นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สร้างทัศนคติการทำงานเชิงรุก สู่ความสำเร็จขององค์กร 685 0
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิ่งที่ทุกองค์กรต้องมี (Human Resource Development) 657 0
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ 539 0
Marketing Mindset ที่งานการตลาดควรมี 460 0
ทำอย่างไรให้ตรายี่ห้อขององค์กรโดนใจตลาด 390 0
การสร้างแบรนด์ : ปัจจัยกำหนดความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน 397 0
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior 465 0
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เราเองก็ฝึกได้ 381 1
เรียนรู้จากข้อผิดพลาด พัฒนาศักยภาพการทำงานให้สำเร็จ 376 0
การสร้างความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ 388 0
นวัตกรรมกับองค์กร 634 0
องค์กรกับการทำธุรกิจการตลาด 4.0 348 0
การสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร เพื่อรักษาคนเก่ง คนมีความสามารถขององค์กร 487 1
ทัศนคติที่ดีในการทำงาน สิ่งสำคัญที่พนักงานต้องมี 760 0
แผนงานด้าน HR กับแผนธุรกิจขององค์กร 479 0
ความท้าทายองค์กร 4.0 “องค์กรกับการปรับตัวให้ทันในการรับมือการเปลี่ยนแปลง" 499 0
ไทยแลนด์ 4.0 กับการปรับเปลี่ยนองค์กร 567 0
ความต้องการของลูกค้ากับการเพิ่มยอดขาย 533 0
ปัจจัยสำคัญในการสื่อสารระหว่างบุคคล 560 0
พลิกมุมคิด พิชิตใจลูกค้า 543 0
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อความอยู่รอด 323 0
Customer Relationship Management : CRM 395 0
การทำให้ “แบรนด์” ถูกบอกต่อ 379 0
ทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรโดนใจตลาด 398 0
การตลาดกับความต้องการของลูกค้า 452 0
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior 617 0
การสร้างความพึงพอใจและดึงดูดใจลูกค้าให้กลับมาใช้บริการอีก 557 0
Leveraged Growth : การเติบโตแบบเหนี่ยวนำไร้ขอบเขต 408 0
Well-Being กับการสร้างผลงานของบุคลากร 406 0
Shared Values ค่านิยมร่วม ..สู่ความเป็นเลิศ 374 0
เส้นทางสร้างความผูกพันของพนักงาน : (EMPLOYEE ENGAGEMENT ROADMAP) 432 0
Employee Engagement เป็นความรับผิดชอบของใคร 417 0
การสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ 354 0
องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ที่ทุกๆ องค์กรต้องมี 392 0
Employee first, Customer Second 334 0
Thailand 4.0 ถึงเวลาที่องค์กรต้องเปลี่ยน 522 0
ค้นหา passion แล้วนำมาแปลงให้เป็นมืออาชีพ 417 0
ทักษะนั้น สำคัญน่ะ 514 0
การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน (DESTINATION TO SUCCESS) 430 0
Skill ของคนทำงานกับการขับเคลื่อนองค์กร 551 1
การตลาดบนความคิดสร้างสรรค์ 622 0
กลยุทธ์ระดับองค์กรสำคัญกับการอยู่รอดขององค์กร 566 0
สร้างการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐาน Challenge ขององค์กร 555 0
จิตสำนึกกับการเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กร 442 0
Competency กับการขับเคลื่อน HR ขององค์กร 451 0
ประเทศไทย 4.0 กับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ 674 0
การบริหารแบบ Reactive VS Proactive 480 0
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) 711 0
Sustainability of Competitive Advantage 453 0
ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ @ Thailand 4.0 1779 0
Mindset กับการพัฒนาวิธีการทำงาน 500 0
การเพิ่มผลผลิตด้านบุคคลากร (Productivity through People) เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์กรที่ยั่งยืน 448 0
Growth Strategy: กลยุทธ์การเจริญเติบโต 584 1
Competency ที่สำคัญของ HR กับการทำงานที่ท้าทาย 582 0
หลักการตลาด 4P กับองค์กรที่ต้องแสวงหาเพื่อเพิ่ม Value ให้กับองค์กร 549 0
Quality Improvement กับทิศทางขององค์กรที่ต้องก้าวเดิน 416 0
Mindset กับการปฏิบัติงานของคนในองค์กร 671 1
คุณลักษณะพื้นฐาน (Underlying Characteristic or Attribute) ของบุคลากร 541 0
ทบทวน Service Mind กันอีกสักครั้ง 519 0
งานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องเติบโตไปพร้อมกับองค์กร 500 0
การทำงาน & การพัฒนาตนเอง 476 0
เปลี่ยนพฤติกรรมงานบริการของเราให้ถูกใจลูกค้ากันเถอะ 630 0
การเพิ่มผลผลิตด้านบุคคลากร (Productivity through People) 550 0
การบริหาร “คน” บนพื้นฐานของ “ทุน”ที่แตกต่าง 528 0
Productivity กับการทำงานของเรา 517 0
การพัฒนาพนักงานด้วยการเพิ่มคุณค่าในงาน (Human Resource Development : Job Enrichment) 840 0
Competency สำคัญของงาน HR ที่จะต้องมีเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร 655 0
กระบวนการ PDCA เพื่อการพัฒนาการทำงานแบบมืออาชีพ 594 0
เลือกวิธีการพัฒนาพนักงานให้ถูกกับเรื่องที่จะพัฒนา 457 0
เราดูแลลูกค้าได้ดีพอแล้วหรือยัง ? 429 0
CREATIVE THINKING คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ 482 0
ความเป็นครอบครัวกับการบริหารจัดการองค์กร 578 0
สมรรถนะ (Competency) กับการคัดเลือกคนเข้ามาทำงาน 571 0
งาน HR กับการบริหารอัตรากำลังคน 564 0
Benchmarking เครื่องมือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 451 0
คิดให้ไว ทำให้เร็ว แบบนักการตลาด 428 0
24 ชั่วโมงเหมือนกัน แต่กระบวนการบริหารเวลาไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับอะไร 462 0
Training & Development Management System 527 0
“CARE” บริการง่าย ๆ ได้ใจลูกค้า 456 0
การใช้ประโยชน์สูงสุดจากเอกสาร คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 793 0
ความท้าทายการบริหารงานบนความแตกต่าง ระหว่างภาครัฐ และเอกชน 627 0
รู้จัก HPO (HighPerformance Organization) 595 0
มาเรียนรู้จักลักษณะงาน HR ในปัจจุบันกันเถอะ 636 0
เพิ่มผลผลิตองค์กรกับกิจกรรม Change Management 539 0
การจะต่อยอดธุรกิจขององค์กรให้เกิดความยั่งยืนทำได้อย่างไร? 430 0
แนวคิด Lean กับการลดความสูญเปล่าจากการใช้ทรัพยากรที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่ม 451 0
งานบริการกับเครื่องมือในการออกแบบบริการ (Service Design) 543 0
HR Scorecard & การบริหารทรัพยากรบุคคล 655 0
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) ของภาคใต้ 487 0
เปลี่ยน"ก่อนจะ "ถูกเปลี่ยน" 436 0
เครือข่ายและพันธมิตรกับการทำงานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 465 0
สร้างแนวความคิดพื้นฐานกับการพัฒนาแบบลีน 556 0
องค์กรบริการกับหลักการ 3 WINS 603 1
บริการที่เป็นเลิศ (Customer Service Excellence) 452 0
การออกแบบกระบวนการสร้างความตระหนัก awareness process 899 0
คิดผลิตภัณฑ์ใหม่ กับ User Experience 477 0
สร้างความผูกพันของลูกค้า จากความผูกพันของบุคลากร 490 0
กลยุทธ์ฝ่าวิกฤติให้องค์กรอยู่รอดและลูกค้าพึงพอใจ 478 0
สร้างการตลาดอย่างไรให้ “ คน รัก แบรนด์ “ 605 0
การบริหารเพื่อเพิ่มผลผลิตในองค์กร 552 0