นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สร้างทัศนคติการทำงานเชิงรุก สู่ความสำเร็จขององค์กร 496 0
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิ่งที่ทุกองค์กรต้องมี (Human Resource Development) 431 0
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ 357 0
Marketing Mindset ที่งานการตลาดควรมี 357 0
ทำอย่างไรให้ตรายี่ห้อขององค์กรโดนใจตลาด 275 0
การสร้างแบรนด์ : ปัจจัยกำหนดความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน 314 0
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior 256 0
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เราเองก็ฝึกได้ 306 1
เรียนรู้จากข้อผิดพลาด พัฒนาศักยภาพการทำงานให้สำเร็จ 290 0
การสร้างความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ 295 0
นวัตกรรมกับองค์กร 389 0
องค์กรกับการทำธุรกิจการตลาด 4.0 280 0
การสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร เพื่อรักษาคนเก่ง คนมีความสามารถขององค์กร 343 1
ทัศนคติที่ดีในการทำงาน สิ่งสำคัญที่พนักงานต้องมี 596 0
แผนงานด้าน HR กับแผนธุรกิจขององค์กร 395 0
ความท้าทายองค์กร 4.0 “องค์กรกับการปรับตัวให้ทันในการรับมือการเปลี่ยนแปลง" 332 0
ไทยแลนด์ 4.0 กับการปรับเปลี่ยนองค์กร 393 0
ความต้องการของลูกค้ากับการเพิ่มยอดขาย 341 0
ปัจจัยสำคัญในการสื่อสารระหว่างบุคคล 472 0
พลิกมุมคิด พิชิตใจลูกค้า 396 0
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อความอยู่รอด 264 0
Customer Relationship Management : CRM 328 0
การทำให้ “แบรนด์” ถูกบอกต่อ 290 0
ทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรโดนใจตลาด 271 0
การตลาดกับความต้องการของลูกค้า 358 0
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior 409 0
การสร้างความพึงพอใจและดึงดูดใจลูกค้าให้กลับมาใช้บริการอีก 379 0
Leveraged Growth : การเติบโตแบบเหนี่ยวนำไร้ขอบเขต 325 0
Well-Being กับการสร้างผลงานของบุคลากร 344 0
Shared Values ค่านิยมร่วม ..สู่ความเป็นเลิศ 306 0
เส้นทางสร้างความผูกพันของพนักงาน : (EMPLOYEE ENGAGEMENT ROADMAP) 361 0
Employee Engagement เป็นความรับผิดชอบของใคร 355 0
การสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ 289 0
องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ที่ทุกๆ องค์กรต้องมี 353 0
Employee first, Customer Second 273 0
Thailand 4.0 ถึงเวลาที่องค์กรต้องเปลี่ยน 391 0
ค้นหา passion แล้วนำมาแปลงให้เป็นมืออาชีพ 288 0
ทักษะนั้น สำคัญน่ะ 388 0
การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน (DESTINATION TO SUCCESS) 337 0
Skill ของคนทำงานกับการขับเคลื่อนองค์กร 441 1
การตลาดบนความคิดสร้างสรรค์ 454 0
กลยุทธ์ระดับองค์กรสำคัญกับการอยู่รอดขององค์กร 411 0
สร้างการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐาน Challenge ขององค์กร 446 0
จิตสำนึกกับการเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กร 381 0
Competency กับการขับเคลื่อน HR ขององค์กร 381 0
ประเทศไทย 4.0 กับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ 540 0
การบริหารแบบ Reactive VS Proactive 403 0
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) 627 0
Sustainability of Competitive Advantage 372 0
ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ @ Thailand 4.0 1626 0
Mindset กับการพัฒนาวิธีการทำงาน 422 0
การเพิ่มผลผลิตด้านบุคคลากร (Productivity through People) เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์กรที่ยั่งยืน 323 0
Growth Strategy: กลยุทธ์การเจริญเติบโต 437 1
Competency ที่สำคัญของ HR กับการทำงานที่ท้าทาย 422 0
หลักการตลาด 4P กับองค์กรที่ต้องแสวงหาเพื่อเพิ่ม Value ให้กับองค์กร 381 0
Quality Improvement กับทิศทางขององค์กรที่ต้องก้าวเดิน 351 0
Mindset กับการปฏิบัติงานของคนในองค์กร 563 1
คุณลักษณะพื้นฐาน (Underlying Characteristic or Attribute) ของบุคลากร 469 0
ทบทวน Service Mind กันอีกสักครั้ง 384 0
งานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องเติบโตไปพร้อมกับองค์กร 391 0
การทำงาน & การพัฒนาตนเอง 415 0
เปลี่ยนพฤติกรรมงานบริการของเราให้ถูกใจลูกค้ากันเถอะ 541 0
การเพิ่มผลผลิตด้านบุคคลากร (Productivity through People) 446 0
การบริหาร “คน” บนพื้นฐานของ “ทุน”ที่แตกต่าง 420 0
Productivity กับการทำงานของเรา 391 0
การพัฒนาพนักงานด้วยการเพิ่มคุณค่าในงาน (Human Resource Development : Job Enrichment) 636 0
Competency สำคัญของงาน HR ที่จะต้องมีเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร 537 0
กระบวนการ PDCA เพื่อการพัฒนาการทำงานแบบมืออาชีพ 438 0
เลือกวิธีการพัฒนาพนักงานให้ถูกกับเรื่องที่จะพัฒนา 340 0
เราดูแลลูกค้าได้ดีพอแล้วหรือยัง ? 391 0
CREATIVE THINKING คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ 378 0
ความเป็นครอบครัวกับการบริหารจัดการองค์กร 524 0
สมรรถนะ (Competency) กับการคัดเลือกคนเข้ามาทำงาน 511 0
งาน HR กับการบริหารอัตรากำลังคน 522 0
Benchmarking เครื่องมือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 394 0
คิดให้ไว ทำให้เร็ว แบบนักการตลาด 408 0
24 ชั่วโมงเหมือนกัน แต่กระบวนการบริหารเวลาไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับอะไร 423 0
Training & Development Management System 495 0
“CARE” บริการง่าย ๆ ได้ใจลูกค้า 412 0
การใช้ประโยชน์สูงสุดจากเอกสาร คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 673 0
ความท้าทายการบริหารงานบนความแตกต่าง ระหว่างภาครัฐ และเอกชน 519 0
รู้จัก HPO (HighPerformance Organization) 400 0
มาเรียนรู้จักลักษณะงาน HR ในปัจจุบันกันเถอะ 539 0
เพิ่มผลผลิตองค์กรกับกิจกรรม Change Management 442 0
การจะต่อยอดธุรกิจขององค์กรให้เกิดความยั่งยืนทำได้อย่างไร? 385 0
แนวคิด Lean กับการลดความสูญเปล่าจากการใช้ทรัพยากรที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่ม 405 0
งานบริการกับเครื่องมือในการออกแบบบริการ (Service Design) 453 0
HR Scorecard & การบริหารทรัพยากรบุคคล 562 0
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) ของภาคใต้ 411 0
เปลี่ยน"ก่อนจะ "ถูกเปลี่ยน" 395 0
เครือข่ายและพันธมิตรกับการทำงานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 365 0
สร้างแนวความคิดพื้นฐานกับการพัฒนาแบบลีน 480 0
องค์กรบริการกับหลักการ 3 WINS 547 1
บริการที่เป็นเลิศ (Customer Service Excellence) 420 0
การออกแบบกระบวนการสร้างความตระหนัก awareness process 807 0
คิดผลิตภัณฑ์ใหม่ กับ User Experience 418 0
สร้างความผูกพันของลูกค้า จากความผูกพันของบุคลากร 421 0
กลยุทธ์ฝ่าวิกฤติให้องค์กรอยู่รอดและลูกค้าพึงพอใจ 412 0
สร้างการตลาดอย่างไรให้ “ คน รัก แบรนด์ “ 528 0
การบริหารเพื่อเพิ่มผลผลิตในองค์กร 519 0