นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) การปิดโครงการวิจัย

ในบันทึกก่อนได้ชี้แจงถึง แนวปฏิบัติในการขยายระยะเวลาของโครงการวิจัย สำหรับนักวิจัยที่ยังต้องการดำเนินงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ แต่ต้องการเวลาในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น สำหรับบันทึกนี้ ขอชี้แจง “การปิดโครงการวิจัย” สำหรับนักวิจ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย อมรรัตน์   สร้าง: 15 มิถุนายน 2558 00:09 แก้ไข: 16 มิถุนายน 2558 15:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) แนวปฏิบัติในการขยายระยะเวลาของโครงการวิจัย

ในการดำเนินโครงการวิจัย บางครั้งงานอาจไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ หลายประการประกอบกัน นักวิจัยหลายท่านที่ยังต้องการดำเนินงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ แต่ต้องการเวลาในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นมักสอบถามเข้ามา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย อมรรัตน์   สร้าง: 14 มิถุนายน 2558 23:59 แก้ไข: 16 มิถุนายน 2558 15:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ และร่วมประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ. สธ. ครั้งที่ 7

ตามที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.) ได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการและประชุมวิชาการทรัพยากรไทยอย่างต่อเนื่องทุก 2 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา สำหรับในปี 2558 เพื่อเป็นกา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย อมรรัตน์   สร้าง: 08 พฤษภาคม 2558 13:38 แก้ไข: 08 พฤษภาคม 2558 13:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การเข้าพบเพื่อหารือในการทำวิจัยร่วมกับ บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด

สืบเนื่องจากการที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับความอนุเคราะห์ให้นำนักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมภายใต้โครงการ “Employability of Erasmus Mundus Graduates” เข้าเยี่ยมชมบริษัท สยามเซมเพอร์เมด จํากัด เมื่อ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย อมรรัตน์   สร้าง: 19 มกราคม 2558 17:35 แก้ไข: 19 มกราคม 2558 17:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ "การเขียนต้นฉบับตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Manuscript)"

ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีนโยบายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยรุ่นกลาง ให้สามารถสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการได้มากขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์จึงกำหนดจัดให้มีการเสวนา ก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย อมรรัตน์   สร้าง: 09 มิถุนายน 2557 18:34 แก้ไข: 09 มิถุนายน 2557 18:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขอเชิญเสนอโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินแผนงาน/กิจกรรม “พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก”

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษา จัดทำโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินแผนงาน/กิจกรรมโดยตรงได้ที... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย อมรรัตน์   สร้าง: 27 สิงหาคม 2556 14:49 แก้ไข: 27 สิงหาคม 2556 14:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ "PRPM และ NRPM สำคัญอย่างไร: นักวิจัยทำไมต้องรู้"

ถ้าท่านเป็นนักวิจัย… ถ้าท่านต้องการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย… PRPM และ NRPM สำคัญอย่างไร… ร่วมหาคำตอบได้ ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (259) อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ โด... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย อมรรัตน์   สร้าง: 11 มกราคม 2556 14:52 แก้ไข: 11 มกราคม 2556 14:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) "ปาล์มน้ำมัน...วันวาน วันนี้ วันหน้า"

การเสวนาวิจัยในหัวข้อ "ปาล์มน้ำมัน...วันวาน วันนี้ วันหน้า"โดย รศ. ดร. ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ และ คุณธีระพงศ์ จันทรนิยมวิทยากรทั้งสองท่านให้ข้อมูลด้านต่างๆ ของปาล์มน้ำมัน ซึ่งแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากอดีต ถึงปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ในอดีตผลผลิตจ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย อมรรัตน์   สร้าง: 22 มิถุนายน 2555 19:49 แก้ไข: 25 มิถุนายน 2555 10:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ (GIS database) พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี

หัวหน้าโครงการรศ.ดร.วิเชียร จาฎุพจน์ ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ร่วมโครงการดร. สุชาติ เชิงทอง คณะเทคโนโลยีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พัน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย อมรรัตน์   สร้าง: 13 มิถุนายน 2555 18:25 แก้ไข: 13 มิถุนายน 2555 18:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การศึกษาความหลากหลายของดินและสัณฐาน สมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน

โครงการวิจัยนี้ เป็น 1 ใน 10 โครงการวิจัยที่คณะนักวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมสนองพระราชดำริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในชุดโครงการสำรวจทรัพยากรกา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย อมรรัตน์   สร้าง: 18 เมษายน 2555 21:11 แก้ไข: 19 เมษายน 2555 08:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]