นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 10069
ความเห็น: 0

การคำนวณค่าเสื่อมราคาใน Excel

การคำนวณค่าเสื่อมราคาใน Excel
          สรรพสิ่งในโลกนี้ ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ล้วนไม่จีรังยั่งยืน ไม่มีชีวิตใดดำรงอยู่เป็นอมตะ ไม่มีสิ่งใดที่จะคงอยู่ยั่งยืนถาวร  และไม่มีตำแหน่งใดที่สามารถครอบครองอยู่ได้เป็นนิรันดร์ ทุกสิ่งย่อมเสื่อมสลายเปลี่ยนแปลงไปในที่สุด ก็เพราะมันเป็นเช่นนั้นเอง  (เกี่ยวกับเรื่อง Excel หรือเปล่านี่)
ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) 
          จัดว่าเป็นเงินทุนภายในที่สำคัญประเภทหนึ่ง  สินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตนเท่านั้นที่จะนำมาคำนวณค่าเสื่อมราคา เพราะค่าเสื่อมราคาเป็นการหักค่าใช้สินทรัพย์ถาวรในแต่ละปี  เนื่องจากสินทรัพย์ถาวรต้องจ่ายซื้อเป็นเงินทุนจำนวนสูง แต่ใช้ได้หลายปี  เมื่อใช้ไปจะมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้ ได้แก่ อาคาร โรงงาน เครื่องจักร รถยนต์  เป็นต้น   ยกเว้นที่ดิน ที่ไม่คิดค่าเสื่อมราคา เนื่องจากที่ดินเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีการเสื่อมสภาพและราคาที่ดินมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา  จึงต้องหักค่าเสื่อมราคาของการใช้เพื่อสะสมไว้ซื้อสินทรัพย์ถาวรชิ้นใหม่ ค่าเสื่อมราคาที่สะสมไว้นี้   เมื่อยังไม่ได้นำไปซื้อสินทรัพย์ถาวรชิ้นใหม่ สามารถนำมาใช้เป็นเงินทุนสำหรับหมุนเวียนในกิจการได้
วิธีคิดค่าเสื่อมราคา
          การคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรมีได้หลายวิธที่ใช้กัน
ค่าเสื่อมราคาที่ได้ในแต่ละวิธีก็จะทำให้มีเงินทุนภายในสะสมเพิ่มขึ้น เป็นจำนวนแตกต่างกัน แต่เมื่อกิจการได้เลือกวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาวิธีใดแล้ว ก็จำเป็นต้องใช้วิธีนั้นอย่างสม่ำเสมอทุกงวดบัญชี  จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร
ซึ่งวิธีคิดค่าเสื่อมราคาสามารถคิดได้หลายวิธี คือ         
    1.) วิธี Straight - Line :
เป็นวิธีคิดค่าเสื่อมราคาโดยเฉลี่ยมูลค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ให้เป็นค่าเสื่อมราคาในแต่ละปีเท่า
ๆ กัน ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวรนั้น ๆ สูตรในการคำนวณค่าเสื่อมราคา    
     2.) วิธี Double - DecliningBalance (DDB) :
เป็นวิธีคิดค่าเสื่อมราคาอีกวิธีหนึ่งโดยคิดในปีแรก ๆ สูงกว่าปีหลัง ๆ วิธีนี้เป็นวิธีคิดค่าเสื่อมราคาแบบอัตราเร่ง  นั่นคือ คิดเป็น 2 เท่าของวิธี Straight - Line และค่าเสื่อมราคาแต่ละปีก็จะนำจำนวน 2 เท่าของวิธี Straight - Line นี้ไปคูณกับมูลค่าเครื่องจักรที่หักค่าเสื่อมราคาแต่ละปีออก     
    3.) วิธี Units - of - ProductionMethod :
เป็นวิธีคิดค่าเสื่อมราคาตามความเป็นจริง  ถ้าเครื่องจักรผลิต 1,000 ก็คือค่าเสื่อมราคา 1,000 ถ้าปีต่อมาผลิต 2,000 ก็แสดงว่าใช้เครื่องจักรมากขึ้นก็ต้องคิดค่าเสื่อมราคามากขึ้น เป็นวิธีคิดค่าเสื่อมราคาตามจำนวนหน่วยที่ผลิตได้ (หน่วยของสินค้าที่ผลิตโดยใช้เครื่องจักรนั้น) ในแต่ละงวด ดังนั้น จึงต้องคำนวณว่าเครื่องจักรนี้ตลอดอายุจะสามารถผลิตผลผลิตได้รวมทั้งหมดกี่หน่วย และแต่ละหน่วยของผลผลิตจะทำให้เครื่องจักรเสื่อมราคาเท่าใดจากนั้น จะสามารถหาได้ว่าแต่ละงวดการผลิต จะเกิดค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรนี้เท่าใด      
     4.) วิธี Sum of Years' Digits :
เป็นวิธีคิดค่าเสื่อมราคาแบบอัตราเร่งเช่นกัน คือ ค่าเสื่อมราคาในปีแรก ๆ จะมากและค่อยๆ ลดลงในปีหลัง ๆ อัตรานี้นำมาคำนวณค่าเสื่อม คือ สัดส่วนของจำนวนปีที่เหลือของอายุการใช้งานของเครื่องจักร
ต่อ จำนวนปีของอายุการใช้งานที่เหลือรวมกัน
          การคำนวณค่าเสื่อมราคาใน Excel โดยใช้ฐานการคิดวิธีที่1 คือวิธี Straight - Line ทำได้ 2 รูปแบบ
1.ใช้ Function SLN
          =SLN(ราคาทุน,มูลค่าซาก,อายุการใช้งาน)
2. สร้างสูตรคำนวณขึ้นมาใช้เอง
     สูตรคำนวณค่าเสื่อมราคา  =(ราคาทุน-มูลค่าซาก)/อายุการใช้งาน
     ราคาทุน (cost) คือต้นทุนแรกเริ่มของสินทรัพย์
     มูลค่าซาก (salvage) คือมูลค่าที่เหลืออยู่หลังจากหักค่าเสื่อมราคาแล้ว
หรือที่เรียกว่า มูลค่าซากของสินทรัพย์
     อายุการใช้งาน (life) คือตัวเลขระยะเวลาของการเสื่อมราคา
  
จากภาพด้านบนสามารถคำนวณค่าเสื่อมราคาใน Excel ได้ 2 รูปแบบดังนี้คือ
    1. การใช้ Function SLN คำนวณค่าเสื่อมราคา
-    ที่เซลล์ D6 D7 และ D8 พิมพ์ข้อมูลราคาสินทรัพย์ ราคาซาก และ อายุการใช้งาน เป็น 30000,2000 และ5 ตามลำดับ
-    ไปที่เซลล์ D9 พิมพ์   =SLN(D6,D7,D8) กดปุ่ม Enter
      2.  การใช้สูตรคำนวณค่าเสื่อมราคา
-    ที่เซลล์ D13 D14 และ D15 พิมพ์ข้อมูลราคาสินทรัพย์ ราคาซาก และ อายุการใช้งาน เป็น 30000,2000 และ 5 ตามลำดับ
-    ที่เซลล์ D16 พิมพ์ =(D13-D14)/D15 กดปุ่ม Enter
 
 
 
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.1.126
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ