นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สร้างทัศนคติการทำงานเชิงรุก สู่ความสำเร็จขององค์กร 1169 0
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิ่งที่ทุกองค์กรต้องมี (Human Resource Development) 1210 0
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ 1054 0
Marketing Mindset ที่งานการตลาดควรมี 869 0
ทำอย่างไรให้ตรายี่ห้อขององค์กรโดนใจตลาด 768 0
การสร้างแบรนด์ : ปัจจัยกำหนดความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน 697 0
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior 876 0
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เราเองก็ฝึกได้ 709 1
เรียนรู้จากข้อผิดพลาด พัฒนาศักยภาพการทำงานให้สำเร็จ 745 0
การสร้างความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ 708 0
นวัตกรรมกับองค์กร 1059 0
องค์กรกับการทำธุรกิจการตลาด 4.0 531 0
การสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร เพื่อรักษาคนเก่ง คนมีความสามารถขององค์กร 798 1
ทัศนคติที่ดีในการทำงาน สิ่งสำคัญที่พนักงานต้องมี 1088 0
แผนงานด้าน HR กับแผนธุรกิจขององค์กร 785 0
ความท้าทายองค์กร 4.0 “องค์กรกับการปรับตัวให้ทันในการรับมือการเปลี่ยนแปลง" 851 0
ไทยแลนด์ 4.0 กับการปรับเปลี่ยนองค์กร 834 0
ความต้องการของลูกค้ากับการเพิ่มยอดขาย 833 0
ปัจจัยสำคัญในการสื่อสารระหว่างบุคคล 767 0
พลิกมุมคิด พิชิตใจลูกค้า 819 0
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อความอยู่รอด 529 0
Customer Relationship Management : CRM 601 0
การทำให้ “แบรนด์” ถูกบอกต่อ 624 0
ทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรโดนใจตลาด 645 0
การตลาดกับความต้องการของลูกค้า 610 0
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior 900 0
การสร้างความพึงพอใจและดึงดูดใจลูกค้าให้กลับมาใช้บริการอีก 835 0
Leveraged Growth : การเติบโตแบบเหนี่ยวนำไร้ขอบเขต 601 0
Well-Being กับการสร้างผลงานของบุคลากร 592 0
Shared Values ค่านิยมร่วม ..สู่ความเป็นเลิศ 555 0
เส้นทางสร้างความผูกพันของพนักงาน : (EMPLOYEE ENGAGEMENT ROADMAP) 609 0
Employee Engagement เป็นความรับผิดชอบของใคร 619 0
การสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ 512 0
องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ที่ทุกๆ องค์กรต้องมี 559 0
Employee first, Customer Second 504 0
Thailand 4.0 ถึงเวลาที่องค์กรต้องเปลี่ยน 744 0
ค้นหา passion แล้วนำมาแปลงให้เป็นมืออาชีพ 677 0
ทักษะนั้น สำคัญน่ะ 734 0
การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน (DESTINATION TO SUCCESS) 658 0
Skill ของคนทำงานกับการขับเคลื่อนองค์กร 728 1
การตลาดบนความคิดสร้างสรรค์ 874 0
กลยุทธ์ระดับองค์กรสำคัญกับการอยู่รอดขององค์กร 852 0
สร้างการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐาน Challenge ขององค์กร 802 0
จิตสำนึกกับการเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กร 626 0
Competency กับการขับเคลื่อน HR ขององค์กร 667 0
ประเทศไทย 4.0 กับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ 969 0
การบริหารแบบ Reactive VS Proactive 623 0
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) 914 0
Sustainability of Competitive Advantage 665 0
ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ @ Thailand 4.0 2023 0
Mindset กับการพัฒนาวิธีการทำงาน 639 0
การเพิ่มผลผลิตด้านบุคคลากร (Productivity through People) เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์กรที่ยั่งยืน 631 0
Growth Strategy: กลยุทธ์การเจริญเติบโต 785 1
Competency ที่สำคัญของ HR กับการทำงานที่ท้าทาย 787 0
หลักการตลาด 4P กับองค์กรที่ต้องแสวงหาเพื่อเพิ่ม Value ให้กับองค์กร 772 0
Quality Improvement กับทิศทางขององค์กรที่ต้องก้าวเดิน 602 0
Mindset กับการปฏิบัติงานของคนในองค์กร 983 1
คุณลักษณะพื้นฐาน (Underlying Characteristic or Attribute) ของบุคลากร 712 0
ทบทวน Service Mind กันอีกสักครั้ง 711 0
งานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องเติบโตไปพร้อมกับองค์กร 688 0
การทำงาน & การพัฒนาตนเอง 671 0
เปลี่ยนพฤติกรรมงานบริการของเราให้ถูกใจลูกค้ากันเถอะ 806 0
การเพิ่มผลผลิตด้านบุคคลากร (Productivity through People) 744 0
การบริหาร “คน” บนพื้นฐานของ “ทุน”ที่แตกต่าง 696 0
Productivity กับการทำงานของเรา 713 0
การพัฒนาพนักงานด้วยการเพิ่มคุณค่าในงาน (Human Resource Development : Job Enrichment) 1159 0
Competency สำคัญของงาน HR ที่จะต้องมีเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร 838 0
กระบวนการ PDCA เพื่อการพัฒนาการทำงานแบบมืออาชีพ 862 0
เลือกวิธีการพัฒนาพนักงานให้ถูกกับเรื่องที่จะพัฒนา 654 0
เราดูแลลูกค้าได้ดีพอแล้วหรือยัง ? 555 0
CREATIVE THINKING คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ 651 0
ความเป็นครอบครัวกับการบริหารจัดการองค์กร 723 0
สมรรถนะ (Competency) กับการคัดเลือกคนเข้ามาทำงาน 711 0
งาน HR กับการบริหารอัตรากำลังคน 717 0
Benchmarking เครื่องมือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 660 0
คิดให้ไว ทำให้เร็ว แบบนักการตลาด 531 0
24 ชั่วโมงเหมือนกัน แต่กระบวนการบริหารเวลาไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับอะไร 591 0
Training & Development Management System 641 0
“CARE” บริการง่าย ๆ ได้ใจลูกค้า 623 0
การใช้ประโยชน์สูงสุดจากเอกสาร คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 1032 0
ความท้าทายการบริหารงานบนความแตกต่าง ระหว่างภาครัฐ และเอกชน 955 0
รู้จัก HPO (HighPerformance Organization) 835 0
มาเรียนรู้จักลักษณะงาน HR ในปัจจุบันกันเถอะ 813 0
เพิ่มผลผลิตองค์กรกับกิจกรรม Change Management 686 0
การจะต่อยอดธุรกิจขององค์กรให้เกิดความยั่งยืนทำได้อย่างไร? 543 0
แนวคิด Lean กับการลดความสูญเปล่าจากการใช้ทรัพยากรที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่ม 637 0
งานบริการกับเครื่องมือในการออกแบบบริการ (Service Design) 695 0
HR Scorecard & การบริหารทรัพยากรบุคคล 826 0
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) ของภาคใต้ 682 0
เปลี่ยน"ก่อนจะ "ถูกเปลี่ยน" 533 0
เครือข่ายและพันธมิตรกับการทำงานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 646 0
สร้างแนวความคิดพื้นฐานกับการพัฒนาแบบลีน 706 0
องค์กรบริการกับหลักการ 3 WINS 746 1
บริการที่เป็นเลิศ (Customer Service Excellence) 563 0
การออกแบบกระบวนการสร้างความตระหนัก awareness process 1094 0
คิดผลิตภัณฑ์ใหม่ กับ User Experience 605 0
สร้างความผูกพันของลูกค้า จากความผูกพันของบุคลากร 647 0
กลยุทธ์ฝ่าวิกฤติให้องค์กรอยู่รอดและลูกค้าพึงพอใจ 595 0
สร้างการตลาดอย่างไรให้ “ คน รัก แบรนด์ “ 760 0
การบริหารเพื่อเพิ่มผลผลิตในองค์กร 652 0