นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สร้างทัศนคติการทำงานเชิงรุก สู่ความสำเร็จขององค์กร 1068 0
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิ่งที่ทุกองค์กรต้องมี (Human Resource Development) 1081 0
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ 911 0
Marketing Mindset ที่งานการตลาดควรมี 779 0
ทำอย่างไรให้ตรายี่ห้อขององค์กรโดนใจตลาด 686 0
การสร้างแบรนด์ : ปัจจัยกำหนดความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน 635 0
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior 788 0
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เราเองก็ฝึกได้ 632 1
เรียนรู้จากข้อผิดพลาด พัฒนาศักยภาพการทำงานให้สำเร็จ 640 0
การสร้างความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ 625 0
นวัตกรรมกับองค์กร 984 0
องค์กรกับการทำธุรกิจการตลาด 4.0 500 0
การสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร เพื่อรักษาคนเก่ง คนมีความสามารถขององค์กร 720 1
ทัศนคติที่ดีในการทำงาน สิ่งสำคัญที่พนักงานต้องมี 1007 0
แผนงานด้าน HR กับแผนธุรกิจขององค์กร 719 0
ความท้าทายองค์กร 4.0 “องค์กรกับการปรับตัวให้ทันในการรับมือการเปลี่ยนแปลง" 790 0
ไทยแลนด์ 4.0 กับการปรับเปลี่ยนองค์กร 786 0
ความต้องการของลูกค้ากับการเพิ่มยอดขาย 794 0
ปัจจัยสำคัญในการสื่อสารระหว่างบุคคล 719 0
พลิกมุมคิด พิชิตใจลูกค้า 758 0
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อความอยู่รอด 491 0
Customer Relationship Management : CRM 566 0
การทำให้ “แบรนด์” ถูกบอกต่อ 584 0
ทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรโดนใจตลาด 602 0
การตลาดกับความต้องการของลูกค้า 578 0
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior 839 0
การสร้างความพึงพอใจและดึงดูดใจลูกค้าให้กลับมาใช้บริการอีก 785 0
Leveraged Growth : การเติบโตแบบเหนี่ยวนำไร้ขอบเขต 557 0
Well-Being กับการสร้างผลงานของบุคลากร 554 0
Shared Values ค่านิยมร่วม ..สู่ความเป็นเลิศ 508 0
เส้นทางสร้างความผูกพันของพนักงาน : (EMPLOYEE ENGAGEMENT ROADMAP) 572 0
Employee Engagement เป็นความรับผิดชอบของใคร 585 0
การสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ 473 0
องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ที่ทุกๆ องค์กรต้องมี 521 0
Employee first, Customer Second 461 0
Thailand 4.0 ถึงเวลาที่องค์กรต้องเปลี่ยน 703 0
ค้นหา passion แล้วนำมาแปลงให้เป็นมืออาชีพ 620 0
ทักษะนั้น สำคัญน่ะ 692 0
การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน (DESTINATION TO SUCCESS) 622 0
Skill ของคนทำงานกับการขับเคลื่อนองค์กร 686 1
การตลาดบนความคิดสร้างสรรค์ 828 0
กลยุทธ์ระดับองค์กรสำคัญกับการอยู่รอดขององค์กร 821 0
สร้างการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐาน Challenge ขององค์กร 763 0
จิตสำนึกกับการเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กร 586 0
Competency กับการขับเคลื่อน HR ขององค์กร 622 0
ประเทศไทย 4.0 กับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ 911 0
การบริหารแบบ Reactive VS Proactive 585 0
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) 871 0
Sustainability of Competitive Advantage 624 0
ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ @ Thailand 4.0 1979 0
Mindset กับการพัฒนาวิธีการทำงาน 617 0
การเพิ่มผลผลิตด้านบุคคลากร (Productivity through People) เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์กรที่ยั่งยืน 602 0
Growth Strategy: กลยุทธ์การเจริญเติบโต 759 1
Competency ที่สำคัญของ HR กับการทำงานที่ท้าทาย 749 0
หลักการตลาด 4P กับองค์กรที่ต้องแสวงหาเพื่อเพิ่ม Value ให้กับองค์กร 735 0
Quality Improvement กับทิศทางขององค์กรที่ต้องก้าวเดิน 550 0
Mindset กับการปฏิบัติงานของคนในองค์กร 913 1
คุณลักษณะพื้นฐาน (Underlying Characteristic or Attribute) ของบุคลากร 676 0
ทบทวน Service Mind กันอีกสักครั้ง 679 0
งานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องเติบโตไปพร้อมกับองค์กร 646 0
การทำงาน & การพัฒนาตนเอง 624 0
เปลี่ยนพฤติกรรมงานบริการของเราให้ถูกใจลูกค้ากันเถอะ 760 0
การเพิ่มผลผลิตด้านบุคคลากร (Productivity through People) 710 0
การบริหาร “คน” บนพื้นฐานของ “ทุน”ที่แตกต่าง 673 0
Productivity กับการทำงานของเรา 679 0
การพัฒนาพนักงานด้วยการเพิ่มคุณค่าในงาน (Human Resource Development : Job Enrichment) 1112 0
Competency สำคัญของงาน HR ที่จะต้องมีเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร 803 0
กระบวนการ PDCA เพื่อการพัฒนาการทำงานแบบมืออาชีพ 815 0
เลือกวิธีการพัฒนาพนักงานให้ถูกกับเรื่องที่จะพัฒนา 619 0
เราดูแลลูกค้าได้ดีพอแล้วหรือยัง ? 524 0
CREATIVE THINKING คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ 620 0
ความเป็นครอบครัวกับการบริหารจัดการองค์กร 693 0
สมรรถนะ (Competency) กับการคัดเลือกคนเข้ามาทำงาน 690 0
งาน HR กับการบริหารอัตรากำลังคน 682 0
Benchmarking เครื่องมือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 623 0
คิดให้ไว ทำให้เร็ว แบบนักการตลาด 507 0
24 ชั่วโมงเหมือนกัน แต่กระบวนการบริหารเวลาไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับอะไร 562 0
Training & Development Management System 614 0
“CARE” บริการง่าย ๆ ได้ใจลูกค้า 585 0
การใช้ประโยชน์สูงสุดจากเอกสาร คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 988 0
ความท้าทายการบริหารงานบนความแตกต่าง ระหว่างภาครัฐ และเอกชน 849 0
รู้จัก HPO (HighPerformance Organization) 803 0
มาเรียนรู้จักลักษณะงาน HR ในปัจจุบันกันเถอะ 775 0
เพิ่มผลผลิตองค์กรกับกิจกรรม Change Management 655 0
การจะต่อยอดธุรกิจขององค์กรให้เกิดความยั่งยืนทำได้อย่างไร? 520 0
แนวคิด Lean กับการลดความสูญเปล่าจากการใช้ทรัพยากรที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่ม 612 0
งานบริการกับเครื่องมือในการออกแบบบริการ (Service Design) 660 0
HR Scorecard & การบริหารทรัพยากรบุคคล 797 0
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) ของภาคใต้ 649 0
เปลี่ยน"ก่อนจะ "ถูกเปลี่ยน" 508 0
เครือข่ายและพันธมิตรกับการทำงานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 614 0
สร้างแนวความคิดพื้นฐานกับการพัฒนาแบบลีน 672 0
องค์กรบริการกับหลักการ 3 WINS 715 1
บริการที่เป็นเลิศ (Customer Service Excellence) 540 0
การออกแบบกระบวนการสร้างความตระหนัก awareness process 1061 0
คิดผลิตภัณฑ์ใหม่ กับ User Experience 581 0
สร้างความผูกพันของลูกค้า จากความผูกพันของบุคลากร 618 0
กลยุทธ์ฝ่าวิกฤติให้องค์กรอยู่รอดและลูกค้าพึงพอใจ 574 0
สร้างการตลาดอย่างไรให้ “ คน รัก แบรนด์ “ 737 0
การบริหารเพื่อเพิ่มผลผลิตในองค์กร 632 0