นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 4521
ความเห็น: 0

มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นอย่างไร

มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นการขออนุญาตเข้าไปใช้หรือครอบครองและหรือนำทรัพยากรในที่ดินของรัฐ ซึ่งตนเองไม่มีสิทธิครอบครองไปใช้

 

   มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  เป็นการขออนุญาตเข้าไปใช้หรือครอบครองและหรือนำทรัพยากรในที่ดินของรัฐ ซึ่งตนเองไม่มีสิทธิครอบครองไปใช้  ซึ่งความในมาตรา 9  มีใจความดังนี้

มาตรา 9   ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเมืองแร่และการป่าไม้ ที่ดินของรัฐนั้นถ้ามิได้มีสิทธิครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาต
               จากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วห้ามมิให้บุคคลใด

               (1) เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่อสร้าง หรือ เผาป่า

               (2) ทำด้วยประการใด ให้เป็นการทำลาย หรือทำให้เสื่อมสภาพ ที่ดินที่หิน ที่กรวดหรือที่ทราย ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศ
                    หวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา หรือ

               (3) ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน

อ่านแล้วเข้าใจยาก แต่โดยสรุปแล้วต้องขออนุญาตเข้าไปใช้หรือครอบครอง โดยหากเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน  ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจาก องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  และราษฎร ซึ่งหากทุกฝ่ายไม่ขัดข้อง  
กรณีเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน  ให้ส่งกรมที่ดินเสนอขออนุมัติรัฐมนตรีก่อนออกใบอนุญาต   การออกใบอนุญาตคราวละไม่เกิน 5 ปี  และจ่ายค่าตอบแทนรายปีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่  ที่มาข้อมูล   1. ประมวลกฎหมายที่ดิน   หมวดที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  
                    
http://www.kodmhai.com/m2/m2-1/thailaw2-1.html

                 2. คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการที่ดินของรัฐ โดยส่วนจัดการที่ดินของรัฐ  สำนักจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน

                      

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 กรกฎาคม 2556 17:23 แก้ไข: 31 กรกฎาคม 2556 15:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ServiceMan, Ico24 pai, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.172.236.135
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ