เชิญชวนร่วมเขียนเรื่องราวความสุขของท่าน ผ่าน Share.psu.ac.th โดยใส่คำสำคัญ PSU.QWL
อ่าน: 23449
ความเห็น: 0

การประเมินแบบสอบถาม โดยใช้ Excel ตอนที่ 3

การประเมินแบบสอบถาม โดยใช้ Excel ตอนที่ 3

การวิเคราะห์แบบสอบถาม ด้วย Excel ตอนที่ 3

6. การหาค่า S.D. (Standard  Deviation)

     - คลิกไปที่เซลล์ C16  หลังจากนั้นให้คลิกเลือก  ที่แถบสถานะสูตรเพื่อแทรก Function เพื่อหาค่า S.D. (Standard  Deviation) ในส่วนของ Select Function คลิกเลือก STDVE กดปุ่ม OK ดังภาพที่ 5

     - ที่กรอบตอบโต้ Function Arguments ให้ไปเลือกช่วงเซลล์ที่จะให้หาเงื่อนไขของค่าเฉลี่ยใน Number1 โดยคลิกที่   คลิกเมาส์เลือกช่วงเซลล์ C5:C14 ที่ต้องการหาค่า S.D. ดังภาพที่ 6

     - คลิกที่   เพื่อกลับเข้าไปยัง Sheet ที่คำนวณ

     - กดปุ่ม OK  จะได้ค่าเฉลี่ยในช่องเซลล์ C16 ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 5 การเรียก Function S.D. มาใช้งาน
 
 

ภาพที่ 6 การเลือกข้อมูลจาก Function S.D. มาแสดงผล

ภาพที่ 7 การแสดงผลของข้อมูลจาก Function S.D.

7. การปรับแต่งสูตรที่คำนวณได้

     - คัดลอกเซลล์ C15 และ C16 ที่คำนวณได้ ไปยังเซลล์ D15:L16 ที่ยังไม่ได้คำนวณ  โดยการเลือก C15:C16 คลิกขวาเรียกคำสั่งเพื่อคัดลอกช่วงเซลล์ดังกล่าวไปยังเซลล์ D15:L16
ที่ว่างอยู่

     - เลือกเซลล์ C15:L16ที่คำนวณได้ทั้งหมด เพื่อปรับค่าให้เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยการเลือก C15:C16 คลิกขวาเรียกคำสั่ง Format cells  ใต้ช่อง Category คลิกเลือก Number ที่ช่อง Decimal Places เป็น 2ตำแหน่ง คลิกปุ่ม OK จะได้ค่าที่คำนวณได้ทั้งหมด ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามของค่าเฉลี่ย และค่า S.D.

ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 anni, and Ico24 บิวตี้.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 174.129.167.207
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ