นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สร้างทัศนคติการทำงานเชิงรุก สู่ความสำเร็จขององค์กร 942 0
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิ่งที่ทุกองค์กรต้องมี (Human Resource Development) 940 0
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ 784 0
Marketing Mindset ที่งานการตลาดควรมี 687 0
ทำอย่างไรให้ตรายี่ห้อขององค์กรโดนใจตลาด 594 0
การสร้างแบรนด์ : ปัจจัยกำหนดความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน 548 0
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior 700 0
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เราเองก็ฝึกได้ 538 1
เรียนรู้จากข้อผิดพลาด พัฒนาศักยภาพการทำงานให้สำเร็จ 559 0
การสร้างความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ 546 0
นวัตกรรมกับองค์กร 892 0
องค์กรกับการทำธุรกิจการตลาด 4.0 451 0
การสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร เพื่อรักษาคนเก่ง คนมีความสามารถขององค์กร 645 1
ทัศนคติที่ดีในการทำงาน สิ่งสำคัญที่พนักงานต้องมี 930 0
แผนงานด้าน HR กับแผนธุรกิจขององค์กร 642 0
ความท้าทายองค์กร 4.0 “องค์กรกับการปรับตัวให้ทันในการรับมือการเปลี่ยนแปลง" 714 0
ไทยแลนด์ 4.0 กับการปรับเปลี่ยนองค์กร 735 0
ความต้องการของลูกค้ากับการเพิ่มยอดขาย 738 0
ปัจจัยสำคัญในการสื่อสารระหว่างบุคคล 667 0
พลิกมุมคิด พิชิตใจลูกค้า 690 0
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อความอยู่รอด 427 0
Customer Relationship Management : CRM 511 0
การทำให้ “แบรนด์” ถูกบอกต่อ 520 0
ทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรโดนใจตลาด 558 0
การตลาดกับความต้องการของลูกค้า 543 0
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior 775 0
การสร้างความพึงพอใจและดึงดูดใจลูกค้าให้กลับมาใช้บริการอีก 733 0
Leveraged Growth : การเติบโตแบบเหนี่ยวนำไร้ขอบเขต 511 0
Well-Being กับการสร้างผลงานของบุคลากร 499 0
Shared Values ค่านิยมร่วม ..สู่ความเป็นเลิศ 461 0
เส้นทางสร้างความผูกพันของพนักงาน : (EMPLOYEE ENGAGEMENT ROADMAP) 526 0
Employee Engagement เป็นความรับผิดชอบของใคร 533 0
การสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ 432 0
องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ที่ทุกๆ องค์กรต้องมี 481 0
Employee first, Customer Second 415 0
Thailand 4.0 ถึงเวลาที่องค์กรต้องเปลี่ยน 658 0
ค้นหา passion แล้วนำมาแปลงให้เป็นมืออาชีพ 572 0
ทักษะนั้น สำคัญน่ะ 644 0
การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน (DESTINATION TO SUCCESS) 562 0
Skill ของคนทำงานกับการขับเคลื่อนองค์กร 640 1
การตลาดบนความคิดสร้างสรรค์ 770 0
กลยุทธ์ระดับองค์กรสำคัญกับการอยู่รอดขององค์กร 774 0
สร้างการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐาน Challenge ขององค์กร 714 0
จิตสำนึกกับการเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กร 536 0
Competency กับการขับเคลื่อน HR ขององค์กร 572 0
ประเทศไทย 4.0 กับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ 846 0
การบริหารแบบ Reactive VS Proactive 550 0
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) 830 0
Sustainability of Competitive Advantage 576 0
ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ @ Thailand 4.0 1922 0
Mindset กับการพัฒนาวิธีการทำงาน 579 0
การเพิ่มผลผลิตด้านบุคคลากร (Productivity through People) เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์กรที่ยั่งยืน 553 0
Growth Strategy: กลยุทธ์การเจริญเติบโต 714 1
Competency ที่สำคัญของ HR กับการทำงานที่ท้าทาย 701 0
หลักการตลาด 4P กับองค์กรที่ต้องแสวงหาเพื่อเพิ่ม Value ให้กับองค์กร 693 0
Quality Improvement กับทิศทางขององค์กรที่ต้องก้าวเดิน 503 0
Mindset กับการปฏิบัติงานของคนในองค์กร 836 1
คุณลักษณะพื้นฐาน (Underlying Characteristic or Attribute) ของบุคลากร 629 0
ทบทวน Service Mind กันอีกสักครั้ง 630 0
งานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องเติบโตไปพร้อมกับองค์กร 600 0
การทำงาน & การพัฒนาตนเอง 570 0
เปลี่ยนพฤติกรรมงานบริการของเราให้ถูกใจลูกค้ากันเถอะ 719 0
การเพิ่มผลผลิตด้านบุคคลากร (Productivity through People) 667 0
การบริหาร “คน” บนพื้นฐานของ “ทุน”ที่แตกต่าง 638 0
Productivity กับการทำงานของเรา 640 0
การพัฒนาพนักงานด้วยการเพิ่มคุณค่าในงาน (Human Resource Development : Job Enrichment) 1045 0
Competency สำคัญของงาน HR ที่จะต้องมีเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร 765 0
กระบวนการ PDCA เพื่อการพัฒนาการทำงานแบบมืออาชีพ 757 0
เลือกวิธีการพัฒนาพนักงานให้ถูกกับเรื่องที่จะพัฒนา 588 0
เราดูแลลูกค้าได้ดีพอแล้วหรือยัง ? 488 0
CREATIVE THINKING คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ 580 0
ความเป็นครอบครัวกับการบริหารจัดการองค์กร 654 0
สมรรถนะ (Competency) กับการคัดเลือกคนเข้ามาทำงาน 658 0
งาน HR กับการบริหารอัตรากำลังคน 636 0
Benchmarking เครื่องมือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 587 0
คิดให้ไว ทำให้เร็ว แบบนักการตลาด 483 0
24 ชั่วโมงเหมือนกัน แต่กระบวนการบริหารเวลาไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับอะไร 524 0
Training & Development Management System 582 0
“CARE” บริการง่าย ๆ ได้ใจลูกค้า 553 0
การใช้ประโยชน์สูงสุดจากเอกสาร คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 917 0
ความท้าทายการบริหารงานบนความแตกต่าง ระหว่างภาครัฐ และเอกชน 769 0
รู้จัก HPO (HighPerformance Organization) 761 0
มาเรียนรู้จักลักษณะงาน HR ในปัจจุบันกันเถอะ 726 0
เพิ่มผลผลิตองค์กรกับกิจกรรม Change Management 629 0
การจะต่อยอดธุรกิจขององค์กรให้เกิดความยั่งยืนทำได้อย่างไร? 483 0
แนวคิด Lean กับการลดความสูญเปล่าจากการใช้ทรัพยากรที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่ม 582 0
งานบริการกับเครื่องมือในการออกแบบบริการ (Service Design) 620 0
HR Scorecard & การบริหารทรัพยากรบุคคล 756 0
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) ของภาคใต้ 609 0
เปลี่ยน"ก่อนจะ "ถูกเปลี่ยน" 478 0
เครือข่ายและพันธมิตรกับการทำงานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 573 0
สร้างแนวความคิดพื้นฐานกับการพัฒนาแบบลีน 631 0
องค์กรบริการกับหลักการ 3 WINS 688 1
บริการที่เป็นเลิศ (Customer Service Excellence) 505 0
การออกแบบกระบวนการสร้างความตระหนัก awareness process 1014 0
คิดผลิตภัณฑ์ใหม่ กับ User Experience 544 0
สร้างความผูกพันของลูกค้า จากความผูกพันของบุคลากร 576 0
กลยุทธ์ฝ่าวิกฤติให้องค์กรอยู่รอดและลูกค้าพึงพอใจ 539 0
สร้างการตลาดอย่างไรให้ “ คน รัก แบรนด์ “ 697 0
การบริหารเพื่อเพิ่มผลผลิตในองค์กร 606 0