นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สร้างทัศนคติการทำงานเชิงรุก สู่ความสำเร็จขององค์กร 1622 0
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิ่งที่ทุกองค์กรต้องมี (Human Resource Development) 1702 0
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ 1538 0
Marketing Mindset ที่งานการตลาดควรมี 1247 0
ทำอย่างไรให้ตรายี่ห้อขององค์กรโดนใจตลาด 1158 0
การสร้างแบรนด์ : ปัจจัยกำหนดความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน 996 0
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior 1174 0
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เราเองก็ฝึกได้ 1039 1
เรียนรู้จากข้อผิดพลาด พัฒนาศักยภาพการทำงานให้สำเร็จ 1069 0
การสร้างความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ 1007 0
นวัตกรรมกับองค์กร 1386 0
องค์กรกับการทำธุรกิจการตลาด 4.0 795 0
การสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร เพื่อรักษาคนเก่ง คนมีความสามารถขององค์กร 1104 1
ทัศนคติที่ดีในการทำงาน สิ่งสำคัญที่พนักงานต้องมี 1422 0
แผนงานด้าน HR กับแผนธุรกิจขององค์กร 1064 0
ความท้าทายองค์กร 4.0 “องค์กรกับการปรับตัวให้ทันในการรับมือการเปลี่ยนแปลง" 1136 0
ไทยแลนด์ 4.0 กับการปรับเปลี่ยนองค์กร 1114 0
ความต้องการของลูกค้ากับการเพิ่มยอดขาย 1115 0
ปัจจัยสำคัญในการสื่อสารระหว่างบุคคล 1036 0
พลิกมุมคิด พิชิตใจลูกค้า 1090 0
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อความอยู่รอด 791 0
Customer Relationship Management : CRM 859 0
การทำให้ “แบรนด์” ถูกบอกต่อ 881 0
ทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรโดนใจตลาด 911 0
การตลาดกับความต้องการของลูกค้า 891 0
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior 1239 0
การสร้างความพึงพอใจและดึงดูดใจลูกค้าให้กลับมาใช้บริการอีก 1134 0
Leveraged Growth : การเติบโตแบบเหนี่ยวนำไร้ขอบเขต 875 0
Well-Being กับการสร้างผลงานของบุคลากร 851 0
Shared Values ค่านิยมร่วม ..สู่ความเป็นเลิศ 804 0
เส้นทางสร้างความผูกพันของพนักงาน : (EMPLOYEE ENGAGEMENT ROADMAP) 853 0
Employee Engagement เป็นความรับผิดชอบของใคร 862 0
การสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ 758 0
องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ที่ทุกๆ องค์กรต้องมี 881 0
Employee first, Customer Second 738 0
Thailand 4.0 ถึงเวลาที่องค์กรต้องเปลี่ยน 1016 0
ค้นหา passion แล้วนำมาแปลงให้เป็นมืออาชีพ 979 0
ทักษะนั้น สำคัญน่ะ 1001 0
การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน (DESTINATION TO SUCCESS) 954 0
Skill ของคนทำงานกับการขับเคลื่อนองค์กร 1002 1
การตลาดบนความคิดสร้างสรรค์ 1167 0
กลยุทธ์ระดับองค์กรสำคัญกับการอยู่รอดขององค์กร 1121 0
สร้างการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐาน Challenge ขององค์กร 1063 0
จิตสำนึกกับการเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กร 880 0
Competency กับการขับเคลื่อน HR ขององค์กร 941 0
ประเทศไทย 4.0 กับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ 1273 0
การบริหารแบบ Reactive VS Proactive 898 0
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) 1222 0
Sustainability of Competitive Advantage 968 0
ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ @ Thailand 4.0 2349 0
Mindset กับการพัฒนาวิธีการทำงาน 891 0
การเพิ่มผลผลิตด้านบุคคลากร (Productivity through People) เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์กรที่ยั่งยืน 871 0
Growth Strategy: กลยุทธ์การเจริญเติบโต 1037 1
Competency ที่สำคัญของ HR กับการทำงานที่ท้าทาย 1005 0
หลักการตลาด 4P กับองค์กรที่ต้องแสวงหาเพื่อเพิ่ม Value ให้กับองค์กร 1022 0
Quality Improvement กับทิศทางขององค์กรที่ต้องก้าวเดิน 869 0
Mindset กับการปฏิบัติงานของคนในองค์กร 1299 1
คุณลักษณะพื้นฐาน (Underlying Characteristic or Attribute) ของบุคลากร 965 0
ทบทวน Service Mind กันอีกสักครั้ง 973 0
งานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องเติบโตไปพร้อมกับองค์กร 938 0
การทำงาน & การพัฒนาตนเอง 974 0
เปลี่ยนพฤติกรรมงานบริการของเราให้ถูกใจลูกค้ากันเถอะ 1075 0
การเพิ่มผลผลิตด้านบุคคลากร (Productivity through People) 1041 0
การบริหาร “คน” บนพื้นฐานของ “ทุน”ที่แตกต่าง 944 0
Productivity กับการทำงานของเรา 994 0
การพัฒนาพนักงานด้วยการเพิ่มคุณค่าในงาน (Human Resource Development : Job Enrichment) 1499 0
Competency สำคัญของงาน HR ที่จะต้องมีเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร 1109 0
กระบวนการ PDCA เพื่อการพัฒนาการทำงานแบบมืออาชีพ 1134 0
เลือกวิธีการพัฒนาพนักงานให้ถูกกับเรื่องที่จะพัฒนา 922 0
เราดูแลลูกค้าได้ดีพอแล้วหรือยัง ? 791 0
CREATIVE THINKING คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ 874 0
ความเป็นครอบครัวกับการบริหารจัดการองค์กร 954 0
สมรรถนะ (Competency) กับการคัดเลือกคนเข้ามาทำงาน 927 0
งาน HR กับการบริหารอัตรากำลังคน 957 0
Benchmarking เครื่องมือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 885 0
คิดให้ไว ทำให้เร็ว แบบนักการตลาด 774 0
24 ชั่วโมงเหมือนกัน แต่กระบวนการบริหารเวลาไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับอะไร 800 0
Training & Development Management System 880 0
“CARE” บริการง่าย ๆ ได้ใจลูกค้า 911 0
การใช้ประโยชน์สูงสุดจากเอกสาร คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 1302 0
ความท้าทายการบริหารงานบนความแตกต่าง ระหว่างภาครัฐ และเอกชน 1429 0
รู้จัก HPO (HighPerformance Organization) 1053 0
มาเรียนรู้จักลักษณะงาน HR ในปัจจุบันกันเถอะ 1078 0
เพิ่มผลผลิตองค์กรกับกิจกรรม Change Management 942 0
การจะต่อยอดธุรกิจขององค์กรให้เกิดความยั่งยืนทำได้อย่างไร? 783 0
แนวคิด Lean กับการลดความสูญเปล่าจากการใช้ทรัพยากรที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่ม 869 0
งานบริการกับเครื่องมือในการออกแบบบริการ (Service Design) 957 0
HR Scorecard & การบริหารทรัพยากรบุคคล 1084 0
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) ของภาคใต้ 921 0
เปลี่ยน"ก่อนจะ "ถูกเปลี่ยน" 772 0
เครือข่ายและพันธมิตรกับการทำงานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 879 0
สร้างแนวความคิดพื้นฐานกับการพัฒนาแบบลีน 962 0
องค์กรบริการกับหลักการ 3 WINS 982 1
บริการที่เป็นเลิศ (Customer Service Excellence) 833 0
การออกแบบกระบวนการสร้างความตระหนัก awareness process 1345 0
คิดผลิตภัณฑ์ใหม่ กับ User Experience 857 0
สร้างความผูกพันของลูกค้า จากความผูกพันของบุคลากร 893 0
กลยุทธ์ฝ่าวิกฤติให้องค์กรอยู่รอดและลูกค้าพึงพอใจ 778 0
สร้างการตลาดอย่างไรให้ “ คน รัก แบรนด์ “ 966 0
การบริหารเพื่อเพิ่มผลผลิตในองค์กร 891 0