นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1373
ความเห็น: 3

ผลการประเมินคุณภาพภายในกองกิจการนักศึกษา (ภารกิจที่ 10-13)

การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมินคุณภาพภายในกองกิจการนักศึกษา(ภารกิจที่ 10-13)มีดังต่อไปนี้  ภารกิจที่ 10 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา จุดเด่น  -   กิจกรรมมีรูปแบบหลากหลาย ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และหาประสบการณ์ได้ตามความสนใจ   -   มีการบันทึกการประมวลผลเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นระบบ  ทำให้นักศึกษาให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น                จุดที่ควรพัฒนา  -   กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา  346 โครงการ  ควรแยกกิจกรรมให้สอดคล้องกับพันธกิจ  เช่น  กิจกรรมแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตมีกี่กิจกรรม    กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม มีทักษะชีวิต มีสำนึกสาธารณะ และ มีสมรรถนะสากล มีกี่กิจกรรม เป็นต้น  -   นอกเหนือจากกิจกรรมรับน้อง  ควรจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย และ อำเภอหาดใหญ่ให้มากขึ้น                 -   จากผลการดำเนินงาน เป้าหมายของตัวบ่งชี้ที่ 10.2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  ควรระบุเป็นจำนวนตัวเลข (คน) ในแต่ละกิจกรรม  เพื่อประเมินว่ากิจกรรมนั้นน่าสนใจเพียงใด  และควรนำผลการประเมินมาปรับปรุงแต่ละกิจกรรมด้วย   ภารกิจที่ 11 วิชาทหาร  จุดเด่น                 -   ขั้นตอนการดำเนินงานด้านวิชาทหารมีความชัดเจนทำให้ง่ายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ จุดที่ควรพัฒนา  -   ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการตรวจเลือกทหารแก่นักศึกษาในทุกวิทยาเขต และทุกเขตการศึกษา  -   จากผลการดำเนินงาน เป้าหมายของตัวบ่งชี้ที่ 11.1 จำนวนนักศึกษาที่ขอรับบริการ ควรระบุเป็นจำนวนตัวเลข (คน)                ภารกิจที่ 12 ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา  จุดเด่น-   การบันทึกประวัติกิจกรรมนักศึกษา  ทำให้นักศึกษามีความสนใจในการจัดกิจกรรมนักศึกษามากขึ้น               จุดที่ควรพัฒนา    -   ควรแนะแนวให้นักศึกษาเข้าใจและเห็นความสำคัญในการวางแผน การส่งข้อมูลตามกำหนดเวลา  เพื่อไม่ให้การบันทึกข้อมูลกิจกรรมล่าช้า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเอง   -   จากผลการดำเนินงาน เป้าหมายของตัวบ่งชี้ที่ 12.1 จำนวนนักศึกษาที่ขอรับบริการ ควรระบุเป็นจำนวนตัวเลข (คน) เพื่อสามารถประเมินได้ว่า นักศึกษาทำกิจกรรมมากขึ้นหรือน้อยลง                 ภารกิจที่ 13 กีฬา   จุดเด่น  -   นักศึกษาและบุคลากรให้ความสนใจต่อการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมากขึ้น  จุดที่ควรพัฒนา  -   ควรของบประมาณสนับสนุนการสร้างอาคาร  สนามกีฬา  และ จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เพิ่ม เนื่องจากมีผู้รับบริการจำนวนมาก  -   ควรของบประมาณสนับสนุนการซ่อมแซมสระว่ายน้ำ ซึ่งชำรุดทรุดโทรม เช่น กระเบื้องพื้นสระ แตก  ทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้บริการทั้งที่เป็นนักศึกษา และบุคคลทั่วไป    ประตูห้องน้ำชำรุด  ห้องน้ำไม่สะดาดและมีกลิ่น -   ควรจำกัดเวลาการใช้บริการอุปกรณ์กีฬาทุกประเภท  เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่างทั่วถึง  เนื่องจากปัจจุบันมีผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น  -   จากผลการดำเนินงาน เป้าหมายของตัวบ่งชี้ที่ 13.2 จำนวนผู้ใช้บริการ ควรระบุเป็นจำนวนตัวเลข (คน) เพื่อให้สามารถประเมินได้ว่าจำนวนอุปกรณ์กีฬาต่างๆ ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้รับบริการ 

               

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2550 10:05 แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2550 10:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

  • การประกันคุณภาพให้เราได้ทบทวนงานของเราเอง จุดอ่อน จุดแข็ง อย่างไร มีภัยคุกคามหรือไม่? และต้องปรับตัวให้สอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจุบัน เช่นลดขั้นตอนการทำงาน นำเทคโนโลยีมาใช้ ตามนโยบายมหาวิทยาลัย
  • ซึ่งสอดคล้องความคิดเห็นอ.พิชิต "สิ่งที่จะช่วยให้เราทันกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจนับได้ว่าเป็นทั้งปัจจัยคุกคาม(ความเคยชินที่เป็นอย่างเดิม)และเป็นโอกาสในขณะเดียวกันคือการขวนขวายที่จะพัฒนาสมรรถนะความสามารถของตนเอง การเรียนรู้ ทุ่มเท ใส่ใจ ลงแรง ใส่สมาธิ ให้ทันกับความยากของงาน อย่าท้อถอย ไม่มองเป็นความเครียดจากการเปลี่ยนแปลง 
     เราหยุดการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ สิ่งที่จะมาชดเชยได้คือการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่เอื้อเกื้อหนุนเชื่อมโยงกัน สร้างความสุขในการทำงาน รับการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน "
  • อันนี้ต้องแนะนำให้ไปอ่านใน blog ของอาจารย์ชาคริต กล่าวว่า คนเราตอ้งเรียนรู้ตลอดเวลา จึงจะถอืว่าพัฒนา การเรียนรู้จะไม่มีวันสิ้นสุด ยิ่งเรียนมากก็จะรู้มาก ยิ่งไม่เรียนก็จะ ..........ลงใช่ไหม
  • เราจะโต้ตอบกัน 2 คนใช่ไหม

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.108.191
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ