นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สร้างทัศนคติการทำงานเชิงรุก สู่ความสำเร็จขององค์กร 1334 0
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิ่งที่ทุกองค์กรต้องมี (Human Resource Development) 1407 0
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ 1255 0
Marketing Mindset ที่งานการตลาดควรมี 1022 0
ทำอย่างไรให้ตรายี่ห้อขององค์กรโดนใจตลาด 914 0
การสร้างแบรนด์ : ปัจจัยกำหนดความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน 819 0
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior 989 0
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เราเองก็ฝึกได้ 847 1
เรียนรู้จากข้อผิดพลาด พัฒนาศักยภาพการทำงานให้สำเร็จ 868 0
การสร้างความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ 818 0
นวัตกรรมกับองค์กร 1192 0
องค์กรกับการทำธุรกิจการตลาด 4.0 615 0
การสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร เพื่อรักษาคนเก่ง คนมีความสามารถขององค์กร 900 1
ทัศนคติที่ดีในการทำงาน สิ่งสำคัญที่พนักงานต้องมี 1226 0
แผนงานด้าน HR กับแผนธุรกิจขององค์กร 890 0
ความท้าทายองค์กร 4.0 “องค์กรกับการปรับตัวให้ทันในการรับมือการเปลี่ยนแปลง" 960 0
ไทยแลนด์ 4.0 กับการปรับเปลี่ยนองค์กร 934 0
ความต้องการของลูกค้ากับการเพิ่มยอดขาย 929 0
ปัจจัยสำคัญในการสื่อสารระหว่างบุคคล 860 0
พลิกมุมคิด พิชิตใจลูกค้า 912 0
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อความอยู่รอด 623 0
Customer Relationship Management : CRM 695 0
การทำให้ “แบรนด์” ถูกบอกต่อ 703 0
ทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรโดนใจตลาด 736 0
การตลาดกับความต้องการของลูกค้า 702 0
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior 1038 0
การสร้างความพึงพอใจและดึงดูดใจลูกค้าให้กลับมาใช้บริการอีก 939 0
Leveraged Growth : การเติบโตแบบเหนี่ยวนำไร้ขอบเขต 703 0
Well-Being กับการสร้างผลงานของบุคลากร 680 0
Shared Values ค่านิยมร่วม ..สู่ความเป็นเลิศ 637 0
เส้นทางสร้างความผูกพันของพนักงาน : (EMPLOYEE ENGAGEMENT ROADMAP) 696 0
Employee Engagement เป็นความรับผิดชอบของใคร 695 0
การสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ 595 0
องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ที่ทุกๆ องค์กรต้องมี 670 0
Employee first, Customer Second 587 0
Thailand 4.0 ถึงเวลาที่องค์กรต้องเปลี่ยน 837 0
ค้นหา passion แล้วนำมาแปลงให้เป็นมืออาชีพ 790 0
ทักษะนั้น สำคัญน่ะ 849 0
การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน (DESTINATION TO SUCCESS) 766 0
Skill ของคนทำงานกับการขับเคลื่อนองค์กร 827 1
การตลาดบนความคิดสร้างสรรค์ 991 0
กลยุทธ์ระดับองค์กรสำคัญกับการอยู่รอดขององค์กร 961 0
สร้างการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐาน Challenge ขององค์กร 889 0
จิตสำนึกกับการเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กร 720 0
Competency กับการขับเคลื่อน HR ขององค์กร 771 0
ประเทศไทย 4.0 กับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ 1094 0
การบริหารแบบ Reactive VS Proactive 725 0
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) 1025 0
Sustainability of Competitive Advantage 789 0
ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ @ Thailand 4.0 2151 0
Mindset กับการพัฒนาวิธีการทำงาน 732 0
การเพิ่มผลผลิตด้านบุคคลากร (Productivity through People) เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์กรที่ยั่งยืน 710 0
Growth Strategy: กลยุทธ์การเจริญเติบโต 866 1
Competency ที่สำคัญของ HR กับการทำงานที่ท้าทาย 853 0
หลักการตลาด 4P กับองค์กรที่ต้องแสวงหาเพื่อเพิ่ม Value ให้กับองค์กร 845 0
Quality Improvement กับทิศทางขององค์กรที่ต้องก้าวเดิน 703 0
Mindset กับการปฏิบัติงานของคนในองค์กร 1108 1
คุณลักษณะพื้นฐาน (Underlying Characteristic or Attribute) ของบุคลากร 781 0
ทบทวน Service Mind กันอีกสักครั้ง 799 0
งานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องเติบโตไปพร้อมกับองค์กร 771 0
การทำงาน & การพัฒนาตนเอง 793 0
เปลี่ยนพฤติกรรมงานบริการของเราให้ถูกใจลูกค้ากันเถอะ 909 0
การเพิ่มผลผลิตด้านบุคคลากร (Productivity through People) 870 0
การบริหาร “คน” บนพื้นฐานของ “ทุน”ที่แตกต่าง 782 0
Productivity กับการทำงานของเรา 811 0
การพัฒนาพนักงานด้วยการเพิ่มคุณค่าในงาน (Human Resource Development : Job Enrichment) 1278 0
Competency สำคัญของงาน HR ที่จะต้องมีเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร 953 0
กระบวนการ PDCA เพื่อการพัฒนาการทำงานแบบมืออาชีพ 964 0
เลือกวิธีการพัฒนาพนักงานให้ถูกกับเรื่องที่จะพัฒนา 756 0
เราดูแลลูกค้าได้ดีพอแล้วหรือยัง ? 636 0
CREATIVE THINKING คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ 740 0
ความเป็นครอบครัวกับการบริหารจัดการองค์กร 813 0
สมรรถนะ (Competency) กับการคัดเลือกคนเข้ามาทำงาน 799 0
งาน HR กับการบริหารอัตรากำลังคน 814 0
Benchmarking เครื่องมือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 751 0
คิดให้ไว ทำให้เร็ว แบบนักการตลาด 623 0
24 ชั่วโมงเหมือนกัน แต่กระบวนการบริหารเวลาไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับอะไร 667 0
Training & Development Management System 738 0
“CARE” บริการง่าย ๆ ได้ใจลูกค้า 727 0
การใช้ประโยชน์สูงสุดจากเอกสาร คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 1134 0
ความท้าทายการบริหารงานบนความแตกต่าง ระหว่างภาครัฐ และเอกชน 1141 0
รู้จัก HPO (HighPerformance Organization) 918 0
มาเรียนรู้จักลักษณะงาน HR ในปัจจุบันกันเถอะ 904 0
เพิ่มผลผลิตองค์กรกับกิจกรรม Change Management 779 0
การจะต่อยอดธุรกิจขององค์กรให้เกิดความยั่งยืนทำได้อย่างไร? 623 0
แนวคิด Lean กับการลดความสูญเปล่าจากการใช้ทรัพยากรที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่ม 706 0
งานบริการกับเครื่องมือในการออกแบบบริการ (Service Design) 788 0
HR Scorecard & การบริหารทรัพยากรบุคคล 916 0
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) ของภาคใต้ 762 0
เปลี่ยน"ก่อนจะ "ถูกเปลี่ยน" 619 0
เครือข่ายและพันธมิตรกับการทำงานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 734 0
สร้างแนวความคิดพื้นฐานกับการพัฒนาแบบลีน 796 0
องค์กรบริการกับหลักการ 3 WINS 827 1
บริการที่เป็นเลิศ (Customer Service Excellence) 678 0
การออกแบบกระบวนการสร้างความตระหนัก awareness process 1192 0
คิดผลิตภัณฑ์ใหม่ กับ User Experience 695 0
สร้างความผูกพันของลูกค้า จากความผูกพันของบุคลากร 743 0
กลยุทธ์ฝ่าวิกฤติให้องค์กรอยู่รอดและลูกค้าพึงพอใจ 656 0
สร้างการตลาดอย่างไรให้ “ คน รัก แบรนด์ “ 819 0
การบริหารเพื่อเพิ่มผลผลิตในองค์กร 739 0