เชิญชวนร่วมเขียนเรื่องราวความสุขของท่าน ผ่าน Share.psu.ac.th โดยใส่คำสำคัญ PSU.QWL

pjo talk
Ico64
Jhayanin Oui Prachyanusorn
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

(3) ความชั่วเล็กน้อย ความดีเล็กน้อย

ด้วยสังคมที่รีบเร่ง เราทำงานด้วยฐานคิดเรื่องประสิทธิภาพ และต้องเป็นอะไรที่วัดได้ พอถึงตอนประเมิน ผู้บริหารก็ไม่สามารถจะดูในรายละเอียดได้ ด้วยว่ามีจำนวนมากเกินไป จึงเลือกดูค่าเฉลี่ย(ถัวๆ) การใช้ค่าเฉลี่ย การไม่ใช้ค่าจริง ทำให้ไม่เห็นความจริง โดยเฉพ... more »
By pjo talk   created: 07 April 2010 11:31 Modified: 07 April 2010 11:31 [ Report Abuse ]

(0) องค์กรมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงด้วยการสนทนา

เราสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ได้ด้วยการเริ่มต้นหันมารับฟังกันและกัน สิ่งดีๆ หลายอย่างบนโลกนี้เริ่มจากการพูดคุยกันของคนเพียงไม่กี่คน หลายคนที่รู้จักเคนพูดว่า“เรื่องดีนี้เกิดขึ้นเมื่อฉันและเพื่อนๆ บางคนเริ่มพูดคุยกัน” ผมรู้สึกถึงพลังของก... more »
By pjo talk   created: 11 March 2010 16:10 Modified: 11 March 2010 16:18 [ Report Abuse ]

(0) องค์กรมีีชีวิต (พ1)

การอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วให้มีความสมานฉันท์ มีความสุข ไม่มีการเบียดเบียนกันได้ สังคมนั้นจะต้องมีการจัดองค์กร มีการบริหารปกครอง ดังปรากฎในอัคคัญญสูตร ซึ่งเล่าเรื่อง การเกิดขึ้นของการปกครอง อันสืบเนื่องจากการที่คนมาอาศัยอยู่ร่วมกัน มีการสะสมอาหารแล... more »
By pjo talk   created: 08 December 2009 22:10 Modified: 11 March 2010 16:35 [ Report Abuse ]

(5) องค์กรมีชีวิต

สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่ ม.อ. สฎ. หากเรามององค์กรด้วยมุม มองแบบกลไก (Mechanistic view) การปรับเปลี่ยนนั้นก็ทำได้ตามการออกแบบของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้นำ แล้วประกาศใช้จากบนลงล่าง ก็คงทำได้ประสิทธิผล แต่ถ้าเรามององค์กรว่าเป็นสิ่งมีชีวิต (Living Org... more »
By pjo talk   created: 30 September 2009 16:03 Modified: 11 March 2010 16:37 [ Report Abuse ]

(0) เรียนรู้ Change Management (แนว positive)

Chaos-->>Change ...or... Change-->>Chaos ประเทศไทยกำลังต้องการการเปลี่ยนแปลง ผู้ที่มองเห็นความจำเป็นได้ริเริ่มและดำเนินการโดยใช้หลักการจัดการเปลี่ยนแปลงแนว positive แต่ก็เป็นเรื่องยาก เพราะกำลังทำการเปลี่ยนแปลงกับองค์การขนาดใหญ่มากๆๆๆ ... more »
By pjo talk   created: 06 October 2008 21:35 Modified: 06 October 2008 21:56 [ Report Abuse ]

(4) เรียนรู้ Change Management (จากแนว negative)

ทั้งโลกกำลังดังไปด้วยเสียงร้อง เปลี่ยนแปลง Change!, Change!!, Change!!!, Change!!!? ??????!! ประเทศไทยก็เช่นกัน กำลังเปลี่ยนแปลงจากการเมืองเก่าที่หนอนไชเน่าแฟะ (ทุนนิยม บริโภคนิยม เต็มไปด้วยการคอร์รัปชั่น และแบ่งแยกพวกกูพวกมึง) ไปสู่การเมืองใหม่ท... more »
By pjo talk   created: 01 October 2008 21:38 Modified: 06 October 2008 21:44 [ Report Abuse ]

(0) อันเนื่องจากการประเมิน

หน้าที่งานของอาจารย์จะมีช่วงที่เหนื่อยมากก็ตอนสอบ แต่ที่เหนื่อยกว่าก็คือเหนื่อยใจจากกระบวนการประเมินในช่วงก่อนสอบก็ต้องตระเตรียมตัวนักศึกษา แล้วทำข้อสอบ ช่วงสัปดาห์สอบต้องคุมสอบ (บางคนสอน 4 วิชา ก็ต้องคุมสอบ 12 ชั่วโมง บางคนสอน 1 วิชา ก็คุมสอบ 3ชั... more »
By pjo talk   created: 30 August 2008 16:39 Modified: 30 August 2008 21:20 [ Report Abuse ]

(0) ทศวิบัติของการจัดการฯ (ตอน 3)

บันทึกสามตอนจบนี้ เก็บความจาก บทความเรื่อง "ทศวิบัติของการจัดการความรู้ในหน่วยราชการ"ศาสตราจารย์ วิจารณ์ พานิช (3 ม.ค. 2548 ตอนที่ 3 นี้ post ขึ้นยากจัง เพราะผมได้เขียนและ post ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 สองครั้งก่อนนี้กดปุ่มผิดเอย ไฟดับเอย ... more »
By pjo talk   created: 27 August 2008 17:37 Modified: 27 August 2008 17:37 [ Report Abuse ]

(2) ทศวิบัติของการจัดการฯ (ตอน 2)

การไม่คิดพึ่งตนเองด้านความรู้จะทำให้เป็นง่อยทางปัญญา การไม่ยอมรับความไม่ชัดเจนในการทำงานบางส่วนเท่ากับปฏิเสธบ่อเกิดแห่งความรู้ในตอนที่แล้ว คุณ HRได้ถามว่า "ถ้าเกิดว่า จุดอ่อน นั้นไม่สามารถกำจัดออกได้ องค์กรจะทำยังไงค่ะ ...."และ Ms. Humbl... more »
By pjo talk   created: 09 July 2008 10:01 Modified: 09 July 2008 10:21 [ Report Abuse ]

(4) ทศวิบัติของการจัดการฯ

การปฏิบัติ 10 ประการที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อผลสำเร็จของการจัดการฯ ในหน่วยราชการ เน้นที่พบเห็นอยู่ทั่วไป หน่วยราชการควรที่จะหมั่นตรวจสอบ และ "กำจัดจุดอ่อน" เหล่านี้เสีย ..... ต่อไปนี้ จะเป็นสรุปบทความ ซึ่งเนื้อหาในบทความนี้ เขียนเพื่อประเด็... more »
By pjo talk   created: 03 July 2008 16:12 Modified: 03 July 2008 16:59 [ Report Abuse ]