นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
Ico64
นาย โสธร เดชนครินทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานเลขานุการคณะฯ, หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ, คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Network
Members · Following: 2 · Followed: 1

อ่าน: 1310
ความเห็น: 0

ความรู้ ประสบการณ์ บุคลากรเกษียณอายุราชการ ทรัพยากรธรรมชาติ 60

ปฏิบัติงานด้วยใจรัก พร้อมทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

       วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 120 คณะทรัพยากรธรรมชาติได้จัดทีมสัมภาษณ์ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560 “นายอุทิศ อินทศร” หรือ พี่อุทิศ (หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ

          นายอุทิศ อินทศร หรือที่บุคลากรคณะฯเรียกกันในชื่อเล่นว่า “พี่อุทิศ” เข้ารับราชการเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2523 ตำแหน่งครู ระดับ 2 หน่วยวิชาเกษตรวิศวกรรม คณะทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะนั้นนอกจากงานด้านอาคารสถานที่ฯของคณะฯที่ต้องทำเป็นประจำแล้ว ยังมีงานด้านการเรียนการสอนของหน่วยวิชาเกษตรวิศวกรรม และภาควิชาธรณีศาสตร์ในวิชาสำรวจเบื้องต้น โดยสอนทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ แม้ว่าจะเป็นภาระงานที่หนักในขณะนั้น แต่พี่อุทิศอาศัยหลักการทำงาน “ขยัน อดทน ซื่อสัตย์” มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจึงทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ “พี่อุทิศได้เล่าความประทับใจในช่วงปฏิบัติงานสอนหนังสือนักศึกษาให้ฟังว่า ครั้งหนึ่งตนเองได้มีโอกาสช่วยเหลือนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรในเรื่องต้องจัดหาที่พักภายนอกมหาวิทยาลัยฯให้กับเด็ก และมีโอกาสได้พบกับผู้ปกครองของนักศึกษาคนนั้น ทำให้ทราบว่า ผู้ปกครองของนักศึกษาเป็นคนที่ตนเองเคยสอนวิชาเกษตรวิศวกรรมให้ ซึ่งพี่อุทิศรู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ครั้งหนึ่งตนเองเป็นผู้ให้วิชาความรู้แก่เขา และได้มีโอกาสช่วยเหลือลูกของเขาด้วย” และจากการที่ได้มีความรู้ทางด้านงานวิศวกรรม จึงได้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ วิทยาเขตเทเวศน์ เมื่อกลับจากลาศึกษาต่อ จึงได้เปลี่ยนตำแหน่ง เป็น วิศวกร ระดับ 3 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2530 และได้ปฏิบัติงานมาจนถึงปัจจุบัน มีระยะเวลาปฏิบัติราชการนานกว่า 37 ปี  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง วิศวกร ระดับชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

  •  ความประทับใจในการทำงาน

            - ได้ทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่ดีทุกระดับ ทำให้สามารถทำงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายได้ด้วยดี ด้วยความสามัคคีของบุคลากรทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความร่วมมือในการจัดงานเกษตรภาคใต้ทุกๆครั้งที่ผ่านมา

            - ได้มีส่วนช่วยเหลืองานด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้างของคณะฯ หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้

            1. คณะแพทยศาสตร์          2. คณะทันตแพทยศาสตร์

            3. คณะสัตวแพทยศาสตร์    4. คณะนิติศาสตร์

            5. คณะอุตสาหกรรมเกษตร  6. คณะเภสัชศาสตร์

            7. กองอาคารสถานที่ ม.อ.   8. สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.

            9. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  • ความประทับใจในองค์กร

            - มีผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี ร่วมแรงร่วมใจทำงาน การทำงานแม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างแต่ก็ราบรื่นด้วยดี

            - ได้มีโอกาสสอนนักศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2523 – 2526 ได้เห็นนักศึกษาจบออกไปมีความเจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในชีวิต รู้สึกภาคภูมิใจ

            - ได้นำความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา ช่วยเหลืองานด้านสิ่งก่อสร้างภายในคณะ และต่างคณะฯ

            - ได้ถ่ายภาพร่วมกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สถานีวิจัยฯ คลองหอยโข่ง เนื่องจากเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยจึงไม่เคยคิด และหากไม่อยู่ในองค์กรนี้ คงไม่มีโอกาส

            - ได้มีโอกาสช่วยงานเกษตรภาคใต้ทุกปี ซึ่งทุกคนช่วยกันจนกลายเป็นงานใหญ่ ติดอันดับของประเทศ

            - ผู้บริหารคณะฯมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล ทำให้คณะมีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับ

            - ความสามัคคีของชาวทรัพย์ ซึ่งเห็นได้จากการร่วมแรงร่วมใจแข่งขันกีฬาสี หรือกิจกรรมต่างๆ

  • หลักการครองตน

            พี่อุทิศ ยึดหลัก “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” โดยในเบื้องต้นจะต้องทำให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง เพื่อต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะสำหรับตนเองและครอบครัว และเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จำเป็นต้องใช้จ่ายอย่างประหยัด เพื่อการศึกษาของลูกและครอบครัว อีกทั้งยังจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบและกฏหมาย เชื่อฟังและเคารพต่อผู้บังคับบัญชา เชื่อมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์ ไม่สร้างความเดือดร้อน เสื่อมเสียให้กับผู้อื่น อีกทั้งเมื่อมีโอกาสให้ความช่วยเหลือบุคคลทั่วไปตามสมควร และปฏิบัติหน้าที่ที่ดีต่อบุพการี ต่อภรรยา เป็นพ่อที่ดีต่อลูก และต่อญาติพี่น้องอย่างสม่ำเสมอ

  • หลักการครองคน

            พี่อุทิศให้ความรักและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มาติดต่อ อีกทั้งให้เกียรติ ให้อภัย และให้โอกาส ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ให้ความร่วมมือ ร่วมกิจกรรมและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งถือประโยชน์ของทางราชการหรือส่วนรวมเป็นที่ตั้ง วินิจฉัยแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลตามสมควร

 
  • หลักการครองงาน

            การที่เราจะดำรงชีพอยู่ได้อย่างมีคุณค่านั้น ที่สำคัญที่สุดจะต้องมีหน้าที่การงานเป็นหลักและที่สำคัญยิ่งกว่า คือ ตามพระราชปณิธานของพระบรมราชชนก ที่ต้องการให้ทุกคนร่วมกันสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นในสังคม ดังนั้น ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นจะต้องคำนึงเพื่อให้ได้มาซึ่งการครองงานด้วย

  • หลักการดำเนินชีวิต

            - ทำงานด้วยใจรัก

            - ทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด

  • หลักการทำงาน

            - ขยัน ประหยัด อดทน และซื่อสัตย์

  • ฝากถึงน้องๆทุกคน

            ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ยังไม่ถึงวันเกษียณอายุราชการ ขอให้น้องๆทุกคนได้ตั้งใจทำงาน มีการติดต่อปรึกษาหารือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้คณะฯของเราก้าวไปตามภารกิจที่กำหนดไว้ เมื่อถึงกำหนดเกษียณอายุแล้ว ผู้บังคับบัญชาเราจะได้กล่าวสดุดีเราได้ด้วยความภาคภูมิใจ

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 20 September 2017 13:53 Modified: 20 September 2017 13:53 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 มิกกี้.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.7.202
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ