นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สร้างทัศนคติการทำงานเชิงรุก สู่ความสำเร็จขององค์กร 1008 0
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิ่งที่ทุกองค์กรต้องมี (Human Resource Development) 1015 0
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ 847 0
Marketing Mindset ที่งานการตลาดควรมี 746 0
ทำอย่างไรให้ตรายี่ห้อขององค์กรโดนใจตลาด 644 0
การสร้างแบรนด์ : ปัจจัยกำหนดความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน 599 0
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior 741 0
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เราเองก็ฝึกได้ 589 1
เรียนรู้จากข้อผิดพลาด พัฒนาศักยภาพการทำงานให้สำเร็จ 601 0
การสร้างความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ 589 0
นวัตกรรมกับองค์กร 944 0
องค์กรกับการทำธุรกิจการตลาด 4.0 482 0
การสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร เพื่อรักษาคนเก่ง คนมีความสามารถขององค์กร 689 1
ทัศนคติที่ดีในการทำงาน สิ่งสำคัญที่พนักงานต้องมี 972 0
แผนงานด้าน HR กับแผนธุรกิจขององค์กร 684 0
ความท้าทายองค์กร 4.0 “องค์กรกับการปรับตัวให้ทันในการรับมือการเปลี่ยนแปลง" 754 0
ไทยแลนด์ 4.0 กับการปรับเปลี่ยนองค์กร 766 0
ความต้องการของลูกค้ากับการเพิ่มยอดขาย 769 0
ปัจจัยสำคัญในการสื่อสารระหว่างบุคคล 695 0
พลิกมุมคิด พิชิตใจลูกค้า 731 0
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อความอยู่รอด 466 0
Customer Relationship Management : CRM 542 0
การทำให้ “แบรนด์” ถูกบอกต่อ 558 0
ทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรโดนใจตลาด 579 0
การตลาดกับความต้องการของลูกค้า 559 0
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior 809 0
การสร้างความพึงพอใจและดึงดูดใจลูกค้าให้กลับมาใช้บริการอีก 761 0
Leveraged Growth : การเติบโตแบบเหนี่ยวนำไร้ขอบเขต 536 0
Well-Being กับการสร้างผลงานของบุคลากร 529 0
Shared Values ค่านิยมร่วม ..สู่ความเป็นเลิศ 487 0
เส้นทางสร้างความผูกพันของพนักงาน : (EMPLOYEE ENGAGEMENT ROADMAP) 550 0
Employee Engagement เป็นความรับผิดชอบของใคร 565 0
การสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ 461 0
องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ที่ทุกๆ องค์กรต้องมี 504 0
Employee first, Customer Second 442 0
Thailand 4.0 ถึงเวลาที่องค์กรต้องเปลี่ยน 683 0
ค้นหา passion แล้วนำมาแปลงให้เป็นมืออาชีพ 595 0
ทักษะนั้น สำคัญน่ะ 666 0
การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน (DESTINATION TO SUCCESS) 595 0
Skill ของคนทำงานกับการขับเคลื่อนองค์กร 670 1
การตลาดบนความคิดสร้างสรรค์ 803 0
กลยุทธ์ระดับองค์กรสำคัญกับการอยู่รอดขององค์กร 801 0
สร้างการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐาน Challenge ขององค์กร 743 0
จิตสำนึกกับการเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กร 567 0
Competency กับการขับเคลื่อน HR ขององค์กร 601 0
ประเทศไทย 4.0 กับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ 883 0
การบริหารแบบ Reactive VS Proactive 568 0
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) 852 0
Sustainability of Competitive Advantage 604 0
ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ @ Thailand 4.0 1954 0
Mindset กับการพัฒนาวิธีการทำงาน 603 0
การเพิ่มผลผลิตด้านบุคคลากร (Productivity through People) เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์กรที่ยั่งยืน 585 0
Growth Strategy: กลยุทธ์การเจริญเติบโต 742 1
Competency ที่สำคัญของ HR กับการทำงานที่ท้าทาย 732 0
หลักการตลาด 4P กับองค์กรที่ต้องแสวงหาเพื่อเพิ่ม Value ให้กับองค์กร 717 0
Quality Improvement กับทิศทางขององค์กรที่ต้องก้าวเดิน 532 0
Mindset กับการปฏิบัติงานของคนในองค์กร 881 1
คุณลักษณะพื้นฐาน (Underlying Characteristic or Attribute) ของบุคลากร 657 0
ทบทวน Service Mind กันอีกสักครั้ง 656 0
งานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องเติบโตไปพร้อมกับองค์กร 628 0
การทำงาน & การพัฒนาตนเอง 599 0
เปลี่ยนพฤติกรรมงานบริการของเราให้ถูกใจลูกค้ากันเถอะ 742 0
การเพิ่มผลผลิตด้านบุคคลากร (Productivity through People) 691 0
การบริหาร “คน” บนพื้นฐานของ “ทุน”ที่แตกต่าง 656 0
Productivity กับการทำงานของเรา 660 0
การพัฒนาพนักงานด้วยการเพิ่มคุณค่าในงาน (Human Resource Development : Job Enrichment) 1083 0
Competency สำคัญของงาน HR ที่จะต้องมีเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร 788 0
กระบวนการ PDCA เพื่อการพัฒนาการทำงานแบบมืออาชีพ 791 0
เลือกวิธีการพัฒนาพนักงานให้ถูกกับเรื่องที่จะพัฒนา 605 0
เราดูแลลูกค้าได้ดีพอแล้วหรือยัง ? 510 0
CREATIVE THINKING คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ 602 0
ความเป็นครอบครัวกับการบริหารจัดการองค์กร 678 0
สมรรถนะ (Competency) กับการคัดเลือกคนเข้ามาทำงาน 680 0
งาน HR กับการบริหารอัตรากำลังคน 666 0
Benchmarking เครื่องมือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 609 0
คิดให้ไว ทำให้เร็ว แบบนักการตลาด 497 0
24 ชั่วโมงเหมือนกัน แต่กระบวนการบริหารเวลาไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับอะไร 548 0
Training & Development Management System 598 0
“CARE” บริการง่าย ๆ ได้ใจลูกค้า 572 0
การใช้ประโยชน์สูงสุดจากเอกสาร คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 960 0
ความท้าทายการบริหารงานบนความแตกต่าง ระหว่างภาครัฐ และเอกชน 809 0
รู้จัก HPO (HighPerformance Organization) 786 0
มาเรียนรู้จักลักษณะงาน HR ในปัจจุบันกันเถอะ 756 0
เพิ่มผลผลิตองค์กรกับกิจกรรม Change Management 642 0
การจะต่อยอดธุรกิจขององค์กรให้เกิดความยั่งยืนทำได้อย่างไร? 501 0
แนวคิด Lean กับการลดความสูญเปล่าจากการใช้ทรัพยากรที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่ม 598 0
งานบริการกับเครื่องมือในการออกแบบบริการ (Service Design) 643 0
HR Scorecard & การบริหารทรัพยากรบุคคล 779 0
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) ของภาคใต้ 634 0
เปลี่ยน"ก่อนจะ "ถูกเปลี่ยน" 493 0
เครือข่ายและพันธมิตรกับการทำงานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 596 0
สร้างแนวความคิดพื้นฐานกับการพัฒนาแบบลีน 655 0
องค์กรบริการกับหลักการ 3 WINS 701 1
บริการที่เป็นเลิศ (Customer Service Excellence) 527 0
การออกแบบกระบวนการสร้างความตระหนัก awareness process 1042 0
คิดผลิตภัณฑ์ใหม่ กับ User Experience 563 0
สร้างความผูกพันของลูกค้า จากความผูกพันของบุคลากร 607 0
กลยุทธ์ฝ่าวิกฤติให้องค์กรอยู่รอดและลูกค้าพึงพอใจ 558 0
สร้างการตลาดอย่างไรให้ “ คน รัก แบรนด์ “ 721 0
การบริหารเพื่อเพิ่มผลผลิตในองค์กร 623 0