นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 218
ความเห็น: 0

รู้หรือไม่บริจาคโรงพยาบาล หักลดหย่อนได้ 2 เท่าแล้วนะ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๖๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ บุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการสามารถหักลดหย่อนเป็นจํานวนสองเท่า ของจํานวนเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นสําหรับการจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา สําหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมิน หลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนนั้น ตัวอย่างเช่น บริจาคเงินให้โรงพยาบาลตรัง 100,000 บาท และมีเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ คงเหลือ 3,000,000 บาท

วิธีคิดเป็นดังนี้

เงินบริจาคโรงพยาบาลลดหย่อนได้ 2 เท่าของเงินบริจาคจริงแต่ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลักหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ขั้นตอนแรกทำการเปรียบเทียบยอดเงินก่อน

2 เท่า   เป็นเงิน 200,000 บาท

10%x 3,000,000 บาท  เป็นเงิน 300,000 บาท 

กรณีนี้สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคโรงพยาบาลได้ทั้งหมด 200,000 บาท เนื่องจาก 200,000 บาท ไม่เกิน 300,000 บาท 

เห็นดังนี้แล้วบุคคลธรรมดาคนใดอยากได้บุญด้วยและลดหย่อนภาษีด้วย ต้องบริจาคเงินให้สถานพยาบาลกันนะคะ

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 14 March 2019 10:28 Modified: 14 March 2019 10:29 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.214.184.196
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ