เข้ากับงานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยจัดให้มีเวทีคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย จัดดำเนินการเทียบเคียงสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันข้ามหน่วยงาน (Site Visit)

6.Knowledge Assets จัดให้มีระบบสืบค้นผู้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน มีทำเนียบวิทยากร และมีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรโดยใช้ระบบ online ในรูปแบบชุมชนแนวปฏิบัติ จัดให้มี sever รองรับข้อมูลสำหรับการจัดการความรู้

และในช่วงปลายปี 2548 ได้มีการติดตามแผนงานประจำปีและสำนักงานประกันคุณภาพได้สร้างและพัฒนาระบบการเทียบเคียงสมรรถนะภายใน (Internal Benchmarking) เพื่อการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งถือเป็นการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำดังนี้  

 

  • สร้างระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกันและประกาศใช้อย่างเป็นทางการภายในมหาวิทยาลัย
  • มีการรวบรวมข้อมูล ติดตาม และเปรียบเทียบ พัฒนาการผลการดำเนินงานของคณะ/หน่วยงาน จากรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพและรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน เป็นระยะเวลา 4 ปี ซึ่งหลายคณะ/หน่วยงานมีพัฒนาการกระบวนการดำเนินงานในหลายด้านในระดับดีเยี่ยม จนสามารถเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานอื่นได้ สำนักงานประกันคุณภาพจึงได้จัดกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะภายใน ดังนี้

 

           1) กำหนดให้คณะ/หน่วยงานคัดเลือกกระบวนการปฏิบัติงานและนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ ประจำปี

 

           2) กำหนดให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย คัดเลือกกระบวนการปฏิบัติงาน และนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน

 

          3) สำนักงานประกันคุณภาพนำกระบวนการดำเนินงาน (Process) และผลการดำเนินงาน (Output) ของคณะ/หน่วยงานมาเปรียบเทียบ เพื่อวิเคราะห์พัฒนาการกระบวนการปฏิบัติงาน โดยใช้ River Diagram  

 

          4) จัดให้มีการสัมมนาประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ พิจารณาคัดเลือก Best Practices

 

          5) นำเสนอผลการพิจารณา Best Practices จากการสัมมนาประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ในที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพเพื่อพิจารณาเห็นชอบจากนั้นจึงประกาศผลการพิจารณากิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ด้านคุณภาพบัณฑิต การเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และการบริหารจัดการ (IT) จาก 12 คณะ/หน่วยงาน

 

 

  • มีการนำผลจากการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้

 

 

       การปรับใช้ในกระบวนงานปกติมหาวิทยาลัยใช้โครงการพัฒนางานเป็นตัวเดินเรื่องให้อยู่ในกระบวนงานปกติโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้น กำหนดให้มีการจัดทำโครงการพัฒนางานคณะหน่วยงานและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปีของทั้งมหาวิทยาลัย และงานประกันคุณภาพนำการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มาเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรเข้าถึงความรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศตลอดจนเสริมสร้างและกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อพัฒนาตนเองและหน่วยงาน รวมทั้งสามารถนำแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศที่มีอยู่ภายในมหาวิทยาลัยมาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถกระจายการใช้ประโยชน์แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศได้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ผ่านการดำเนินงานในกิจกรรม ดังต่อไปนี้

 

กิจกรรมที่ 1 โครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มอบรางวัล PSU Quality Award ให้แก่คณะ/หน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ให้คณะ/หน่วยงานนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศต่อบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 340 ราย  ผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมที่ 1 คือ

            1) มี PSU Quality Award เพื่อแสดงความยินดีต่อคณะ/หน่วยงานที่มี Best Practices ซึ่งเป็นที่ยอมรับในมหาวิทยาลัย

            2) มีการจัดทำคลังความรู้ (Knowledge Assets) เป็นเอกสารประกอบการนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Proceeding) ที่เป็น Explicit Knowledge และเผยแพร่บนเวบไซท์สำนักงานประกันคุณภาพที่ www.qa.psu.ac.th

            3) สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย

 

กิจกรรมที่ 2 โครงการ Site Visit เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ จัดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม 2548 ถึงเดือนมิถุนายน 2549 ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย คือ

1) Workshop เตรียมความพร้อมในการ Site Visit เพื่อให้ Visitors ได้เข้าใจถึงกระบวนการ Site Visit ประกอบด้วยโครงการย่อยจำนวน 3โครงการ  และ

2) โครงการ Site Visit แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประกอบด้วยโครงการย่อยจำนวน 12 โครงการ เป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้สนใจ (Visitors) มีโอกาสได้เยี่ยมชมแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) แบบ Face to Face ณ คณะ/หน่วยงาน (Host)  ผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม คือ

            1) มีการจัดทำคลังความรู้ (Knowledge Assets) เป็น Site Visit Report จากการระดมสมองของ Visitors ที่ได้เข้าเยี่ยมชมแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ มีการจัดเก็บและสามารถเข้าถึงความรู้ได้ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ มีการเผยแพร่ความรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศที่เป็น Explicit Knowledge บนเวบไซท์สำนักงานประกันคุณภาพที่ www.qa.psu.ac.th

            2) มีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการของผู้ที่ปฏิบัติงาน/ผู้ที่สนใจกระบวนการปฏิบัติงานด้านเดียวกัน ซึ่งอาจจะพัฒนาไปสู่ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) ได้

                3) บุคลากรคณะ/หน่วยงานที่ไปเยี่ยมชมสามารถเปรียบเทียบหรือบูรณาการแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศจาก 14 กิจกรรม/กระบวนการและเลือกนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง

           4) คณะ/หน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Visitors เกี่ยวกับการพัฒนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ซึ่งสามารถนำแนวคิดเหล่านั้นมาพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

            5) สามารถพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อพันธกิจหลักในด้านการผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการ ไปพร้อม ๆ กัน โดยบูรณาการความรู้จากแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ

 

 

  • มีกำหนดแผนปฏิบัติการ การนำระบบเทียบเคียงสมรรถนะภายในไปพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ดังนี้

 

            1) โครงการติดตามและประเมินผล โครงการ Site Visit เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยติดตามและประเมินผลการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานระดับคณะ/หน่วยงานและระดับบุคคล ภายหลังจากการ Site Visit ให้ความสำคัญกับการจัดทำ Action Plan และการดำเนินงานตาม Action Plan (Deploy)

            2) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานด้วยแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) โดยนำผลการประเมินโครงการข้างต้นไปวางแผนจัดกิจกรรมให้คณะ/หน่วยงานที่มีการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานด้วยแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศที่ประสบความสำเร็จ นำเสนอเทคนิค วิธีการ ปัจจัย และระบบสนับสนุน ที่นำไปสู่ความสำเร็จผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นการขยายผลการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จจากการเทียบเคียงเทคนิคและกระบวนการภายในมหาวิทยาลัย

 

  •   มีการจัดกิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการโดยใช้ระบบสารสนเทศ
  • ทั้งนี้มีการติดตามประเมินผลความสำเร็จในทุกกิจกรรมที่จัด เช่น ในกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะภายในจะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกรอกแบบประเมินและทำ After Action Review ทุกขั้นตอน

 

 

to be continued
สร้าง: 22 กันยายน 2551 11:43 แก้ไข: 22 กันยายน 2551 16:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ท่าทางว่าจะเป็นไตรภาคแน่ๆ

เอ๊ะ หรือว่าจะเกิน ไปเป็น ๓ ๔ ๕ โน่น

เรื่องมันยาว ที่ต้องสาวต้องดึง คนอ่านก็ปูสื่อนอนรอไปพลางๆ ละกัน

เราเอง

รอแสดงความเห็นรวบยอดตอนจบเลยดีกว่า
เพราะ 2 ภาคที่เล่ามา ได้แค่เฉียดๆ ไปใกล้ๆ ยังไม่ได้สัมผัสโดยตรง

รู้เพียงว่า  นำผลการจัดการความรู้มารายงานในคำรับรองการปฏิบัติราชการ  และเราได้คะแนนเต็มทุกปี
ตั้งแต่ปี 47 มาแล้ว แต่ปี 50 ผู้ตรวจเริ่มลงลึกว่า แต่ละคณะ/หน่วยงานมีการดำเนินงาน KM มากน้อยเพียงใด
หมายถึง ภาพรวมดีแล้ว  แต่รายละเอียดข้างในต้องดูกันอีกที

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.36.32
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ