นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

กระทรวงการคลังกำหนดให้ผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่าศึกษาของบุตร สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรที่ลงลายมือชื่อผู้รับเงินของสถานศึกษาด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการยื่นขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย แม่น้องฟ้า   สร้าง: 28 มกราคม 2557 09:11 แก้ไข: 28 มกราคม 2557 09:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชยและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ

หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัดเงินชดเชยและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว.42 ลว. 26 กรกฎาคม 2550 1. อัตราค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัดระหว่างสถานที่อยู่ ที่พักห... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย แม่น้องฟ้า   สร้าง: 31 กรกฎาคม 2556 08:44 แก้ไข: 31 กรกฎาคม 2556 08:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การเบิกค่าพาหนะรับจ้าง

ในการเดินทางไปราชการแต่ละครั้งส่วนใหญ่จะมีการเบิกค่าพาหนะรับจ้าง วันนี้จึงนำเอาระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการมาทบทวนกันว่า กรณีไหนหรือระดับไหนบ้างที่เบิกได้หรือไม่ได้ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ 7) พ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย แม่น้องฟ้า   สร้าง: 24 มิถุนายน 2556 12:50 แก้ไข: 25 มิถุนายน 2556 08:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) สาระสำคัญบางประการที่ควรทราบ

วันนี้มีสาระสำคัญบางประการจากการที่ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของการเงินที่จะนำมาแบ่งปันให้น้อง ๆ ที่เพิ่งจะเข้ามาทำงานได้ทราบไว้ เพื่อจะได้นำไปใช้ในการทำงาน เพื่อลดข้อผิดพลาด และลดเวลาของการทำงาน ดังนี้ 1. ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องตามระเบียบการเก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย แม่น้องฟ้า   สร้าง: 22 เมษายน 2556 10:38 แก้ไข: 22 เมษายน 2556 10:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) การจำแนกประเภทวัสดุ (3)

ตัวอย่างวัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปีขึ้นไป แต่มีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท เช่น วัสดุสำนักงาน 1. เครื่องตัดโฟม 10. แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน แผ่นป้ายจราจร 2. เครื่องตัดกระดาษ 11. มู่ลี่ ม่า... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย แม่น้องฟ้า   สร้าง: 19 เมษายน 2556 10:55 แก้ไข: 25 มิถุนายน 2556 08:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การจำแนกประเภทวัสดุ (2)

ตัวอย่างสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพ วัสดุการเกษตร สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสต... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย แม่น้องฟ้า   สร้าง: 26 มีนาคม 2556 10:13 แก้ไข: 26 มีนาคม 2556 10:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) การจำแนกประเภทวัสดุ (1)

ปัจจุบันนี้คณะหน่วยงานที่ตั้งมานานหลายปีก็จะมีผู้เกษียณอายุราชการไปเป็นจำนวนมาก และจะมีการรับเจ้าหน้าที่ใหม่ ๆ มาทดแทนกัน เจ้าหน้าที่ใหม่ ๆ บางท่านอาจจะยังไม่ทราบเรื่องบางเรื่องในการปฏิบัติงาน อย่างเช่น การจำแนกประเภทวัสดุ ว่าจะจัดวัสดุชนิดนี้เข้า... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย แม่น้องฟ้า   สร้าง: 21 มีนาคม 2556 10:43 แก้ไข: 21 มีนาคม 2556 11:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) อัตราค่าอาหารและค่าที่พักในการฝึกอบรมภายในประเทศ

จากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละสามร้อยบาทของรัฐบาล ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ดังนั้นกระทรวงการคลังจึงได้ปรับอัตราค่าอาหารและค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมภายในประเทศ ดังนี้ 1.ค่าอาหาร 2.ค่าเช่าที่พัก มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย แม่น้องฟ้า   สร้าง: 01 มีนาคม 2556 09:22 แก้ไข: 04 มีนาคม 2556 11:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (3) พนักงานมหาวิทยาลัยฯ

ฉบับก่อนเป็นประเภทสายสามัญ ลองมาดูประเภทสายอาชีพดูว่าจะเบิกได้เท่าไรกันบ้าง สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 1. หลักสตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 1.1 สถานศึกษาที่ไม่รับเงินอุดหนุน ค่าธรรมเนียมการศึกษาในประเภทวิชาหรือสายวิชา ดัง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย แม่น้องฟ้า   สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2555 11:33 แก้ไข: 07 พฤศจิกายน 2555 14:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (2) พนักงานมหาวิทยาลัยฯ

พนักงานมหาวิทยาลัยเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับศึกษาของบุตรได้ตามสิทธิ์ของข้าราชการ แล้วสิทธิ์ของข้าราชการเบิกได้เท่าไรละ พนักงานมหาวิทยาลัยบางท่านอาจจะยังไม่ทราบ จึงขอแบ่งปันให้ทราบดังนี้ ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ 1. ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย แม่น้องฟ้า   สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2555 10:54 แก้ไข: 07 พฤศจิกายน 2555 14:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]