นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 995
ความเห็น: 0

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะฯ ครั้งที่ 1/2557

ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2557

เป็นอีกครั้งหนึ่งในปี 2557  ที่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2557  
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6  กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1  คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ในการประชุมครั้งที่ 1/2557  เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะฯ ชุดใหม่ ซึ่งมีการดำรงตำแหน่งวาระละ 2 ปี
ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2556-18 กรกฎาคม 2558

ประธานที่ประชุมฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต  ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะฯ ชุดใหม่

 

 

ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานในปี 2556  และได้พิจารณาประมาณการายรับ-รายจ่าย กองทุนคณะฯ
โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

  1. จำนวนเงินรางวัลและทุนการศึกษา มีวงเงินน้อยเมื่อเทียบกับค่าครองชีพในปัจจุบัน  จึงควรมีรูปแบบใหม่ วิธีการใหม่ในการให้ทุนโดยอาจเพิ่มวงเงิน เพื่อให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจในการรับทุน มีสำนึกที่ดี และช่วยเหลือตอบแทนสังคม  

  2. ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่ม รายรับเข้ากองทุนคณะฯ โดยการขอสนับสนุนจากบริษัทเอกชนซึ่งมีงบประมาณส่วนนี้อยู่แล้ว   แต่จะต้องมีรูปแบบที่ชัดเจนและการจัดการที่ดี 

 สำหรับการดำเนินงานในเชิงรุกเพื่อให้มีการดำเนินการทางปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น  ที่ประชุมมีข้อสรุปดังนี้

  1.  ให้นัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะฯ ทุกท่านเพื่อช่วยในการระดมสมอง  โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 

       1.1  ควรจัดให้มีระบบกลไกการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อระดมทุนเข้ากองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

       1.2  กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อเป็นทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนการทำวิจัย

       1.3  ทบทวนจำนวนเงินที่จัดสรรเป็นเงินรางวัลและทุนการศึกษาใหม่ ให้เหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบัน และให้นักศึกษาผู้ได้รับทุนมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า มีจิตสำนึกที่ดีในการตอบแทนสังคม และกลับมาให้ทุนหรือระดมทุนช่วยเหลือรุ่นน้องต่อไป

       1.4  กำหนดรูปแบบกิจกรรมสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การเขียนการ์ดอวยพรวันเกิดให้ผู้บริจาคทุน  การเขียน ส.ค.ส. ในวันปีใหม่แก่ผู้บริจาคทุน โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เขียนจากความคิดเห็นของตนเอง ทั้งนี้ในส่วนของรูปแบบการ์ดคณะฯ จะดำเนินการจัดทำให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

       1.5  กำหนดให้มีการเยี่ยมบ้านนักศึกษาผู้ได้รับทุนโดยความร่วมมือกับชมรมศิษย์เก่า เนื่องจากศิษย์เก่ากระจายทำงานอยู่ในทุกพื้นที่ 

 2. ควรมีบุคลากร 1 คนมาช่วยดำเนินงานกองทุนฯ  เพื่อจัดทำประชาสัมพันธ์  การเป็นตัวเชื่อมระหว่างคณะฯ และชมรมศิษย์เก่า  ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานของกองทุนคณะฯ ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

 3. ในโอกาสครบรอบ 40 ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติในปี พ.ศ. 2558  คณะฯ ได้จัดทำหนังสือที่ระลึก ซึ่งได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนดำเนินการเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะจัดทำในลักษณะปกแข็งที่สวยงาม ในการประชาสัมพันธ์หนังสือที่ระลึกจะประสานไปยังศิษย์เก่าเพื่อให้มีการสั่งจองหนังสือผ่านทาง facebook เครือข่ายคณะทรัพยากรธรรมชาติ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้มีการสร้างถาวรวัตถุที่สื่อถึงการครบรอบ 40 ปีคณะทรัพยากรธรรมชาติ

    และเนื่องจากกรรมการบริหารกองทุนคณะฯ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี       ประธานฯ จึงได้ทาบทามกรรมการบริหารกองทุนฯ ให้เป็นกรรมการต่อไปอีกหนึ่งวาระ เพื่อให้การบริหารกองทุนฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งกรรมการบริหารกองทุนฯ ยินดีที่จะเป็นกรรมการต่อไปหมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 กรกฎาคม 2557 15:44 แก้ไข: 23 กรกฎาคม 2557 13:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.236.190.216
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ