นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 13468
ความเห็น: 2

การประเมินผลแบบสอบถามโดยใช้ Excel ตอนที่ 1

การประเมินผลแบบสอบถามโดยใช้ Excel ตอนที่ 1

1. กล่าวนำ

          ในการประเมินผลแบบสอบถามอย่างง่ายๆที่ใช้ในงานประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นใดที่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการนำ Excel มาใช้ในการวิเคราะห์ประเมินผลที่ได้ในภาพรวม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำผลการวิเคราะห์ประเมินผลที่ได้เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนางานในด้านต่างๆหรือหน่วยงานนั้นๆต่อไป

           เรียนรู้การใช้งาน Excel ในครั้งนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวกับแบบสอบถาม  ค่าทางสถิติที่นำมาวิเคราะห์ประเมินผล  การออกแบบและการบันทึกตารางข้อมูล   การหาค่าเฉลี่ย(Mean)  การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการคัดลอกปรับแต่งค่าที่คำนวณได้ดังนี้

2. แบบสอบถาม

          แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นการถามความคิดเห็นในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม เช่น เรื่องที่นำมาเสนอ วัน เวลา สถานที่ และวิทยากร เป็นอย่างไรบ้าง  โดยให้ตอบคำถามเป็นช่วงคะแนนดังนี้

     4.51-5.00 มากที่สุด

     3.51-4.50 มาก

     2.51-3.50 ปานกลาง

     1.50-2.50 น้อย

     1.00-1.50 น้อยที่สุด

3. ค่าทางสถิติที่นำมาประเมินผล

           รุ่นของ Excel ที่จะใช้เป็น Excel 2007 ในส่วนของการวิเคราะห์ประเมินผลแบบสอบถามเบื้องต้นอย่างง่ายๆในงานทั่วไปที่จะให้คำนวณค่ามี
2 ตัวคือ

1.ค่าเฉลี่ย (Mean) เป็นค่าเฉลี่ยของทุกคนในแต่ละข้อที่นำมาวิเคราะห์ในแบบสอบถาม

2.ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นค่าที่บอกให้รู้ว่าค่าดังกล่าวนั้นเป็นไปในทางเดียวกันหรือไม่

4. การออกแบบและการบันทึกตารางข้อมูล

          เพื่อให้สะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลให้ออกแบบและการบันทึกตารางข้อมูลโดยจัดวางข้อมูลใน Column ในแนวตั้ง ให้เป็นเรื่องในหัวข้อที่จะถาม ส่วนข้อมูลใน Row ในแนวนอนหรือในแต่ละแถว ให้เป็นแต่ละบุคคลที่ตอบคำถามนั้นๆ ในช่อง B15และ B16 พิมพ์คำว่า ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่า S.D. (Standard Deviation) ดังตัวอย่างในภาพที่ 1
          ตัวอย่างการออกแบบบันทึกตารางข้อมูลการออกแบบสอบถามหลังจากนั้นให้ป้อนข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามลงในตารางข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ทางสถิติภาพที่ 1 ตัวอย่างการออกแบบบันทึกตารางข้อมูลการออกแบบสอบถาม

 

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 24 Febuary 2012 16:35 Modified: 27 Febuary 2012 07:03 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
25 กุมภาพันธ์ 2555 19:35
#75494

ขอบคุณนะพี่ เอสเค ของน้อง ๆ

Ico48
pk [IP: 118.173.196.91]
12 April 2013 18:08
#86592

ขอบคุณสำหรับองค์ความรู้ดีๆค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.178.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ