นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Suttida Saebao
Ico64
Suttida Saebao
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1109
ความเห็น: 0

ขั้นตอนการปฏิบัติของนักศึกษา หลักสูตร TARM – สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

ขั้นตอนที่ 3 การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

ขั้นตอนการปฏิบัติของนักศึกษา หลักสูตร TARM 

ขั้นตอนที่ 3 การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

          การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบวัดความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา โดยพิจารณาขอบเขตของงานวิจัยให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการทำวิจัย และประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย นักศึกษาจะต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่หลักสูตร/บัณฑิตวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยกำหนด

1. ขอสอบและขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

  • นักศึกษาติดต่อขอสอบที่สำนักงานหลักสูตรฯ โดยยื่นแบบฟอร์ม บว.1/2(NR) พร้อมแนบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างฯ
  • นักศึกษานัดวัน – เวลาสอบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ ทราบ เพื่อจัดทำหนังสือเชิญกรรมการสอบ (นักศึกษาจะต้องดำเนินการนัดวัน - เวลาสอบกับกรรมการด้วยตนเองก่อนแจ้งให้หลักสูตรฯ ทราบ ซึ่งควรแจ้งหลักสูตรฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนสอบ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ)

2. ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์

การส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการสอบ และได้รับการตรวจสอบการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

  • นักศึกษาจะต้องส่งแบบขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ บว.2(NR) พร้อมแนบแบบฟอร์มการแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์ และโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว มายังหลักสูตรฯ ภายใน 30 วันหลังจากสอบโครงร่างฯ  เพื่อรายงานผลไปยังบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป
  • กรณีสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ครั้งแรกไม่ผ่าน ให้นักศึกษายื่นขอสอบครั้งที่ 2 ภายใน 30 วันนับจากวันสอบครั้งแรก และดำเนินการสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 2 เดือนนับจากวันสอบครั้งแรก

** นักศึกษาจะต้องได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา (ระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556) ดังนี้ **

          นักศึกษาปริญญาเอก แผนการศึกษาแบบ 1 ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ

          นักศึกษาปริญญาเอก แผนการศึกษาแบบ 2 ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ

หมายเหตุ :

1.  คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) อาจารย์ประจำ และหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ ซึ่งหลักสูตรกำหนด ดังนี้

          -  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก                  ประธานกรรมการ

          -  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี)            กรรมการ

          -  ตัวแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ            กรรมการ

          -  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                            กรรมการ

-----------------------------------------------

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 มีนาคม 2558 12:38 แก้ไข: 26 มีนาคม 2558 12:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.85.57.0
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ