นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนข้างหลัง
Ico64
นางสาว ดวงพร วงษ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 7694
ความเห็น: 13

ครองตน ครองคน ครองงาน

เป็นข้าราชการพันธุ์ใหม่ที่ไม่ทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม (เย็นนะ...2-3ชาม เป็นอย่างน้อย555.....)

หลังจากปล่อยให้ ไก่ทอดลอยนวล......กับเรื่องราวในบันทึก เรื่อง ไฟแดง ตัวฉัน    พวกมันและไก่ทอดออกมา ให้เป็นเรียกเสียงฮา........ฮฮฮฮฮฮฮฮฮา........กระจาย จากพี่ น้องและผองเพื่อนไปแล้ว....เลยต้องตั้งหลักคิดว่าเราจะหยิบอะไรจากไก่ทอดมาต่อยอดดี(ให้มีสาระมากขึ้น) เลยนึกถึงหลักการครองตน ครองคนและครองงานในการบริหารชีวิตตัวเองตลอดเวลาที่รับราชการมา และถือโอกาสให้บันทึกเรื่องนี้ถ่ายทอดวิถีคิดในฐานะข้าราชการคนหนึ่งในมอ. 

                               ครองตน ครองคน ครองงาน              

      เวลาผ่านไปเหมือนโกหก ปี2551 นี้เป็นการก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 11 ของการทำงาน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนับเป็นปีที่ 15 ที่ได้ร่วมสายเลือดเดียว สงขลานครินทร์ ก็เลยคิดได้ว่าเวลาที่ผ่านมาสอนอะไรให้กับชีวิตเราบ้าง ถ้าเราได้มีโอกาสทบทวนและถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์ แก่น้องๆรุ่นใหม่ๆที่กำลังก้าวมาสู่งานด้านการพัฒนานักศึกษา หรือแล้วแต่ใครจะเรียกชื่อกันไปจะบ่มเพาะ   นักศึกษาหรือจะกิจการนักศึกษา ล้วนแต่มีเส้นทางสู่เป้าหมายเดียวกันคือ การปรารถนาให้นักศึกษาเป็น คนดี ของสังคม โดยใช้กระบวนการ      บ่มเพาะขณะที่ศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย   ก่อนที่เราจะไปพัฒนาใครนั้น  อันดับแรกคงต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อน ถ้าเราไม่เคลียร์ใจ เคลียร์อารมณ์ เคลียร์ความเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังจะทำแล้ว เมื่อทำไปเรื่อยๆก็จะเกิดความขัดแย้งในตัวเองขึ้นมาเป็นระยะๆ นั่นหมายถึงความทุกข์จะเกิดขณะทำงาน  บันทึกฉบับนี้ เลยถือโอกาส เล่าวิถีคิดของตัวเองในฐานะคนกิจการนักศึกษาให้ฟัง ด้วยเจตนาและความปรารถนาที่อยากให้และอยากเห็นน้องๆกิจการนักศึกษารุ่นใหม่ๆได้ปฏิบัติหน้าที่อันทรง   คุณค่านี้อย่างภาคภูมิใจ                               

        1. การครองตน       มีหลักคิดในการปฏิบัติราชการได้ยึดถือและนำหลักธรรม คำสอนของท่านอาจารย์พุทธทาสที่ว่า แบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนและ ด้วยความสำนึกในการเป็นข้าราชการ ถือเป็นข้าของแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ตลอดระยะเวลาในการรับราชการ นับตั้งแต่วันแรกที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ  13  มิถุนายน  2540  และถือเป็นข้าราชการรุ่นสุดท้ายของหน่วยงานที่จะได้รับการบรรจุจึงเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตที่เกิดมาได้มีโอกาสนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม  และในวันรายงานปฏิบัติงานวันแรกนั้น  ได้รับฟังโอวาทจากผู้บังคับบัญชาโดยให้ปฎิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทุ่มเทและทำงานได้ทุกระดับเพราะคนเราจะเติบโตได้นั้นต้องเรียนรู้งานทุกระดับและเมื่อวันหนึ่งเราเป็นผู้บังคับบัญชาเราจะได้เป็นแบบอย่างและถ่ายทอดประสบการณ์ ตลอดจนสามารถเข้าใจความรู้สึกของผู้บังคับบัญชาได้  จึงตั้งปฏิภาณกับตนเองว่า  จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ  ตั้งใจทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ  นำโอวาทและคำสอนของผู้บังคับบัญชามาประพฤติปฎิบัติและทุกครั้งที่ได้รับมอบหมายงานทั้งในหน้าที่และงานพิเศษต่างๆจะปฏิบัติอย่างเต็มกำลังความสามารถ 

            3 เดือนแรก  ของการทำงาน  พบปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ทั้งจาก     ตนเองซึ่งขาดประสบการณ์  ขาดความเข้าใจในระเบียบราชการและวัฒนธรรมองค์กรในระบบราชการ ช่วงเวลาดังกล่าวได้สร้างให้เราเรียนรู้ถึง  ความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค  เมื่อผ่าน 3 เดือนแรกไปได้   6 เดือน  1  ปี  การสามารถผ่านอุปสรรคต่อๆไปได้ โดยเดือนที่ 6 ของการทำงานมีหน่วยงานเอกชนเรียกตัวเข้าทำงาน โดยเสนอเงินเดือนที่สูงกว่าจุดนี้ได้ทำให้คิดได้ว่า แม้เงินเดือนราชการ 6,360  บาท  เราก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ โดยการประหยัด และมัธยัสถ์  รู้จักเก็บออมและตอบแทนคุณบิดามารดา ก็น่าจะมีชีวิตอยู่ได้ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่แตกได้ และดำเนินชีวิตสร้างฐานะตนเองและครอบครัวสมกับฐานะตนเอง เวลาการทำงานล่วงเข้าปีที่ 5 ด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานที่ต้องดูแลขอบข่ายงานต่างๆมากขึ้น ดังนั้นความรับผิดชอบและ ความเครียด และปัญหาอุปสรรคต่างๆในการทำงานก็มีมากขึ้นตามลำดับ

           สิ่งสำคัญที่ช่วยให้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆผ่านพ้นไปได้สามารถสร้างพลังใจให้กับตนเองในการปฏิบัติงาน คือการนำคำสอนและปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนาเพื่อชำระจิตใจที่ขุ่นมัว ลดอัตตาของตนเอง และมองให้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยนำคำสอนต่างๆของพระองค์มาคิด ไตร่ตรองและปฏิบัติตามก็พบว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆสามารถแก้ไขได้เพราะเราคือข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ดังนั้น  ตลอดระยะเวลาในการรับราชการจึงพยายามประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา  เรียนรู้การครองตน ให้เหมาะแก่การเป็นข้าราชการและตั้งใจว่าเราจะ  เป็นข้าราชการพันธุ์ใหม่ที่ไม่ทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม (เย็นนะ...2-3ชาม เป็นอย่างน้อย555.....) และหากมีใครกล่าวว่าทำงานราชการสบาย ก็จะตอบกลับว่า     ตนเองคือข้าราชการพันธุ์ใหม่ และกล่าวต่อว่าเดี๋ยวนี้ข้าราชการไทยเค้าพัฒนาแล้ว โดยมีเจตนาเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนส่วนใหญ่ให้มีทัศนคติใหม่ต่อราชการที่ทำงานเพื่อประชาชน

          ส่วนเรื่องการครองคนนั้นจะเป็นอย่างไร โปรดติดตามบันทึกฉบับหน้าคะ..ตอนนี้ต้องขอตัวไปครอบครองหัวใจใครบางคนซะก่อน.....5555)

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 14 มกราคม 2551 19:10 แก้ไข: 14 มกราคม 2551 19:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ยัง ยัง ยัง ยังครับ ยังไม่ "๑๖ ปี แห่งความหลัง ทั้งรัก ทั้งชัง ทั้งหวาน ทั้งขมขื่น ..... ครับ จะมาตามต่อ ในการ "ครอง" ตอนต่อไป ด้วยใจระทึก

คิกๆๆ 8-) 

ตอบ P แหม  ..รวดเร็วปานกามนิตหนุ่ม....ยังไงก็เกือบ16 ปีแล้วล่ะ.....ยังไงอดทนรอการ ครอง คน ฉบับหน้านะคะ..ว่าแต่ตอนนี้ครองหัวใจใครอยู่บ้างมั้ยล่ะ 5555

อุ๊ย ตาย ไปดีกว่า อย่าพูดๆๆๆ
"โอ๊ยหัวใจผมเดาะ แหมจำเพาะ มาเดาะเอาตรง หัวจายยย .. 
ที่อื่นมีถม ไม่ไปเดาะ นี่เพราะอารายยย ..
ดันมาเดาะเอาตรางหัวจายย ใครบ้างที่เหมือน อย่างผม .. "
คิกๆๆ 8-)

ได้ความรู้เพิ่มขึ้น ขอบคุณค่ะ

สาธุ...เอ๊ยไม่ใช่ อืมม์ ...เก่ง อะนะ ... ช่างอดทนจริง ๆ  11 ปี...เก่งเน๊อะ...เอาใจช่วย"คนข้างหลัง"นะคะ

ดีใจด้วยน้องดวง ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ มาได้ จนทุกวันนี้ ไม่เพียงสร้างกำลังใจให้ตนเอง แต่ยังสร้างพลังใจให้คนรอบข้างด้วย...สู้ๆ ต่อไปนะ

Pขอบคุณมากคะที่มาทักทายและทิ้ร่องรอยไว้และหากได้สาระประโยชน์ยิ่งดีใจคะ

Pขอบคุณสำหรับการชื่นชมคะแวะมาเยี่ยมบ่อยๆนะคะ

Pสำหรับอาจารย์ต้องกราบขอบคุณงามๆที่ติดตามอย่างต่อเนื่องน่ารักอย่าแรงเลย....สู้ต่อไปคะ

มาตามอ่าน ยามดึกค่ะ...เพลงเพราะจัง...

(^_^) มาเสนอหน้าให้แควนเห็นเสียหน่อย
  • หวัดดีค่ะดวง
  • ไปก่อนนะ
  • วันนี้โดนดีดจ๊ะ

 

พี่เมตตา คนธรรมดาและพี่อัมพร

ขอบคุณมากๆคะที่แวะมาเยี่ยมเยียนและทิ้งร่องรอยไว้เป็นกำลังใจที่ดีมากๆคะ

Ico48
(^_^) (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
03 กุมภาพันธ์ 2551 02:35
#18808

ขอบคุณค่ะพี่ดวง

อยู่จะอดทน และเข้าถึงใจผู้อื่นด้วยการให้ต่อไปค่ะ

ปี 2551 ปีแห่ง"การให้"

Ico48
ครูแซ่ [IP: 202.143.147.113]
14 มิถุนายน 2551 09:44
#30857

เยี่ยมมากครับ  สุดท้ายก็พบคนมีไฟและร่วมอุดมการณ์เดียวกัน  นึกว่าจะหายไปตามกาลเวลาในระบบราชการ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.237.183.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ