นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทวาทศ
Ico64
ทวาทศ สุวรรณโร
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1359
ความเห็น: 3

สภา ม.อ.หนุนปรับการเรียนการสอนให้ทันโลกอนาคต

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเห็นว่า การปรับการเรียนการสอนให้ทันกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะวิธีการถ่ายทอดความรู้ของคณาจารย์ที่ต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและเทคโนโลยี รวมทั้งผู้ที่มีความชำนาญในแต่ละศาสตร์ก็ใช้วิธีการถ่ายทอดที่แตกต่างกัน

โลก เทคโนโลยี ทัศนคติผู้เรียน “เปลี่ยน”         

สภา ม.อ.หนุนปรับการเรียนการสอนให้ทันโลกอนาคต

 รองศาตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำเสนอนโยบายทางการศึกษาระดับปริญญาตรี ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งสร้างบัณฑิตในอนาคต ที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะในการเข้าสู่ตลาดงานสากลบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม สำนึกสาธารณะ และมีความภูมิใจใน “สงขลานครินทร์” และความเป็นไทย   “บัณฑิต” ดังกล่าวจะไม่เป็นแต่เพียงได้ชื่อว่าเป็น “ผู้สำเร็จการศึกษา” แต่จะเป็นผู้ที่พร้อมไปด้วยความเข้าใจในศิลปศาสตร์ ทักษะวิชาชีพ จริยธรรม และสมรรถนะสากลด้วย โดยนโยบายดังกล่าว จะประกอบด้วย 6 แนวทางหลักคือ
 
ด้านการรับนักศึกษา เพื่อการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพ และได้จำนวนตามแผน โดยการพัฒนาฐานข้อมูลนักเรียนให้เป็นระบบ การเร่งประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศ  การกำหนดกลยุทธการรับนักศึกษาต่างภูมิภาคเพื่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 
ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ การใช้เทคโนโลยี สร้างสื่อการสอนที่ดึงดูด การใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะใฝ่หาความรู้เพื่อแก้ปัญหา หรือ Problem-based Learning การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมทางการศึกษา และพัฒนาฐานข้อมูลด้านการเรียนการสอนเพื่อการวิเคราะห์และประเมินผล
 
การพัฒนาหลักสูตรให้ยืดหยุ่นและบูรณาการให้เป็นสากล  โดยบูรณาการความรู้และนักศึกษาข้ามวิทยาเขต เน้นความเป็นเลิศของหลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นจุดเด่นของพื้นที่ การพัฒนาหลักสูตรสองปริญญาระหว่างประเทศ และพัฒนาหลักสูตรนานาชาติในสาขาที่พร้อม ทบทวน ปรับระบบ การจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้ ยืดหยุ่น หลากหลาย ให้นักศึกษาได้เลือกเรียนตามความต้องการของผู้เรียน  พัฒนาให้นักศึกษามีจิตวิญญาณของ วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เพื่อฝึกผู้เรียนให้เป็นนักคิดวิเคราะห์ข้อมูล และให้เป็นผู้รู้รอบ เอื้ออาทรต่อผู้อื่น  ปรับระบบการเทียบโอนหน่วยกิต ระหว่างวิทยาเขต และระหว่างมหาวิทยาลัยให้ง่ายและคล่องตัว ส่งเสริมให้นักศึกษามีการเคลื่อนย้าย และมีประสบการณ์ที่หลากหลายพร้อมแข่งขัน
 
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นศูนย์การศึกษาในภูมิภาค และเตรียมบัณฑิตให้พร้อมสำหรับการรวมตัวของประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรปกติที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ เพิ่มจำนวนนักวิชาการและนักศึกษาต่างชาติ จัดประชุมสัมมนานานาชาติ และ การฝึกอบรมระยะสั้น
 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและบุคลากร อย่างต่อเนื่องให้พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยการปรับทัศนคติของนักศึกษาให้ใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นในชีวิตประจำวัน จัดหาโปรแกรมการเรียนและฝึกภาษาอังกฤษ และพัฒนาให้สามารถใช้ภาษาเพื่อนบ้านได้เพิ่มอีกอย่างน้อย 1 ภาษา เช่น บาฮาซา 
 
พัฒนาระบบสหกิจศึกษาให้เข้มแข็งและเชื่อมโยงกับงานวิจัย เพื่อเพิ่มช่องทางการมีงานทำของนักศึกษา โดยการสร้างระบบเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐและอุตสาหกรรมทั้งภายในและนอกประเทศ เพื่อพัฒนาสหกิจศึกษาอย่างเป็นระบบ  เตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับสหกิจศึกษา จัดอบรมอาจารย์นิเทศเพื่อให้ได้มาตรฐาน จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายสหกิจศึกษาอย่างสม่ำเสมอ

 

  
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเห็นว่า การปรับการเรียนการสอนให้ทันกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะวิธีการถ่ายทอดความรู้ของคณาจารย์ที่ต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและเทคโนโลยี รวมทั้งผู้ที่มีความชำนาญในแต่ละศาสตร์ก็ใช้วิธีการถ่ายทอดที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาคณาจารย์ต้องมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เพราะมีอาจารย์หลายท่านที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการสอนอยู่แล้ว  หลายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศใช้วิธีตั้งหน่วยให้คำปรึกษาโดยศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญ  โดยให้บริการเฉพาะผู้ที่ร้องขอ และยินดีที่จะรับการวิพากษ์วิจารณ์และชี้แนะ
 
การที่จะพัฒนาการเรียนการสอน ต้องมีการคิดก่อนว่าระบบการเรียนการสอนที่ดีในอนาคตเป็นอย่างไร ในอนาคตต้องการจะเป็นเลิศด้านใด และตอบคำถามนักเรียนนักศึกษาให้ได้ว่าทำไมเขาต้องเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในอดีตเราเคยศึกษาเพื่อความเข้าใจในโลกกว้าง แต่ในอนาคตจะย้อนกลับมาเน้นองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีสาขาวิชาที่เอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยด้วย  นอกจากนั้น ทัศนคติในการทำงานของบัณฑิตก็เปลี่ยนไปจากความต้องการเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐ บริษัทเอกชน มาเป็นการประกอบอาชีพอิสระที่ต้องอาศัยวิธีการและนวัตกรรมของตนเอง เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพการงาน
 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 17 กุมภาพันธ์ 2556 21:56 แก้ไข: 17 กุมภาพันธ์ 2556 22:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 AE, Ico24 Our Shangri-La, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

นโยบายเป็นสิ่งสำคัญ แต่วิธีการที่จะให้นโยบายสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริงน่าจะมีความสำคัญกว่า ผมเห็นว่านโยบายออกมามากมายแต่หลายอย่างไม่รู้จะปฏิบัติได้อย่างไร ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นจริง

ผมเห็นด้วยกับท่านสมยศที่ว่า เราต้องเน้นที่แนวปฏิบัติให้จริงจังครับ

ผู้หลักผู้ใหญ่ ระดมสมอง กันครำเคร่งมาก

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.172.236.135
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ