นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ปี พ.ศ. กับ ค.ศ. ใน Excel 8103 1
การแปลงข้อความภาษาอังกฤษเป็นเสียงพูดใน Excel 3671 3
ซื้อหุ้น สอ.มอ. 200,000 บาท วันนี้ อีก 1 ปี ได้เงินปันผลเท่าไร 2659 5
ขนาดพื้นที่ของ Work sheet ใน Excel 2656 0
คำนวณจำนวนต้นยางที่ปลูกโดยใช้ Excel 2875 0
คำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ส.อ.ม.อ.ปี 56 6735 0
ต้นทุนการผลิตยางแผ่นดิบ 3517 0
การแยกคอลัมน์โดยใช้สูตรใน Excel 3874 3
การแยกคอลัมน์โดยใช้ Text to Columns ใน Excel 2010 5511 0
การซ่อนสูตรคำนวณใน Excel 2010 6980 6
การประยุกต์ใช้ Function Date ใน Excel 2696 0
Function Today กับการประยุกต์ใช้งานใน Excel 4286 1
คำนวณเงินบำนาญแบบเดิม (เงินบำเหน็จบำนาญ พ.ร.บ.พ.ศ.2494) 12054 1
การคำนวณเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ 6937 0
การใช้ฟังก์ชัน CONVERT แปลงหน่วยวัด 11589 3
การใช้ Function FV คำนวณหาเงินในอนาคต 5491 0
การคำนวณค่าเสื่อมราคาใน Excel 10045 0
การสร้าง Scroll Bar ลงในแผ่นงานใน Excel 2010 9231 0
การติดตั้ง Data Analysis ใน Excel 2010 16116 12
การคำนวณเงินบำนาญ กบข. 11588 1
การสร้างสูตรคูณ 2 โดยใช้ Auto Fill 10026 3
การคัดลอกข้อมูลโดยใช้ Auto Fill ใน Excel 2010 13259 2
5 Double Click ใน Excel 2010 2278 0
คำนวณเงินเฉลี่ยคืนสหกรณ์ออมทรัพย์ มอ. 3444 5
ปฏิทินบันทึกแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2556 15007 0
มีอะไรใหม่ใน Excel 2013 3012 0
การคิดเงินปันผลสหกรณ์มอ.ปี 2555 6055 1
ตรวจสอบเงินออม 2053 0
การหาเป้าหมายกำไรจาก Data Table ใน Excel 2010 9364 2
การใช้ Function PMT คำนวณการผ่อนชำระหนี้เงินกู้ 10905 19
ปฏิทินปี2556 15524 0
การสร้าง Dropdown List ตอนที่ 3 4086 1
การสร้าง Dropdown List ตอนที่ 2 4011 0
การสร้าง Dropdown List ใน Excel ตอนที่ 1 11437 5
ทายนิสัยจากห้องที่ชอบ 1688 0
การบังคับให้ป้อนข้อมูลในช่วงที่กำหนดใน Excel 2010 8445 1
การป้องกันการป้อนข้อมูลซ้ำใน Excel 2010 6561 0
การบันทึก Macro ใน Excel 2010 8017 0
Macro VBA ใน Excel 2010 10173 1
คำนวณวันคงเหลือถึงเกษียณอายุฯใน Excel 9328 0
การแบ่งหน้าจอใน Excel 2010 6319 0
การหาค่าสหสัมพันธ์ใน Excel 11652 3
การคำนวณอัตโนมัติใน Excel 2010 3469 0
การหาจุดคุ้มทุนใน Excel 12817 0
การใช้ Function LOOKUP กำหนดเกรดใน Excel 2010 7398 1
การปรับระบบใน Excel 2010 ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 3699 1
การสร้างนามบัตร PSU_Name_Card โดยใช้ Excel (ฉบับสมบูรณ์) 6705 0
การสร้างนามบัตร PSU_Name_Card โดยใช้ Excel 21953 0
Excel 2007 ใช้งานได้สะดวกและมีสีสันมากขึ้น 10198 1
เปรียบเทียบคำสั่งต่อคำสั่งของ Microsoft Excel ระหว่าง 2003 กับ 2007 2656 0
Three in one ใน Excel 4964 1
การค้นหาเมนูใน Excel 2007/2010 2940 0
การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ โดยใช้ฟังก์ชั่น VLOOKUP ใน Excel 19626 3
การประเมินแบบสอบถาม โดยใช้ Excel ตอนที่ 3 34709 0
การประเมินผลแบบสอบถามโดยใช้ Excel ตอนที่ 2 5696 1
การประเมินผลแบบสอบถามโดยใช้ Excel ตอนที่ 1 13138 2
เงินออมปี 2555 6789 2
โปรแกรมปฏิทินการปฏิบัติงาน ปี 2555 5691 0
เรียนรู้การใช้งาน Excel 2003 เบื้องต้น 4019 0
ปฏิทิน 100 ปี 4848 0
การสร้างแผนภูมิใน Excel ตอนที่ 3 3379 0
การสร้างแผนภูมิใน Excel ตอนที่ 2 6912 0
การสร้างแผนภูมิใน Excel ตอนที่ 1 4537 0
การจัดรูปแบบข้อมูล 6862 0
การป้องกันใน Excel 4069 1
ล็อกเซลล์ให้อยู่หมัด 5077 0
การสร้างฐานข้อมูลมีรูปภาพ ใน Excel 4744 2
วิธีคิดค่าพลังงานที่ใช้สำหรับรถยนต์เปรียบเทียบระหว่าง Oil LPG NGV 2612 0
โปรแกรมตรวจสอบอุปนิสัย 2280 4
โปรแกรมตรวจสอบระดับความสุข 7872 0
เรียนรู้การใช้งาน Excel ด้วยตนเองจาก Youtube 4157 0
ปฏิทินปี 2554 7822 2
บันทึกค่าใช้จ่ายประจำวัน 7645 8
Excel 2003 กับ Excel 2007 19899 13
Learn English by Excel 2764 1
การ สร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 11[C] : การสร้างปุ่มเพิ่มเติม ใน Sheet Menu 8991 4
การ สร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 10[C] : การสร้างปุ่ม กลับสู่เมนูหลัก 12008 4
การสร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 9[C] : การเพิ่มข้อมูล 9419 5
ปฏิทิน 2553 31651 21
การสร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 8[C] : การตั้งชื่อให้กับเซลล์ (ต่อ) 8644 2
การสร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 7 [C] : การตั้งชื่อให้กับเซลล์ 10177 0
การสร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 6 [C] : การสร้างปุ่ม กลับสู่เมนูหลัก และการสร้างรายการข้อมูล 10975 0
การสร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 5 [C] : การสร้าง Macro 27956 3
การสร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 4 [C] : การสร้างปุ่มแมโคร 12006 1
การสร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 3 [C] 11802 1
การสร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 2 [C] 10065 2
การสร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 1 [C] 17082 12
Excel Function และที่มาของชื่ิอ Function 6997 2
คีย์ลัดใน Excel 8016 3
ให้แสดงผลในเซลล์ที่มีข้อมูล 4981 1
เกมส์ทายรัก 4121 1
คำนวณเงินปันผลสหกรณ์ มอ. ปี 51 5856 2
ภาพ สี แสงเสียง ในแฟ้ม Excel 4172 10
การคำนวณสินค้าคงเหลือตามหลัก FIFO 11708 0
กำหนดเกรด 2769 1
การแปลงตัวเลขเป็นตัวอักษรภาษาไทยใน Excel 117417 56
การหาอายุงาน 25990 12
เรียนรู้การใช้สูตรใน Excel 15958 1
การกำหนดพื้นที่ให้ใช้งานได้ใน Excel 4366 0
การสร้างฐานข้อมูลมีรูปภาพ ใน Excel 24768 29