นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1161
ความเห็น: 0

นักศึกษาBrawijaya University(BU)รุ่นแรก ที่ได้รับทุนการศึกษาของคณะฯ

นักศึกษาจากBrawijaya University(BU)ประเทศอินโดนิเซีย

  คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ซึ่งแนวทางหนึ่งในการดำเนินงาน คือ การเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน เข้าศึกษาต่อในคณะฯ ซึ่งคณะฯ ได้จัดสรรเงินรายได้คณะฯ  เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษา จากประชาคมอาเซียนกับนักศึกษาของคณะฯ ในด้านวิชาการ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียนประเพณี วิถีชีวิต และความเชื่ออันจะส่งผลให้นักศึกษาของคณะฯ ยอมรับถึงความแตกต่างและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับในคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคณะฯ ให้กับประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน   

       ในปีการศึกษา 2555  คณะฯ ได้เริ่มจัดสรรทุน จำนวน 2 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท แผน ก 1 (เน้นการทำวิจัย) โดยเริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก จาก Brawijaya University  (BU) ประเทศอินโดนิเซีย เนื่องจากคณะฯ มีความร่วมมือทางวิชาการกับ BU อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คือ

  1. Miss Mutiara K. Pitaloka เข้าศึกษาต่อ ณ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง  “Characterization of Cephaleuros, a Phytoparasitic Algae in Southern Thailand”
  2. Miss Devi Dwi Siskawardhi เข้าศึกษาต่อ ณ ภาควิชาธรณีศาสตร์ ดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง

“Manganese Status in Upland and Lowland Rubber Growing Soils in Songkhla Province and Effect of Phosphate Fertilizers on Growth and Manganese Uptake in Rubber Seedlings”

                ในระหว่างการศึกษานักศึกษาทั้งสองรายได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ เช่น การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ การเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการ การแข่งขันกีฬาภายในของคณะฯ เป็นต้น

 

บัดนี้ นักศึกษาทั้งสองรายได้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และจัดส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 รวม 2 ปี

Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 04 June 2015 10:09 Modified: 04 June 2015 13:32 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Wullop Santipracha, Ico24 คนธรรมดา, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.7.202
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ