นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2811
ความเห็น: 1

การจำแนกประเภทวัสดุ (1)

วัสดุชนิดนี้เข้าประเภทอะไรดี

          ปัจจุบันนี้คณะหน่วยงานที่ตั้งมานานหลายปีก็จะมีผู้เกษียณอายุราชการไปเป็นจำนวนมาก   และจะมีการรับเจ้าหน้าที่ใหม่ ๆ มาทดแทนกัน  เจ้าหน้าที่ใหม่ ๆ บางท่านอาจจะยังไม่ทราบเรื่องบางเรื่องในการปฏิบัติงาน อย่างเช่น การจำแนกประเภทวัสดุ  ว่าจะจัดวัสดุชนิดนี้เข้าประเภทอะไรดี  วันนี้จึงขอนำเรื่องการจำแนกประเภทวัสดุมาบอกกล่าวกันให้ทราบเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานของน้องใหม่

            ตัวอย่างสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพที่ลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง  หมดไปแปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม  เช่น

            วัสดุสำนักงาน

 1. กระดาษ                              13.  กาว
 2. หมึก                                   14.  แฟ้ม
 3. ดินสอ                                 15.  สมุดบัญชี
 4. ปากกา                                16.  ชอล์ค
 5. ไม้บรรทัด                            17.  ผ้าสำลี
 6. ยางลบ                                18.  แปรงลบกระดานดำ
 7. คลิป                                   19.  ตรายาง
 8. เข็มหมุด                              20.  ซอง
 9. เทปพีวีซีใส                          21.  ธงชาติ

10.  กระดาษคาร์บอน                  22.  ตะแกรงเอกสาร

11.  ลวดเย็บกระดาษ

12.  น้ำยาลบคำผิด

 

           วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

 1. ฟิวส์                               7.  หลอดไฟฟ้า
 2. เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า         8.  ลูกถ้วยสายอากาศ
 3. เทปพันสายไฟฟ้า            9.  รีซีสเตอร์
 4. สายไฟฟ้า                      10. มูฟวิ่งคอยส์
 5. ปลั๊กไฟฟ้า                      11. คอนเดนเซอร์
 6. สวิตช์ไฟฟ้า                    12. ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์

                                             13. เบรกเกอร์

            วัสดุงานบ้านงานครัว

 1. แปรง                                      7.  ผ้าห่ม
 2. ไม้กวาด                                  8.  หมอน
 3. เข่ง                                        9.  ผ้าปูโต๊ะ
 4. มุ้ง                                         10.ถ้วยชาม
 5. ผ้าปูที่นอน                             11.ช้อนส้อม
 6. ปลอกหมอน                           12.แก้วน้ำจานรอง

                                                   13.กระจกเงา

             วัสดุก่อสร้าง

 1. ไม้ต่าง ๆ                       16.จอบ
 2. น้ำมันทาไม้                   17.เลื่อย
 3. ทินเนอร์                        18.สิ่ว
 4. สี                                 19.ขวาน
 5. แปรงทาสี                      20.สว่าน
 6. ปูนซีเมนต์                      21.กบไสไม้
 7. ปูนขาว                          22.เหล็กเส้น
 8. ทราย                            23.ตลับเมตร  ลูกดิ่ง
 9. อิฐหรือซีเมนต์บล็อก       24.ท่อน้ำบาดาล

10.  กระเบื้อง                       25.ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา

11.  สังกะสี                         26.ท่อต่าง ๆ

12.  ตะปู                             27.โถส้วม

13.  ค้อน                             28.อ่างล้างมือ

14.  คีม                               29.ราวพาดผ้า

15.  ชะแลง                          30.เสียม

 

            วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

 1. แบตเตอรี่                       10. ไขควง
 2. ยางนอก                         11.  นอตและสกูร
 3. ยางใน                           12.  กระจกมองข้างรถยนต์
 4. สายไมล์                         13.  หม้อน้ำรถยนต์
 5. เพลา                             14.  กันชนรถยนต์
 6. ตลับลูกปืน                      15.  เบาะรถยนต์
 7. น้ำมันเบรก                      16.  ฟิล์มกรองแสง
 8. อานจักรยาน                    17.  เข็มขัดนิรภัย
 9. หัวเทียน

            วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

 1. น้ำมันดีเซล                           5.  ถ่าน
 2. น้ำมันก๊าด                             6.  แก็สหุงต้ม
 3. น้ำมันเบนซิน                         7.  น้ำมันจารบี
 4. น้ำมันเตา                              8.  น้ำมันเครื่อง

             วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

 1. แอลกอฮอล์        10. เคมีภัณฑ์  กำมะถัน  กรด  ด่าง
 2. ออกซิเจน          11. ลวดเชื่อมเงิน
 3. น้ำยาต่าง ๆ        12. ถุงมือ
 4. เลือด                13. กระดาษกรอง
 5. สายยาง            14. จุกต่าง ๆ
 6. ลูกยาง              15. สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลอง วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
 7. หลอดแก้ว         16. สำลีและผ้าพันแผล                    
 8. เวชภัณฑ์          17. หลอดเอกซเรย์
 9. ฟิล์มเอกซเรย์    18. ชุดเครื่องผ่าตัด

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 มีนาคม 2556 10:43 แก้ไข: 21 มีนาคม 2556 11:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 1,000, Ico24 Monly, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.224.235.183
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ