นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สร้างทัศนคติการทำงานเชิงรุก สู่ความสำเร็จขององค์กร 70 0
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิ่งที่ทุกองค์กรต้องมี (Human Resource Development) 67 0
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ 63 0
Marketing Mindset ที่งานการตลาดควรมี 81 0
ทำอย่างไรให้ตรายี่ห้อขององค์กรโดนใจตลาด 82 0
การสร้างแบรนด์ : ปัจจัยกำหนดความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน 88 0
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior 79 0
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เราเองก็ฝึกได้ 121 1
เรียนรู้จากข้อผิดพลาด พัฒนาศักยภาพการทำงานให้สำเร็จ 117 0
การสร้างความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ 119 0
นวัตกรรมกับองค์กร 150 0
องค์กรกับการทำธุรกิจการตลาด 4.0 157 0
การสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร เพื่อรักษาคนเก่ง คนมีความสามารถขององค์กร 145 1
ทัศนคติที่ดีในการทำงาน สิ่งสำคัญที่พนักงานต้องมี 390 0
แผนงานด้าน HR กับแผนธุรกิจขององค์กร 188 0
ความท้าทายองค์กร 4.0 “องค์กรกับการปรับตัวให้ทันในการรับมือการเปลี่ยนแปลง" 165 0
ไทยแลนด์ 4.0 กับการปรับเปลี่ยนองค์กร 169 0
ความต้องการของลูกค้ากับการเพิ่มยอดขาย 154 0
ปัจจัยสำคัญในการสื่อสารระหว่างบุคคล 272 0
พลิกมุมคิด พิชิตใจลูกค้า 165 0
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อความอยู่รอด 146 0
Customer Relationship Management : CRM 176 0
การทำให้ “แบรนด์” ถูกบอกต่อ 141 0
ทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรโดนใจตลาด 146 0
การตลาดกับความต้องการของลูกค้า 178 0
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior 233 0
การสร้างความพึงพอใจและดึงดูดใจลูกค้าให้กลับมาใช้บริการอีก 188 0
Leveraged Growth : การเติบโตแบบเหนี่ยวนำไร้ขอบเขต 195 0
Well-Being กับการสร้างผลงานของบุคลากร 209 0
Shared Values ค่านิยมร่วม ..สู่ความเป็นเลิศ 192 0
เส้นทางสร้างความผูกพันของพนักงาน : (EMPLOYEE ENGAGEMENT ROADMAP) 177 0
Employee Engagement เป็นความรับผิดชอบของใคร 183 0
การสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ 153 0
องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ที่ทุกๆ องค์กรต้องมี 216 0
Employee first, Customer Second 167 0
Thailand 4.0 ถึงเวลาที่องค์กรต้องเปลี่ยน 184 0
ค้นหา passion แล้วนำมาแปลงให้เป็นมืออาชีพ 165 0
ทักษะนั้น สำคัญน่ะ 171 0
การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน (DESTINATION TO SUCCESS) 178 0
Skill ของคนทำงานกับการขับเคลื่อนองค์กร 251 1
การตลาดบนความคิดสร้างสรรค์ 273 0
กลยุทธ์ระดับองค์กรสำคัญกับการอยู่รอดขององค์กร 255 0
สร้างการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐาน Challenge ขององค์กร 238 0
จิตสำนึกกับการเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กร 233 0
Competency กับการขับเคลื่อน HR ขององค์กร 264 0
ประเทศไทย 4.0 กับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ 338 0
การบริหารแบบ Reactive VS Proactive 256 0
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) 301 0
Sustainability of Competitive Advantage 249 0
ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ @ Thailand 4.0 1195 0
Mindset กับการพัฒนาวิธีการทำงาน 245 0
การเพิ่มผลผลิตด้านบุคคลากร (Productivity through People) เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์กรที่ยั่งยืน 234 0
Growth Strategy: กลยุทธ์การเจริญเติบโต 306 1
Competency ที่สำคัญของ HR กับการทำงานที่ท้าทาย 229 0
หลักการตลาด 4P กับองค์กรที่ต้องแสวงหาเพื่อเพิ่ม Value ให้กับองค์กร 258 0
Quality Improvement กับทิศทางขององค์กรที่ต้องก้าวเดิน 234 0
Mindset กับการปฏิบัติงานของคนในองค์กร 346 1
คุณลักษณะพื้นฐาน (Underlying Characteristic or Attribute) ของบุคลากร 313 0
ทบทวน Service Mind กันอีกสักครั้ง 247 0
งานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องเติบโตไปพร้อมกับองค์กร 241 0
การทำงาน & การพัฒนาตนเอง 286 0
เปลี่ยนพฤติกรรมงานบริการของเราให้ถูกใจลูกค้ากันเถอะ 348 0
การเพิ่มผลผลิตด้านบุคคลากร (Productivity through People) 310 0
การบริหาร “คน” บนพื้นฐานของ “ทุน”ที่แตกต่าง 277 0
Productivity กับการทำงานของเรา 247 0
การพัฒนาพนักงานด้วยการเพิ่มคุณค่าในงาน (Human Resource Development : Job Enrichment) 411 0
Competency สำคัญของงาน HR ที่จะต้องมีเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร 359 0
กระบวนการ PDCA เพื่อการพัฒนาการทำงานแบบมืออาชีพ 291 0
เลือกวิธีการพัฒนาพนักงานให้ถูกกับเรื่องที่จะพัฒนา 212 0
เราดูแลลูกค้าได้ดีพอแล้วหรือยัง ? 270 0
CREATIVE THINKING คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ 268 0
ความเป็นครอบครัวกับการบริหารจัดการองค์กร 317 0
สมรรถนะ (Competency) กับการคัดเลือกคนเข้ามาทำงาน 359 0
งาน HR กับการบริหารอัตรากำลังคน 347 0
Benchmarking เครื่องมือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 283 0
คิดให้ไว ทำให้เร็ว แบบนักการตลาด 265 0
24 ชั่วโมงเหมือนกัน แต่กระบวนการบริหารเวลาไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับอะไร 274 0
Training & Development Management System 349 0
“CARE” บริการง่าย ๆ ได้ใจลูกค้า 313 0
การใช้ประโยชน์สูงสุดจากเอกสาร คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 335 0
ความท้าทายการบริหารงานบนความแตกต่าง ระหว่างภาครัฐ และเอกชน 335 0
รู้จัก HPO (HighPerformance Organization) 299 0
มาเรียนรู้จักลักษณะงาน HR ในปัจจุบันกันเถอะ 339 0
เพิ่มผลผลิตองค์กรกับกิจกรรม Change Management 344 0
การจะต่อยอดธุรกิจขององค์กรให้เกิดความยั่งยืนทำได้อย่างไร? 267 0
แนวคิด Lean กับการลดความสูญเปล่าจากการใช้ทรัพยากรที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่ม 288 0
งานบริการกับเครื่องมือในการออกแบบบริการ (Service Design) 334 0
HR Scorecard & การบริหารทรัพยากรบุคคล 379 0
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) ของภาคใต้ 309 0
เปลี่ยน"ก่อนจะ "ถูกเปลี่ยน" 305 0
เครือข่ายและพันธมิตรกับการทำงานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 290 0
สร้างแนวความคิดพื้นฐานกับการพัฒนาแบบลีน 351 0
องค์กรบริการกับหลักการ 3 WINS 405 1
บริการที่เป็นเลิศ (Customer Service Excellence) 311 0
การออกแบบกระบวนการสร้างความตระหนัก awareness process 615 0
คิดผลิตภัณฑ์ใหม่ กับ User Experience 329 0
สร้างความผูกพันของลูกค้า จากความผูกพันของบุคลากร 342 0
กลยุทธ์ฝ่าวิกฤติให้องค์กรอยู่รอดและลูกค้าพึงพอใจ 318 0
สร้างการตลาดอย่างไรให้ “ คน รัก แบรนด์ “ 345 0
การบริหารเพื่อเพิ่มผลผลิตในองค์กร 425 0