นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สร้างทัศนคติการทำงานเชิงรุก สู่ความสำเร็จขององค์กร 169 0
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิ่งที่ทุกองค์กรต้องมี (Human Resource Development) 150 0
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ 131 0
Marketing Mindset ที่งานการตลาดควรมี 148 0
ทำอย่างไรให้ตรายี่ห้อขององค์กรโดนใจตลาด 147 0
การสร้างแบรนด์ : ปัจจัยกำหนดความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน 143 0
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior 124 0
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เราเองก็ฝึกได้ 191 1
เรียนรู้จากข้อผิดพลาด พัฒนาศักยภาพการทำงานให้สำเร็จ 158 0
การสร้างความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ 170 0
นวัตกรรมกับองค์กร 219 0
องค์กรกับการทำธุรกิจการตลาด 4.0 201 0
การสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร เพื่อรักษาคนเก่ง คนมีความสามารถขององค์กร 203 1
ทัศนคติที่ดีในการทำงาน สิ่งสำคัญที่พนักงานต้องมี 446 0
แผนงานด้าน HR กับแผนธุรกิจขององค์กร 245 0
ความท้าทายองค์กร 4.0 “องค์กรกับการปรับตัวให้ทันในการรับมือการเปลี่ยนแปลง" 213 0
ไทยแลนด์ 4.0 กับการปรับเปลี่ยนองค์กร 215 0
ความต้องการของลูกค้ากับการเพิ่มยอดขาย 196 0
ปัจจัยสำคัญในการสื่อสารระหว่างบุคคล 321 0
พลิกมุมคิด พิชิตใจลูกค้า 207 0
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อความอยู่รอด 172 0
Customer Relationship Management : CRM 219 0
การทำให้ “แบรนด์” ถูกบอกต่อ 181 0
ทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรโดนใจตลาด 179 0
การตลาดกับความต้องการของลูกค้า 228 0
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior 265 0
การสร้างความพึงพอใจและดึงดูดใจลูกค้าให้กลับมาใช้บริการอีก 225 0
Leveraged Growth : การเติบโตแบบเหนี่ยวนำไร้ขอบเขต 228 0
Well-Being กับการสร้างผลงานของบุคลากร 253 0
Shared Values ค่านิยมร่วม ..สู่ความเป็นเลิศ 225 0
เส้นทางสร้างความผูกพันของพนักงาน : (EMPLOYEE ENGAGEMENT ROADMAP) 212 0
Employee Engagement เป็นความรับผิดชอบของใคร 209 0
การสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ 204 0
องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ที่ทุกๆ องค์กรต้องมี 251 0
Employee first, Customer Second 196 0
Thailand 4.0 ถึงเวลาที่องค์กรต้องเปลี่ยน 225 0
ค้นหา passion แล้วนำมาแปลงให้เป็นมืออาชีพ 199 0
ทักษะนั้น สำคัญน่ะ 201 0
การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน (DESTINATION TO SUCCESS) 222 0
Skill ของคนทำงานกับการขับเคลื่อนองค์กร 280 1
การตลาดบนความคิดสร้างสรรค์ 312 0
กลยุทธ์ระดับองค์กรสำคัญกับการอยู่รอดขององค์กร 291 0
สร้างการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐาน Challenge ขององค์กร 284 0
จิตสำนึกกับการเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กร 268 0
Competency กับการขับเคลื่อน HR ขององค์กร 289 0
ประเทศไทย 4.0 กับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ 375 0
การบริหารแบบ Reactive VS Proactive 293 0
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) 367 0
Sustainability of Competitive Advantage 291 0
ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ @ Thailand 4.0 1355 0
Mindset กับการพัฒนาวิธีการทำงาน 274 0
การเพิ่มผลผลิตด้านบุคคลากร (Productivity through People) เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์กรที่ยั่งยืน 260 0
Growth Strategy: กลยุทธ์การเจริญเติบโต 345 1
Competency ที่สำคัญของ HR กับการทำงานที่ท้าทาย 265 0
หลักการตลาด 4P กับองค์กรที่ต้องแสวงหาเพื่อเพิ่ม Value ให้กับองค์กร 285 0
Quality Improvement กับทิศทางขององค์กรที่ต้องก้าวเดิน 268 0
Mindset กับการปฏิบัติงานของคนในองค์กร 398 1
คุณลักษณะพื้นฐาน (Underlying Characteristic or Attribute) ของบุคลากร 354 0
ทบทวน Service Mind กันอีกสักครั้ง 280 0
งานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องเติบโตไปพร้อมกับองค์กร 274 0
การทำงาน & การพัฒนาตนเอง 328 0
เปลี่ยนพฤติกรรมงานบริการของเราให้ถูกใจลูกค้ากันเถอะ 386 0
การเพิ่มผลผลิตด้านบุคคลากร (Productivity through People) 337 0
การบริหาร “คน” บนพื้นฐานของ “ทุน”ที่แตกต่าง 312 0
Productivity กับการทำงานของเรา 285 0
การพัฒนาพนักงานด้วยการเพิ่มคุณค่าในงาน (Human Resource Development : Job Enrichment) 456 0
Competency สำคัญของงาน HR ที่จะต้องมีเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร 400 0
กระบวนการ PDCA เพื่อการพัฒนาการทำงานแบบมืออาชีพ 318 0
เลือกวิธีการพัฒนาพนักงานให้ถูกกับเรื่องที่จะพัฒนา 239 0
เราดูแลลูกค้าได้ดีพอแล้วหรือยัง ? 303 0
CREATIVE THINKING คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ 296 0
ความเป็นครอบครัวกับการบริหารจัดการองค์กร 346 0
สมรรถนะ (Competency) กับการคัดเลือกคนเข้ามาทำงาน 390 0
งาน HR กับการบริหารอัตรากำลังคน 379 0
Benchmarking เครื่องมือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 311 0
คิดให้ไว ทำให้เร็ว แบบนักการตลาด 303 0
24 ชั่วโมงเหมือนกัน แต่กระบวนการบริหารเวลาไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับอะไร 304 0
Training & Development Management System 377 0
“CARE” บริการง่าย ๆ ได้ใจลูกค้า 345 0
การใช้ประโยชน์สูงสุดจากเอกสาร คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 375 0
ความท้าทายการบริหารงานบนความแตกต่าง ระหว่างภาครัฐ และเอกชน 378 0
รู้จัก HPO (HighPerformance Organization) 316 0
มาเรียนรู้จักลักษณะงาน HR ในปัจจุบันกันเถอะ 365 0
เพิ่มผลผลิตองค์กรกับกิจกรรม Change Management 364 0
การจะต่อยอดธุรกิจขององค์กรให้เกิดความยั่งยืนทำได้อย่างไร? 297 0
แนวคิด Lean กับการลดความสูญเปล่าจากการใช้ทรัพยากรที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่ม 311 0
งานบริการกับเครื่องมือในการออกแบบบริการ (Service Design) 370 0
HR Scorecard & การบริหารทรัพยากรบุคคล 406 0
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) ของภาคใต้ 334 0
เปลี่ยน"ก่อนจะ "ถูกเปลี่ยน" 321 0
เครือข่ายและพันธมิตรกับการทำงานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 314 0
สร้างแนวความคิดพื้นฐานกับการพัฒนาแบบลีน 369 0
องค์กรบริการกับหลักการ 3 WINS 436 1
บริการที่เป็นเลิศ (Customer Service Excellence) 332 0
การออกแบบกระบวนการสร้างความตระหนัก awareness process 660 0
คิดผลิตภัณฑ์ใหม่ กับ User Experience 351 0
สร้างความผูกพันของลูกค้า จากความผูกพันของบุคลากร 368 0
กลยุทธ์ฝ่าวิกฤติให้องค์กรอยู่รอดและลูกค้าพึงพอใจ 338 0
สร้างการตลาดอย่างไรให้ “ คน รัก แบรนด์ “ 393 0
การบริหารเพื่อเพิ่มผลผลิตในองค์กร 449 0