นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สร้างทัศนคติการทำงานเชิงรุก สู่ความสำเร็จขององค์กร 618 0
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิ่งที่ทุกองค์กรต้องมี (Human Resource Development) 560 0
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ 466 0
Marketing Mindset ที่งานการตลาดควรมี 417 0
ทำอย่างไรให้ตรายี่ห้อขององค์กรโดนใจตลาด 329 0
การสร้างแบรนด์ : ปัจจัยกำหนดความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน 358 0
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior 372 0
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เราเองก็ฝึกได้ 349 1
เรียนรู้จากข้อผิดพลาด พัฒนาศักยภาพการทำงานให้สำเร็จ 337 0
การสร้างความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ 350 0
นวัตกรรมกับองค์กร 508 0
องค์กรกับการทำธุรกิจการตลาด 4.0 315 0
การสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร เพื่อรักษาคนเก่ง คนมีความสามารถขององค์กร 410 1
ทัศนคติที่ดีในการทำงาน สิ่งสำคัญที่พนักงานต้องมี 674 0
แผนงานด้าน HR กับแผนธุรกิจขององค์กร 435 0
ความท้าทายองค์กร 4.0 “องค์กรกับการปรับตัวให้ทันในการรับมือการเปลี่ยนแปลง" 412 0
ไทยแลนด์ 4.0 กับการปรับเปลี่ยนองค์กร 504 0
ความต้องการของลูกค้ากับการเพิ่มยอดขาย 432 0
ปัจจัยสำคัญในการสื่อสารระหว่างบุคคล 513 0
พลิกมุมคิด พิชิตใจลูกค้า 457 0
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อความอยู่รอด 296 0
Customer Relationship Management : CRM 365 0
การทำให้ “แบรนด์” ถูกบอกต่อ 332 0
ทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรโดนใจตลาด 331 0
การตลาดกับความต้องการของลูกค้า 401 0
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior 493 0
การสร้างความพึงพอใจและดึงดูดใจลูกค้าให้กลับมาใช้บริการอีก 471 0
Leveraged Growth : การเติบโตแบบเหนี่ยวนำไร้ขอบเขต 370 0
Well-Being กับการสร้างผลงานของบุคลากร 386 0
Shared Values ค่านิยมร่วม ..สู่ความเป็นเลิศ 342 0
เส้นทางสร้างความผูกพันของพนักงาน : (EMPLOYEE ENGAGEMENT ROADMAP) 399 0
Employee Engagement เป็นความรับผิดชอบของใคร 388 0
การสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ 327 0
องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ที่ทุกๆ องค์กรต้องมี 377 0
Employee first, Customer Second 315 0
Thailand 4.0 ถึงเวลาที่องค์กรต้องเปลี่ยน 461 0
ค้นหา passion แล้วนำมาแปลงให้เป็นมืออาชีพ 347 0
ทักษะนั้น สำคัญน่ะ 461 0
การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน (DESTINATION TO SUCCESS) 381 0
Skill ของคนทำงานกับการขับเคลื่อนองค์กร 501 1
การตลาดบนความคิดสร้างสรรค์ 531 0
กลยุทธ์ระดับองค์กรสำคัญกับการอยู่รอดขององค์กร 483 0
สร้างการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐาน Challenge ขององค์กร 500 0
จิตสำนึกกับการเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กร 419 0
Competency กับการขับเคลื่อน HR ขององค์กร 428 0
ประเทศไทย 4.0 กับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ 613 0
การบริหารแบบ Reactive VS Proactive 449 0
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) 679 0
Sustainability of Competitive Advantage 414 0
ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ @ Thailand 4.0 1730 0
Mindset กับการพัฒนาวิธีการทำงาน 480 0
การเพิ่มผลผลิตด้านบุคคลากร (Productivity through People) เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์กรที่ยั่งยืน 393 0
Growth Strategy: กลยุทธ์การเจริญเติบโต 512 1
Competency ที่สำคัญของ HR กับการทำงานที่ท้าทาย 497 0
หลักการตลาด 4P กับองค์กรที่ต้องแสวงหาเพื่อเพิ่ม Value ให้กับองค์กร 474 0
Quality Improvement กับทิศทางขององค์กรที่ต้องก้าวเดิน 386 0
Mindset กับการปฏิบัติงานของคนในองค์กร 639 1
คุณลักษณะพื้นฐาน (Underlying Characteristic or Attribute) ของบุคลากร 517 0
ทบทวน Service Mind กันอีกสักครั้ง 464 0
งานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องเติบโตไปพร้อมกับองค์กร 473 0
การทำงาน & การพัฒนาตนเอง 450 0
เปลี่ยนพฤติกรรมงานบริการของเราให้ถูกใจลูกค้ากันเถอะ 604 0
การเพิ่มผลผลิตด้านบุคคลากร (Productivity through People) 501 0
การบริหาร “คน” บนพื้นฐานของ “ทุน”ที่แตกต่าง 486 0
Productivity กับการทำงานของเรา 469 0
การพัฒนาพนักงานด้วยการเพิ่มคุณค่าในงาน (Human Resource Development : Job Enrichment) 749 0
Competency สำคัญของงาน HR ที่จะต้องมีเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร 610 0
กระบวนการ PDCA เพื่อการพัฒนาการทำงานแบบมืออาชีพ 522 0
เลือกวิธีการพัฒนาพนักงานให้ถูกกับเรื่องที่จะพัฒนา 405 0
เราดูแลลูกค้าได้ดีพอแล้วหรือยัง ? 413 0
CREATIVE THINKING คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ 428 0
ความเป็นครอบครัวกับการบริหารจัดการองค์กร 552 0
สมรรถนะ (Competency) กับการคัดเลือกคนเข้ามาทำงาน 548 0
งาน HR กับการบริหารอัตรากำลังคน 553 0
Benchmarking เครื่องมือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 420 0
คิดให้ไว ทำให้เร็ว แบบนักการตลาด 419 0
24 ชั่วโมงเหมือนกัน แต่กระบวนการบริหารเวลาไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับอะไร 444 0
Training & Development Management System 512 0
“CARE” บริการง่าย ๆ ได้ใจลูกค้า 438 0
การใช้ประโยชน์สูงสุดจากเอกสาร คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 747 0
ความท้าทายการบริหารงานบนความแตกต่าง ระหว่างภาครัฐ และเอกชน 586 0
รู้จัก HPO (HighPerformance Organization) 494 0
มาเรียนรู้จักลักษณะงาน HR ในปัจจุบันกันเถอะ 588 0
เพิ่มผลผลิตองค์กรกับกิจกรรม Change Management 490 0
การจะต่อยอดธุรกิจขององค์กรให้เกิดความยั่งยืนทำได้อย่างไร? 412 0
แนวคิด Lean กับการลดความสูญเปล่าจากการใช้ทรัพยากรที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่ม 432 0
งานบริการกับเครื่องมือในการออกแบบบริการ (Service Design) 501 0
HR Scorecard & การบริหารทรัพยากรบุคคล 611 0
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) ของภาคใต้ 440 0
เปลี่ยน"ก่อนจะ "ถูกเปลี่ยน" 425 0
เครือข่ายและพันธมิตรกับการทำงานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 411 0
สร้างแนวความคิดพื้นฐานกับการพัฒนาแบบลีน 522 0
องค์กรบริการกับหลักการ 3 WINS 580 1
บริการที่เป็นเลิศ (Customer Service Excellence) 445 0
การออกแบบกระบวนการสร้างความตระหนัก awareness process 867 0
คิดผลิตภัณฑ์ใหม่ กับ User Experience 451 0
สร้างความผูกพันของลูกค้า จากความผูกพันของบุคลากร 458 0
กลยุทธ์ฝ่าวิกฤติให้องค์กรอยู่รอดและลูกค้าพึงพอใจ 447 0
สร้างการตลาดอย่างไรให้ “ คน รัก แบรนด์ “ 571 0
การบริหารเพื่อเพิ่มผลผลิตในองค์กร 543 0