นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1428
ความเห็น: 2

ผลการประเมินคุณภาพภายในกองกิจการนักศึกษา (ภารกิจที่ 14-16)และข้อเสนอแนะในภาพรวม

การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมินคุณภาพภายในกองกิจการนักศึกษาภารกิจที่ 14-16และข้อเสนอแนะในภาพรวมมีดังนี้       ภารกิจที่ 14 การเงินและงบประมาณจุดเด่น  -   กองกิจการนักศึกษา  มีการดำเนินงานด้านการเงินที่กองฯ ซึ่งแยกจากมหาวิทยาลัย  ช่วยให้การบริหารจัดการด้านการเงินมีความคล่องตัว โดยเฉพาะการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาจะครบถ้วนทุกกระบวนการ ณ งานธุรการของกองฯ จุดที่ควรพัฒนา  -   ควรเร่งพัฒนาระบบการเงินโดยใช้ระบบสารสนเทศทางการเงินเพื่อเชื่อมต่อกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -   ควรชี้แจงต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้เข้าใจว่า  หากมหาวิทยาลัยต้องการให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพิ่มขึ้นและพัฒนานักศึกษาในเชิงรุก  มหาวิทยาลัยต้องเพิ่มงบประมาณให้เหมาะสมกับภารกิจของกองฯภารกิจที่ 15 สารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา   จุดเด่น     มหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญ  สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ Server  ให้กองกิจการนักศึกษา   -   บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านต่างๆ  จุดที่ควรพัฒนา  -   ควรเขียนภาระงานของหน่วยสารสนเทศให้ชัดเจน เพื่อขออัตรากำลังเพิ่ม  ภารกิจที่ 16 การพัฒนาองค์กร/บุคลากร จุดเด่น-   บุคลากรมีความรู้ มีความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เอื้อต่อการพัฒนาองค์กร   -   บุคลากรมีจิตสำนึก รับผิดชอบ และมีความรักงานที่ทำดีมาก  และพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างสุดความสามารถ แม้อัตรากำลังและงบประมาณจำกัด- บุคลากรมีแนวคิดสร้างสรรค์ และมีความตั้งใจ มุ่งมั่นที่จะพัฒนางานและนักศึกษาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น- บุคลากรมีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ ทั้งเวลาและทรัพย์สินส่วนตัว จุดที่ควรพัฒนา  ควรจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรโดยด่วน       5.3    ข้อเสนอแนะและทิศทางการพัฒนาในภาพรวม                การประเมินคุณภาพภายในกองกิจการนักศึกษาครั้งนี้ พบว่า งานบางลักษณะมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practise) ได้แก่ -   ภารกิจที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม    ภารกิจนี้มีกระบวนการทำงานที่น่าสนใจเพื่อจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษา   หากนำเสนอเป็นระบบ จะมีประโยชน์ต่อส่วนรวมมาก -   ภารกิจที่ 15 กองกิจการนักศึกษา ได้เชื่อมโยงโครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีบางคณะที่เกี่ยวข้องกับด้านระบบสารสนเทศ เข้ากับภารกิจของกองฯ  ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง   นอกจากจะช่วยให้นักศึกษามีโจทย์ในการทำโครงการ แล้ว  นักศึกษายังได้ความรู้ด้านต่างๆ ของกองฯ อีกด้วย -   หน่วยกิจกรรมนานาชาติ  มีภารกิจจัดโครงการให้นักศึกษาไปต่างประเทศ  ควรมีการนำเสนอกระบวนการทำงานหรือกระบวนการทำกิจกรรม  เพื่อเป็นแนวคิดสำหรับคณะ/หน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย                -   การเขียนกลยุทธ์และแผนพัฒนา  ในส่วนของงานหอพัก และงานพัฒนาบุคลากร  ควรเขียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  -   เรื่องอัตรากำลังของบุคลากร  กรณีบุคลากรที่เป็นลูกจ้างซึ่งยังไม่ได้บรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  นั้น  กองกิจการนักศึกษาต้องสร้างกลยุทธ์หรือหลักฐานที่เห็นเป็นตัวเลขใน TOR  เพื่อให้มีการวิเคราะห์อย่างถูกต้องว่า กองฯ ควรมีบุคลากรกี่คนที่จะเพียงพอ   
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 03 ธันวาคม 2550 08:22 แก้ไข: 07 ธันวาคม 2550 11:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

  • ขอให้นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่เป็นตัวหนังสือนะคะ (ทำแล้วเกิดประโยชน์ค่ะ)
  • ขอความกรุณาสั่งการทุกงานให้ถือปฏิบัติได้ไหมจ๊ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.233.111.242
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ