นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
Ico64
นาย โสธร เดชนครินทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานเลขานุการคณะฯ, หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ, คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Network
Members · Following: 2 · Followed: 1

อ่าน: 2312
ความเห็น: 4

บุคลากรดีเด่น กลุ่มประเภทชำนาญการ ประจำปี 2558 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความเพียร ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สร้างผลงานที่เป็นประจักษ์

       “ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน” เป็นคำเปรียบเปรยที่ใช้ได้กับทุกชนชั้นสังคม และทุกองค์กร เนื่องจากความสำเร็จขององค์กรใดๆ นั้น จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกคนในองค์กรปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของตนเองได้เต็มประสิทธิภาพ เฉกเช่นบุคลากรตัวอย่างตามที่บทความจะกล่าวถึง บุคลากรผู้ซึ่งรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ รักในงาน ทุ่มเทให้เวลา ทั้งยังหาความรู้เพิ่มเติม มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร “ทรัพยากรธรรมชาติ” ที่เปรียบเสมือนครอบครัวของของพวกเราชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ

กิจกรรมต่างๆ ของคณะทรัพากรธรรมชาติ

        นางสาววราภรณ์ สุภเกษมวงศ์ หรือที่บุคลากรคณะฯเรียกกันในชื่อเล่นว่า “พี่อี่” เข้ารับราชการเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2527 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับ 3 สำนักงานเลานุการ คณะแพทยศาสตร์ และได้โอนมาหน่วยพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2537 มีระยะเวลาปฏิบัติราชการนานกว่า 31 ปี  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยพัสดุ

คุณวราภรณ์ สุภเกษมวงศ์ (พี่อี่)

        “พี่อี่” ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยพัสดุ ดูแลงานจัดซื้อ-จัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก จึงต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทุ่มเทเสียสละ กับการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างมาก เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับองค์กร “คณะทรัพยากรธรรมชาติ” และมีการพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ในการปฏิบัติหน้าที่“พี่อี่” อาศัยหลักการทำงาน “ใจเขาใจเรา” คือ การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ทุ่มเทเสียสละ มีใจรักในงาน ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ และมีความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่เพื่อนร่วมงาน คอยรับฟังความคิดเห็น และแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้งานขององค์กรสำเร็จ ดังตัวอย่าง การปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อครุภัณฑ์ที่ยึดหลัก “ใจเขาใจเรา” ตามรายละเอียดใน http://share.psu.ac.th/blog/ws-mouth/26863 ทำให้ทราบว่า การปฏิบัติหน้าที่แบบ “ใจเขาใจเรา” ต้องอาศัยความเสียสละ ความสามัคคี ใจรักในงาน ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มองผลสำเร็จขององค์กรเป็นที่หนึ่ง จึงทำให้งานออกมามีประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์กรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การลงพื้นที่ปฏิงานราชการด้านงานก่อสร้าง

        ครั้งหนึ่ง “พี่อี่” รู้สึกท้อแท้ ไม่มีกำลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งขณะนั้นกำลังเดินทางไปงานราชการ ณ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง ซึ่งระหว่างทางได้เห็นป้าย พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช มีข้อความว่า

“เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ
ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้
หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง
คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด
ย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่
มีความขยัน และ ความซื่อสัตย์สุจริต
ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น

            หลังจากได้อ่านพระบรมราโชวาทดังกล่าว จึงทำให้เกิดความประทับใจ สร้างแรงบันดาลใจ  ความท้อแท้หายไป เกิดเป็นกำลังใจขึ้นมาแทน ตามรายละเอียดใน  http://share.psu.ac.th/blog/ws-mouth/30629 “พี่อี่” ได้เรียนรู้จากพระบรมราโชวาท ว่า เราสามารถปฏิบัติงานทุกอย่างได้ ไม่ว่าจะเป็นงานที่ถนัดหรือไม่ถนัด เพียงแค่ต้องมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และซื่อสัตย์สุจริต ก็จะทำให้งานนั้นประสบความสำเร็จได้

         นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สร้างผลงานที่เป็นประจักษ์ จากโครงการพัฒนางาน “การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร” เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ “พี่อี่” หาความรู้เพิ่มเติม และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการนำผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพฯมาใช้กับคณะฯ สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และลดค่าใช้จ่ายด้านผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่คณะฯจัดซื้อได้ประมาณ 42.74% อีกทั้งยังได้พัฒนาองค์ความรู้ให้กับกลุ่มผู้จัดทำโครงการ และที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพอนามัยที่ดีของบุคลากรและนักศึกษาทุกคนในคณะฯ

โครงการพัฒนางาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

          จากการทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนมีความเพียร ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สร้างผลงานที่เป็นประจักษ์ เป็นประโยชน์ต่อองค์กร นางสาววราภรณ์ สุภเกษมวงศ์ ทำให้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น กลุ่มประเภทชำนาญการ ประจำปี 2558 จึงเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

        ทีมผู้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย คุณรัตนา โพชะเรือง, คุณปัทมพร อินสุวรรโณ, คุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง, คุณอรวรรณ พรหมสังคหะ และบันทึกการสัมภาษณ์โดยนายโสธร เดชนครินทร์

ทีมผู้สัมภาษณ์

Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 19 December 2016 12:19 Modified: 20 December 2016 15:58 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 pompom, Ico24 คนธรรมดา, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
ริษชา กรองไกล [IP: 194.5.49.6]
02 Febuary 2020 10:19
#111187

slotxoยินดีด้วยจ้า 

Ico48
pg [IP: 184.82.45.150]
18 Febuary 2021 12:13
#116643

สุดยอดเกมส์สล็อตสุดมันส์ pgสล็อต

Ico48
pg [IP: 184.82.45.150]
18 Febuary 2021 12:13
#116644

เล่นสล็อตเกมได้อย่างมันส์ superslot เล่นผ่านเว็บ

Ico48
pg [IP: 184.82.45.150]
18 Febuary 2021 12:14
#116645

รวมเกมทุกค่ายเกมไว้ที่นี่ที่เดียว สล็อตทุกค่ายในเว็บเดียว

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.7.202
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ