นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 4411
ความเห็น: 2

ความแตกต่าง ระหว่างที่ราชพัสดุ กับที่ดินสาธารณประโยชน์

ที่ราชพัสดุ อยู่ในความดูแลของกระทรวงการคลัง ที่ดินสาธารณประโยชน์อยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย

ได้รับคำถามบ่อยครั้งว่า ที่ราชพัสดุ กับที่สาธารณประโยชน์ แตกต่างกันอย่างไร  เรามาทราบความหมายก่อนค่ะ

ที่ราชพัสดุ  คือ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของรัฐ  อยู่ในความดูแลของกระทรวงการคลัง  ถือเป็นทรัพย์สินด้านอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล 

ที่ดินสาธารณประโยชน์  คือ ที่ดินที่ทางราชการได้จัดให้หรือสงวนไว้เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันตามสภาพแห่งพื้นที่นั้น หรือที่ดินที่ประชาชนได้ใช้หรือเคยใช้ประโยชน์ร่วมกันมาก่อนไม่ว่าปัจจุบันจะยังใช้อยู่หรือเลิกใช้แล้วก็ตาม เช่น ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ ป่าช้าฝังและเผาศพ ห้วย หนอง ที่ชายตลิ่ง ทางหลวง ทะเลสาบเป็นต้น  อยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย  ตามกฎหมายถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ผู้ใดจะเข้ายึดถือครอบครองเพื่อประโยชน์แต่เฉพาะตนนั้นไม่ได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้   หากสถานที่ราชการใดได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จะต้องมีหลักฐานการอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย และควรจะดำเนินการยื่นขอถอนสภาพที่ดินตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เนื่องจากสิ่งปลูกสร้างเป็นทรัพย์สินของทางราชการ

การยื่นขอถอนสภาพที่ดิน ตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550

ถาม แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่า สถานที่ราชการที่เราทำงานอยู่มีสถานภาพอย่างไร

ตอบ เรื่องนี้ความสำคัญอยู่ที่หลักฐานเอกสารต่าง ๆ ที่ส่วนราชการมี เช่น

กรณีเป็นที่ราชพัสดุ จะมีหลักฐานจากกรมธนารักษ์อนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ ระบุแปลงหมายเลข..... เนื่อที่ ..... ตำบล....อำเภอ....จังหวัด.... พร้อมทั้งแผนที่แสดงแนวเขตชัดเจน

กรณีเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ จะมีหลักฐานจากกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้สถานที่ราชการใช้ประโยชน์ ซึ่งจะมีหลักฐานเกี่ยวกับหนังสือสำคัญเกี่ยวกับที่หลวงเลขที่....หมู่ที่...ตำบล....อำเภอ....จังหวัด....


Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 07 November 2012 16:06 Modified: 13 July 2013 14:20 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Monly, and 7 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
thanonchai [IP: 115.67.229.47]
07 March 2013 20:35
#85069

ที่ดินที่ประชาชนพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันมานานต่อมาถูกขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ ต้องการขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนได้หรือไม่ อย่างไร

  • เป็นที่ราชพัสดุเหมือนเดิมค่ะ
  • หากไม่มีความจำเป็นต้องใช้ประโยชน์อีก  จะต้องขอยกเลิกการใช้ประโยชน์กับกรมธนารักษ์ เพื่อกรมธนารักษ์จะได้ให้หน่วยงานราชการอื่นๆได้ใช้ประโยชน์ในทางราชการต่อไปค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.80.123.20
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ