นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3976
ความเห็น: 0

มคอ. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

การจักระเบียนการเรียนการสอน
ตอนยังไม่รูจัก และไม่เข้าใจ คำว่า "มคอ" แต่ทราบว่าต้องเขียนต้องทำ ก็คิดในใจว่าจะทำไปทำไม ยุ่งยากวุ่นวาย เหนื่อย เสียเวลา และเปลืองทรัพยากรเปล่าๆ
แต่เมื่อนานวันไป ได้เข้าใจ และรู้จักมากขึ้น ก็ทราบว่า มันก็น่าจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา อาจจะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมอาจารย์ผู้สอน กระตุ้นนักศึกษาผู้เรียน และเป็นหลักฐานของมาตรฐานการศึกษาที่จับต้องได้มากขึ้น
วันนี้จึงอยากจะพรรณนาถึง ความหมายของ "มคอ. หรือ TQF"
 
มคอ : กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF:HEd) เป็นกรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ ความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้น การแบ่งสายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องใช้ ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ การเปิดโอกาสในเทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเป้นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ให้ความมั่นใจในประสิทธิผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
หลักการสำคัญ
1. เป็นเครื่องมือในการนำแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวัดการศึกษาตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
2. มุ่งเน้นที่ Learning Outcomes ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ำเชิงคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพบัณฑิต
3. มุ่งประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเข้าไว้ด้วยกันและเชื่อมโยงให้เป็นเรื่องเดียวกัน
4. เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจและความมั่นใจในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง/มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่คาดว่าจะพึงมี
5. มุ่งให้คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันใด ๆ ของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับและเทียบเคียงกันได้ในสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ โดยเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตรตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายโดยมั่นใจถึงคุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวัง สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจเป็นที่พึงพอใจของนายจ้าง
6. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

     วัตถุประสงค์ของการดำเนินการ

นอกจากจะให้เป็นไปตามหลักการสำคัญของ TQF ตามที่เสนอข้างต้นแล้ว มีวัตถุประสงค์อื่นที่สำคัญอีก ดังนี้
1. เพื่อเป็นการประกันคุณภาพขั้นต่ำของบัณฑิตในแต่ละสาขา/สาขาวิชา หรือแต่ละคุณวุฒิ
2. เพื่อให้แต่ละสาขา/สาขาวิชามีการกำกับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเอง โดยบัณฑิตในสาขาสาขาวิชาเดียวกันของแต่ละสถาบันฯ มีคุณภาพไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ
3. เพื่อนำไปสู่การลดขั้นตอน/ระเบียบ (deregulations) ในการดำเนินการให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเข้มแข้งและความพร้อมในการจัดการศึกษา

โดยเราต้องจัดทำ มคอ. ทั้งหมด 7 ฉบับ คือ

มคอ.1 การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา

มคอ.2 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับการพัฒนารายละเอียดของหลักสูตร
มคอ.3 การพัฒนารายละเอียดของรายวิชา
มคอ.4 การพัฒนารายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
มคอ.5 การรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
มคอ.6 การรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
มคอ.7 การรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร

+ แหล่งอ้างอิง : nu.ac.th

โดย

งานหนักในการรับผิดชอบจัดทำในส่วนของคณะ คือ มคอ.1

งานหนักของผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือประธานกรรมการบริหารหลักสูตรคือ มคอ.2 (หนักสุด) มคอ.4, 5, 6 และ 7 (เขียนสรุปและรวบรวมให้ได้...)

งานของอาจารย์ประจำวิชามีเพียง มคอ.3

 

สรุปในความเห็นส่วนตัวคิดว่า การเขียน มคอ. เป็นสิ่งที่ดีถ้า อาจารย์ คณะ มหาวิทยาลัย ได้ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานจริง (ไม่ได้แค่เขียนๆไป)

และ "ภาระงานจะไม่หนักอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่ง ถ้าทุกคนให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันคะ"

                                                                  โดย Dao Rangdee

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
คำสำคัญ (keywords): วิศวกรรมเคมี
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 31 มีนาคม 2555 10:06 แก้ไข: 31 มีนาคม 2555 10:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 มิกกี้, และ Ico24 เมตตา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.88.35
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ