นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ว่าด้วยเรื่องว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 23 (การเปลี่ยนสถานภาพ) [C] 963 0
ว่าด้วยเรื่องว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 22 (การเปลี่ยนสถานะ) [C] 1066 0
ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 21 (การเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้าง) [C] 1165 0
การรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2558-2562 1017 0
นิติบุคคล คืออะไร 1665 0
ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 20 (การเปลี่ยนตำแหน่ง) 1614 1
อัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง 1152 0
ฺBOQ คืออะไร 1046 0
ว่าด้วยเรื่องว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 19 (การตัดโอนอัตราและเงินเดือน) 930 2
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ : วงเงินในการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 2049 0
งานเกษตรภาคใต้ : ฝ่ายสวัสดิการและพยาบาล 1242 1
ผลการประมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักงานเลขานุการคณะฯ" (2) [C] 870 1
ผลการประมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักงานเลขานุการคณะฯ" (1) [C] 808 0
ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจสำนักงานเลขานุการคณะฯ" (2) 1405 2
ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจสำนักงานเลขานุการคณะฯ" (1) 1150 0
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักงานเลขานุการคณะฯ" [C] 1236 0
"ร่าง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" 1825 0
ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะทรัพยากรธรรมชาติ [C] 885 0
ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 18 (ระยะเวลาการจ้าง) 703 0
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์(e-document) กับการทำงาน ตอน 5 : เส้นทางเอกสาร [C] 1111 2
การเขียนโครงการ [C] 6475 0
ความแตกต่าง ระหว่าง ผลผลิต (output) ผลกระทบ (impact) ผลลัพธ์ (outcome) 16107 1
มาตรฐานเวลา [C] 955 0
มีอะไรบ้าง...ที่สถานีคลองหอยโข่ง...วันนี้ 4011 2
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558 1377 0
ฝ่่ายสวัสดิการและพยาบาล งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 986 0
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะฯ ครั้งที่ 1/2557 1229 0
การจัดทำ E-Book 1237 2
เรียนรู้ E-Book 1820 2
การใช้ประโยชน์จากกระดาษหน้า 2 3525 1
ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 17 (เมื่อผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการในตำแหน่งอาจารย์) 1120 1
การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี : งบบุคลากร (2) 1190 0
การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี : งบบุคลากร (1) 1898 0
ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 16 (การวิเคราะห์อัตรากำลังสายวิชาการ) 1213 0
ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 15 (การจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน) 1037 0
การเปิดไฟล์ใน e-mail 1130 1
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) กับการทำงาน ตอน 4 1346 0
งบประมาณเชิงพื้นที่ 1318 1
งบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ 1095 0
ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 14 (การย้ายข้าราชการ และตัดโอนอัตราคืนตำแหน่งให้คณะ/หน่วยงานเดิมที่ข้าราชการสังกัด) 1180 0
งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 21 ปี 2556 : ฝ่ายสวัสดิการและพยาบาล ตอนที่ 2 1653 6
งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 21 ปี 2556 : ฝ่ายสวัสดิการและพยาบาล ตอนที่ 1 1671 1
มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นอย่างไร 4470 0
ขอถอนสภาพที่ดินตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต้องทำอย่างไร ตอน 2 1259 0
ขอถอนสภาพที่ดินตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต้องทำอย่างไร ตอน 1 3709 5
การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี : โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 1198 1
การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี : โครงการพัฒนาบุคลากร 1162 0
การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี : รายการสิ่งก่อสร้าง 1 ปี 1264 1
การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี : รายการค่าครุภัณฑ์ 1242 1
การบรรจุสาขาวิชาใหม่ในแผนฯ11 1054 0
ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 13 (ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย แหล่งเงินรายได้) 1343 1
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์(e-document) กับการทำงาน ตอน 3 2849 4
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์(e-document) กับการทำงาน ตอน 2 1221 0
การแปรญัญติ 1729 0
ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 12 (การย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน) 1010 0
ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 11(กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย) 2694 1
ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 10 (การขอกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน) 1138 1
เงิน สปพ. คือ? [C] 6829 0
ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 9 (การเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้าง) 1146 0
ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 8 (มาตรการปรับโครงสร้างกำลังคนของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2556-2559 มาตรการข้อ 3 และมาตรการข้อ 4) 981 0
ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 7 (มาตรการปรับโครงสร้างกำลังคนของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2556-2559 มาตรการข้อ 2) 1142 0
ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 6 (มาตรการปรับโครงสร้างกำลังคนของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2556-2559 มาตรการข้อ 1) 1064 0
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์(e-document) กับการทำงาน ตอน 1 1371 8
ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 5 (การโอนย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยต่างวิทยาเขต) 1342 0
การใช้งานเครือข่าย File Server (2) 1256 3
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2556 1642 0
ประเด็นที่นำมาทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 1101 0
ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 4 (แผนอัตรากำลังระยะ 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559) 1646 0
ก้าวย่างเข้าสู่ ปีที่ 38 1535 1
ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 3 (สวัสดิการ การขอปรับวุฒิ การขอเพิ่มวุฒิ) 2314 3
ทำไมต้องหานักศึกษาเต็มเวลา ตอนที่ 2 1578 0
ทำไมต้องหานักศึกษาเต็มเวลา ตอนที่ 1 1481 1
ความเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1113 0
ที่ราชพัสดุต้องดูแลอย่างไร 1756 0
ความแตกต่าง ระหว่างที่ราชพัสดุ กับที่ดินสาธารณประโยชน์ 5211 2
บอกเล่าเรื่องฝ่ายสวัสดิการและพยาบาล งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2555 1677 3
ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 2 (บัญชีค่าจ้าง อัตราค่าจ้างขั้นสูง) 1700 0
ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 1 (แหล่งเงิน การได้รับเงินเดือน การเพิ่มเงินเดือน) 1796 1
การแจ้งงบประมาณในเบื้องต้น สำคัญอย่างไร? 1738 0
นิยามหรือคำจำกัดความ 2212 0
ทำไมต้องแบ่งส่วนราชการ 1856 0
บอกเล่าเรื่องราวการสัมมนาบุคลากร ปี 2555 ตอนที่ 3 (จบ) 2007 0
บอกเล่าเรื่องราวการสัมมนาบุคลากร ปี 2555 ตอนที่ 2 1622 0
เล่าเรื่องราวการสัมมนาบุคลากร ปี 2555 ตอนที่ 1 3963 2
แผนอัตรากำลัง 4 ปี การผลัดเปลี่ยนคนรุ่นที่ 1 สู่คนรุ่นที่ 2 3124 0
เช็คลิสต์ความพร้อมก่อนการจัดการประชุม หรือสัมมนา ตอน 2 (สุดท้าย) 3093 3
การใช้งานเครือข่าย File Server (1) 1848 3
เช็คลิสต์ความพร้อมก่อนการจัดการประชุม หรือสัมมนา ตอน 1 2303 1
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2555 2218 1
ตรวจรับครุภัณฑ์เครื่องพริ้นเตอร์เลเซอร์ ตอน 2 2619 1
เมื่อต้องตรวจรับครุภัณฑ์เครื่องพริ้นเตอร์เลเซอร์ 1914 3
ภาพบรรยากาศการจัดโครงการสัมมนา 3988 3
สัมมนาแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2180 1
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2555 2298 0
เทคนิคการจัดส่งหลักฐานในการเบิกจ่ายเงิน [C] 1908 3
ทำอย่างไรเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประกาศใช้ไม่ทัน 2376 0
กำหนดการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี พ.ศ. 2554-2559 3260 2
เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1817 1
ฝ่ายสวัสดิการและพยาบาล งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2554 ตอนที่ 2 2196 1
ฝ่ายสวัสดิการและพยาบาล งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2554 ตอนที่ 1 2672 2