นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1928
ความเห็น: 0

การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี : งบบุคลากร (1)

งบบุคลากร รายจ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ

ระยะนี้เป็นระยะที่ต้องเตรียมการในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีต่อไปแล้ว  จึงมีคำถาม ในเรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ในงบบุคลากร ว่ามีหลักเกณฑ์ในการตั้งอย่างไร

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อน คำว่า "งบบุคลากร"

งบบุคลากร   หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารบุคคลภาครัฐ  ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะเงินเดือน  
ค่าจ้างประจำ   ค่าจ้างชั่วคราว  และพนักงานราชการ เป็นต้น

 

รายจ่ายที่ตั้ง :  คือ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ  

โดยจำแนก ดังนี้

1. เงินเดือน  ประกอบด้วย

 1.1  เงินเดือนของข้าราชการ (อัตราเดิม) ทุกอัตรา โดยใช้ข้อมูลจากกองคลัง
(website กองคลัง http://www.finance.psu.ac.th/report.htm )  
ณ เดือนตุลาคม คูณด้วย 12 เดือน

1.2 เงินประจำตำแหน่ง ตำแหน่งผู้บริหารระดับคณะ/เลขานุการคณะ  ตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์)

1.3 เงินค่าตอบแทนข้าราชการ  เป็นเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลุกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547  โดยปกติเป็นเงินค่าตอบแทนผู้มีตำแหน่งทางวิชาการ (ซึ่งรัฐบาลให้เพื่อป้องกันปัญหาสมองไหล)

1.4 เงิน ส.ป.พ.ข้าราชการ คณะฯจะให้ข้อมูลแก่มหาวิทยาลัยเพื่อตั้งในภาพรวม

1.5 เงิน พ.ส.ร. ข้าราชการ คือ เงินเพิ่มพิเศษเหตุที่มีการสู้รบ (ในส่วนของคณะฯไม่มี)

1.6 เงินครองชีพข้าราชการระดับต้น (ในส่วนของคณะฯไม่มี)

2. ค่าจ้างประจำ  ประกอบด้วย

2.1 ค่าจ้างประจำของลูกจ้างประจำ (อัตราเดิม)ทุกอัตรา ใช้ข้อมูลจากกองคลัง
(website กองคลัง http://www.finance.psu.ac.th/report.htm ) 
ณ เดือนตุลาคม คูณด้วย 12 เดือน

2.2 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ ใช้ร้อยละ 6 ของค่าจ้างประจำ เช่น ค่าจ้างประจำ 11,983,000 บาท เงินเพิ่มค่าจ้างประจำร้อยละ 6  เป็นจำนวนเงิน 719,000 บาท (11,983,000 x 6% = 719,000)

2.3 เงินค่าตอบแทนลูกจ้างประจำ  เป็นเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลุกจ้างปประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547  ในส่วนของคณะฯไม่มี

2.4 เงิน ส.ป.พ.ลูกจ้างประจำ คณะฯจะให้ข้อมูลแก่มหาวิทยาลัยเพื่อตั้งในภาพรวม

2.5 เงิน พ.ส.ร. ลูกจ้างประจำ คือ เงินเพิ่มพิเศษเหตุที่มีการสู้รบ (ในส่วนของคณะฯไม่มี)

2.6 เงินครองชีพลูกจ้างประจำ (ในส่วนของคณะฯไม่มี)

ซึ่งในส่วนเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ทางคณะฯจะดำเนินการจัดตั้งให้ในภาพรวม


ในส่วนของเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยจัดทำงบประมาณในภาพรวม  

สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้หน่วยงาน จัดทำในงบประมาณเงินรายได้คณะฯ โดยคณะฯจะแจ้งหน่วยงานให้ตั้งงบประมาณ


สำหรับเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน โครงการศูนย์วิจัย  ตั้งงบประมาณโดยใช้เงินเดือนอัตราใหม่ที่รัฐบาลประกาศ
(นร.1008.1/ว20 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2555)  

โดยสรุป 1 ม.ค. 2557 ดังนี้  

ปริญญาตรี   15,000-16,500  บาท (เอกสารแนบท้าย 1 (ง) หน้า 5 ข้อ 21

ปวส.          11,500-12,650  บาท (เอกสารแนบท้าย 1 (ง) หน้า 6

ปวท.          10,840-11,930  บาท (เอกสารแนบท้าย 1 (ง) หน้า 6

ปวช.            9,400-10,340  บาท  (เอกสารแนบท้าย 1 (ง) หน้า 7

สำหรับ ตำแหน่งคนงาน ใช้บัญชีค่าจ้างขั้นต่ำลูกจ้างประจำโดยอนุโลม 1 ม.ค. 2557 ดังนี้

วุฒิไม่เกิน ม.ปลาย 8,690 บาท

(ที่มา กรมบัญชีกลาง  http://www.krukorsornor.com/webboard-id1021.html)

นอกจากนี้ได้มีเงินเพิ่มค่าครองชีพ 
ถ้าใช้วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี เดือน/ค่าจ้าง ไม่ถึง 12,285 บาท/เดือน ให้ได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือน/ค่าจ้างแล้วต้องไม่เกินเดือนละ12,285 บาท
ถ้าเงินเดือน/ค่าจ้างไม่ถึง 9,000 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่ม จนถึง 9,000 บาท/เดือน

(ที่มา ตามหนังสือ ที่ กค 0406.4/ว.22 ลงวันที่ 20 มกราคม 2555

http://www.mof.go.th/home/salary/2555011_001.pdf)

ในส่วนนี้โครงการศูนย์วิจัยต่าง ๆ จะดำเนินการจัดตั้งงบประมาณเองในแต่ละศูนย์

 

พนักงานราชการ หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการ เพื่อเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้น  ในส่วนของคณะฯไม่มีระบบนี้ แต่จะมีในส่วนของ ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่ทำงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

รายละเอียดดูได้จาก

http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=90&Itemid=259

 

 

ติดตาม การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี : งบบุคลากร (2)

รายการค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณรายจ่ายประจำปี


หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 ธันวาคม 2556 17:46 แก้ไข: 07 มิถุนายน 2560 15:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.10.17
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ