นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สร้างทัศนคติการทำงานเชิงรุก สู่ความสำเร็จขององค์กร 781 0
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิ่งที่ทุกองค์กรต้องมี (Human Resource Development) 769 0
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ 628 0
Marketing Mindset ที่งานการตลาดควรมี 541 0
ทำอย่างไรให้ตรายี่ห้อขององค์กรโดนใจตลาด 486 0
การสร้างแบรนด์ : ปัจจัยกำหนดความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน 448 0
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior 562 0
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เราเองก็ฝึกได้ 435 1
เรียนรู้จากข้อผิดพลาด พัฒนาศักยภาพการทำงานให้สำเร็จ 441 0
การสร้างความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ 435 0
นวัตกรรมกับองค์กร 738 0
องค์กรกับการทำธุรกิจการตลาด 4.0 386 0
การสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร เพื่อรักษาคนเก่ง คนมีความสามารถขององค์กร 547 1
ทัศนคติที่ดีในการทำงาน สิ่งสำคัญที่พนักงานต้องมี 829 0
แผนงานด้าน HR กับแผนธุรกิจขององค์กร 531 0
ความท้าทายองค์กร 4.0 “องค์กรกับการปรับตัวให้ทันในการรับมือการเปลี่ยนแปลง" 585 0
ไทยแลนด์ 4.0 กับการปรับเปลี่ยนองค์กร 640 0
ความต้องการของลูกค้ากับการเพิ่มยอดขาย 619 0
ปัจจัยสำคัญในการสื่อสารระหว่างบุคคล 590 0
พลิกมุมคิด พิชิตใจลูกค้า 586 0
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อความอยู่รอด 364 0
Customer Relationship Management : CRM 445 0
การทำให้ “แบรนด์” ถูกบอกต่อ 428 0
ทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรโดนใจตลาด 460 0
การตลาดกับความต้องการของลูกค้า 485 0
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior 672 0
การสร้างความพึงพอใจและดึงดูดใจลูกค้าให้กลับมาใช้บริการอีก 650 0
Leveraged Growth : การเติบโตแบบเหนี่ยวนำไร้ขอบเขต 439 0
Well-Being กับการสร้างผลงานของบุคลากร 431 0
Shared Values ค่านิยมร่วม ..สู่ความเป็นเลิศ 401 0
เส้นทางสร้างความผูกพันของพนักงาน : (EMPLOYEE ENGAGEMENT ROADMAP) 460 0
Employee Engagement เป็นความรับผิดชอบของใคร 441 0
การสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ 391 0
องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ที่ทุกๆ องค์กรต้องมี 402 0
Employee first, Customer Second 354 0
Thailand 4.0 ถึงเวลาที่องค์กรต้องเปลี่ยน 584 0
ค้นหา passion แล้วนำมาแปลงให้เป็นมืออาชีพ 502 0
ทักษะนั้น สำคัญน่ะ 571 0
การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน (DESTINATION TO SUCCESS) 499 0
Skill ของคนทำงานกับการขับเคลื่อนองค์กร 590 1
การตลาดบนความคิดสร้างสรรค์ 695 0
กลยุทธ์ระดับองค์กรสำคัญกับการอยู่รอดขององค์กร 665 0
สร้างการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐาน Challenge ขององค์กร 622 0
จิตสำนึกกับการเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กร 484 0
Competency กับการขับเคลื่อน HR ขององค์กร 499 0
ประเทศไทย 4.0 กับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ 745 0
การบริหารแบบ Reactive VS Proactive 503 0
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) 754 0
Sustainability of Competitive Advantage 491 0
ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ @ Thailand 4.0 1823 0
Mindset กับการพัฒนาวิธีการทำงาน 517 0
การเพิ่มผลผลิตด้านบุคคลากร (Productivity through People) เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์กรที่ยั่งยืน 488 0
Growth Strategy: กลยุทธ์การเจริญเติบโต 647 1
Competency ที่สำคัญของ HR กับการทำงานที่ท้าทาย 631 0
หลักการตลาด 4P กับองค์กรที่ต้องแสวงหาเพื่อเพิ่ม Value ให้กับองค์กร 614 0
Quality Improvement กับทิศทางขององค์กรที่ต้องก้าวเดิน 449 0
Mindset กับการปฏิบัติงานของคนในองค์กร 707 1
คุณลักษณะพื้นฐาน (Underlying Characteristic or Attribute) ของบุคลากร 569 0
ทบทวน Service Mind กันอีกสักครั้ง 562 0
งานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องเติบโตไปพร้อมกับองค์กร 534 0
การทำงาน & การพัฒนาตนเอง 496 0
เปลี่ยนพฤติกรรมงานบริการของเราให้ถูกใจลูกค้ากันเถอะ 656 0
การเพิ่มผลผลิตด้านบุคคลากร (Productivity through People) 599 0
การบริหาร “คน” บนพื้นฐานของ “ทุน”ที่แตกต่าง 575 0
Productivity กับการทำงานของเรา 558 0
การพัฒนาพนักงานด้วยการเพิ่มคุณค่าในงาน (Human Resource Development : Job Enrichment) 936 0
Competency สำคัญของงาน HR ที่จะต้องมีเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร 691 0
กระบวนการ PDCA เพื่อการพัฒนาการทำงานแบบมืออาชีพ 672 0
เลือกวิธีการพัฒนาพนักงานให้ถูกกับเรื่องที่จะพัฒนา 531 0
เราดูแลลูกค้าได้ดีพอแล้วหรือยัง ? 441 0
CREATIVE THINKING คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ 518 0
ความเป็นครอบครัวกับการบริหารจัดการองค์กร 603 0
สมรรถนะ (Competency) กับการคัดเลือกคนเข้ามาทำงาน 600 0
งาน HR กับการบริหารอัตรากำลังคน 589 0
Benchmarking เครื่องมือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 505 0
คิดให้ไว ทำให้เร็ว แบบนักการตลาด 444 0
24 ชั่วโมงเหมือนกัน แต่กระบวนการบริหารเวลาไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับอะไร 488 0
Training & Development Management System 547 0
“CARE” บริการง่าย ๆ ได้ใจลูกค้า 472 0
การใช้ประโยชน์สูงสุดจากเอกสาร คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 841 0
ความท้าทายการบริหารงานบนความแตกต่าง ระหว่างภาครัฐ และเอกชน 676 0
รู้จัก HPO (HighPerformance Organization) 675 0
มาเรียนรู้จักลักษณะงาน HR ในปัจจุบันกันเถอะ 671 0
เพิ่มผลผลิตองค์กรกับกิจกรรม Change Management 578 0
การจะต่อยอดธุรกิจขององค์กรให้เกิดความยั่งยืนทำได้อย่างไร? 446 0
แนวคิด Lean กับการลดความสูญเปล่าจากการใช้ทรัพยากรที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่ม 517 0
งานบริการกับเครื่องมือในการออกแบบบริการ (Service Design) 575 0
HR Scorecard & การบริหารทรัพยากรบุคคล 697 0
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) ของภาคใต้ 535 0
เปลี่ยน"ก่อนจะ "ถูกเปลี่ยน" 452 0
เครือข่ายและพันธมิตรกับการทำงานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 520 0
สร้างแนวความคิดพื้นฐานกับการพัฒนาแบบลีน 577 0
องค์กรบริการกับหลักการ 3 WINS 633 1
บริการที่เป็นเลิศ (Customer Service Excellence) 462 0
การออกแบบกระบวนการสร้างความตระหนัก awareness process 931 0
คิดผลิตภัณฑ์ใหม่ กับ User Experience 502 0
สร้างความผูกพันของลูกค้า จากความผูกพันของบุคลากร 518 0
กลยุทธ์ฝ่าวิกฤติให้องค์กรอยู่รอดและลูกค้าพึงพอใจ 502 0
สร้างการตลาดอย่างไรให้ “ คน รัก แบรนด์ “ 647 0
การบริหารเพื่อเพิ่มผลผลิตในองค์กร 560 0