นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Thaniya KAOSOL
Ico64
Thaniya KAOSOL
อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1792
ความเห็น: 3

เก็บเรื่องมาเล่าจากงาน "ความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน"

ความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน

วันนี้เป็นวันดีอีกวันที่บุคลากรสายสนับสนุนนับพันคนมาร่วมงาน "ความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน" ณ ห้องประชุมทองจันร์ หงส์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. นั้นแสดงให้เห็นว่าบุคลากรของ ม.อ. มีความสนใจในความก้าวหน้าของตนเองอย่างยิ่ง ในงานนี้บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ความสำคัญและเข้าร่วมกันจากทุกหน่วยงานย่อยกันเลยค่ะ ซึ่งมีการถ่ายทอดสดไปยังวิทยาเขตต่างๆ ด้วย

 

ดิฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมในช่วงแรกเท่านั้น (เนื่องจากติดภารกิจในช่วง 10.00 น.) คือ ช่วงบรรยายพิเศษนโยบายการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งบรรยายโดย ท่านอธิการบดี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ซึ่งได้ประเด็นดีๆ มากมายจากการบรรยายของท่าน โดยความเห็นส่วนตัวรู้สึกว่าท่านอธิการบดีคนใหม่ เริ่มเอาจริงเอาจังกับการพัฒนาบุคลากรอย่างเข้มข้น โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วน เริ่มตั้งแต่บุคลากรสายวิชาการ รวมถึงบุคลากรสายสนับสนุน วันนี้เลยถือโอกาสเก็บเกี่ยวความรู้และข้อมูลที่ได้มานำเรียนทุกท่านนะค๊ะ

 

เริ่มต้นชอบประโยคเด็ดที่ท่านอธิการบดีนำเสนอมากคือ "From Solid Ground to Excellence" .."ฐานที่มั่นคง สู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน" ได้ฟังแล้วถึงกับยิ้มกับตัวเองด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าท่านจะนำเสนออะไรต่อไป โดยท่านนำเรียนถึงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ คือ

          ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างฐานของมหาวิทยาลัยที่มั่นคง

          ยุทธศาสตร์ที่ 2 ภารกิจที่เชื่อมโยงเป็นระบบที่ทรงประสิทธิภาพ

          ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารมหาวิทยาลัยและระบบวิทยาเขต

          ยุทธศาสตร์ที่ 4 ก้าวสู่ความเป็นสากลและนานาชาติ

จากยุทธศาสตร์ที่นำเสนอพบว่ามีความสัมพันธ์กับทรัพยากรบุคคลอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ที่ 1 ซึ่งมุ่งเน้น การเงินและทรัพย์สิน ทรัพยากรบุคคล และการปรับโครงสร้างระบบการทำงานเพื่อตอบสนองพันธกิจของ ม.อ. สำหรับยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านทรัพยากรบุคคล ท่านอธิการบดีมุ่งเน้นกลยุทธ์ดังนี้

          1) จัดการเชิงระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง ดูแลรักษาบุคลากร และสามารถขับเคลื่อนให้มีอาจารย์มีคุณวุฒิ ป.เอก มากขึ้น

          2) บริหารอัตรากำลังคนให้เหมาะสม/เป็นระบบ เพียงพอกับภารกิจภายใต้การปรับสมดุลของภาระงานทุกมิติ และกำหนดความเชี่ยวชาญบุคคล

          3) สร้งระบบบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยที่ทุกสายงานมีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจน มีขวัญกำลังใจ และคุณภาพชีวิตให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ

          4) พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีความรอบรู้คุณธรรมและทักษะในการทำงานอย่างมืออาชีพ ควบคู่กับการทำงานร่วมกับชุมชน และองค์กรภายใน ภายใต้ค่านิยมขององค์กร (PSU)

          5) สนับสนุนให้มีการพัฒนานักวิจัยทุกรูปแบบทั้งบุคลากรสายวิชากรและสายสนับสนุนและระบบช่วยวิจัย

          6) พัฒนาและสร้างเสริมเจตคติค่านิยมผู้บริหารระดับหน่วยงานต่างๆ ให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันที่ร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแบบเกื้อกูลไม่แยกส่วน ไปในเป้าหมายหลักทิศทางของการพัฒนามหาวิทยาลัย

ซึ่งเท่าที่ได้รับฟังกลยุทธ์ของท่านอธิการบดีแล้ว เชื่อมั่นว่าคงทำให้พวกเราทุกคนในมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น

 

สำหรับการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ท่านอธิการบดีมุ่งเน้นประเด็นหลักดังนี้

          1) การอบรมและดูงาน - สำรวจความต้องการและจัดทำแผนการอบรม

          2) การเข้าเรียนหลักสูตรระยะสั้น - มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน

          3) การศึกษาในระดับสูงขึ้นในบางตำแหน่งที่เป็นความต้องการของหน่วยงาน

          4) กองทุนสวัสดิการ ปรับปรุงให้ดีขึ้นและจัดทำสวัสดิการเพิ่มเติม

หวังว่าข้อมูลที่เก็บมาเล่าในช่วงต้นคงเป็นประโยชน์กับพวกเราที่ไม่ได้มีโอกาสได้ไปเข้าร่วมเมื่อเช้านี้

ในช่วงหลังจากพักรับประทานอาหารว่างแล้วมีการบรรยายและเสวนาอีกดังนี้

บรรยายหัวข้อ "เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน" และการเสวนาในหัวข้อ "ความสำเร็จสร้างได้" ซึ่งคุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต หรือพี่ตา ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อนี้ด้วย สำหรับในหัวข้อดังกล่าว ทางการจัดการทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจจะเชิญบุคลากรที่เข้าร่วมฟัง มาร่วมแลกเปลี่ยนและนำข้อมูลสู่บุคลากรท่านอื่นที่ไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมด้วยต่อไปค่ะ

ขอบคุณมหาวิทยาลัยแทนบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่านที่มหาวิทยาลัยมองเห็นและให้ความสำคัญในความก้าวหน้าในตำแหน่ง และการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง...

      

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 กันยายน 2555 17:48 แก้ไข: 05 กันยายน 2555 07:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ตัวหนังสือสีนี้อ่านยากมากครับ

เราเอง

 

คราวต่อไปจะใช้สีให้อ่านง่ายกว่านี้ค่ะ

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆ ค่ะ

มหาวิทยาลัยทำทุกอย่างให้แล้ว เหลือแต่ผมเองครับ ที่ยังไม่ค่อยมีกะใจทำให้ตัวเองก้าวหน้า

 

ถ้ามีคอร์สอบรมแบบปลุกใจบ้าง ก็คงดีครับ

 

"ใจสั่งมา"

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.239.150.57
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ