นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Suttida Saebao
Ico64
Suttida Saebao
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1009
ความเห็น: 0

ขั้นตอนการปฏิบัติของนักศึกษา TARM - การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ขั้นตอนการปฏิบัติของนักศึกษา TARM (ขั้นตอนที่ 1)

สรุปขั้นตอนการปฏิบัติของนักศึกษา หลักสูตร TARM

ขั้นตอนที่ 1 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม 

1. ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม --> แบบฟอร์ม บว.1

  • การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม นักศึกษาจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนภาคการศึกษาที่จะมีการลงทะเบียนในรายวิชาวิทยานิพนธ์ เนื่องจากทะเบียนกลางจะรับลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์เฉพาะนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติ บว.1 เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  • ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในภายหลัง ให้ นศ. จัดทำแบบฟอร์ม บว.1/1 ส่งยังเลขานุการหลักสูตรฯ

 

หมายเหตุ :  

คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

  1. เป็นอาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ของบัณฑิตวิทยาลัย
  2. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
  3. ในกรณีที่มีความจำเป็น คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ หรือแต่งตั้งผู้เชี่ยวชายเฉพาะที่เป็นบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

  1. เป็นอาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  และต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ของบัณฑิตวิทยาลัย
  2. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน  และต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
  3. ในกรณีที่มีความจำเป็นและเหมาะสม อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักก็ได้  

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 กุมภาพันธ์ 2558 17:00 แก้ไข: 26 กุมภาพันธ์ 2558 11:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์), และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.232.133.141
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ