นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

pjo talk
Ico64
Jhayanin Oui Prachyanusorn
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 7867
ความเห็น: 4

เรียนรู้ Change Management (จากแนว negative)

การจัดการการเปลี่ยนแปลง ต้องรู้ประเด็นที่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลง รู้ว่าเมื่อเปลี่ยนแล้วจะเกิดผลอะไร สร้างความเป็นเจ้าของการเปลี่ยนแปลง

ทั้งโลกกำลังดังไปด้วยเสียงร้อง เปลี่ยนแปลง

Change!, Change!!, Change!!!, Change!!!?  ??????!!

ประเทศไทยก็เช่นกัน กำลังเปลี่ยนแปลงจากการเมืองเก่าที่หนอนไชเน่าแฟะ (ทุนนิยม บริโภคนิยม เต็มไปด้วยการคอร์รัปชั่น และแบ่งแยกพวกกูพวกมึง) ไปสู่การเมืองใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยที่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่

ม.อ. สฎ. ก็อยู่ในกระแสนี้ด้วย เรือน้อยลำนี้ กำลังเซขวาถลาซ้าย คนจำนวนหนึ่งกำลังพยายามพายเรือนี้ โดยจัดให้คนส่วนใหญ่เป็นเพียงผู้โดยสาร เสมือนเป็นผู้ขออาศัยเรือนี้เท่านั้น

การจัดการการเปลี่ยนแปลง (CM) จึงเป็นเรื่องที่น่าคุยกันมากที่สุดในยุคนี้ ใน share.psu ของเราก็เช่นกัน บันทึก Change Management...การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและด้านวัฒนธรรมขององค์กรโดย คนธรรมดา ก็ได้รับ hit สูงมากๆๆๆ

อาจารย์คนธรรมดา บอกว่า “CM เป็นกระบวนการทางสังคมภายในองค์กรที่มีองค์ประกอบหลากหลาย เช่น การสร้างภาวะผู้นำที่เอาจริงเอาจัง, การหยิบยกปัญหามาแก้ไขร่วมกัน, การเอื้ออำนาจ (empowerment) ให้แก่พนักงาน, การสร้างฐานทางสังคมที่หนุนการเปลี่ยนแปลง, การจัดการโครงการ, การสร้างทีมตามกระบวนการ (process - based team formation) เป็นต้น...

อีกตอนที่น่าสนใจมาก...

การจัดการการเปลี่ยนแปลงต้องการทักษะด้านการตรวจหาประเด็นที่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลง รู้ว่าเมื่อเปลี่ยนแล้วจะเกิดผลอะไร สร้างความเป็นเจ้าของการเปลี่ยนแปลง ตระหนักในอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลง, รู้จักนำ EQ ขององค์กรมาใช้ประโยชน์...

 

กรณีศึกษา การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ ม.อ. สฎ. เมื่อใช้แนวคิดของ แชนเดลอร์ (Chandler, 1962) ซึ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์และโครงสร้าง และสรุปว่าการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์องค์การ (Corporate Strategy) นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ เขานำเสนอว่า

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ ส่งผลให้องค์การมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นและมีวิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนั้น รวมถึง การกระจายอำนาจ การลดจำนวนลำดับชั้นในองค์การ ... กระบวนการตัดสินใจขององค์การที่มีโครงสร้างแบนราบนั้น ผู้บริหารระดับสูงจะมีอำนาจในการตัดสินใจน้อยลง การตัดสินใจของผู้บริหารจะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์การ  ส่วนการตัดสินใจของพนักงาน เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดนวัตกรรมต่าง ๆ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต สามารถลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ

 

กรณีของ ม.อ. สฎ. พบว่า วิธีที่ได้ดำเนินการแล้ว และกำลังก้มหน้าก้มตาดำเนินการต่อไป เป็นตัวอย่างที่ดีในการศึกษาว่า การจัดการการเปลี่ยนแปลงควรจะดำเนินการอย่างไร เป็นตัวอย่าง negative ของสิ่งที่ควรเป็น


ความไม่สำเร็จของการจัดการการเปลี่ยนแปลง

1)     การวางแผนและเตรียมการ เร็วเกินไป ทำให้ขาดการวางแผนและขาดการสนับสนุนที่เพียงพอ

-การไม่สร้างการสนับสนุน ไม่พิจารณาว่าใครเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง และบุคคลผู้นั้นจะตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไร

-การไม่สื่อสาร ผู้บริหารไม่แจ้งให้พนักงานที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า โดยไม่แจ้งให้ทราบถึง 1) เหตุผลของการเปลี่ยนแปลง 2) ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง ประเด็นสำคัญที่ไม่สื่อสารคือ ให้ความสนใจกับบุคลากรที่มีแนวโน้มว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

-การไม่มีส่วนร่วม ความร่วมมือจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถสร้างความไว้ใจ สามารถสร้างการสนับสนุนสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ และทำให้แผนงานได้รับการยอมรับมากขึ้น แต่ไม่ทำ

-การไม่จูงใจ ไม่สื่อให้ทราบถึงผลกระทบในทางบวกที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้น ทำให้ลดการสนับสนุนได้มากขึ้น

2)     การนำนโยบายไปปฏิบัติ ทางเลือกในการนำนโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ (แต่มีวัตถุประสงค์แอบแฝง) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำหนดปัญหา (ทำให้กำหนดปัญหาผิด) การประเมินการเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องการทางเลือกหลายทางในเวลาเดียวกัน (ทำเองเออเองเลยไม่รู้ความจริง)

3)     การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เหตุผลเพราะพวกเขาไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น

-สร้างความไม่ไว้ใจ ทำให้การเปลี่ยนแปลงไม่มีความชัดเจนว่าจะทำให้เกิดผลในเชิงบวก

-เกิดความเฉื่อยชา เพราะพนักงานไม่ต้องการความเสี่ยงเกิดขึ้น

-เกิดการต่อต้าน อันเป็นผลที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ สืบเนื่องจาก การประเมินถึงผลกระทบในทางบวกและทางลบที่จะเกิดขึ้น  ผู้บริหารทำเป็นมองไม่เห็นหรือไม่ประเมินผลกระทบ

-ไม่สื่อสาร หลายกรณี การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอาจเป็นผลมาจากขาดการสื่อสารที่ดี

-ทำการเจรจาต่อรองในเวลาที่ไม่เหมาะ ถ้าการต่อต้านนั้นเกิดขึ้นจากการขาดแคลนข้อมูลนั้นการทำการเจรจาต่อรองเร็วเกินไป จะทำให้เกิดการต่อต้านเพิ่มขึ้น

-ไม่ใช้การมีส่วนร่วม เพราะการมีส่วนร่วมจะมีความเสี่ยงในการที่ไม่สามารถคาดผลที่จะเกิดขึ้นได้  แม้ว่าจะเป็นวิธีการที่มีประสิทธิผลในการลดการต่อต้าน และอธิบายถึงเหตุผลที่ทำให้การเปลี่ยนแปลง

-ใช้การบังคับ แม้เป็นวิธีที่มีความเสี่ยงสูง และไม่สามารถลดการต่อต้านได้ แต่สามารถเอาชนะการต่อต้านได้(เพียงในระยะสั้น)

 

กรณีของ ม.อ. สฎ. ที่ได้ดำเนินการแนว negative มาตลอด เป็นเรื่องน่าห่วงมาก คณาจารย์จำนวนมากไม่เห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง นักศึกษาแสดงเจตนารมณ์รักษาผลประโยชน์ของตัวเอง เพราะผู้บริหารทำการเปลี่ยนแปลงโดยไม่สนใจผลกระทบของผู้อื่น มีเสียงจากภายนอกสงสัยผลที่จะได้จากการเปลี่ยนแปลง

 

ถึงตอนนี้ ก็ยังไม่สายเกินไปที่จะเริ่มกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงในแนว positive ผมเชื่อว่า ไม่มีใครต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ถ้า... เขารู้ประเด็นที่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลง เขารู้ว่าเมื่อเปลี่ยนแล้วจะเกิดผลอะไร และรู้ว่าเขาเป็นเจ้าของการเปลี่ยนแปลง

 

องค์กรนี้เป็นของเรา เราไม่ต้องการความเสียหายหรอก

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 01 ตุลาคม 2551 21:38 แก้ไข: 06 ตุลาคม 2551 21:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ผู้รู้ ครับ

ช่วยตัดส่วนเลอะๆ code ที่อ่านไม่รู้เรื่องให้ด้วยครับ

ขอบคุณครับ

กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงในแนว positive

มันจะเกี่ยวกันการสร้างทัศนคติเชิงบวกไหมค่ะ

แต่การจะสร้าง ทัศนคติเชิงบวกได้ ก้อต้องใช้...อะไรดี แหะ ๆ ไม่รู้

แต่การชี้แจงทุก ๆ ข้อข้องใจของการเปลี่ยนแปลง

บอกถึงข้อดีข้อเสีย และอื่น ๆ ให้เข้าใจตรงกัน

น่าจะเป็นการเริ่มต้น  การสร้างทัศนคติเชิงบวกได้ดี

ใช่หรือเปล่า....??

Ico48
นายสุรพล โพธิ์กลั่น [IP: 202.44.70.50]
10 พฤศจิกายน 2551 12:54
#37902

ผมอยากทราบว่า

-ในเรื่อง change management ที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร มีอะไรบ้างครับ
-ผลกระทบที่มีต่อ change management คืออะไรบ้าง

- การแก้ปัญหาของ change management เป็นแบบไหนครับ

-ข้อดีและข้อเสีย change management คืออะไรบ้างครับ

-ใน change management มีความเกี่ยวข้องกับระบบอื่นหรือไม่ครับ

 และข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ change management ได้ไหมครับ  

ขอบคุณครับ

Ico48
[[ddlink]] [IP: 123.153.69.56]
17 พฤศจิกายน 2554 10:04
#71619

international motor show in Paris gold models in particular the use of

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.96.184
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ