นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สร้างทัศนคติการทำงานเชิงรุก สู่ความสำเร็จขององค์กร 1109 0
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิ่งที่ทุกองค์กรต้องมี (Human Resource Development) 1127 0
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ 966 0
Marketing Mindset ที่งานการตลาดควรมี 811 0
ทำอย่างไรให้ตรายี่ห้อขององค์กรโดนใจตลาด 716 0
การสร้างแบรนด์ : ปัจจัยกำหนดความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน 656 0
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior 818 0
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เราเองก็ฝึกได้ 658 1
เรียนรู้จากข้อผิดพลาด พัฒนาศักยภาพการทำงานให้สำเร็จ 679 0
การสร้างความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ 652 0
นวัตกรรมกับองค์กร 1014 0
องค์กรกับการทำธุรกิจการตลาด 4.0 508 0
การสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร เพื่อรักษาคนเก่ง คนมีความสามารถขององค์กร 746 1
ทัศนคติที่ดีในการทำงาน สิ่งสำคัญที่พนักงานต้องมี 1036 0
แผนงานด้าน HR กับแผนธุรกิจขององค์กร 740 0
ความท้าทายองค์กร 4.0 “องค์กรกับการปรับตัวให้ทันในการรับมือการเปลี่ยนแปลง" 813 0
ไทยแลนด์ 4.0 กับการปรับเปลี่ยนองค์กร 804 0
ความต้องการของลูกค้ากับการเพิ่มยอดขาย 805 0
ปัจจัยสำคัญในการสื่อสารระหว่างบุคคล 738 0
พลิกมุมคิด พิชิตใจลูกค้า 775 0
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อความอยู่รอด 503 0
Customer Relationship Management : CRM 576 0
การทำให้ “แบรนด์” ถูกบอกต่อ 600 0
ทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรโดนใจตลาด 620 0
การตลาดกับความต้องการของลูกค้า 588 0
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior 863 0
การสร้างความพึงพอใจและดึงดูดใจลูกค้าให้กลับมาใช้บริการอีก 805 0
Leveraged Growth : การเติบโตแบบเหนี่ยวนำไร้ขอบเขต 575 0
Well-Being กับการสร้างผลงานของบุคลากร 571 0
Shared Values ค่านิยมร่วม ..สู่ความเป็นเลิศ 523 0
เส้นทางสร้างความผูกพันของพนักงาน : (EMPLOYEE ENGAGEMENT ROADMAP) 587 0
Employee Engagement เป็นความรับผิดชอบของใคร 601 0
การสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ 491 0
องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ที่ทุกๆ องค์กรต้องมี 531 0
Employee first, Customer Second 478 0
Thailand 4.0 ถึงเวลาที่องค์กรต้องเปลี่ยน 717 0
ค้นหา passion แล้วนำมาแปลงให้เป็นมืออาชีพ 644 0
ทักษะนั้น สำคัญน่ะ 706 0
การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน (DESTINATION TO SUCCESS) 632 0
Skill ของคนทำงานกับการขับเคลื่อนองค์กร 704 1
การตลาดบนความคิดสร้างสรรค์ 844 0
กลยุทธ์ระดับองค์กรสำคัญกับการอยู่รอดขององค์กร 830 0
สร้างการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐาน Challenge ขององค์กร 775 0
จิตสำนึกกับการเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กร 601 0
Competency กับการขับเคลื่อน HR ขององค์กร 636 0
ประเทศไทย 4.0 กับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ 928 0
การบริหารแบบ Reactive VS Proactive 596 0
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) 890 0
Sustainability of Competitive Advantage 641 0
ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ @ Thailand 4.0 1994 0
Mindset กับการพัฒนาวิธีการทำงาน 626 0
การเพิ่มผลผลิตด้านบุคคลากร (Productivity through People) เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์กรที่ยั่งยืน 611 0
Growth Strategy: กลยุทธ์การเจริญเติบโต 771 1
Competency ที่สำคัญของ HR กับการทำงานที่ท้าทาย 766 0
หลักการตลาด 4P กับองค์กรที่ต้องแสวงหาเพื่อเพิ่ม Value ให้กับองค์กร 750 0
Quality Improvement กับทิศทางขององค์กรที่ต้องก้าวเดิน 564 0
Mindset กับการปฏิบัติงานของคนในองค์กร 936 1
คุณลักษณะพื้นฐาน (Underlying Characteristic or Attribute) ของบุคลากร 685 0
ทบทวน Service Mind กันอีกสักครั้ง 690 0
งานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องเติบโตไปพร้อมกับองค์กร 658 0
การทำงาน & การพัฒนาตนเอง 639 0
เปลี่ยนพฤติกรรมงานบริการของเราให้ถูกใจลูกค้ากันเถอะ 775 0
การเพิ่มผลผลิตด้านบุคคลากร (Productivity through People) 724 0
การบริหาร “คน” บนพื้นฐานของ “ทุน”ที่แตกต่าง 683 0
Productivity กับการทำงานของเรา 692 0
การพัฒนาพนักงานด้วยการเพิ่มคุณค่าในงาน (Human Resource Development : Job Enrichment) 1130 0
Competency สำคัญของงาน HR ที่จะต้องมีเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร 818 0
กระบวนการ PDCA เพื่อการพัฒนาการทำงานแบบมืออาชีพ 828 0
เลือกวิธีการพัฒนาพนักงานให้ถูกกับเรื่องที่จะพัฒนา 633 0
เราดูแลลูกค้าได้ดีพอแล้วหรือยัง ? 534 0
CREATIVE THINKING คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ 631 0
ความเป็นครอบครัวกับการบริหารจัดการองค์กร 702 0
สมรรถนะ (Competency) กับการคัดเลือกคนเข้ามาทำงาน 697 0
งาน HR กับการบริหารอัตรากำลังคน 694 0
Benchmarking เครื่องมือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 640 0
คิดให้ไว ทำให้เร็ว แบบนักการตลาด 515 0
24 ชั่วโมงเหมือนกัน แต่กระบวนการบริหารเวลาไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับอะไร 572 0
Training & Development Management System 624 0
“CARE” บริการง่าย ๆ ได้ใจลูกค้า 597 0
การใช้ประโยชน์สูงสุดจากเอกสาร คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 1011 0
ความท้าทายการบริหารงานบนความแตกต่าง ระหว่างภาครัฐ และเอกชน 898 0
รู้จัก HPO (HighPerformance Organization) 815 0
มาเรียนรู้จักลักษณะงาน HR ในปัจจุบันกันเถอะ 791 0
เพิ่มผลผลิตองค์กรกับกิจกรรม Change Management 666 0
การจะต่อยอดธุรกิจขององค์กรให้เกิดความยั่งยืนทำได้อย่างไร? 526 0
แนวคิด Lean กับการลดความสูญเปล่าจากการใช้ทรัพยากรที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่ม 621 0
งานบริการกับเครื่องมือในการออกแบบบริการ (Service Design) 670 0
HR Scorecard & การบริหารทรัพยากรบุคคล 809 0
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) ของภาคใต้ 660 0
เปลี่ยน"ก่อนจะ "ถูกเปลี่ยน" 518 0
เครือข่ายและพันธมิตรกับการทำงานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 625 0
สร้างแนวความคิดพื้นฐานกับการพัฒนาแบบลีน 681 0
องค์กรบริการกับหลักการ 3 WINS 729 1
บริการที่เป็นเลิศ (Customer Service Excellence) 546 0
การออกแบบกระบวนการสร้างความตระหนัก awareness process 1079 0
คิดผลิตภัณฑ์ใหม่ กับ User Experience 590 0
สร้างความผูกพันของลูกค้า จากความผูกพันของบุคลากร 625 0
กลยุทธ์ฝ่าวิกฤติให้องค์กรอยู่รอดและลูกค้าพึงพอใจ 581 0
สร้างการตลาดอย่างไรให้ “ คน รัก แบรนด์ “ 745 0
การบริหารเพื่อเพิ่มผลผลิตในองค์กร 640 0