นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 2818
comment: 1

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตอนที่ 2

หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ งบบุคลากร งบดำเนินงาน

 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตอนที่ 1  
ทราบกันแล้วว่าจะต้องทราบหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  บางท่านที่ทำงานราชการใหม่ๆ อาจยังไม่ทราบหรือบางท่านถ้าทราบแล้วก็ถือเป็นการทบทวนอีกครั้งในเรื่อง หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือที่     
นร 0702/ว 51  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2548  ขอสรุปแบบย่อ ๆ
พื่อจะได้จำแนกประเภทรายจ่ายได้ถูกต้องในเบื้องต้น
  
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรา ๆ ท่าน ๆ ที่ทำงานราชการ คือ
         
1
. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ   ซึ่งจำแนกออกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่าย คือ
1.1 งบบุคลากร  หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารบุคคลภาครัฐ  ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะเงินเดือน  ค่าจ้างประจำ   ค่าจ้างชั่วคราว  และพนักงานราชการ  เงินค่าตอบแทนราบเดือนสำหรับข้าราชการ  เงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการระดับต้น  เงินค่าตอบแทนราบเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ  เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ เป็นต้น
1.2 งบดำเนินงาน  หมายถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่รายจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค    
        
1.2.1  ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่กระทรวงการคลังกำหนด เช่น  ค่าเช่าบ้านข้าราชการ    เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย
 ค่าสอนพิเศษ    ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ   ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ   ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ   ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ    ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ  ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน   ค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมของส่วนราชการ   เงินรางวัลกรรมการสอบ            
       
1.2.2 ค่าใช้สอย หมายถึง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม)  รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ
                         รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น  ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมรวมถึงการซ่อมแซม บำรุงรักษา     ค่าเช่าทรัพย์สินรวมถึงเงินที่ต้องจ่ายพร้อมกับค่าเช่าทรัพย์สิน  เช่น   ค่าเช่ารถยนต์  ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ ค่าเช่าตู่ไปรษณีย์   นอกจากนี้มี ค่าเบี้ยประกัน  ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง แต่มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำปกรายงานประจำปี   ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  กรณีที่เป็นค่าจ้างเหมาทั้งสิ่งของและแรงงานให้เบิกจ่ายจากค่าใช้สอย
                     
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  เช่นรายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ  ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา
                   
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ เช่น  ค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการ (ในประเทศ) เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ เป็นต้น  ค่าของขวัญหรือเงินรางวัล  ค่าพะวงมาลา ช่อดอกไม้  เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง) ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัติงานราชการ  เป็นต้น            
         
1.2.3 ค่าวัสดุ หมายถึง  รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
                  
 รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อยสิ้นเปลืองหมดไป เช่น แฟ้มใส่เอกสาร กระดาษถ่ายเอกสาร  สารเคมี  เครื่องแก้ว เป็นต้น  หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท เช่น ตู้เก็บเอกสาร  โต๊ะ  เก้าอี้  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น                       
                 
รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20
,000 บาท                       
                 
รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มีวงเงินไม่เกิน 5
,000 บาท ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
                       
                  รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5
,000 บาท
                       
                
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 
         
1.2.4  สาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภคสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น  ตามรายการดังนี้ 
              
ค่าไฟฟ้า 
              
ค่าประปา ค่าน้ำบาดาล 
              
ค่าโทรศัพท์ เช่นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่  รวมถึงบัตรโทรศัพท์  บัตรเติมเงินโทรศัพท์
              
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข เช่นค่าไปรษณ๊ย์ ค่าโทรเลข  ค่าธนานัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร เป็นต้น 
            
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรสาร  ค่าสือสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตรวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น เคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น

ในตอนที่ 2 ทราบเกี่ยวกับหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย เพียง 2 ประเภทรายจ่าย คือ งบบุคลากร และงบดำเนินงาน 
ติดตามในตอนที่ 3  ก็จะทราบทั้งหมดค่ะ อีก  3 ประเภทรายจ่าย คือ งบลงทุน   งบเงินอุดหนุน   งบรายจ่ายอื่น
 
เมื่อทราบอย่างนี้แล้วเราก็จะทำงานได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ทุกอย่างต้องอาศัยการเรียนรู้  การอ่าน การเขียน เพื่อให้เรามีทักษะเพิ่มขึ้น
สร้าง: 24 กรกฎาคม 2552 16:52 แก้ไข: 07 มีนาคม 2556 16:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 เปตอง.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 23.20.236.61
Message:  
Load Editor
   
Cancel or