นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 12097
ความเห็น: 1

คำนวณเงินบำนาญแบบเดิม (เงินบำเหน็จบำนาญ พ.ร.บ.พ.ศ.2494)

คำนวณเงินบำนาญแบบเดิม (เงินบำเหน็จบำนาญ พ.ร.บ.พ.ศ.2494)

          วันเกษียณอายุราชการใกล้จะมาถึงแล้ว  สำหรับผู้ใกล้จะเกษียณ  เริ่มที่จะนับวันถอยหลังกันได้แล้ว  ข้าราชการที่จะเกษียณออกไปคงต้องเลือกรับเงินบำเหน็จหรือบำนาญ  เงินบำเหน็จบำนาญมี 2 แบบ คือเงินบำเหน็จบำนาญแบบ กบข. กับเงินบำเหน็จบำนาญแบบเดิม (เงินบำเหน็จบำนาญ พ.ร.บ.พ.ศ.2494) ในส่วนของการคำนวณเงินบำนาญ กบข. ได้เขียนเรื่องดังกล่าวนี้ไว้แล้วตามลิงค์                 คลิกที่นี่        สำหรับคนที่เข้า กบข. แล้ว สามารถกลับเข้ามาเลือกรับบำนาญตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2494 ได้  ในบันทึกฉบับนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้และวิธีการนำ Excel มาใช้คำนวณเงินบำนาญแบบเดิมคือเงินบำเหน็จบำนาญ พ.ร.บ.      พ.ศ.2494

     สืบเนื่องจากสมาชิก กบข.ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วและได้รับเงินบำนาญตามวิธีการที่ กบข.กำหนด ปรากฏว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่รับบำนาญตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 มีส่วนต่างของเงินบำนาญลดลง ส่งผลให้เกิดความยากลำบากในการดำรงชีพประจำวันอย่างยิ่ง สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของครู 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย สมาพันธ์ครูภาคเหนือ สหพันธ์ครูภาคใต้ ชมรมครูภาคกลาง ชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูแห่งประเทศไทย ได้รวมตัวกันเพื่อเคลื่อนไหวในเรื่องนี้มาโดยตลอด เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 56 ค.ร.ม. ได้เห็นชอบใน (ร่าง) แก้ไข พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  โดยมีสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   เพื่อคืนสิทธิให้กับสมาชิก กบข. ในเรื่องบำนาญ มีดังนี้
         1) ข้าราชการ (สมาชิก กบข. ซึ่งเข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และสมัครเป็นสมาชิก กบข.)
             (1) สมาชิก กบข. ซึ่งประสงค์จะกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ให้แสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 และให้ถือว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557
            (2) ผู้ซึ่งจะต้องออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีถึงแก่ความตาย ก่อนวันที่       1 ตุลาคม 2557 ให้สมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงเมื่อวันออกจากราชการ
            (3) การแสดงความประสงค์ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 หรือวันออกจากราชการ และให้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ทั้งนี้ การแสดงความประสงค์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด
            (4) ข้าราชการตามข้อ (1)-(3) ไม่มีสิทธิได้รับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว โดยให้ กบข. ส่งเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินสำรอง สำหรับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว กบข. จะจ่ายคืนให้แก่ข้าราชการผู้นั้น
            (5) การส่งเงินเข้าบัญชีเงินสำรองและการจ่ายคืนเงินสะสมและผลประโยชน์ให้เป็นไปตามที่ กบข. กำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ซึ่งจะกำหนดให้ กบข. นำเงินประเดิม เงินสมทบ เงินชดเชย และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวที่ได้รับคืนจากสมาชิกส่งเข้าบัญชีเงินสำรอง ทั้งนี้ กบข. จะต้องจัดทำรายงานการนำเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวส่งเข้าบัญชีเงินสำรองต่อกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งจะกำหนดรายละเอียดข้อมูลที่ กบข. จะต้องรายงานให้กรมบัญชีกลางทราบ
            (6) หากข้าราชการซึ่งได้แสดงความประสงค์ไว้แล้วถึงแก่ความตายก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 หรือก่อนวันออกจากราชการ ให้ถือว่าการแสดงความประสงค์นั้นไม่มีผลใช้บังคับ
        2) ผู้รับบำนาญ (สมาชิก กบข. ซึ่งเข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และสมัครเป็นสมาชิก กบข. แต่ได้ออกจากราชการแล้ว)
            (1) หากประสงค์จะขอกลับไปรับบำนาญตามสูตรเดิม (พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494) ให้แสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และผู้รับบำนาญจะต้องคืนเงินก้อน (เงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว) ที่ได้รับไปแล้วแก่ทางราชการ โดยผู้รับบำนาญจะได้รับบำนาญตามสูตรเดิม ตั้งแต่วันที่ออกจากราชการจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยวิธีหักกลบลบกัน
              (2) การหักกลบลบกัน หากมีกรณีที่ผู้รับบำนาญต้องคืนเงิน ให้ผู้รับบำนาญคืนเงินแก่ส่วนราชการผู้เบิกภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เพื่อนำส่งให้กรมบัญชีกลาง โดยเงินที่ส่วนราชการได้รับคืน ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หากมีกรณีที่ต้องคืนเงินให้ผู้รับบำนาญ กรมบัญชีกลางจะคืนเงินให้ผู้รับบำนาญ หากมีเงินเหลือจะนำส่งเข้าบัญชีเงินสำรอง
            (3) ผู้รับบำนาญที่ได้แสดงความประสงค์แล้ว เป็นผู้รับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ตั้งแต่วันที่ออกจากราชการ แต่หากผู้รับบำนาญมีกรณีที่ต้องคืนเงิน ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 จึงจะได้รับสิทธิดังกล่าว
            (4) หากผู้รับบำนาญซึ่งได้แสดงความประสงค์ไว้แล้วถึงแก่ความตายก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ให้ถือว่าการแสดงความประสงค์นั้นไม่มีผลใช้บังคับ และหากมีกรณีต้องคืนเงินให้ส่วนราชการผู้เบิกแจ้งกรมบัญชีกลางเพื่อถอนเงินที่ผู้รับบำนาญคืนให้แก่ส่วนราชการผู้เบิก เพื่อคืนให้แก่ผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้รับบำนาญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด จะกำหนดเรื่องการดำเนินการถอนเงินคืนให้แก่ผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้รับบำนาญที่ตายไปก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับ

 สูตรคำนวณ =  (เงินเดือนสุดท้าย X อายุราชการ)/50

     เงินเดือนสุดท้าย เป็นจำนวนเงินเดือนที่ได้รับในเดือนสุดท้ายในชีวิตราชการ

     อายุราชการ เป็นจำนวนปีของอายุราชการ รวมเป็นจำนวนปีทั้งหมด ไม่ได้ตัดออกแค่ 35 ปีเหมือน กบข. ในสูตรของ กบข. จะคิดแค่ 35 ปีเท่านั้นเกิน 35 ปี จะถูกตัดออก สูตรนี้เอื้อประโยชน์สำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา,ปัตตานีและนราธิวาส) และบางอำเภอในจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ที่ผ่านศึกสงคราม ที่ได้อายุราชการเป็นทวีคูณ ส่วนของข้าราชการอื่นๆก็จะได้ทวีคูณด้วยในช่วงประกาศของคณะปฏิวัติฯด้วย

     บำเหน็จตกทอด เป็นบำเหน็จที่ราชการจ่ายให้ทายาทของข้าราชการประจำ ในกรณีที่ข้าราชการประจำตาย  สูตรคำนวณ =  เงินเดือนสุดท้าย X 30

            บำเหน็จตกทอดนี้ เจ้าตัวสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้ เหมือนกับเงิน

ช.พ.ค. ถ้าจะนำก้อนนี้มาใช้ เงินนี้ก็จะไม่ตกทอดไปถึงทายาทแล้ว มาใช้เพื่อการดำรงชีพตนเอง ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ จึงเรียกว่า บำเหน็จดำรงชีพ

            ผู้มีสิทธิของรับบำเหน็จดำรงชีพ ต้องเป็นผู้รับบำนาญปกติหรือบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ไม่เป็นข้าราชการที่ทำผิดวินัยหรือมีคดีอาญาก่อนออกจากราชการ

            สูตรการคำนวณบำเหน็จดำรงชีพ  =บำนาญปกติ X 15 เท่า (ไม่เกินสี่แสนบาท)

            การคำนวณบำเหน็จดำรงชีพ กรณีผู้รับบำเหน็จดำรงชีพตาย ก็ให้นำผลการคำนวณจากบำเหน็จดำรงชีพที่กู้มาใช้ก่อนนั้นไปลบออกจากบำเหน็จตกทอดที่ทายาทพึงจะได้รับก่อน

ผู้รับบำนาญตาย  สูตรคำนวณ =  เงินบำนาญ X 30

บำเหน็จตกทอดนี้จะไม่มีใน บำนาญ กบข. นะครับ

     การรับบำนาญตาม พ.ร.บ. 2494 ทายาทจะได้รับบำเหน็จตกทอดนี้ ที่เป็นสิทธิประโยชน์ในส่วนของลูกหลานจะอนุโมทนา สาธุให้

 

            จากตารางใน Sheet Excel จากภาพด้านบน  สามารถคำนวณเงินบำนาญแบบเดิม (พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494) ดังนี้

     1. ป้อนเงินเดือนเดือนสุดท้าย ในช่องC5      

     2. ป้อน วัน เดือน ปี บรรจุ  ในช่อง C6 โดยป้อนวันเป็นตัวเลข เดือนเป็นตัวเลข ปีเป็นปี ค.ศ.ถ้าข้อมูลที่มีอยู่เป็นปี พ.ศ. ต้องแปลงเป็นปี ค.ศ. เสียก่อน  เนื่องจาก Excel จะรับค่าปีที่เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น โดยการนำ 543 มาลบออกจากปี พ.ศ.

     3. ป้อน วัน เดือน ปี เกษียณอายุ  ในช่อง C7 โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 2 กรณีที่เกษียณอายุในปีนี้ (ปี ค.ศ. 2013) ไม่ต้องป้อนข้อมูลนี้ ถ้าเป็นปีอื่นก็ให้แก้ไขเฉพาะเป็นปี ค.ศ. ที่เกษียณเท่านั้น

     4. ไปที่เซลล์ C8 หาอายุราชการ (ปี) พิมพ์สูตร   =(C7-C6)/365

     5. ไปที่เซลล์ C9 พิมพ์สูตรเงินบำนาญจ่ายเป็นรายเดือน (บาท) พิมพ์สูตร    =(C5*C8)/50

     6. ไปที่เซลล์ C10 พิมพ์สูตรเงินบำเหน็จตกทอดให้ลูกหลาน (บาท) กรณีเสียชีวิต พิมพ์สูตร      =C9*30

     7. ไปที่เซลล์ C11 พิมพ์สูตรเงินบำเหน็จดำรงชีพ (บาท) นำเงินไปใช้ขณะมีชีวิตอยู่ พิมพ์สูตร =C9*15

Download ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่

สร้าง: 22 สิงหาคม 2556 14:17 แก้ไข: 22 สิงหาคม 2556 14:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
arom nuanead [IP: 113.53.192.254]
24 เมษายน 2557 08:52
#97752

ขอบคุณมากนะคะ น่าสนใจมากค่ะ เกษียณเมื่อปีงบประมาณ55 ต้องส่งเงินคืนมากประมาณห้าแสนแปดหมื่น แต่เงินบำนาญเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ แปดพันบาท กำลังรอการตัดสินใจอยู่ค่ะ ช่วยเสนอแนะความคิดเห็นได้นะคะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ