นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

pjo talk
Ico64
Jhayanin Oui Prachyanusorn
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 3111
ความเห็น: 0

องค์กรมีีชีวิต (พ1)

องค์กรแบบสิ่งมีชีวิต มีคนเป็นหน่วยย่อยในสิ่งชีวิตนั้น การจะอยู่รอด เติบโตได้ จึงต้องอาศัยความรู้และการปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ

  การอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วให้มีความสมานฉันท์ มีความสุข ไม่มีการเบียดเบียนกันได้ สังคมนั้นจะต้องมีการจัดองค์กร มีการบริหารปกครอง ดังปรากฎในอัคคัญญสูตร ซึ่งเล่าเรื่อง การเกิดขึ้นของการปกครอง อันสืบเนื่องจากการที่คนมาอาศัยอยู่ร่วมกัน มีการสะสมอาหารและสมบัติอื่น การอยู่ด้วยกันของคนหมู่มาก ย่อมมีการกระทบกระทั่งกัน เช่น การลักทรัพย์ การพูดปด ดังนั้น เพื่อให้สังคมนั้นอยู่เย็นเป็นสุข จึงได้มีการเลือกแต่งตั้งผู้ที่มีลักษณะดีขึ้นเป็นหัวหน้า คำว่า “มหาสมมต” (ผู้ที่มหาชนแต่งตั้ง) “กษัตริย์” (ผู้เป็นใหญ่แห่งนา) “ราชา” (ผู้ทำความอิ่มใจสุขใจแก่ผู้อื่น) จึงเกิดขึ้น โดยหัวหน้านั้นมีหน้าที่ ติคนที่ควรติ ขับไล่คนที่ควรขับไล่ เป็นผู้นำหมู่ชนในการทำกิจเพื่อประโยชน์ของหมู่คณะ ด้วยการแบ่งงานกันทำตามความ สามารถ และความเหมาะสม จึงเกิดเป็นองค์กร (Organization) ซึ่งเป็นที่รวมคนที่มีความสามารถด้านต่างๆ มาทำงานร่วมกัน โดยมีการติดต่อสื่อสารกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน การทำให้คนหมู่มากสามารถร่วมกันทำกิจกรรมจนบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันได้ การกระทำนั้น เรียกว่าการบริหาร (Management)

กระบวนทัศน์ของการบริหารองค์กรได้แปรเปลี่ยนไปในปัจจุบัน ทำให้การบริหารองค์การเปลี่ยนจากขนาดใหญ่สู่ขนาดเล็ก โดยอาศัยแนวคิดของสำนักทฤษฎีระบบเปิด (Open System School) ทฤษฎีทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources School) และทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ (Human Relations School) แนวคิดเกี่ยวกับองค์กร จึงไม่มององค์กรแบบกลไก (Mechanistic view) แต่จะมององค์กรว่าเป็นสิ่งมีชีวิต (Living Organism) ที่มีมนุษย์เป็นหน่วยย่อยที่มีการรับรู้ (Perception) และการเลือก (Choice) เป็นของตัวเอง

องค์กรแบบสิ่งมีชีวิต จะมีสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนมาก และเปลี่ยนแปลงมาก งานท้าทาย มุ่งเน้นที่ประสิทธิผลของงาน ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับสิ่งแวดล้อม และเข้าใจความต้องการขององค์กร

องค์กรแบบสิ่งมีชีวิต โดยที่มีคนเป็นหน่วยย่อยในสิ่งชีวิตนั้น การจะอยู่รอด เติบโตได้ จึงต้องอาศัยความรู้และการปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทุกกิจกรรมขององค์กร

ความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ คือเข้าใจว่า สิ่งทั้งหลายเกิดมา และเปลี่ยนแปลงไป ก็เป็นเพราะมีเหตุปัจจัยมาทำให้เกิดขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงไป หากไม่พิจารณาให้ดี ก็จะเข้าใจว่า เป็นการเกิดขึ้นด้วยอำนาจอย่างหนึ่ง การตั้งอยู่ได้ก็ด้วยอำนาจอีกอย่างหนึ่ง และที่ต้องหมดสภาพไปเพราะอำนาจบางอย่าง แต่ความจริง สิ่งที่ค้ำยันให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ เดินได้ พูดได้ ทำงานได้นั้น เกิดจากปัจจัยที่มีลักษณะต่างๆ จำนวนมากมาย และมีความสลับซับซ้อน แต่การค้ำยันนั้นก็เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนของตนเอง เป็นไปตามลำดับไม่ก้าวก่ายกัน

องค์กรแบบมีชีวิต ก็เป็นไปเช่นนี้ เป็นไปตามความจริงแห่งหลักปฏิจจสมุปบาท

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 08 ธันวาคม 2552 22:10 แก้ไข: 11 มีนาคม 2553 16:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.220.31
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ