นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1117
ความเห็น: 0

ผลการประมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักงานเลขานุการคณะฯ" (1) [C]

ผลการประเมิน วันที่ 22 พฤษภาคม 2558

ตามบันทึก

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักงานเลขานุการคณะฯ"

ภาพบรรยากาศวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 260  อาคาร 2  คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ภาพบรรยากาศวันที่ 23-24  พฤษภาคม 2558  ณ อำเภอสิชล  จ.นครศรีธรรมราช 

 

ในการประเมินผล  จึงขอสรุปผลการประเมิน ดังนี้ค่ะ

ผลการประเมินวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 260  อาคาร 2  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  

 

จำนวนผู้เข้าร่วม

จำนวน

(คน)

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามต่อ
จำนวนผู้เข้าร่วมจริง
 

คิดเป็นร้อยละ

จำนวนผู้เข้าร่วมจริง 

  75

  49.33

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

  37

 

ผลการประเมิน 

1. เพศ

1.1 ชาย

1.2. หญิง

1.3  ไม่ระบุ

     17              

      20

         0

 

2. สถานภาพ

2.1 ผู้บริหาร

2.2  บุคลากรสาย ข และสาย ค  และพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน

2.3 พนักงาน เงินรายได้

2.4 ลูกจ้างประจำ

2.6 ไม่ระบุ

        2

         16

         11

         7

       1

 

หัวข้อการประเมิน 

หัวข้อการประเมิน

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

(จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 37 คน)

ระดับความพึงพอใจ

1.   ความเข้าใจจากการเข้ารับฟัง “ความต้องการของผู้บริหารที่มีต่องาน/ หน่วยงาน ในสำนักงานเลขานุการคณะฯ”

   4.11

พึงพอใจมาก

2.  ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดโครงการ

   3.95

พึงพอใจมาก

3.  ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดโครงการ

   4.00

พึงพอใจมาก

4.   ความเหมาะสมของสถานที่

   4.30

พึงพอใจมาก

5.  ประโยชน์ที่ได้รับในการประชุมกลุ่ม/ การนำเสนอ

   4.08

พึงพอใจมาก

6. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดโครงการ

   3.97

พึงพอใจมาก

 

7. โครงการที่ต้องการให้จัดของสำนักงานเลขานุการคณะฯ ครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะ

ความถี่

1. จัดโครงการเชื่อมความสัมพันธ์ โดยจัดสถานที่ต่างจังหวัด เช่น ตรัง กระบี่ พังงา หรือภูเก็ต

  7

2. จัดอบรม สัมมนา เพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันระหว่างบุคลากร เพราะปัจจุบันมีบุคลากรใหม่มากขึ้น

  3

3. การศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบ จะได้นำมาพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น

  1

4. จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ในเรื่อง การสร้างทัศนคติทีดีต่องานและการปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข (Happy Work Place)  เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางนโยบายหรือพันธกิจของคณะฯ ที่วางแผนไว้ได้อย่างดี และเป็นหนึ่งเดียวกัน

  1

 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

ข้อเสนอแนะ 

ความถี่ 

  1. ก่อนการทำ SWOT Analysis  ของงาน/ หน่วยงาน ควรอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ  SWOT ก่อน เนื่องจากผู้ที่เข้าร่วมอาจจะไม่เข้าใจความหมายของการทำ  SWOT Analysis

  1

 

ระดับคะแนนประเมิน      

พึงพอใจมากที่สุด     =              5  คะแนน

พึงพอใจมาก           =              4  คะแนน

พึงพอใจปานกลาง    =              3  คะแนน

พึงพอใจน้อย           =              2  คะแนน

พึงพอใจน้อยที่สุด     =              1  คะแนน

 

เกณฑ์ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ยมากกว่า   4.51 ถึง 5.00           แสดงว่า  พึงพอใจมากที่สุด

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่      3.51 ถึง 4.50           แสดงว่า  พึงพอใจมาก

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่      2.51 ถึง 3.50           แสดงว่า  พึงพอใจปานกลาง

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่      1.51 ถึง 2.50           แสดงว่า  พึงพอใจน้อย

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่      1.00 ถึง 1.50           แสดงว่า  พึงพอใจน้อยที่สุด

 

 

ติดตาม

ผลการประมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักงานเลขานุการคณะฯ" (2) 
วันที่ 23-24  พฤษภาคม 2558  ณ อำเภอสิชล  จ.นครศรีธรรมราช

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 มิถุนายน 2558 17:15 แก้ไข: 01 กรกฎาคม 2558 09:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Wullop Santipracha, Ico24 anni, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น