นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สร้างทัศนคติการทำงานเชิงรุก สู่ความสำเร็จขององค์กร 296 0
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิ่งที่ทุกองค์กรต้องมี (Human Resource Development) 240 0
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ 190 0
Marketing Mindset ที่งานการตลาดควรมี 242 0
ทำอย่างไรให้ตรายี่ห้อขององค์กรโดนใจตลาด 187 0
การสร้างแบรนด์ : ปัจจัยกำหนดความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน 201 0
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior 160 0
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เราเองก็ฝึกได้ 229 1
เรียนรู้จากข้อผิดพลาด พัฒนาศักยภาพการทำงานให้สำเร็จ 193 0
การสร้างความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ 222 0
นวัตกรรมกับองค์กร 272 0
องค์กรกับการทำธุรกิจการตลาด 4.0 225 0
การสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร เพื่อรักษาคนเก่ง คนมีความสามารถขององค์กร 273 1
ทัศนคติที่ดีในการทำงาน สิ่งสำคัญที่พนักงานต้องมี 490 0
แผนงานด้าน HR กับแผนธุรกิจขององค์กร 315 0
ความท้าทายองค์กร 4.0 “องค์กรกับการปรับตัวให้ทันในการรับมือการเปลี่ยนแปลง" 254 0
ไทยแลนด์ 4.0 กับการปรับเปลี่ยนองค์กร 291 0
ความต้องการของลูกค้ากับการเพิ่มยอดขาย 281 0
ปัจจัยสำคัญในการสื่อสารระหว่างบุคคล 407 0
พลิกมุมคิด พิชิตใจลูกค้า 307 0
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อความอยู่รอด 208 0
Customer Relationship Management : CRM 272 0
การทำให้ “แบรนด์” ถูกบอกต่อ 237 0
ทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรโดนใจตลาด 211 0
การตลาดกับความต้องการของลูกค้า 307 0
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior 343 0
การสร้างความพึงพอใจและดึงดูดใจลูกค้าให้กลับมาใช้บริการอีก 309 0
Leveraged Growth : การเติบโตแบบเหนี่ยวนำไร้ขอบเขต 260 0
Well-Being กับการสร้างผลงานของบุคลากร 267 0
Shared Values ค่านิยมร่วม ..สู่ความเป็นเลิศ 249 0
เส้นทางสร้างความผูกพันของพนักงาน : (EMPLOYEE ENGAGEMENT ROADMAP) 283 0
Employee Engagement เป็นความรับผิดชอบของใคร 286 0
การสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ 244 0
องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ที่ทุกๆ องค์กรต้องมี 288 0
Employee first, Customer Second 216 0
Thailand 4.0 ถึงเวลาที่องค์กรต้องเปลี่ยน 309 0
ค้นหา passion แล้วนำมาแปลงให้เป็นมืออาชีพ 216 0
ทักษะนั้น สำคัญน่ะ 273 0
การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน (DESTINATION TO SUCCESS) 281 0
Skill ของคนทำงานกับการขับเคลื่อนองค์กร 344 1
การตลาดบนความคิดสร้างสรรค์ 358 0
กลยุทธ์ระดับองค์กรสำคัญกับการอยู่รอดขององค์กร 328 0
สร้างการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐาน Challenge ขององค์กร 349 0
จิตสำนึกกับการเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กร 320 0
Competency กับการขับเคลื่อน HR ขององค์กร 318 0
ประเทศไทย 4.0 กับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ 436 0
การบริหารแบบ Reactive VS Proactive 343 0
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) 514 0
Sustainability of Competitive Advantage 314 0
ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ @ Thailand 4.0 1477 0
Mindset กับการพัฒนาวิธีการทำงาน 317 0
การเพิ่มผลผลิตด้านบุคคลากร (Productivity through People) เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์กรที่ยั่งยืน 277 0
Growth Strategy: กลยุทธ์การเจริญเติบโต 383 1
Competency ที่สำคัญของ HR กับการทำงานที่ท้าทาย 334 0
หลักการตลาด 4P กับองค์กรที่ต้องแสวงหาเพื่อเพิ่ม Value ให้กับองค์กร 301 0
Quality Improvement กับทิศทางขององค์กรที่ต้องก้าวเดิน 295 0
Mindset กับการปฏิบัติงานของคนในองค์กร 439 1
คุณลักษณะพื้นฐาน (Underlying Characteristic or Attribute) ของบุคลากร 380 0
ทบทวน Service Mind กันอีกสักครั้ง 329 0
งานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องเติบโตไปพร้อมกับองค์กร 299 0
การทำงาน & การพัฒนาตนเอง 361 0
เปลี่ยนพฤติกรรมงานบริการของเราให้ถูกใจลูกค้ากันเถอะ 482 0
การเพิ่มผลผลิตด้านบุคคลากร (Productivity through People) 384 0
การบริหาร “คน” บนพื้นฐานของ “ทุน”ที่แตกต่าง 364 0
Productivity กับการทำงานของเรา 332 0
การพัฒนาพนักงานด้วยการเพิ่มคุณค่าในงาน (Human Resource Development : Job Enrichment) 536 0
Competency สำคัญของงาน HR ที่จะต้องมีเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร 430 0
กระบวนการ PDCA เพื่อการพัฒนาการทำงานแบบมืออาชีพ 354 0
เลือกวิธีการพัฒนาพนักงานให้ถูกกับเรื่องที่จะพัฒนา 249 0
เราดูแลลูกค้าได้ดีพอแล้วหรือยัง ? 333 0
CREATIVE THINKING คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ 315 0
ความเป็นครอบครัวกับการบริหารจัดการองค์กร 395 0
สมรรถนะ (Competency) กับการคัดเลือกคนเข้ามาทำงาน 444 0
งาน HR กับการบริหารอัตรากำลังคน 447 0
Benchmarking เครื่องมือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 340 0
คิดให้ไว ทำให้เร็ว แบบนักการตลาด 351 0
24 ชั่วโมงเหมือนกัน แต่กระบวนการบริหารเวลาไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับอะไร 363 0
Training & Development Management System 430 0
“CARE” บริการง่าย ๆ ได้ใจลูกค้า 356 0
การใช้ประโยชน์สูงสุดจากเอกสาร คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 457 0
ความท้าทายการบริหารงานบนความแตกต่าง ระหว่างภาครัฐ และเอกชน 425 0
รู้จัก HPO (HighPerformance Organization) 352 0
มาเรียนรู้จักลักษณะงาน HR ในปัจจุบันกันเถอะ 447 0
เพิ่มผลผลิตองค์กรกับกิจกรรม Change Management 366 0
การจะต่อยอดธุรกิจขององค์กรให้เกิดความยั่งยืนทำได้อย่างไร? 329 0
แนวคิด Lean กับการลดความสูญเปล่าจากการใช้ทรัพยากรที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่ม 345 0
งานบริการกับเครื่องมือในการออกแบบบริการ (Service Design) 393 0
HR Scorecard & การบริหารทรัพยากรบุคคล 461 0
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) ของภาคใต้ 350 0
เปลี่ยน"ก่อนจะ "ถูกเปลี่ยน" 343 0
เครือข่ายและพันธมิตรกับการทำงานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 325 0
สร้างแนวความคิดพื้นฐานกับการพัฒนาแบบลีน 407 0
องค์กรบริการกับหลักการ 3 WINS 483 1
บริการที่เป็นเลิศ (Customer Service Excellence) 348 0
การออกแบบกระบวนการสร้างความตระหนัก awareness process 692 0
คิดผลิตภัณฑ์ใหม่ กับ User Experience 363 0
สร้างความผูกพันของลูกค้า จากความผูกพันของบุคลากร 383 0
กลยุทธ์ฝ่าวิกฤติให้องค์กรอยู่รอดและลูกค้าพึงพอใจ 371 0
สร้างการตลาดอย่างไรให้ “ คน รัก แบรนด์ “ 455 0
การบริหารเพื่อเพิ่มผลผลิตในองค์กร 460 0