นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สร้างทัศนคติการทำงานเชิงรุก สู่ความสำเร็จขององค์กร 1479 0
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิ่งที่ทุกองค์กรต้องมี (Human Resource Development) 1555 0
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ 1397 0
Marketing Mindset ที่งานการตลาดควรมี 1129 0
ทำอย่างไรให้ตรายี่ห้อขององค์กรโดนใจตลาด 1028 0
การสร้างแบรนด์ : ปัจจัยกำหนดความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน 904 0
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior 1077 0
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เราเองก็ฝึกได้ 943 1
เรียนรู้จากข้อผิดพลาด พัฒนาศักยภาพการทำงานให้สำเร็จ 971 0
การสร้างความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ 904 0
นวัตกรรมกับองค์กร 1286 0
องค์กรกับการทำธุรกิจการตลาด 4.0 702 0
การสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร เพื่อรักษาคนเก่ง คนมีความสามารถขององค์กร 990 1
ทัศนคติที่ดีในการทำงาน สิ่งสำคัญที่พนักงานต้องมี 1327 0
แผนงานด้าน HR กับแผนธุรกิจขององค์กร 979 0
ความท้าทายองค์กร 4.0 “องค์กรกับการปรับตัวให้ทันในการรับมือการเปลี่ยนแปลง" 1055 0
ไทยแลนด์ 4.0 กับการปรับเปลี่ยนองค์กร 1031 0
ความต้องการของลูกค้ากับการเพิ่มยอดขาย 1024 0
ปัจจัยสำคัญในการสื่อสารระหว่างบุคคล 947 0
พลิกมุมคิด พิชิตใจลูกค้า 1001 0
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อความอยู่รอด 705 0
Customer Relationship Management : CRM 776 0
การทำให้ “แบรนด์” ถูกบอกต่อ 793 0
ทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรโดนใจตลาด 822 0
การตลาดกับความต้องการของลูกค้า 794 0
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior 1132 0
การสร้างความพึงพอใจและดึงดูดใจลูกค้าให้กลับมาใช้บริการอีก 1029 0
Leveraged Growth : การเติบโตแบบเหนี่ยวนำไร้ขอบเขต 786 0
Well-Being กับการสร้างผลงานของบุคลากร 765 0
Shared Values ค่านิยมร่วม ..สู่ความเป็นเลิศ 715 0
เส้นทางสร้างความผูกพันของพนักงาน : (EMPLOYEE ENGAGEMENT ROADMAP) 769 0
Employee Engagement เป็นความรับผิดชอบของใคร 773 0
การสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ 668 0
องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ที่ทุกๆ องค์กรต้องมี 747 0
Employee first, Customer Second 666 0
Thailand 4.0 ถึงเวลาที่องค์กรต้องเปลี่ยน 924 0
ค้นหา passion แล้วนำมาแปลงให้เป็นมืออาชีพ 888 0
ทักษะนั้น สำคัญน่ะ 927 0
การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน (DESTINATION TO SUCCESS) 855 0
Skill ของคนทำงานกับการขับเคลื่อนองค์กร 904 1
การตลาดบนความคิดสร้างสรรค์ 1078 0
กลยุทธ์ระดับองค์กรสำคัญกับการอยู่รอดขององค์กร 1034 0
สร้างการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐาน Challenge ขององค์กร 968 0
จิตสำนึกกับการเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กร 797 0
Competency กับการขับเคลื่อน HR ขององค์กร 855 0
ประเทศไทย 4.0 กับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ 1187 0
การบริหารแบบ Reactive VS Proactive 812 0
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) 1120 0
Sustainability of Competitive Advantage 879 0
ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ @ Thailand 4.0 2240 0
Mindset กับการพัฒนาวิธีการทำงาน 807 0
การเพิ่มผลผลิตด้านบุคคลากร (Productivity through People) เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์กรที่ยั่งยืน 791 0
Growth Strategy: กลยุทธ์การเจริญเติบโต 946 1
Competency ที่สำคัญของ HR กับการทำงานที่ท้าทาย 922 0
หลักการตลาด 4P กับองค์กรที่ต้องแสวงหาเพื่อเพิ่ม Value ให้กับองค์กร 928 0
Quality Improvement กับทิศทางขององค์กรที่ต้องก้าวเดิน 784 0
Mindset กับการปฏิบัติงานของคนในองค์กร 1195 1
คุณลักษณะพื้นฐาน (Underlying Characteristic or Attribute) ของบุคลากร 860 0
ทบทวน Service Mind กันอีกสักครั้ง 887 0
งานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องเติบโตไปพร้อมกับองค์กร 853 0
การทำงาน & การพัฒนาตนเอง 888 0
เปลี่ยนพฤติกรรมงานบริการของเราให้ถูกใจลูกค้ากันเถอะ 995 0
การเพิ่มผลผลิตด้านบุคคลากร (Productivity through People) 959 0
การบริหาร “คน” บนพื้นฐานของ “ทุน”ที่แตกต่าง 861 0
Productivity กับการทำงานของเรา 899 0
การพัฒนาพนักงานด้วยการเพิ่มคุณค่าในงาน (Human Resource Development : Job Enrichment) 1385 0
Competency สำคัญของงาน HR ที่จะต้องมีเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร 1031 0
กระบวนการ PDCA เพื่อการพัฒนาการทำงานแบบมืออาชีพ 1048 0
เลือกวิธีการพัฒนาพนักงานให้ถูกกับเรื่องที่จะพัฒนา 846 0
เราดูแลลูกค้าได้ดีพอแล้วหรือยัง ? 719 0
CREATIVE THINKING คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ 808 0
ความเป็นครอบครัวกับการบริหารจัดการองค์กร 876 0
สมรรถนะ (Competency) กับการคัดเลือกคนเข้ามาทำงาน 858 0
งาน HR กับการบริหารอัตรากำลังคน 887 0
Benchmarking เครื่องมือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 818 0
คิดให้ไว ทำให้เร็ว แบบนักการตลาด 699 0
24 ชั่วโมงเหมือนกัน แต่กระบวนการบริหารเวลาไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับอะไร 729 0
Training & Development Management System 802 0
“CARE” บริการง่าย ๆ ได้ใจลูกค้า 833 0
การใช้ประโยชน์สูงสุดจากเอกสาร คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 1213 0
ความท้าทายการบริหารงานบนความแตกต่าง ระหว่างภาครัฐ และเอกชน 1282 0
รู้จัก HPO (HighPerformance Organization) 984 0
มาเรียนรู้จักลักษณะงาน HR ในปัจจุบันกันเถอะ 995 0
เพิ่มผลผลิตองค์กรกับกิจกรรม Change Management 856 0
การจะต่อยอดธุรกิจขององค์กรให้เกิดความยั่งยืนทำได้อย่างไร? 700 0
แนวคิด Lean กับการลดความสูญเปล่าจากการใช้ทรัพยากรที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่ม 779 0
งานบริการกับเครื่องมือในการออกแบบบริการ (Service Design) 864 0
HR Scorecard & การบริหารทรัพยากรบุคคล 998 0
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) ของภาคใต้ 838 0
เปลี่ยน"ก่อนจะ "ถูกเปลี่ยน" 697 0
เครือข่ายและพันธมิตรกับการทำงานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 799 0
สร้างแนวความคิดพื้นฐานกับการพัฒนาแบบลีน 873 0
องค์กรบริการกับหลักการ 3 WINS 898 1
บริการที่เป็นเลิศ (Customer Service Excellence) 757 0
การออกแบบกระบวนการสร้างความตระหนัก awareness process 1263 0
คิดผลิตภัณฑ์ใหม่ กับ User Experience 769 0
สร้างความผูกพันของลูกค้า จากความผูกพันของบุคลากร 816 0
กลยุทธ์ฝ่าวิกฤติให้องค์กรอยู่รอดและลูกค้าพึงพอใจ 706 0
สร้างการตลาดอย่างไรให้ “ คน รัก แบรนด์ “ 890 0
การบริหารเพื่อเพิ่มผลผลิตในองค์กร 810 0