นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นู๋ตาล
Ico64
รุจิเรจ ไตรภูมิ
นักวิชาการอุดมศึกษา
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1741
ความเห็น: 5

คำขวัญวันเด็ก

คำขวัญวันเด็ก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
     วันเด็กแห่งชาติ  เมื่อพูดถึง  วันเด็ก  สิ่งที่ควบคู่กับ วันเด็ก ก็คือ คำขวัญวันเด็ก ซึ่งในที่นี้ได้รวบรวม คำขวัญวันเด็ก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาฝากกันขา.....


           ทุกๆปีของวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ถือเป็นวันเด็กแห่งชาติ วันนี้นู๋ตาลเลยขอนำเสนอคำขัวญขวัญ วันเด็กที่รวบรวมไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาฝากกัน.... (ที่มา Kapook.com)

 พ.ศ. 2499 - จอมพล ป.พิบูลสงคราม 
           จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม

 พ.ศ. 2502 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 
           ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า

 พ.ศ. 2503 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 
           ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด

 พ.ศ. 2504 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 
           ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย

 พ.ศ. 2505 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 
           ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด

 พ.ศ. 2506 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 
           ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด

 พ.ศ. 2507 
           ไม่มีคำขวัญ เนื่องจากงดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

 พ.ศ. 2508 - จอมพล ถนอม กิตติขจร 
           เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี

 พ.ศ. 2509 - จอมพล ถนอม กิตติขจร 
           เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น และสมานสามัคคี

 พ.ศ. 2510 - จอมพล ถนอม กิตติขจร 
           อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรงดีมีความประพฤติเรียบร้อย

 พ.ศ. 2511 - จอมพล ถนอม กิตติขจร 
           ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย เฉลียวฉลาดและรักชาติยิ่ง

 พ.ศ. 2512 - จอมพล ถนอม กิตติขจร 
           รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ

 พ.ศ. 2513 - จอมพล ถนอม กิตติขจร 
           เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส

 พ.ศ. 2514 - จอมพล ถนอม กิตติขจร 
           ยามเด็กจงหมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ

 พ.ศ. 2515 - จอมพล ถนอม กิตติขจร 
           เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ

 พ.ศ. 2516 - จอมพล ถนอม กิตติขจร 
           เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ

 พ.ศ. 2517 - นายสัญญา ธรรมศักดิ์ 
           สามัคคีคือพลัง

 พ.ศ. 2518 - นายสัญญา ธรรมศักดิ์ 
           เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี

 พ.ศ. 2519 - หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช 
           เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดี มีวินัย เสียแต่บัดนี้

 พ.ศ. 2520 - นายธานินทร์ กรัยวิเชียร 
           รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย

 พ.ศ. 2521 - พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 
           เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง

 พ.ศ. 2522 - พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 
           เด็กไทยคือหัวใจของชาติ

 พ.ศ. 2523 - พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 
           อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย

 พ.ศ. 2524 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 
           เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม

 พ.ศ. 2525 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 
           ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย

 พ.ศ. 2526 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 
           รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัยและคุณธรรม

 พ.ศ. 2527 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 
           รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดีมีความคิด สุจริตใจมั่น หมั่นศึกษา

 พ.ศ. 2528 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 
           สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

 พ.ศ. 2529 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 
           นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

 พ.ศ. 2530 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 
           นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

 พ.ศ. 2531 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 
           นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

 พ.ศ. 2532 - พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ 
           รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

 พ.ศ. 2533 - พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ 
           รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

 พ.ศ. 2534 - พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ 
           รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา

 พ.ศ. 2535 - นายอานันท์ ปันยารชุน 
           สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม

 พ.ศ. 2536 - นายชวน หลีกภัย 
           ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

 พ.ศ. 2537 - นายชวน หลีกภัย 
           ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

 พ.ศ. 2538 - นายชวน หลีกภัย 
           สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

 พ.ศ. 2539 - นายบรรหาร ศิลปอาชา 
           มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด

 พ.ศ. 2540 - พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 
           รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด

 พ.ศ. 2541 - นายชวน หลีกภัย 
           ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย

 พ.ศ. 2542 - นายชวน หลีกภัย 
           ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย

 พ.ศ. 2543 - นายชวน หลีกภัย 
           มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย

 พ.ศ. 2544 - นายชวน หลีกภัย 
           มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย

 พ.ศ. 2545 - พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร 
           เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส

 พ.ศ. 2546 - พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร 
           เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี

 .ศ. 2547 - พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร 
           รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดีๆ อนาคตดีแน่นอน

 พ.ศ. 2548 - พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร 
           เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด
 
 พ.ศ. 2549 - พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร 
           อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด

 พ.ศ. 2550 - พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 
           มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข

 พ.ศ. 2551 - พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 
           สามัคคีมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

     อิ อิ สำหรับนู๋ตาลถูกใจคำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2550 มาที่สุด  แล้วเพื่อนๆชาว share ล่ะ ติดใจคำขวัญปีไหนกัน..............................

     @^_^@  ขอให้โลก (ของเด็กๆ) สงบสุข

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 12 มกราคม 2551 13:29 แก้ไข: 24 เมษายน 2551 15:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
ทา ยุ (Recent Activities)
12 January 2008 13:50
#11132

คำขวัญ --->  ไม่ใช่  คำขัวญ  ครับคุณเจ๊ นู๋ตาล  คิก ๆ ..

      เนี่ยก็เพิ่งจัดงานวันเด็กเสร็จมาเหมือนกันครับ  และก็ได้ทำหนังสือรวบรวมคำขวัญในแต่ละปีให้กับเด็ก ๆ ด้วยครับ...

แต่ก็เข้ามาอ่านของคุณนู่ตาลอีกรอบหนึ่ง  ขยันหาสิ่งดี ๆ มาฝากอยู่เรื่อย..ขอบคุณครับ

     แก้ไขตามที่คุณ ทา ยุ บอกแล้วจ๋า

     @^_^@  ขอให้โลก (ของเด็กๆ) สงบสุข

Ico48
DaDa (Recent Activities)
12 January 2008 14:41
#11146

  วันนี้วันเด็ก คนไม่ใช่เด็ก ก็ต้องมาทำงานที่ศูนย์เครื่องมือฯ..เศร้าๆๆ

อยากเป็นเด็กอีกจัง....แต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน เราก็ยังคงเป็นเด็กในสายตาพ่อแม่เสมอ .... 

Ico48
Kon1Kon (Recent Activities)
12 January 2008 20:03
#11210
อยากเป็นเด็กด้วยคนเหมือนหนู DaDa เลย...
Ico48
mandala (Recent Activities)
13 January 2008 11:06
#11331

เก่งจัง...หามาครบเลย

อยากไปดูเครื่องบิน รถถังบ้าง แต่ไม่มีเด็กๆ มาแอบอ้างพาไป..เศร้า

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.52.4
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ