นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สร้างทัศนคติการทำงานเชิงรุก สู่ความสำเร็จขององค์กร 397 0
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิ่งที่ทุกองค์กรต้องมี (Human Resource Development) 333 0
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ 277 0
Marketing Mindset ที่งานการตลาดควรมี 304 0
ทำอย่างไรให้ตรายี่ห้อขององค์กรโดนใจตลาด 224 0
การสร้างแบรนด์ : ปัจจัยกำหนดความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน 256 0
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior 213 0
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เราเองก็ฝึกได้ 270 1
เรียนรู้จากข้อผิดพลาด พัฒนาศักยภาพการทำงานให้สำเร็จ 240 0
การสร้างความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ 259 0
นวัตกรรมกับองค์กร 329 0
องค์กรกับการทำธุรกิจการตลาด 4.0 251 0
การสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร เพื่อรักษาคนเก่ง คนมีความสามารถขององค์กร 307 1
ทัศนคติที่ดีในการทำงาน สิ่งสำคัญที่พนักงานต้องมี 555 0
แผนงานด้าน HR กับแผนธุรกิจขององค์กร 356 0
ความท้าทายองค์กร 4.0 “องค์กรกับการปรับตัวให้ทันในการรับมือการเปลี่ยนแปลง" 299 0
ไทยแลนด์ 4.0 กับการปรับเปลี่ยนองค์กร 345 0
ความต้องการของลูกค้ากับการเพิ่มยอดขาย 319 0
ปัจจัยสำคัญในการสื่อสารระหว่างบุคคล 441 0
พลิกมุมคิด พิชิตใจลูกค้า 362 0
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อความอยู่รอด 242 0
Customer Relationship Management : CRM 304 0
การทำให้ “แบรนด์” ถูกบอกต่อ 265 0
ทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรโดนใจตลาด 246 0
การตลาดกับความต้องการของลูกค้า 331 0
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior 373 0
การสร้างความพึงพอใจและดึงดูดใจลูกค้าให้กลับมาใช้บริการอีก 348 0
Leveraged Growth : การเติบโตแบบเหนี่ยวนำไร้ขอบเขต 299 0
Well-Being กับการสร้างผลงานของบุคลากร 305 0
Shared Values ค่านิยมร่วม ..สู่ความเป็นเลิศ 287 0
เส้นทางสร้างความผูกพันของพนักงาน : (EMPLOYEE ENGAGEMENT ROADMAP) 331 0
Employee Engagement เป็นความรับผิดชอบของใคร 316 0
การสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ 271 0
องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ที่ทุกๆ องค์กรต้องมี 334 0
Employee first, Customer Second 240 0
Thailand 4.0 ถึงเวลาที่องค์กรต้องเปลี่ยน 353 0
ค้นหา passion แล้วนำมาแปลงให้เป็นมืออาชีพ 255 0
ทักษะนั้น สำคัญน่ะ 344 0
การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน (DESTINATION TO SUCCESS) 310 0
Skill ของคนทำงานกับการขับเคลื่อนองค์กร 385 1
การตลาดบนความคิดสร้างสรรค์ 407 0
กลยุทธ์ระดับองค์กรสำคัญกับการอยู่รอดขององค์กร 359 0
สร้างการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐาน Challenge ขององค์กร 387 0
จิตสำนึกกับการเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กร 346 0
Competency กับการขับเคลื่อน HR ขององค์กร 351 0
ประเทศไทย 4.0 กับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ 485 0
การบริหารแบบ Reactive VS Proactive 379 0
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) 578 0
Sustainability of Competitive Advantage 339 0
ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ @ Thailand 4.0 1564 0
Mindset กับการพัฒนาวิธีการทำงาน 367 0
การเพิ่มผลผลิตด้านบุคคลากร (Productivity through People) เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์กรที่ยั่งยืน 304 0
Growth Strategy: กลยุทธ์การเจริญเติบโต 408 1
Competency ที่สำคัญของ HR กับการทำงานที่ท้าทาย 371 0
หลักการตลาด 4P กับองค์กรที่ต้องแสวงหาเพื่อเพิ่ม Value ให้กับองค์กร 330 0
Quality Improvement กับทิศทางขององค์กรที่ต้องก้าวเดิน 325 0
Mindset กับการปฏิบัติงานของคนในองค์กร 490 1
คุณลักษณะพื้นฐาน (Underlying Characteristic or Attribute) ของบุคลากร 430 0
ทบทวน Service Mind กันอีกสักครั้ง 350 0
งานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องเติบโตไปพร้อมกับองค์กร 340 0
การทำงาน & การพัฒนาตนเอง 383 0
เปลี่ยนพฤติกรรมงานบริการของเราให้ถูกใจลูกค้ากันเถอะ 513 0
การเพิ่มผลผลิตด้านบุคคลากร (Productivity through People) 412 0
การบริหาร “คน” บนพื้นฐานของ “ทุน”ที่แตกต่าง 393 0
Productivity กับการทำงานของเรา 352 0
การพัฒนาพนักงานด้วยการเพิ่มคุณค่าในงาน (Human Resource Development : Job Enrichment) 595 0
Competency สำคัญของงาน HR ที่จะต้องมีเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร 473 0
กระบวนการ PDCA เพื่อการพัฒนาการทำงานแบบมืออาชีพ 397 0
เลือกวิธีการพัฒนาพนักงานให้ถูกกับเรื่องที่จะพัฒนา 294 0
เราดูแลลูกค้าได้ดีพอแล้วหรือยัง ? 354 0
CREATIVE THINKING คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ 345 0
ความเป็นครอบครัวกับการบริหารจัดการองค์กร 465 0
สมรรถนะ (Competency) กับการคัดเลือกคนเข้ามาทำงาน 465 0
งาน HR กับการบริหารอัตรากำลังคน 490 0
Benchmarking เครื่องมือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 361 0
คิดให้ไว ทำให้เร็ว แบบนักการตลาด 372 0
24 ชั่วโมงเหมือนกัน แต่กระบวนการบริหารเวลาไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับอะไร 391 0
Training & Development Management System 462 0
“CARE” บริการง่าย ๆ ได้ใจลูกค้า 383 0
การใช้ประโยชน์สูงสุดจากเอกสาร คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 564 0
ความท้าทายการบริหารงานบนความแตกต่าง ระหว่างภาครัฐ และเอกชน 474 0
รู้จัก HPO (HighPerformance Organization) 380 0
มาเรียนรู้จักลักษณะงาน HR ในปัจจุบันกันเถอะ 495 0
เพิ่มผลผลิตองค์กรกับกิจกรรม Change Management 403 0
การจะต่อยอดธุรกิจขององค์กรให้เกิดความยั่งยืนทำได้อย่างไร? 359 0
แนวคิด Lean กับการลดความสูญเปล่าจากการใช้ทรัพยากรที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่ม 373 0
งานบริการกับเครื่องมือในการออกแบบบริการ (Service Design) 425 0
HR Scorecard & การบริหารทรัพยากรบุคคล 520 0
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) ของภาคใต้ 368 0
เปลี่ยน"ก่อนจะ "ถูกเปลี่ยน" 373 0
เครือข่ายและพันธมิตรกับการทำงานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 342 0
สร้างแนวความคิดพื้นฐานกับการพัฒนาแบบลีน 442 0
องค์กรบริการกับหลักการ 3 WINS 518 1
บริการที่เป็นเลิศ (Customer Service Excellence) 386 0
การออกแบบกระบวนการสร้างความตระหนัก awareness process 759 0
คิดผลิตภัณฑ์ใหม่ กับ User Experience 388 0
สร้างความผูกพันของลูกค้า จากความผูกพันของบุคลากร 399 0
กลยุทธ์ฝ่าวิกฤติให้องค์กรอยู่รอดและลูกค้าพึงพอใจ 390 0
สร้างการตลาดอย่างไรให้ “ คน รัก แบรนด์ “ 487 0
การบริหารเพื่อเพิ่มผลผลิตในองค์กร 488 0